SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Esselâmü aleyküm ?hsan Efendi o?lum,

 

Dervi? ?hsan Efendi o?lum,

Sohbet edeb üzeredir. Edeb yolunun me?ki sohbetledir. Bu sebepten sohbetteki edeb, ?eyhe mukabelede bulunmak, ihvanla hem-meclis olmak husûsî dikkat ister. Sohbet meclisinin sahibi Hazret-i Allah’t?r. Allah için sohbete oturuldu mu art?k onun falancas? filancas? olmaz. Cenâb-? Hakk’?n nazar etti?i, hatta o meclistekilerle beraber oturdu?u, Efendimiz (s.a.s)’in ruhaniyetinin o sohbet halakas? üzerinde oldu?u bir an bile unutulmamal?d?r. Zaten bu nevî nisyan (unutmak) ki?iyi sohbetten ve huzurdan dü?ürür. ?n?âallah sohbet hakk?nda tafsilatl? malûmat? sizlere bilâhare arz edece?iz. ?imdi sana lâz?m olan, bu mevzuuyla alâkal?, ?eyhe yani mür?ide rüya arz etme bahsidir. Çünkü mânân?n mür?ide arz edilmesi de sohbet kabilindendir.

Nefsanî tarîklerde yani hem nefsi hem ruhu terbiye dairesine alan ve o ?ekilde kalbin tasfiyesini ve ruhun tahliyesini, yakîn derecede sâliklerine gösteren tarikatlar rüya ilmine ve tâbirine çok dikkat ederler. Rüya sâlikin durumunu çok bâriz bir ?ekilde ortaya koyar. Bu ortaya ç?kan ahvâlden ?eyh de, mürîd de kendince almas? gerekeni almal?, i?aret edilene âgâh olmal?d?r. Mür?ide mânây? arz etmek hem sohbete dâhildir, hem sohbetin mahsulüdür. Bir dervi? hem esma tâlimini, hem zikrini, hem sohbeti hem de ?eyh ile aras?ndaki ülfet ve terbiyeyi bu mânâlar?n zuhûruyla hangi derecede oldu?unu anlar. Rüyay? ?eyhe arz etmenin en ba?ta zâhirî ?artlar? vard?r. Bu zahir edebe riayet fevkalâde önemlidir. Bir kere ?eyh, rüya dinlemek için bir vakit tayin ettiyse ol vakte mülâzemet etmeli. Sâir vakitte rüya arz etmeye kalk??mamal?. E?er husûsî bir vakit tayin edilmemi? ise kendisinin teklifi üzere yani “Rüyan?z var ise dinlerim.” gibi bir söz sarf etmesi üzerine di?er mecliste bulunan zevat? ve ?eyh efendinin halini gözeterek yapmal?. Bu ikisi haricinde e?er bir vakit tayin olunmam?? lâkin münasib oldu?u kanaati sizde uyanm??sa usulcac?k ?eyh efendinin yan?na, belki bir hizmet vesilesiyle de olabilir, yakla??p “Efendim, bir ?ey gösterildi.” veyahut “Rüyalar?m var, arz edebilir miyim?” gibi izin alarak ?eyh efendinin müsait olup olmad??? anla??ld?ktan sonra mânâlar arz edilmeli. Lâkin dervi?e lâz?m olan irfand?r. ?eyh efendinin hem lisân?ndan hem de simas?ndan bu destur al?nmal?, “Olur.” dedi?i halde çehresi o desturu vermez ise “Ba?ka bir zaman anlatsam fakîr için daha uygun olabilir, fakîr için hiçbir mahsuru yok.” gibi gönlü ho? tutan sözlerle mür?idin r?zas? tahsil edilmeli. Bundan sonra e?er mür?id “Anlat” derse sözü çok uzatmadan hemen rüya arz edilmeli. Mür?id ile konu?urken hatta dervi?ân aras?nda “ben” sözü mümkün mertebe telaffuz edilmemeli. Ya “bendeniz” yahut “fakîr” kelimesi isti’mâl olunmal?. Husûsiyle rüyada “ben” tâbiri hiç kullan?lmamal?. Hatta “Gördüm, yapt?m ettim.” gibi ta’rifler yap?lmamal?. “Gösterildi, yapt?r?lm??, olmu?um, a?lam???m.” gibi rivayet eder tarzda tavsif edilmeli. Bir ba?ka husus, rüyay? anlat?rken tâbir eder gibi konu?mamal?. Diyeceksin ki, bu nas?l olur? Oluyor efendim, bal gibi oluyor! Meselâ adam geliyor, “Efendim, ben gündüz ?u ?u ?u i?i yapm??t?m, ak?am da ?unu okumu?tum, geceleyin de ?u rüyay? gösterdiler.” diyor. ?imdi ne oldu? E rüyay? zaten kendin tâbir buyurdun mübarek! Bunun mânâs? bundan ibaret deyiver de bize de hâcet kalmas?n, diyoruz içimizden. Amma ne yapars?n, bu sahada adam yeti?ecek diyerek îkaz etmekle iktifa ediyoruz. Bazen ikaz da yetmiyor art?k onlar da kuru kuruya gelip rüya tâbiri bekliyorlar.

Evlâd?m, mür?idlik ve bu yolda ?eyhlik rüya tâbir etmek demek de?ildir. Baz? ?eyh efendiler rüya tâbirinde de meleke kesbetmi?ler, her nev’î rüyay?, etraftan gelen her nev’î müracaat? tâbir ve tefsir ederek ?öhret bulmu?lard?r. Mür?id yolda lâz?m olan kadar?yla dervi?in rüyas?n? tâbir ve tefsir eder. Yoksa her görülenin muhakkak bir mânâs? vard?r. Ama dervi?e ne lâz?md?r? Rüya dinlenildi?inde ibadet taat?ndaki çirkinlik, güzellik, gerek iyi gerek kötü dü?ünceler hatta midendeki haz?m s?k?nt?s? bile fark edilebilir. Sana gösterilen o mânân?n bir tefsiri ve ?erhi olabilir. Amma bunlar?n içinden sana lâz?m olan? mür?id ay?klar, senin dü?ündü?ünü de?il kendisine ilham olan? o mânâ üzre söyler. ??te bu sebebden ?eyhleri rüya tâbircisi zannetmek çok büyük bir hatad?r. Muabbirlik/tabircilik ayr?, ?eyh mesle?inden dolay? hâdisat? ve rüyay? te’vil etmek ayr?d?r.

Güzel ?hsan Efendi o?lum, Cenâb-? Hakk seni kemâl ve cemâl üzre terbiye eylesin. ?unu unutmayas?n ki: ?eyhe sen gidip rüyan? anlatt???nda esas?nda kendini anlat?r ve arz edersin. ?eyhe rüya arz etmeden evvel sendeki mânâ zaten mür?ide yans?r. Senden dinlenilen rüya mür?idin indinde (kat?nda) ma’lûm olan halin sana nas?l aktar?laca??n?n mür?ide bildirilmesi demektir. Yani mür?id bilir ki falanca zât ?u haldedir. Sonra o zât gelir, ona rüyay? arz eder, rüyay? arz etmeden evvel onun mânâs? zaten arz edilmi?tir. Ama mürîd bunu bilmez. Sonra o rüyay? konu?urken sen idrak dereceni, seviyeni mür?idine arz etmi? olursun. Mür?idin de senin o anlay???na göre kendisine daha evvel ma’lûm olmu? hali senin mânân?n tâbiriymi? gibi sana arz eder. Yani rüya en ziyâde müride kendisini bildirmek içindir. Ayr?ca mür?id, o dervi? üzerindeki terbiyenin, sohbetten ald??? feyzin ve idrakin ne seviyede oldu?unu dervi?inin rüyalar?n? dinleyerek yakînen anlam?? olur. Bundan dolay? tâbir edilmeyen her rüya ?eytanî demek de?ildir. Baz? mânâlar da vard?r ki, sadece mür?ide aittir. Sâd?k ve hâdim dervi?lerin mânâlar?nda, mür?idlerine havadis verilir. Mür?id onlar? al?r “Bu bize aittir.” der ve tâbir eylemez. Tâbir olunmad??? zaman “Efendim, iyi mi oldu yoksa ?er mi oldu, ba?ka bir ?ey daha söyler misiniz?” gibi lüzumsuz lak?rd?dan uzak durmal?, ?eyh efendi ile rüya arz? hususunda konu?urken simas?na aval aval bak?lmamal?d?r. Çünkü lüzumsuz mimikler, yüzdeki ifadeler ve bo? sözler ?eyhe gelen ilhâmât durumuna mâni olmasa da rahats?zl?k verir. Bu sebebden, husûsî konu?malarda, duyabilece?i ?ekilde olmak ?art?yla ?eyh efendinin birazc?k uza??nda, ba? öne e?ik, o konu?tu?u zaman susmak ve dinlemek üzere rüya hemencecik arz edilmeli sonra da ayr?l?rken ya eli ya dizi öpülerek hafif bir ?ekilde geri çekilmelidir. Mür?idin oturu?u müsait de?ilse illa el diz öpmeye gayret etmek de irfans?zl?kt?r. Yani evlâd?m, illa ?u kal?p olacak diye bir ?art yoktur. Kal?plar belli beyând?r. Lâkin nerede hangisinin yap?laca?? irfanla ma’lûm olur ve o ilim üzre amel olunur.

Rüya anlat?l?rken ifade ?ekline çok dikkat etmeli, mümkün mertebe görüldü?ü ?ekil üzere anlat?lmal?, nezaket gösterece?im derken mânân?n ?ekli de?i?tirilmemelidir. Mânâda menfî ve çirkin bir halde gösterilen bilindik bir ?ah?s varsa ilk önce o ?ahs?n ad? söylenmemeli, mür?id sorarsa ismi söylenmeli, onun haricinde gammazlarm?? gibi konu?ulmamal?d?r. Rüyan?n tâbiri veya tefsiri yap?ld?ktan sonra hemen tutulmal?, teb?irât verilirse etrafa anlatmamal?, bir îkaz olur ise üzüntüye kap?lmamal?. Zaten dervi? ona derler ki, müjde alsa da korkutulsa da büyüklerine kar?? ve yolundaki hizmetine kar?? asla kendinde bir de?i?iklik olmaz. Hat?rlarsan zât-? âlinize demi?tim ki dervi? ?eyhi taraf?ndan övülse de, zemmedilse de(kötülense de) itikad? hiç de?i?tirmez, muhabbeti ne artar ne eksilir. Bu hal bilmeyenlere çok acayip gelir. Lâkin erbab?na malûmdur ki hakikattir.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net