SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Divân-? Kebîr?den?
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Benlik Dikenlerini Gönlün Aya??ndan Ç?kar da ?çindeki Gül Bahçelerini Seyret!

• A?k?n gül bahçeleri kan perdeleri aras?nda oldu?u için, ölümü göze almayan, oraya varamaz. Bu sebepledir ki, ne oldu?una ak?l erdirilemeyenin a?k?n?n güzelli?i ile, â??klar?n çok i?leri vard?r. Gerçekten de Hakk’?n a?k?n?n güzelli?ini kim kolayca görebilir? Bu yüzden Hakk â??klar?n?n çok imtihanlar vermeleri gerekmektedir.

• Ak?l der ki: “Varl?k âleminin alt? taraf? da manilerle, engellerle çevrilmi?tir. Bu engelleri a?arak d??ar? ç?kmaya yol yoktur!” A?k, akla der ki: “Sen aldan?rs?n. Yol vard?r, ben defalarca o yolu a?t?m, d??ar? ç?kt?m.”

• Ak?l bir pazar gördü de, orada pazarl??a, al?? veri?e giri?ti. Hâlbuki a?k, ak?l pazarlar?n?n ötesinde de nice pazarlar gördü.

• Nice gizli Mansurlar a?k?n can?na güvendiler de kürsüleri, minberleri b?rakt?lar, dara?ac?na ç?kt?lar.

• Mansur ?arab? içen â??klar?n, iç âlemlerinde inkârlar vard?r. Gönülleri kararm?? ak?ll?lar?n ise, iç âlemlerinde inkârlar vard?r.

• Ak?l diyor ki; “Yoklu?a ayak atma ki, orada dikenler vard?r.” A?k ise “Dikenler orada de?il, dikenler sende, senin içindedir!” diyor.

• Kendine gel, sus da varl?k, benlik dikenlerini gönlün aya??ndan ç?kar; içindeki gül bahçelerini seyret!

• Ey Tebrizli ?ems! Sen, harf bulutu alt?nda gizlenmi? bir güne?sin. Senin güne?in do?unca, sözler yok olur, da??l?r gider.

 

Meyve Zaman?nda Bahçeye Gel de Hallac´? Dara?ac?nda As?l? Gör!

• Senin a?k?n?n gamzesi, bak??? taç, taht sahibi bir padi?aha bile bir arpa kadar de?er vermez. Bir ihtiyaç sahibini, a?ka susam?? birini görünce onu gönlüne al?r.

• Â??k, sevgilinin ayaklar? alt?na atlaslar, a??r ipekli kuma?lar dö?emek için ci?erinin kan? ile atlas yayg?lar, ipek kuma?lar dokur.

• A?k, güzellik padi?ah?n?n dam?na ç?k?lacak bir merdivendir. Sen gel de Miraç hikâyesini a????n yüzünden oku!

• Meyve, nas?l a?açta biter, olgunla??rsa, â??k da as?lma ile ölümle ya?ar. Onun için meyve zaman?nda bahçeye gel de yüzlerce Hallac’? dara?ac?nda as?lm?? gör. “Muhakkak ki, ölümde hayat vard?r.” Hallac da böyle söylemi?ti.

• A?k, gönül ?ehrini her zaman ya?ma eder durur da a??k onun için da??n?k sözler söyler.

 

Can?m?z?n Gül Bahçesi Sizsiz Gül Bitirmesin!

• Siz bulunmad?kça dünyada derdimize derman bulunmas?n. Siz olmazsan?z ölüm gelsin, bizi bulsun. Sizsiz hayat? ben ne yapay?m? Sizsiz can da olmas?n, istemem.

• Â??klar?n gönülleri; sizden ba?ka hiç kimseyle ayd?nlanmas?n, nurlanmas?n. Can?m?z gül bahçesi, sizsiz gül bitmesin, bitmi? olan gülleri de sizsiz gülmesin kokmas?n.

• Ak?l görünmez gizli bir padi?aht?r, Gökyüzü de, sanki onun çad?r?d?r. Siz olmay?nca bu padi?ah?n tac? da olmas?n, taht? da, çad?r? da!

• A?k?, â??klara ?arap da??t?rken gördüm de ona dedim ki: “Sevgili olmad?ktan sonra ?arap ne i?e yarar? Can?m?z ?arab? da, sakîyi de görmesin.”

• Sevgilim, ölü canlara: Siz Hz. ?sa’n?n nefesi gibisiniz, istedi?iniz zaman onlar? diriltebilirsiniz. Fakat siz yoksan?z hiçbir ?ey olmas?n. Ne saltanat olsun, ne M?s?r olsun, ne de Yusuf-? Kenan...

• Biz bugün ?emseddin’in a?k? ile pek ho?uz, yüzümü alt?n gibi sarartt?m, dedim ki: “Sevgili olmad?ktan sonra dünyada alt?n madenleri de olmas?n.”

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net