SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?anl? Selâhaddin ve Büyük Nûreddin
Dursun GÜRLEK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

?ark?n Sultan? Selâhaddîn-i Eyyûbî, hem büyük bir kahraman hem de hayat kitab?n? ibret ve hikmet tablolar?yla süsleyen bir gönül adam?yd?. Bu büyük insan, ölüm dö?e?indeyken bile etraf?ndakilere gerekli dersi vermi?ti. Hastal???n?n a??rla?t??? son günlerinde kap?s?n?n önündeki devlet bayra??n? kald?rt?yor, ayn? dire?e kefenini ast?r?yor. Böyle hüzün verici bir görevle görevlendirdi?i bayraktar, yüksek sesle ve devaml? ba??rarak ?u ac? gerçe?i dile getiriyor:

“Sultan Selâhaddîn’in dünyadaki fetihlerinden âhirete götürebilece?i ?ey i?te bu kefenden ibarettir!”

Selâhaddin Eyyûbî’nin fetihleri; elbette ki yeni topraklar ele geçirmekten, köyler ve ?ehirler kurmaktan, devletin ve mülkün sahibi olmaktan ibaret de?ildi. O, as?l kalpleri fethetmesini bilmi?ti. Bu özelli?inden dolay?d?r ki hasm-? bî amân? (amans?z kar??tlar?) olan dü?manlar? bile kendisini takdir ediyor. Hayat hikâyesi ve kahramanl?klar? en fazla filme al?nan, Avrupa’da hakk?nda en çok ara?t?rma yap?lan, roman yaz?lan ?slâm hükümdarlar?n?n ba??nda Selâhaddîn-i Eyyûbî geliyor.

Ünlü Frans?z romanc?s? Victor HUGO’nun “Roma’n?n Napolyon’u” dedi?i Walter SCOTT bunlardan biridir. Bat?da tarihî roman?n mûcidi kabul edilen Scott, otuzdan fazla tarihî romana imza att?. Bunlardan biri de “Selâhaddîn-i Eyyûbî ve Arslan Yürekli Ri?ar” ad?n? ta??yor. Kitapta bu büyük ?slâm hükümdar?n?n kahramanl?klar?, insanî ve ?slâmî özellikleri, hattâ sava? meydan?nda bile kendini gösteren ?efkati ve merhameti dile getiriliyor. Walter SCOTT’un roman?ndan ö?rendi?imize göre, Selâhaddîn-i Eyyûbî en büyük dü?man? kabul edilen ?ngiliz kral? ve müttefik ordular?n en kuvvetlisi olan Arslan Yürekli Ri?ar’?, -tebdil-i k?yâfet ederek- tedavi ediyor.

Söylemeye bile gerek yok ki ?slâm’?n müdafaas?n? en mukaddes vazife kabul eden, haçl? sürülerini sürüm sürüm süründüren, Kudüs’ü ve daha birçok ?slâm ?ehrini haçl?lara kar?? koruyan ve kollayan Selâhaddîn-i Eyyûbî, büyük ?airimiz Mehmed Âkif’in ifadesiyle “?ark’?n en sevgili sultan?”d?r. Burada, kendisinden uzun uzun söz edecek de?ilim. Sadece böyle âbide bir ?ahsiyetin yeti?mesinde ba?rolü oynayan, onu ?slâm dünyas?na kazand?ran Nûreddin Zengî’yi k?saca anlatmak ve son derece ilgi çekici bir menk?besini nakletmek istiyorum.

Haçl? Seferlerine kar?? gö?üslerini siper eden Türk cengâverlerinin ?slâm tarihinde oynad??? azim rolü ve onlar?n ortaya koydu?u kahramanl?k tablolar?n? bize nakleden kaynaklardan birini de, merhum ?ehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin kaleme ald???; “?slâm Tarihi” te?kil ediyor. Günümüz tarihçilerinden Ziya Nur AKSUN taraf?ndan yap?lan zengin ilâvelerle daha engin bir tarih hazinesi hâline gelen bu eser;

“?slâm’?n kahraman ordusu Türklerin ne kadar hizmet ehli olduklar?n?, ?slâm medeniyetinin as?l unsurunu te?kil ettiklerini bütün incelikleriyle ve olanca ayr?nt?s?yla gözler önüne seriyor. Bu eserden ve daha ba?ka kaynaklardan anla??ld???na göre Nûreddin Mahmud Zengî de, aynen Selâhaddîn-i Eyyûbî gibi büyük bir kahramand?r. Selâhaddîn’i M?s?r’a gönderen o idi. Dolay?s?yla, Nûreddin için Eyyûbîler devletinin as?l kurucusu demek herhâlde do?ru olur. Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçl? Seferleri kar??s?nda kazand??? anl?-?anl? zaferler, gerçekte Nûreddin Zengî’nin açt??? büyük gazâlar?n bir devam?yd?.

Babas? ?mâdeddin Zengî’nin ruh asâleti, göz ya?art?c? kahramanl???, yüksek ahlâk? verâset yoluyla Nûreddîn’e de intikal etti. O hem bir sava?ç? hem de ilim ve kültür adam?yd?. O zamanlar haçl?lar?n ele geçirdi?i ve büyük bir katliam yapt?klar? Urfa’y? tekrar müslümanlara kazand?rd?. Bu haber Avrupa’da büyük yank? uyand?rd?. Papaz Sen Bernar Dö Klara, h?ristiyanlar? yeni bir haçl? ordusu kurmaya te?vik etti. Milâdî 1147 y?l?nda Alman imparatoru ile Fransa kral? birle?erek 900 bin ki?ilik büyük bir ordu haz?rlay?p müslümanlara hücuma geçtiler. ?slam âlemini kan gölüne çevirmek isteyen i?bu haçl? ordusunu, yine Nûreddin Zengî ve kahraman askerleri durdurmay? ba?ard?. Fransa Kral? XII. Lui, Babada?? civar?nda yap?lan sava?ta ordusunun dörtte üçünü kaybetti. Alman ?mparatoru III. Konrad da ayn? âk?bete u?rad?. ?kisi de zillet ve sefâlet içinde memleketlerine dönmek zorunda kald?.

Suriye atabeylerinin hükümdar? olan Nûreddin Zengî, ikinci haçl? seferini püskürten ?slâm kahraman? olarak tarihe geçti. H?ristiyanlar?n i?gal etti?i birçok ?ehri kurtard?. Ba?ta ?bnü’l-Esîr ve Ebu’l-Fidâ olmak üzere bütün tarih kitaplar? Nûreddin Zengî’nin üstün ki?ili?inden sitâyi?le söz ediyorlar. Kaynaklar?n verdi?i bilgilere göre Nûreddin Zengî; uzun boylu, sevimli, güzel yüzlü, ablak çehreli ve seyrek sakall? bir zat idi. Askerlikteki iktidar? kadar te?kilâtç?l?kta ve idarecilikte de büyük bir güce sahipti. Adâlet konusundaki titizli?i ve ortaya koydu?u medeniyet eserleri, dü?manlar? olan haçl?lar? bile ?a??rtm??t?. Sadece müslümanlar?n de?il, h?ristiyanlar?n bile sevgisini kazanm??t?. Onun idaresi alt?nda ?am, h?ristiyanlar?n âdeta bir s???nak yeriydi. Halk?n ?ikâyetlerini dinlemek için “Dâru’l-Adl” ad?yla bir de “Adâlet Evi” kurdurmu?tu.

Büyük Nûreddîn’in büyüklü?ü, kazand??? büyük zaferlerden ibaret de?ildi. Halefi ve selefi olan birçok de?erli hükümdar gibi Nûreddin de; imar, ihya ve in?a hareketlerine çok önem verdi. ?am, Halep, Humus gibi ?ehirleri camilerle, medreselerle, tekkelerle süsledi. Yeni yollar, çe?meler, kervansaraylar, hastahâneler yapt?rd?. Dü?man hareketlerini gözetlemek için sur boylar?na kuleler in?a ettirdi. Hay?r müesseseleri için vak?flar kurdu. ?anl? Türk hükümdar? Nûreddin Mahmud Zengî, 1174’te ?am’da elli yedi ya??nda vefat etti ve burada yapt?rd??? medreseye gömüldü.

Nûreddin Zengî’nin hayat?n? anlatan kaynaklar onun Peygamberimize duydu?u büyük muhabbeti dile getiriyor. ?smail Hakk? Bursevi Hazretleri de “Tuhfe-i Atâiyye” isimli eserinde bu menk?belerden birine yer verip, ez-cümle ?unlar? söylüyor:

?am meliklerinden Nûreddin Zengî; Efendimiz’in mübârek t?rnaklar?yla, saç tellerini, büyük bir titizlikle muhafaza ediyor. Vefat edince; saç tellerini gözlerine, t?rnaklar?n? da dudaklar?na koymalar?n? vasiyet ediyor. Tabiî ki bu vasiyet yerine getiriliyor. ??te bundan dolay? ?am’da bulunan Nûreddin ?ehîd’in türbesi, nûrâniyet ile doludur. Hâlen ziyaret edilir ve burada yap?lan duâlar kabul olur.

1 Haziran 1950 tarihli “Tarih Dünyas?” dergisinde Ahmet Bülend imzas?yla yay?mlanan bir menk?be ise ?öyle:

On ikinci as?rda, ?slâm âleminin en büyük hükümdarlar?ndan biri, milâdî 1146-1174 y?llar? aras?nda saltanat sürmü? olan Suriye atabeylerinden Nûreddin Mahmud Zengî’dir. 1162 y?l?ndayd?. Sultan Nûreddin, bir gece rüyas?nda Hazret-i Peygamber’i görür. Rasûlullah kendisine üç adam göstererek;

“Mahmud! Beni bunlardan kurtar!” diye seslenir. Büyük bir heyecanla yata??ndan f?rlayan Sultan Nûreddin sabah olmas?n? beklemez; yan?na sâd?k adamlar?ndan yirmi cengâver alarak at?na biner, ?lgar ile on alt? günde Medine’ye ula??r. Var???n?n ertesi günü, genç-ihtiyar, erkek-kad?n ve çocuk bütün Medine halk?n?n teker teker huzurundan geçmesini, kendilerine bizzat eliyle sadaka ve ihsan da??taca??n? ilân ettirir.

Bütün Medine halk? sultan?n önünden geçer, fakat Nûreddin Zengî, Peygamberimizin rüyas?nda gösterdi?i adamlar? bunlar?n içinde göremez.

“?hsân?m? almaya gelmeyen oldu mu?” diye sordu?unda, Ravza-i Mutahhara’ya yak?n bir evde oturan üç garip Ma?riplinin gelmedi?ini söylerler. Bu üç ki?iyi zorla getirtince, rüyas?na giren adamlar oldu?unu hayret ve deh?et içinde görür. Derhâl tutuklat?r. Sonra maiyetiyle beraber bu adamlar?n oturduklar? eve gidince ?a?k?nl??? bir kat daha artar. Evin zemini derin bir lâ??m hâlinde kaz?lm?? idi ve lâ??m yeralt?ndan Ravza-i Mutahhara’ya do?ru hayli ilerlemi? bulunuyordu. Ma?ripliler gerekli kontrolden geçirildikten sonra sünnetsiz h?ristiyanlar olduklar? anla??ld?. Bizzat Sultan Nûreddin taraf?ndan sorguya çekildiklerinde ?u korkunç itirafta bulundular:

“Yerin alt?ndan Peygamberin kabrine girecek ve na‘??n? çal?p Avrupa’ya kaç?racakt?k!” dediler. O y?llar haçl? seferlerinin en k?zg?n devriydi. Sultan Nûreddin bu herifleri derhâl idam ettirdi. Ravza-i Mutahhara’n?n etraf?na f?r dolay? ve su ç?k?ncaya kadar gayet derin ve geni? bir hendek kazd?rtt?, kalay eritip ak?tarak etraf?n? doldurttu...

?anl? Selâhaddîn’i yeti?tiren büyük Nûreddin i?te böyle bir â??k-? sâd?k idi.

Rahmetullâhi aleyh...

4

18/09/2018 Hükümdar M?knat?stan Olsa

4

17/07/2017 Eski Kitaplardaki Eskimez Sözler

4

03/06/2014 Hediyelik Alt?nlar

4

16/02/2013 Kanûnî Sultan Süleyman ve ?mam-? Azam

4

12/10/2010 Osmanl?da Sadaka-i Câriye Alg?lay???

4

08/08/2010 ?stanbul?un Manevî Fatihleri

4

22/07/2010 ?anl? Selâhaddin ve Büyük Nûreddin
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net