SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Üçler, yediler ve k?rklar tasavvufî tabirlerden olup, kültürümüze yerle?mi? olan sözlerdir.

Bunlar kademe kademe, Cenâb-? Allah’?n sevdikleri, dost edindikleridir.

Sevdikleri, dost edindikleri ifadesinden ayk?r? anlamlar ç?karanlar var. Onlar;

“Hiç Cenâb-? Allah dost edinir mi?” veya “Sever mi?” yakla??m?yla olaya bakarak buna “küfür, ?irk” diyorlar.

Kur’ân-? Azîmü??ân’da ulü’l-azm peygamberlerden Hz. ?brahim’e; Halîl/Dost, yâran, sevgili (Nisâ, 4/125) diye hitap edildi?i malûmdur.

Bunun yan?nda hem Kur’ân-? Kerîm’de hem de hadislerde veli, bunun ço?ulu evliya tabirleri geçmekte ve bu mutlu ki?ilerin nas?l vas?fta olduklar? belirtilmektedir.

Resûlullâh’?n (s.a.s) hadisinde:

“Cenâb-? Allah bir kimseyi severse Cibrîl’i ça??r?r ve ona ?u ?ekilde de emir ve ferman eder: ‘Ben filan ki?iyi seviyorum, onu sen de seveceksin. Sonra gök ehline sevmelerini emredeceksin. Sonra da yerdekilere onu sevmelerini emredeceksin…” (Riyâzü’s-Sâlihîn, hadis no: 387; Müslim, Birr ve S?la, 2637) ?eklinde bu sevme, sevgi ve veli-evliya olay? haber verilmektedir.

Bu emir gere?i Cibrîl’in, göktekilerin ve yerdekilerin o ki?iyi sevdikleri bu vak?a, “kendilerine emredilenler taraf?ndan kabul görür (fe tudeu’l-kabûl)” ifadesiyle perçinlenmi?tir.

Peki, bu durumda “veliyyullâh” ne demektir denilecek olursa…

K?saca;

“Allah’tan korkan, temiz ve amel-i sâlih i?leyen, itaatkâr/mut‘î kul, Cenâb-? Allah’?n dostu” diye tarif olunmu?tur.

Cenâb-? Allah,

“Dikkat ediniz, Allah’?n veli kullar? için asla korku yoktur ve onlar mahzun bile olmayacaklard?r.” (Yûnus, 10/62) buyurur.

Ve yine, bunun gibi ba?ka ayetlerde de dolayl? olarak, cennete giren amel-i sâlih i?leyen kullardan raz? oldu?unu ve onlar?n da bahsedilen nimetler sebebiyle mutlu ve ho?nut olacaklar? ifade edilmektedir.

Hadislere gelince;

“Kulun nâfilelerle Allah’a (c.c) yakla?t???, bu sebeple O’nun sevgisine nail olaca?? ve bu sevgiden sonra da böyle bir kulun gören gözü, i?iten kula??, tutan eli, yürüyen aya?? olaca??…” (Buhârî, Rikâk/38) belirtilmektedir. Buna benzer hadisleri ço?altmak mümkündür.

Bunlardan yola ç?karak tasavvufta çok kullan?lan üçler, yediler, k?rklar ile abdal, budelâ ve benzeri olanlar? görmekteyiz.

?üphesiz ki Resûlullâh’?n, kendi arkada?lar?ndan baz?lar?n?, lay?k olduklar?ndan dolay? baz? s?fatlarla tavsif ettikleri olmu?tur.

Hevâdan konu?mayan Peygamber’in, Ali’ye (r.a):

“Harun, Musa’ya nas?lsa sen de bana öylesin!” demesi gibi olan di?er örnekleri ço?altmak mümkündür.

Bir de Allah Teâlâ’ya yak?n, sevgili kullardan bir k?sm? manas?nda “Ebdâl” olan kullar vard?r. Bunlar? halk aç?k olarak bilemez. ?çlerinden biri vefat edince yerine bir ba?ka veli geçer. “Dünyan?n düzeni ile vazifelidirler”, denilmi?tir.

Adetleri bilinemeyecek kadar çoktur.

Biri vefat edince di?eri onun yerine geçti?inden dolay? “bedel”, bunun ço?ulu olan “ebdâl” olarak bilinirler.

Ümmet aras?nda her zaman k?rk ki?inin bulundu?u ve bunlar?n kalplerinin ?brahim (a.s) gibi oldu?u,

Belâ ve musibetlerin onlar sebebiyle def edildi?i beyanla,

Kendilerinin bu seviyeye yeti?melerindeki en etken olan ?eyin cömertlikleri yan?nda müslümanlara bol bol nasihat ettikleri… hadis diye Hilyetü’l-Evliyâ’da nakledilmi?tir.

Her ne kadar say?lar?n?n bilinemeyecek kadar çok oldu?u söylenirse de; baz?lar? bunlar?n yedi, k?rk veya yetmi? ki?i oldu?unu söylemi?tir.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net