SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dinî Hassasiyet
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

 19 A?ustos Pazar günü k?l?nan bayram namaz?yla, Ramazan ay?na veda etmi? bulunuyoruz. Cenâb-? Allah, gelecek Ramazanlara s?hhat, âfiyet içerisinde kavu?may? nasip eylesin.

Durumum itibariyle hareket halinde olan ben, yurdumuz genelinde Ramazan ay? içerisinde gördü?üm aksakl?klar? tekrar edilmemesi dile?iyle ibret-i âlem olsun diye bu yaz?mda kaleme ald?m.

Ramazana sayg?, geçmi?e göre alabildi?ince azalm??. Çar??larda, pazarlarda, yollarda alenen oruç tutmayanlar var. Mazeretli-mazeretsiz onu bilemem ama bildi?im bir ?ey varsa, -mazereti ?er-i ?erife göre uygun olsa bile- böyle aç?ktan aç??a hele hele kar??s?ndakilerin yüzlerine sigara dumanlar?n? üfleyerek sayg?s?z olanlara ne kadar ac?nsa yeridir. ?man sahibi bir ki?i böyle yapamaz ve yapmamal?d?r. Bilinmeli ki özürsüz olarak bu mübarek aydan bir gün oruç tutmayan, senenin tamam?n? tutmu? olsa, o bir günün yerini tutmayacakt?r. (Buhârî, Savm/29; Tirmizî, Savm/27)

Çok yaz?k, binlerce yaz?klar olsun!

Oruca kimin ihtiyac? var?

Oruç; s?hhat, bereket, fazilet de?il midir?

Onun ecrinin Mevlâ taraf?ndan hesaps?z verilece?i bilinmez mi?

Allah’a (c.c) isyan edip oruçlu müslümanlar yan?nda gerine gerine gösteri? yapanlar, bu davran??lar?yla, onlar?n bu ac? durumlar?na sabredenlere meleklerin dua ettiklerini bilmelidirler. Alenen yiyip-içerek oruç tutmad???n? gösteren ki?inin yan?nda bulunan oruçluya melekler salat ederler. Burada salattan kas?t, meleklerin dualar? ve o ki?i için isti?far etmeleridir. Oruçluyuz… Yan?m?zda, sa??m?zda, solumuzda yiyen-içenlere “oruç tutmuyorlar” diye üzülüyoruz. Öte taraftan meleklerin dua ve isti?farlar?n? kazan?yoruz, ne büyük mutluluk de?il mi? Üzüntümüze, bizim oruçlu halde iken i?tah?m?z?, yeme-içme arzumuzu kamç?layan hareketlerine kar??l?k, ötelerden gelen ilâhî destekli meleklerin dualar?… Mü’min karde?im, bütün bunlar bizlere yetmez mi?

Kendi memleketimin insanlar? böyle durumlarda iken bizler kalk?yoruz, Kaptan Causteau müslüman oldu, Roger Garaudy müslümanl??? kabul etti diye diye övünüyor ve reklam yap?yoruz. Tabii ki biz zahire bakar?z, Cenâb-? Allah serâiri (gizli s?rlar?) bilir.

Biz müslümanlar iyi yaygara kopard?k. Neticede ne oldu? Birinin vasiyetinde, h?ristiyan mezarl???na defnedilmesi ç?kt?. Di?eri ise “Beni yak?n, küllerimi de Akdeniz’in sular?na savurun.” diye vasiyet etti.

?smini bile de?i?tirmeye lüzum görmeyen, ateistli?in kitab?n? yazan, dünyaca maruf Garaudy!

Seninle –k?sa da olsa- Gent Üniversitesi’nde tertipledi?imiz konferansa Fransa’dan icabet etmi?tiniz. Gent istasyonunda kar??lay?p, al?p götürmek için gidildi?inde –nedendir bilinmez- seni orada bulamam??t?k. Bir de bakt?k ki, sen Ibis otelin lobisindesin. Ne ise ho?be?, konferanslar, ?H-VAK’da (?slâm’a Hizmet Vakf?) yemek ve kahvalt?da beraber olmalar… Sonra ayr?l??. ?u anda dünyadan da ayr?lm?? bulunuyorsun. Ne halde oldu?unu Cenâb-? Allah’tan ba?ka kim bilir?

“Kabirlerde bulunanlar, dirilip d??ar? at?ld???, kalplerde ve gönüllerde olanlar ortaya kondu?u vakit dü?ünmez mi o insan! Acaba hali nice olur! ?üphesiz Rableri o gün onlar?n her halini bilir.” (Âdiyât, 100/9-10-11)

“Ölülerinizi hay?rla yâd ediniz.” (Nesâî, Cenâiz, 51; Tirmizî, Cenâiz, 24; Ebû Davud, Edeb, 50) buyrulurken mü’minlerinki ile mü’min olmayanlar?nki ay?rt edilmemi?tir.

Bu zafiyet müslümanlarda hep olagelmi?tir. Gençlik y?llar?mdan hat?rlar?m; camide bir asker, bir müdür vb. ki?ileri saflar?m?z aras?nda görsem son derece sevinirdim. Adeta içim içime s??mazd?. Osmanl?lardan bu tarafa öyle bir darbe vurdular ki dine, devlet ricalini camilerimizde göremez olmu?tuk.

Birkaç ay önce a??rl??? tasavvuf ve özellikle baz? me?ay?hlar? konu edinen bir tercüme kitap okumu?tum.  Orada merhum bir mür?idin, mensubu bulundu?u yolun tan?t?m?n?n Avrupa’da yap?laca??n? beklemesi beni ne kadar çok dü?ündürmü? ve etkilemi?ti. Kendisini rahmetle anmak, Cenâb-? Allah’tan s?rr?n? takdis etmesini dilemek ve ?efaatlerini ummaktan ba?ka ne diyebiliriz! Öyle ki mevzu kitapta bahsedilen yazar?n müslüman oldu?unu ve kendisine de mürid olup inâbe ald???n? zannediyordu. Kald? ki bu zat kitab?n muhtelif yerlerinde asla müslüman olmad???n?, Osmanl?larda dini ve tasavvufî hayat?n nas?l oldu?unu incelemek üzere bir ara?t?rma yapt???n?, Avusturyal? oldu?unu yaz?yordu.

Her ne ise konumuza dönecek olursak deriz ki; kendi ülkemizde müslümanl?k elden gidiyor, neslimiz ?slâm’a yabanc?la??yor, namazs?z, oruçsuz bir gençlik gelmi? de haberimiz yok. Öyle ki yats? ezan? okunuyor, bir köyde bir beldede çaylar?n?z? beraberce yudumlad???n?z masalarda bir k?p?rdama yok. Oturup duruyorlar. Allah sonumuzu hayr eylesin. Ortada bir eksiklik var. “Sizden iyili?i emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun!” (Âl-i ?mrân, 3/104) ilahi emri ne kadar uygulan?yor, sorusu akla geliyor.

Arkas?nda teravih k?ld???m?z imam, ومكروا ومكر الله والله خير المكرين / Onlar hile yapt?lar ve Allah da onlar?n hilelerini bo?a ç?kard?.” (Âl-i ?mrân, 3/54) âyetinde ikinci “vav”? okumuyor. Ya unutmu? veya öyle ezberlemi?. ?ki durum da fecaat.  Tam arkas?nda bu yanl??l??? namazdan sonra hat?rlat?p düzeltmeye çal??an S. Arabistanl? turistin ne dedi?ini anlayamayan imam, ayn? yanl??? devam?yla okuyup geçen görevli, süratle ayr?l?p camiden ç?k?yor.

Hal böyle, bir Ramazan da böyle gelip geçti. Daha çok söylenecekler vard?. Bu kadarla iktifa edelim.

Ramazan ay?nda oruçlu hassas bir dönemden geçer. ?eytanlar?n demir zincirlerle ba?land??? bu dönemde, davran?? ve tav?rlar?yla erkek-kad?n ?eytan?n askerleri günah sahnesinde yer al?r. Oruçluya sata?malar, laf atmalar, incitici sözler sarf etmekle ortalarda dola??p dururlar. Oruçlu; avam?n, havass?n ve havassu’l-havass?n oruçlar?ndan birini kazanmak istiyorsa –ki mutlaka böyle olmal?d?r-, kâinat?n Hâl?k’?na ait الصوم لى وانا اجزى به (es-savmu lî ve ene eczî bihî) / Oruç benim içindir ve onun mükâfat?n? ben verece?im” ecrini tastamam elde edebilmek için her türlü olumsuz hareketlere kar?? çevresindekilere sözü ?u olmal?d?r:

BEN ORUÇLUYUM!

Anas?ndan do?mu? gibi memleketine avdet etmek isteyen hac? namzedi de ayn? terazide tart?lmaktad?r. Allah için hacceder, kimseye sövmez, sata?maz, kimse ile kavga etmezse رجع كيوم ولدته امه / Anas?ndan do?mu? oldu?u günkü gibi temiz, pak, günahs?z olarak memleketine dönece?ini biliyor muydunuz?

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net