SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

      Hamd Allah’a mahsustur. Keyfiyeti yaratan O’dur fakat kendisi keyfiyetten münezzehtir. Mekân? yaratan O’dur, fakat kendisi mekândan münezzehtir. O her ?ey içerisindedir (ilmiyle her ?eye nüfuz etmi?tir), fakat zarfiyetten (bir ?eyin içerisinde olmaktan) uzakt?r. Her ?eyin yan?ndad?r fakat indiyetten (onlar?n sevisine inmekten) yücedir/beridir. O her ?eyin evvelidir ve onun için son yoktur. E?er “O nerededir?” dersen, onu mekânla talep etmi? olursun. “O nas?ld?r?” dersen, onu keyfiyet ile talep etmi? olursun. Onun hakk?nda “ne zaman ?” dersen, onu zamanla kay?tlam?? olursun. Onun hakk?nda “de?il” dersen, onu kevniyetten soyutlars?n. Onun hakk?nda “e?er” tabirini kullan?rsan, ona noksanl?kla mukabelede bulunmu? olursun. Onun için “niçin” dersen, melekûtiyet konusunda onunla muarazaya dü?ersin. O (noksan s?fatlardan) sübhân (uzak) ve müteâldir (yücedir), öncelik onu geçemez, sonral?k ona ula?amaz. Hiçbir ?ey onun benzeriyle k?yas edilemez ve hiçbir ?ey onun ?ekline yakla?amaz. O e? edinme (gibi bir s?fatla) ay?planmaz (O’nun e?i olamaz) ve cisim yönünden bilinemez. O sübhând?r, müteâldir.

O e?er bir ?ah?s olsayd?, kemiyet yönünden maruf olurdu. E?er cisim olsayd?, bir bedenden olu?urdu. Biz, ona beden isnat edenleri reddederek, “O birdir (Vâhid’dir) “ deriz. “O Samed’dir” diyerek, Veseniyye’yi (Allah’a benzerlik atfedenleri) reddederiz. “Ona benzer yoktur” diyerek Ha?eviyye’yi reddederiz. “Onun dengi yoktur” diyerek, ona vas?f yak??t?ranlar? reddederiz. “Aç?k veya gizli, karada veya denizde (her yerde) hay?r ve ?er hususunda ona kimse müdahale edemez. Bilakis “O her ?eyi iradesi ile yapar” diyerek Kaderiyye’yi reddederiz. “Kudreti taklit edilemez, hikmetinin nihâyeti yoktur” diyerek Hüzeyliyye’yi reddederiz. “Hukuku vaciptir. Hücceti yücedir. Hiç kimsenin ondan bir hak talep etme iddias? olamaz” diyerek Nazzâmiyye’yi reddederiz. “O âdildir, hükümlerinde hiç kimseye zulmetmez. Sâd?kt?r, vaat etti?i hiçbir ?eyden dönmez. O kadîm, ezelî kelâm ile konu?ur. Kelâm?n?n yarat?c?s? yoktur. Kur’ân’? indirmi? ve onun nizam?yla en düzgün kelâm edenleri dahi âciz b?rakm??t?r” diyerek Murâdiyye’yi reddederiz. Rabbimiz ay?plar? örter, tevbe edenin günahlar?n? affeder. E?er ki?i günah?n? tekrar i?lerse geçmi?te affedilen affedilmi?tir. O hakaret etmekten, zulmetmekten münezzehtir. Hi?âmiyye’yi redederek, Rabbimiz’in mü’minler aras?nda ülfet koydu?una, kâfirlerin aras?n? ise bozdu?una inan?r?z. Ca’feriyye’nin aksine, bu ümmetin fâs?k olan?n?n Yahûdî, H?ristiyan ve Mecûsîlerden daha hay?rl? oldu?una inan?r?z. Ka’biyye’nin tersine, onun hem kendisini, hem de ba?kas?n? gördü?ünü, her sesi i?itti?ini, her gizliyi bildi?ini ikrar ederiz. “O, halk? en güzel f?tratta yaratm??, sonra da onlar? çukur (kabir) zulmetine iade etmi?tir. Elbette ki, onlar? ilk yaratt??? hâle döndürecektir” diyerek Dehriyye’yi reddederiz. O insanlar? hesap günü için toplad???nda sevdikleri için tecelli edecek ve onlar da onu gözleriyle mü?ahede edeceklerdir. O, ay?n görüldü?ü gibi görülecektir. O, sâdece Mu’tezile’den ru’yetullâh? inkâr edenlere görünmeyecektir.

O, o gün sevdiklerine nas?l hicapl? olabilsin ya da onlar? bekletsin ki, onun bu hususta ezelî ve eski vaadi vard?r. “Ey mutmain nefis! Raz? olmu? ve raz? olunmu? olarak Rabbine dön.” (Fecr Sûresi, 28) Sen (mutmain nefsin) hûri ve cinâna raz? olaca??n? yahut da cennet bahçelerinde sündüs (ince ve hâlis ipek) elbise ile gezmeye kanaat edece?ini mi zannediyorsun? Mecnun Leyla olmaks?z?n nas?l ferah bulabilir! Muhibler anber kokusu olmaks?z?n nas?l kokuya doyabilirler! Kullu?u gerçekle?tirmede eriyen cesetler, Hakk indinde oturmakla nas?l nimetlendirilmez! Karanl?k gecelerde seherleyen gözler, ünsiyet mü?ahedesi ile nas?l lezzete eri?mez! Muhabbet sütleriyle tatlanan gönüller, Rabbânî ?erbetten nas?l içmez? His kal?plar?na hapsedilmi? ruhlar kudsiyet bahçelerinde nas?l gezip tozmazlar, onun güzel e?lence yerlerinde nas?l e?lenmezler ve susuzlu?u sona erdiren kaynaklar?ndan nas?l içmezler!

Bu a?k?n ?evki ve onun hâlini ne anlatabilir? O gün “Â??klar Hâkimi” tecelli eder ve bu davay? karara ba?lar. O gün hitab?na mazhar olanlar için Mevlâ güzel sözlerle söze ba?lar. Mevlâ onla­ra And cennetlerine gitmelerini emreder. Fakat bir k?s?m canlar oraya gitmek istemeyecek, O’nun gayr?s?na nazar etmemeye ve O’ndan ba?kas?na niyet ba?lamamaya yemin edecekler. O’ndan ba?ka hiçbir ?eye r?za göstermeyecekler ve istekleri dü?ük seviyede olmayacak. Onlar ho? hayat?n tad? için hiçbir yere ayr?lmayacaklar, bilakis ondan tatlar?n bulundu?u yerleri arayacaklard?r. Rahat müdürü onlara kendi safâs? ile tertemiz olmu?, yumu?ac?k kadehlerden içirecek. Bu hal sarho?lar? iyice sar?nca, art?k onlara gece ve gündüz zor gelecek. Onlar?n O’nun parlak, ho?, cazip nurlar?na olan arzu ve i?tiyaklar? daha da artacak.

Hakk?n için yemin ederim ki: Cemâlini göremeyen bir göz ancak ?akî olabilir. Güzelli?inle u??âk?n hepsini öldürdün. Sana olan dü?künlük a?k?na, raiyyetine yumu?ak ol! Sana olan ?evk ile eriyen kalplerde geriye ba?ka bir ?ey kalmad?. ?htiyac?m giderilse bile kast?ma nâil olamam. Sana dü?künlük benim için sanki bir vasiyettir. Kar??la?ma ân?nda zelil olacak da de?ilim. Yâ ilâhi! Lütf u ihsân?n hatalar? silip süpürürken, hiç reddedilmek dü?ünülebilir mi?

Ey karde?lerim! Seherlerde Rabbânî vakitler vard?r. Semâvî i?aretler vard?r! Melekî kokular vard?r! Bu sözümüzün do?rulu?una delil ise ?udur: Dâvûdî sesli ku?lar ?ark?lar?n? a?açlarda seher vakti hep birlikte, co?kuyla söylerler. K?vr?m k?vr?m sular bahçe aralar?nda o vakit ça?layarak akar. Ve dallar sündüs elbise­leriyle seher vakti raks eder. Bir bahçedeki bu olaylar?n hepsi O’nun vahdaniyetini kabul ve itiraf ederler. Haberiniz olsun, ey ehl-i muhabbet! Hakk (c.c), seher vakti tecellî ederek ?öyle seslenir:

“Tevbe eden kimse yok mu, onun tevbesini güzelce kabul edeyim. ?sti?far eden yok mu, onun hatalar?n? külliyen ba???layay?m. ?hsân isteyen yok mu, ona nimet ve ihsân?m? bol bol vereyim. ?yi bilin ki, ruhlar safla??nca, nurlar? par?l par?l par?ldar. Durumlar düzelir, hediye almak kolayla??r. Ho?, onlar?n gözya?lar? da gökyüzünde güzel koku olur ya! Onlar hicrâna sabretmelerine kar??l?k yüce mertebeleri hak ettiler. Onlar?n sözlerinin do?rulu?u, muhibler aras?nda rivayet edilen bir senettir. Onlar sualsizce çekip gittiler, ihtiyaçlar? giderilecektir.

Muhabbetin hediyesi yüce ve apaç?k olur. Onun için; ey güzel kâfiyeler, ey Hanefiyye, ?âfiiyye, Mâlikiyye ve Hanbeliyye’nin yüce akideleri neredesiniz?

Allah beni de sizi de ayr?l??a dü?üp de, okun hedefini parça­lad??? gibi parçalananlardan eylemesin. Allah beni de sizi de ken­dilerine (cennette) odalar bah?edilen kimselerden k?ls?n.

Allah rahmet ve bereketini halk?n en ?ereflisi Efendimiz Muhammed’e (s.a.s), onun ailesine ve arkada?lar?na indirsin. Onlar? sa­bah ak?am, her zaman, ebedi ve sürekli tazelenen bir hürmete mazhar etsin.

Âmin, âmin…

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net