SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dualar ve Zikirler
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Allâhümme Ecirnî Mine’n-Nâr…

Bu dua ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (a.s) ?öyle buyurmu?tur:

“Sabah namaz?n? k?ld???nda hiç kimseyle konu?madan önce yedi defa:

اللهم اجرنى من النارAllâhümme ecirnî mine’n-nâr / Allah’?m, beni cehennem ate?inden koru!’ de. E?er o gün ölürsen Allah senin için Cehennem ate?inden koruyucu bir berat yazar.

 Ak?am namaz?n? k?ld???nda hiç kimseyle konu?madan önce yedi defa:

اللهم اجرنى من النار Allâhümme ecirnî mine’n-nâr / Allah’?m, beni cehennem ate?inden koru!’ de. E?er o gece ölürsen Allah senin için Cehennem ate?inden koruyucu bir berat yazar.”  (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 234)

 

Yerde Gökte Zarardan Korunma Duas?

Osman ?bn-i Affân’dan (r.a) rivayet edildi?ine göre Rasûlullah (s.a.s) ?öyle buyurdu:

“Kim her sabah ve her ak?am üç defa:

باسم الله الذى لايضر مع اسمه شيء فى الارض ولا فى السماء وهوالسميع العليم

Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî ?ey’ün fi’l-ardi velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm.

(?smi sayesinde yerde ve gökte hiçbir ?eyin zarar veremeyece?i Allah’?n ad?yla. O her ?eyi duyar ve bilir.) derse, ona hiçbir ?ey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb/101; Tirmizî, Daavât/13)

 

 

Hamden Kesîran Tayyiben Mubâraken Fîh 

Rifaa b. Rafi’ (r.a) anlat?yor:

Bir gün Rasûlullâh’?n (s.a.s) arkas?nda namaz k?l?yorduk.

Nebi (aleyhisselam) rukûdan ba??n? kald?r?p:

”Semi’allâhu limen hamideh” dedi.

Bir ki?i arkas?ndan:

ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيــبا مباركا فيه

Rabbenâ ve leke’l hamd. Hamden kesîran tayyiben mubâraken fîh

(Rabbimiz! Övgüler ancak sanad?r. Övgülerin en ço?u, en temizi, en mübarek olan?...)

Rasulullah (s.a.s) namaz? bitirince sordu:

”Onu kim söyledi?”

Bir adam:

”Ben...” deyince,

Nebi (s.a.s) ?öyle buyurdu:

”Otuzdan fazla mele?i, onu yazmak için birbiriyle yar???rken gördüm.” (Buhârî, Sahîh, hadis no: 766)

 

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net