SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?hvan ?le Hasbihal
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

?lahilerin söylendi?i, derin manalar?n tefekkür edildi?i, ihvan ile muhabbetin çaylar e?li?inde demlendi?i güzel mi güzel bir gün!

Tarih 10 Temmuz 2012.

Nev?ehir´in Kozakl? ilçesinde mür?idimiz Abdullah DEM?RC?O?LU ile adeta cennetten bir kö?ede hasbihal edilip me?k edildi.

Hat?ra içinde hat?ralar gizli. Mür?idimiz, Yüksek ?slam Enstitütüsü y?llar?nda müzik ö?retmeninin nas?l hidayete erdi?inden ve ta?lar? bile a?latan keman? ile söyledi?i ilahilerden bahsedip, o ilahilerdeki derin manaya dokundu ve âdeta a?k ile muhabbeti dokudu.

Orada bulunsan?z, tasavvufun insan? nas?l da inceltti?ine, gönlünü yumu?att???na, zarafet ve nezakette doru?a ula?t?rd???na ?ahit olurdunuz.

De?erli hocam?z; “Gelin Allah Diyelim ilahisindeki manay? arkada?lara aktarmak istiyorum” diyerek hem davudî sesi ile ilahiyi seslendirdi hem de k?sa k?sa aç?klamalarda bulundalar.

Anlam ve vurguyu bozmamak için oldu?u gibi aktar?yorum:

 

Gelin Allah diyelim

Kalpten pas? silelim

Âlemler seyredelim

Allah Allah dedikçe

 

Nerde tevhid çekilir

Melekler saf saf gelir (hadise ve ayete uygun)

Hepsi tekbir getirir

Allah Allah dedikçe

 

Zikri Hakk’a ba?land?

?sm-i celâl h?zland?

Ar? u âlâ salland?

Allah Allah dedikçe

 

“Hem ö?retici de oluyor, o manaya dikkat çekmek istiyorum.”

 

Ba?l? kap? aç?l?r

Hak bat?ldan seçilir

Gizli s?rlar saç?l?r

Allah Allah dedikçe

 

Gafil olma Naciya

Hakk’? zikret daima

Seni zikreder Hüdâ

Allah Allah dedikçe

 

“Kur’ân da öyle diyor, hadisler de öyle diyor.”

“Naciya” iki manaya geliyor; kurtulu?a eren ki?i. Bunu yazan Naci isminde birisi veyahut da mahlas dedi?imiz takma isim, müstear. Ey kurtulu?a ermek isteyen Naci! Naci var erkek ismi, Naciye olursa kad?n ismi, o da olabilir.

?smet Sava?kan isminde edebiyat hocam?z vard?. Ondan ald???m?z edebiyat bilgisiyle yanl???m da olmas?n da, gafil olma, uyan?k ol, Hakk’? zikret daima. Kur’ân da diyor; ‘Hakk’? zikret, siz beni an?n ki ben de sizi anay?m, hat?rlayay?m.’ Yani kendisini zikredene rahmet etmesi, onu ba???lamas? anlam?nda.

“Size rahmet edeyim, ba???layay?m.”

Meleklerine övünme gibi oluyor, melekler de g?pta ediyorlar. Biz mele?iz yemeyiz içmeyiz ba??m?z? secdeden kald?rmay?z ama bu insanlar yiyorlar içiyorlar, ailevi sorunlar? problemleri var. Ama yine de oturmu?lar, nas?l a?k ile ate?le Cenab-? Allah’? zikrediyorlar anlam?nda... Onun için bak;

 

Gafil olma Naciya

Hakk’? zikret daima

Seni zikreder Hüdâ

Allah Allah dedikçe

 

Ayetlerde hadislerde de kar??l??? var m?, var. Onun için bunu bu ?ekilde zaman zaman anlat?yorum, bunu da her hoca söylemez. Allah Allah dedikçe seni zikreder Hüdâ…

Hüdâ, Allah.

 

Sonras?nda hocam?z?n yazm?? oldu?u “Ey Allah’?m” ?iiri bir ihvan taraf?ndan ilahi ?eklinde okundu.

 

Ne gizlidir göklerinde

Ne gizlidir yerlerinde

Neler var denizlerinde

Bilemedim ey Allah’?m

 

Hem ezelî hem ebedîsin

Her ?eyi yaradan Sensin

Güzellerin güzelisin

Göremedim ey Allah’?m

 

Seni nerde arayay?m

Gülmeyim de hep a?lay?m

Senin kap?n? b?rak?p,

Hangi kap?ya varay?m?

 

Ey Allah’?m, ey Allah’?m

Sensin benim tek penâh?m

Belalar? kald?r bizden

Rahmetini ver Allah’?m

 

Arar?m Seni her yerde

Denizlerde ve göklerde

Sen gizlisin ?u kalplerde

Bilemedim ey Allah’?m

 

Nereye dönsek ordas?n

Nereye varsak ordas?n

Sen en büyük tek sultans?n

Göremedik ey Allah’?m

 

Seni candan sevemedik

Sana do?ru gelemedik

Rahmetini bilemedik

Bilemedik ey Allah’?m

 

Âsi oldu Sana kullar

Günahla doldu ?u yollar

Aldanm??t?r ancak onlar

Duyamad?k ey Allah’?m

 

Devam?nda mür?idimiz “Gel Gidelim Bu Dünyadan” ilahisini seslendirdi ve imam hatip y?llar?ndan hat?ralar?n? anlatt?. Sonras?nda da Yunus Emre´nin “Gelin Ey Karde?ler Gelin” ilahisini söyledi.

 

Gel gidelim bu dünyadan

Dünya bize vefa etmez

?yilikler ?öyle dursun

Ebeveyni kimse bilmez

 

Yüksek ?slam Enstitütüsünde okuyorken müzik ö?retmenimiz vard?. Hidayet nasip oldu kendisine, sufi hayat sayesinde, öyle diyeyim. Sonra hemen geldi ertesi gün okula, oradan nas?l geçti  ö?retmenlere: ‘Yahu, böyle bir yol var da beni ?imdiye kadar niye haberdar etmediniz!’ Delalette oldu?u günlerden dolay? okuldaki ö?retmenlere sitem etti.  Allah sa?sa uzun ömür versin, öldüyse rahmet eylesin. Ondan sonra da istikameti düzeldi, tevhid akidesine döndü, müzik ö?retmeni olarak ilahiler besteledi. Benim çok eskiden kalma ?öyle kocaman, grundig marka teybim var. Talebeli?im zaman?nda sesini alm??t?m, orada mevcut.  Bu münasebetle kendisi imam hatip mar??n? yazd?. Bak, rahmete vesiledir. Onlar? bize ö?retti notas?yla tabi. ?lk maarif bakanl??? ç?kt?, ‘öyle nota bilmeyen ö?retmenler müzik ö?retmeni olamaz’ dedi. Bu zat?n keman? vard? elinde, yani antika bir kemanm?? paha biçilemiyordu o zamanda. O kemanla bu ilahileri öyle bir söylerdi ki ne bileyim ta?lar bile a?lard? desem mübala?a m? etmi? olurum. Yani ister istemez gözlerden ya?lar akard?. Mesela ben onlar? ?imdi hat?rl?yorum:

 

Allah Allah Allah Allah

Birdir Allah yok ba?ka

Ta be?ikten mezara

?lim arar?m ilim

Ben imam hatipliyim

Allah Allah Allah Allah

Birdir Allah…

 

Böyle dört be? k?tal?k, bunlar? söylerdi. Sonra ne var, Mehmet Akif’in bir ?iiri var, onu da… Bir tarih gibi ben onlar? ald?m o zaman rahmete de vesile olur bunlar, teybim de o var nedir bakay?m, Mehmet Akif in, amin derse…

Allahu Ekber gökten melekler, böyle bunun da bir bestesi var. Bir de me?hur bir ilahi var Lâ ilâhe illallah. Yunus Emre’nin o, onlar? ald?m. ??te böyle ?eyler var. Yani onun da hidayeti bulmas?na sebep, sûfî hayat olmu?tur. Çok güzel, kemanla da onu seslendirince…

Tabi diyeceksiniz keman ?slami mi de?il mi? O i?te bir gönül i?i tamam m?! “?lahi a?k” verirse her zaman olsun, güzel bir ?ey. Ama ?ehevi arzular?, günahlar? te?vik ederse o… o da öyle. ?imdi Mevlana´n?n mesnevisinde neyi tenkit ederler, ney çald? m? çald?rm?? m?? Yani çald?rmad?ysa zaten;

 

Bi?nev ez ney çün hikâyet mî küned

Ez cüdâyîhâ ?ikâyet mî küned

Gez neyistân tâ merâ bübrîde end

Ez nefîrem merd ü zen nâlîde end

Sîne hâhem ?erha ?erha ez firâk

Tâ begûyem ?erh-i derd-i i?tiyâk

 

Anlam?:

Dinle neyden, zirâ o bir ?eyler anlatmada

Ayr?l?klardan ?ikâyet etmededir.

Ney der ki: Beni kam??l?ktan kopard?klar?ndan beri,

?niltim kad?n-erkek herkesi a?latt?.

Ayr?l?k ba?r?m? delik de?ik eylesin,

Tâ ki a?k derdini anlatabileyim.

 

demez. Ondan sonra raks helal midir haram m?d?r sûfî de? Yani raks dedi?imiz hani dervi?ler, Mevleviler dönüyorlar. Niye bunu söyledim, yani tesadüf de?il, geçmi?te dervi?ler dört bin ilahi bilirlermi? dedim ya…

Buna benzer:

 

Gelin ey karde?ler gelin

Hû Mevlam Hû Hû

Bu menzil uza?a benzer

Hû Mevlam Hû Hû

Nazar k?ld?m ?u dünyaya

Hû Mevlam Hû Hû

Heman bir tuza?a benzer

Hû Mevlam Hû Hû

 

Bir pirin ete?in tuttum

Hû Mevlam Hû Hû

Ara beni deyüp gitti

Hû Mevlam Hû Hû

Nice yüzbin günah ettim

Hû Mevlam Hû Hû

Her biri bir da?a benzer

Hû Mevlam Hû Hû

 

A?la dervi? Yunus a?la

Hû Mevlam Hû Hû

Sen özünü Hakk’a ba?la

Hû Mevlam Hû Hû

A?lar isen ba??na a?la

Hû Mevlam Hû Hû

Elden vefa yo?a benzer

Hû Mevlam Hû Hû

 

Bak, ç?kartamam dedim ama ço?unu da ç?kartt?m, bundan sonras? size kalm?? art?k. Evet, bunlar bir hat?ra olsun size. Tarih tekerrür etmesin.

Yani Yunus Emre burada da söylüyor ama ayn? zamanda güzel nasihat ediyor insana. De?il mi;

 

A?lar isen kendine a?la,

Elden vefa yo?a benzer…

 

??te bu odur, öyle oluyor demek istedim. Elden vefa yo?a benzer.

 “Peki, her ?ey için Allah raz? olsun, in?allah bu da rahmete vesile olsun.” sözleri ile çay bahçesinden mi desem, cennet bahçesinden mi… ayr?ld?k efendim.

Allaha emanet olun.

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net