SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

   Muhterem ?hsan Efendi O?lum,

Cenâb-? Hakk’?n selâm?, bereketi ve ma?fireti üzerinize olsun.

O?ulcu?um, mektubunuzu muhabbetle okudum. Mütehassis oldum (çok duyguland?m). ?u ça?lar?n?zda yan?n?zda olmay? istemiyor de?ilim, lâkin malum büyüklerinden dinlemi?sindir; bize uzlet gözüktü. Hadd-i zât?nda kimseye mektup da yazm?yordum. Ama kendinizin, daha do?madan müjdesini ald???m, k?ymetli o?ulca??z?m olman?z hasebiyle, sadece sizinle yaz??maya karar verdim. Zuhûratla da tasdik olundu ki ömrüm vefâ ettikçe ve Cenâb-? Hakk izin verdi?i müddetçe, size hizmet etmeye gayret edece?im. Her türlü mü?kilinizi bizlere iletebilir, maddî ve manevî mahrem mevzuat?n?z?, sadece fakirde kalmak kayd u ?art?yla aktarabilirsiniz. Bildiklerimizi söyleriz. Bilmediklerimizi de mahremiyet derecesine göre bilenlere havâle eder, istihâre eder, Allah’?n izni ile ö?reniriz.

“Dan??an da?lar? a?m??, dan??mayan düz yolda ?a?m??.” derler. Tevfik Allah Teâlâ’dan…

Gelelim ma’rûzât?n?za:

O?ulcu?um; ilmihâlinizi ö?rendi?inizi, namazlar?n?za müdavemet ve ilim meclislerinde sohbetlere i?tirak etti?inizi, bir yandan da kuma? dükkân?n?zda nafakan?z? teminle me?gul oldu?unuzu buyuruyorsunuz. Ve art?k manevî terbiye görerek bir mür?ide ba?lanmak arzusundayken gönlünüzün akt??? bir ?eyh efendiden bahisle, intisâb meselesini ve hem bu ?ah?s hakk?nda hem de mensubu oldu?u tarîkat hakk?nda malumat soruyorsunuz. Zât-? âliniz risalesinde ba?l?ca bu konular? tespit eyledim. E?er eksik bir ?ey kald?ysa, bendenizin iyice ya?lanm?? gözlerinin sat?rlar? okumaktaki güçlü?ünden ve yorgunlu?undand?r, mazur görünüz.

Alâ merâtibihim beyân edersek (s?ras?yla aç?klarsak), muhakkak her mü’minin ilk önce bilmesi gereken ilmihâl bilgisini ö?renmeniz, bendenizi ziyadesiyle memnun etti. Malum, namaz ve ibadet zaten boynumuzun borcu, inanc?m?z?n alâmeti. Ancak günümüzde dinî bilgiler, hâlâ âdet gibi, kocakar? hikâyesi ?eklinde kulaktan kula?a yay?l?p duruyor. Bir üstada gidip diz çöküp sorup ö?renen veyahut ehlinin çizdi?i kitaptan okuyan pek azald?. Korkar?m bu gidi?le yak?nda ehliyetsiz, namazs?z, niyazs?z, hoca ve ?eyh müsveddeleri ç?kacak, nesilleri i?fal edecek.

Mür?ide intisâb etmek niçindir? Bunlar?n sebebini bilip, o niyetle tâbi olmakla ancak netice alabilirsiniz.

?u hakikati hiçbir zaman unutma ki tarîkat, ki?iye tezkiye-i nefs (nefsin kötü s?fatlar?n? temizleyip, iyi s?fatlara çevirme), tasfiye-i kalb (kalbi yani insanî kalbi, Cenâb-? Hakk’?n tecelliyât?na mazhar olacak ?ekilde ar?nd?rmak) ve tahliye-i ruh (insandaki emanet ruhu, aslî vatan?na gitmesine mani olacak ba?lardan, kay?tlardan kurtarma) içindir. Bütün ehl-i sünnet ve’1-cemaat tarîkler, ayn? usul üzere taliplerini yeti?tirirler ve hepsi ayn? güzellikleri i?lerler. ?ad?rvana gelen su ayn?, çe?meler de?i?iktir. Ve yine unutma ki yollar?n (tarîkatlar?n) çe?itli olmas?n?n esas sebebi, insanlar?n farkl? farkl? olmas?ndan, ki?ilerin de?i?ik mizaçta olmalar?ndand?r. Yoksa hâ?â, bu yollar?n birbirine tersli?i, birbirini be?enmemezli?i yoktur. Bunun aksini söyleyenlerden uzak duras?n. Onlar, suyu görseler de henüz sudan içememi? susuzlard?r, cahillerdir. Bu gerçe?i beyanla, “Bir kap?da her kap?da, her kap?da hiç kap?da” demi?ler. “Peki, niyet nas?l olmal??” dersen deriz ki niyet, “Hasbeten livechillâh”, sadece Allah için, Allah Teâlâ’n?n cemâli için  olmal?.

Yani tarîka ne rütbe, ne makam, ne esmâ, ne tâc ü h?rka, ne k?dem, ne keramet ne de “desinler” diye sülûk etmemeli. Olursa ne olur? Zâhiren, ?irk ko?muyormu?sun gibi olabilir ama bât?nen, münkir olur ve ?irk-i hafî i?lemi? olursun. Bu yollarda tuzaklar çoktur. Kervan?n yükü k?ymetli olunca, o yolun e?k?yas? da çok olur. Cenâb-? Hakk seni muhafaza ede, âmin.

Bu hâlis niyet ve arzu ile mür?ide var?l?r. Hem mür?ide, kerâmet göstersin, havada uçsun, suda yürüsün, tayy-i zaman eylesin diye gidilmez. Mür?id seni yukar?da beyan eyledi?imiz özelliklere ula?t?rmak için laz?md?r. Sana uçmas?, kaçmas? ne laz?m? Bunlar? fodul kimseler merak eder. Hiç fâidesi olmayan i?lerdir.

O?ulcu?um! En büyük kerâmet, Peygamberimizin ahlâk? ile ahlâklanmakt?r. Bundan daha üstün bir hâl ve kerâmet yoktur.

Gözümün nuru yavrucu?um! Gönlünüzün akt??? zâta gelince, bendenizin fikrini soruyorsan?z hazreti tan?y?p tan?mamam?z önemli de?il. Ayda iki kere beldenize (bulundu?unuz yere) geldi?ini söylüyorsunuz. Huzuruna gidip bak?n?z, Cenâb-? Hakk’?n emirlerine ve Resûlü’nün sünnetine tabi bir kimse ise ve bu ahlâk üzere ise tâbi olunuz. Yoksa orada bulunman?z?n size faydadan çok zarar? olur. Mamafih (bununla beraber), sizin anlatt?klar?n?zdan kendisi hakk?nda biz dahi hüsn ü zan ediyoruz (hakk?nda iyi ?eyler dü?ünüyoruz). Hem ?unu da arz edeyim ki o sizi sevmeseydi, siz onu sevmezdiniz. Çünkü manevî muhabbet, hep yukardan a?a??ya intikal eder.

Ayr?ca meclisinde onu imtihandan hazer ediniz (kaç?n?n?z). Baz? mür?idler fevkalâde naziktir, hatta nazl?d?r. Böylesi durumlarda ya hemen kendilerini setrederler (saklarlar) ya da ondan muhabbetinizin kesilmesi için, zâhiren yanl?? bir fiil yaparak bozuk niyetle geleni sû-i zanla (kötü dü?ünmeyle) ba? ba?a b?rak?r, ba?lar?ndan savu?tururlar.

Bu bozuk niyete, muhabbeti kendinden bilmek de dâhildir. ?iddetle bu türlü ahvalden kaç?nas?n. Sonra imtihan?n çok olur. O mür?ide vard???nda bunlar? tahattur edesin (hat?rlayas?n).

Bir de arzu etti?in intisâb hakk?nda sâlih rüya  gösterilirse pek a’la olur. Zira sahih rüya, ümmet-i Muhammed’in   mazhar oldu?u  güzelliklerdendir. Belki de, o zât dahi senden bunu isteyecektir. Nihaî olarak ?unu da beyan edelim ki intisâb için size söylenen ?artlara tâbi olun. Kabul edilirsin veya  tehir olunabilir veyahut nasibinin ba?ka yerde oldu?u zuhur edebilir. Her hâl u kârda karara r?za göster, edebe riâyet eyle.

Pek k?ymetli evlad?m!

?n?âallah bu fakiri durumundan haberdar edersen, kuvvet ve  kudretim  nispetince sana himmet ve hizmet etmeye  çal???r?m. Sâir mevzular? ba’dehû (bundan sonra) izn-i Hakk’la yazar?m. Belki gelebilirsem rûberû (yüz yüze) görü?ürüz de.

?imdilik bu hâl üzere devam eyleyin. Bakal?m ne vâki olacak. Malum, “el-Hayru fî mâ vaka’a” (vuku bulan  hadisede hay?r tecellisi vard?r) buyurmu?lar.

Hay?rlar feth olunsun.

Erenlerin duas? ve himmeti üzerinize olsun.

Hürmet ve muhabbetle gözlerinizden öperim.

Selametle…

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net