SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

    Hayat merdivenlerini yava? yava? t?rman?rken gözlerimiz, merdivenin sonunda üç önemli noktaya tak?l?yor. Bu merdivenden geriye dönü? yok, ileriye gitmeye mecbursun. Önünde bir ölüm kav?a?? var, buraya da u?ramaya mecbursun. Ölümden sonra hesap ba?l?yor, bu hesab? da vermeye mecbursun. ?lerleyen zaman dilimi içerisinde bir k?sm?m?z?n ya??n?n kemâl (olgunluk) ça?? olarak kabul edilen k?rk?n? çoktan a?t???, bir k?sm?m?z?n da üç a?a?? be? yukar? onun çevresinde dola?t??? hepimizin kabul etti?i bir gerçektir. Müslümanlar?n olgunluk ça?? olarak kabul edilen ve hatta peygamberlere bile peygamberli?in bu ya?ta verildi?i, hayat?n dü?üm noktas? olan 40 ya??na ve bu ya??n neler dü?ündürdü?üne bakaca??z.

Bu itibarla 40 ya??; hayat?n dönüm noktas?, hayata veda duru?unun ba?lad??? devresidir. Hakikatte hayata veda duru?u çok mühim bir and?r ki, bu duru?ta duygular heyecana geliyor ve kederler etrafa yay?l?yor. Ölüm çizgisinde herkes müsavi kal?yor. Bu noktada hiçbir farkl? muameleye tabi tutulmuyor. Her geçen gün, ömürlerden eksiltmeye devam ediyor. Her sene sonu, hayat merdiveninin bir tu?las?n? al?yor ve bütün insanl?k mezarl?klara do?ru ak?n ak?n göç ediyor. Dünyaya bakan gözler, onun pe?inden emel sanc?lar? çeken kalpler, donuk donuk, kâinat?n hâkimi, mevcûdât?n Hâl?k’?, din günün Sahibi önünde O’nun yücelerden yüce ferman?na boyun büküyor. Her ecel için yaz?lm?? bir zaman vard?r. Her bir ümmet için, geldi?i zaman bir an geri b?rakamayacaklar? ve ileri alamayacaklar? bir ecel vard?r.
Fakat insanlar?n bir k?sm? ölüme giden kap?n?n anahtar?n? her gün, her an ellerinde ta??d?klar? halde, bir vurdumduymazl?k içerisinde geçen her y?l?n, süratle ak?p giden ve geriye dönmeyen her an?n pe?inden naralar at?yor. En yak?n?n? âhirete yolcu ederken bile, mezar ba??ndan u?urlad???n? ki?inin ak?betinden habersiz, çe?itli hülya ve kuruntularla, her ad?m ba??nda yeni bir hayali gerçekle?tirmek sevdas?yla, evi ile mezar aras?nda mekik dokuyor.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) buyuruyorlar ki:
“?nsan öldü?ü zaman melekler, ‘Ne getirdin?’ derler.”
Cenâb-? Allah da:
“Yeryüzünde olan her canl? fânidir. Fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabbi’nin zat? bâkidir.” (Rahmân, 55/27) buyuruyor.
Ne kadar gariptir bir müslüman?n ?u hadis-i ?erifi i?ittikten sonra geçirmi? oldu?u ömrünü dü?ünememesi, günahlar?na tevbe edememesi ve geriye pek az kalan ömründe istikamet üzere olamamas?… Hem garip ve hem de ac?d?r.
“Allahu Teâlâ, ömrü altm???na varan?n özrünü reddeder veya Allahü Teâlâ altm?? ya??na kadar (ya?at?p) ölümünü geri b?rakt??? (halde yaratan? ve ya?atan? tan?mayan) kimsenin özrünü reddeder. Ve y???n y???n mala, evlada, alt?na, paraya, ?ehvetlere gömülüp geçici dünya hayat?n? ebedî âleme tercih ederek kör ya?ayan?n mazeretini kabul etmez.”
“Ümmetimin ya? ortalamas? 60 ile 70 y?l aras? olacakt?r. Bunu geçen çok az olur.”
Hadis, görü? ufkumuzu geni?letiyor. En kuvvetli insanlar?n dünyada kal?? zamanlar?n?n ne oldu?unu beyan ediyor. Mü’minin tâat, ibadet ve iyi amellerle Allah’a yönelmesini, O’nun emretti?i çizgiden sapmamas?n? istiyor. Akl?n? kullanarak, Kur’ân-? Kerim’i rehber, Hz. Peygamber’i (s.a.s) önder, ?eytan?, ta?utu ve Bel’am? en az?l? dü?man tan?mas?n? istiyor.
“Baki kalacak olan sâlih ameller ise Rabbinin kat?nda, sevapça da hay?rl?d?r, amelce de hay?rl?d?r.” (Meryem, 19/76)
Fudayl b. Iyaz anlat?yor:
O, bir adama ya??n?n kaç oldu?unu sormu? o da:
“Ben, 60 ya??nday?m.” demi?ti. Bunun üzerine Fudayl:
“Sen, 60 y?ll?k bir ömür geçirdin. Umulur ki bu uzunca ömür içerisinde Allah’?n (c.c) r?zas?n? elde etmi?sindir.” demi?ti.
Ebu’d-Derdâ da (r.a) sohbetlerinde ?öyle derlerdi:
“Geçirdi?in her gün ile yak?ndan ilgilen. Bir gün batt???nda, senin hayat?ndan da eksilme olmaktad?r, bunu bil. Ömrünü son merhaleye kadar gaflette geçirerek ah-vah etmeden, daha ?imdiden az???n? al.”
Rasûlullâh’tan (s.a.s) sonra gelen onun arkada?lar?n? görmü? olan tabiûn ?öyle derlerdi:
“Ya??n k?rk?na vard???nda yol az???n? tedarik et! Art?k yolculuk ba?l?yor, ç?k?n?n a?z?n? ba?la.”
Örnek müslümanlar?n birçoklar? ya?lar? k?rk?na var?nca kendilerini tamamen ibadete verirler ve dünyan?n me?guliyetini bir tarafa b?rak?rlard?.
Ömer b. Abdülaziz (r.a) buyururlard? ki:
“Ya?? k?rk?na varan kimsenin üzerinde Allah’?n hücceti tamam olmu?tur. Yani, onun davetçisi olan ölüm mele?i yava? yava? yakla??yor. Bu uzun ömürde öne sürülen özür, kabul edilecek özürler cinsinden de?ildir.”
Ömer b. Abdülaziz’in bu sözünün ne kadar da yerinde oldu?una Cenâb-? Allah’?n ?u ayeti de delildir.
“(Ey insanlar!) ?bret almak, Allah’a dönüp tevbe etmek için size yeteri kadar ömür verilmedi mi?” (Fât?r, 35/37)
Biliyorsunuz ki, ki?i k?rk?na var?nca kendine hâkim olamazsa aldat?lm?? bir çocuk gibi veya ?a?k?n bir genç gibi olur. Azar da azar… Ölüm ise onun yeni açm?? gonca gülünü dev?irmeye, soldurmaya, sarartmaya, sa?lam dal?n? k?rmaya devam eder. Geçmi?te bak?ml? olan meyve a?ac? eskisi gibi de?ildir. Dallar? k?r?lm??, gö?e do?ru yükselen ba?? yere e?ilmi?, e?ilmez gibi duran omuzlar? çökmü?, s?rt?na kambur üstüne kambur vurulmu?tur.
??te bu pozisyonda ömür hangi noktaya varm?? olursa olsun, hayat?n top ve topra??nda debelenip duran emele, bitmeyen arzuya art?k dur denilmelidir. Hayat?n kesin dönü? çizgisi dü?ünülmelidir.
Hz. Ebûbekr es-S?ddîk (r.a) bir vaaz?nda halka ?öyle hitap etmi?lerdir:
“Ey Allah’?n kullar?! Sizden önce ölenlerden ibret al?n?z. Sizden daha önce gidenleri derinden derine dü?ününüz. Onlar dün nerede idiler ve bugün neredeler? Yeri yerinden oynatan ve onu bir uçtan bir uca imar eden krallar neredeler? Muhakkak ki onlar bizden uzakla??p gittiler. ?simleri silindi ve sanki onlar daha önce hiç yokmu? gibi oldular. Dikkat ediniz! Hz. Allah onlar?n pe?lerinden nice hükümdarlar getirdi. Onlar?n da arzu damarlar?n? kökünden kaz?d? ve çekilip gittiler. Onlar orada amelleriyle ba? ba?a kald?lar. Dünya onlar?n dünyas? olmaktan çoktan ç?km??t?r. Onlardan sonra bizler arkalar?ndan yeti?tik, e?er ibret al?rsak ne âlâ, kurtuluruz. Ama gurura kap?l?rsak sonumuz onlar?nki gibi olur.”
Gençliklerinin tazeli?iyle dikkatleri çekenler, yüzleri par?l par?l parlayan güzeller nerede? Hepsi toprak oldular. Dünyadaki ta?k?nl?klar? kendilerine pi?manl?ktan ba?ka bir ?ey kazand?rmad?.
Babalar?m?zdan ve karde?lerimizden tan?d?klar?m?z neredeler? Ecelleri onlar? yere serdi ve devirdi... Daha önce gidenlerin yanlar?na gittiler, ölümden sonra ya cennete veya cehenneme yolland?lar.
Allah’?n sevgili kullar?!
Ölüm, kendinde asla ?üphe olmayan bir tesirli olaydan haber veriyor. O, nesilleri ezip geçiyor. Bundan dolay?d?r ki, hangi durumda olursa olsun, iste büyük olsun ister küçük olsun ebedî hayat?n nimetlerinden mahrum olmamak için hayat ile ölümün hesab?n? iyi yapmak laz?md?r. Çünkü Allah’?n huzuruna dönü? tek tek olacakt?r, sonra da Allah’a ister zengin olsun isterse fakir olsun hesap verilecektir.
Dünyay? yutmak arzusunu güderek vakitlerini geçirenleri o dünya, üzerine bir daha dönü? olmamak üzere yutmu?tur.
Ey Allah’?n sevgili kullar?!
Bahtiyar ki?i geceden yol al?r, âhireti için dünyada iken, ihtiyarlamadan önce gençlikte, hastalanmadan önce s?hhatliyken çal???r. Sen üzerinden gelip geçen hayat?n?n dönüm noktas?n? her an gözetleyici ol.
Abdullah b. Ömer (r.a), ?öyle rivayet ediyorlar.
“Ak?amlad???n zaman sabaha kavu?may? umma! Sabaha erdi?in zaman da ak?ama ula?may? bekleme!” (?bn Hibban, Buhârî, ?bn Ömer'den)
Hidayetin rehberi Rasûlullâh (s.a.s), Abdullah b. Ömer’in iki omzunu tutarak ?öyle buyurmu?tur:
“Dünyada bir garip veya yolcu gibi ol! Kendini kabir ehlinden kabul et.” (Buhârî, Rikak/3; Tirmizî, Zühd/25; ?bni Mâce, Zühd/3)
Ey Allah’?n kullar?!
O’ndan korkunuz. Y?llar?n?z? geride b?rak?rken duru?unuz; geçmi?ten ibret alan, gelece?e tam haz?rl?kl? olan ak?ll? ki?inin hali gibi olsun. O ak?ll? insan ki ölüm köprüsünü geçenlerden ders alarak hidayet çizgisinden sapmaz, gelecekteki hayat köprüsünü ?imdiden sa?lam olarak in?a eder. Ve bu büyük göç gününe haz?rl?kl? olur.
Dönü? gününe az?klar?n en hay?rl?s? olan takvâ (Allah’tan gizli ve â?ikar her zaman korkmak, helallerinden istifade etmek, O’na ibadet ve itaat ile kul olma) az??? ile az?klan?n?z.
Cenâb-? Allah buyuruyor ki:
“Ey iman edenler! Allah’tan korkunuz. Her nefis yar?n için ne haz?rlad???na baks?n. Allah’tan korkunuz. Muhakkak ki Allah yapt???n?z ?eylerden haberdard?r.” (Ha?r, 59/18)

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net