SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dualar, Zikirler?
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

* Abdullah b. Abbas rad?yallâhü anhümâdan rivâyete göre Peygamber Efendimiz’in dualar?ndan biri ?u duâ idi:

 

اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى بصرى نورا وفى سمعى نورا وعن يمينى نورا وعن يسارى نورا وفوقى نورا وتحتى نورا وامامى نورا وخلفى نورا واجعل لى نورا

وفى رواية : عصبى ولحمى ودمى وشعرى وبشرى كان يقوله فى دعائه.

 

Okunu?u:

(Allâhümmec‘al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran

Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve ?a’rî ve be?erî kâne yekûlü fî du’âihî)

 

Anlam?:

“Yâ Rabb! Kalbimi nurland?r, gözümü nurland?r, kula??m? nurland?r, sa??m? nurland?r, solumu nurland?r, üstümü nurland?r, alt?m? nurland?r, önümü nurland?r, arkam? nurland?r ve beni nûr eyle (bir ba?ka rivayette) benim damarlar?m? nurland?r, etimi nurland?r, kan?m? nurland?r, saç?m? nurland?r, yüzümü nurland?r.” (Buhârî, De’avât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181)

 

* Mu?îre bin ?u’be’den rivayet olundu?una göre Resul-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellemin dualar?ndan biri de ?u idi:

 

لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير

اللهم لامانع لما اعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد

 

Okunu?u:

(Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ ?erike leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli ?ey’in kadîr

Allâhümme lâ mâni’a limâ e’dayte ve lâ mu’d?ye limâ mena’te ve lâ yenfe’u ze’l-ceddi minke’l-ceddü)

 

Anlam?:

“Ba?ka bir ilâh yok, ancak Allah var. O’nun ?eriki/orta?? yoktur. Mülk O’nundur, hamd/övgü de O’nundur. O her ?eye kâdirdir/gücü yetendir.

Allah’?m! Senin verdi?ine engel olacak yoktur, vermedi?ini de verecek yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri, sana kar?? bir fayda veremez. (Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât,193; Tirmizî, Salât, 108; Muvattâ’, Kader, 8; ?bn Hanbel, Müsned,3/87)

 

* Abdullah b. Abbas rad?yallâhü anhümâdan rivâyete göre Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve selleme baz? kimseler gelip:

“?nsanlar (Hendek sava??nda mü?rikler), sizinle muharebe etmek için adam ve silâh toplam??lar, haz?rl?k yapm??lar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sak?n?n?z” diye korkutmak istediklerinde Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:

 

حسـبـنـا الـلـه ونـعـم الـوكـيـل

 

Okunu?u:

(Hasbünallâhü ve ni’me’l-vekîl)

 

Anlam?:

“Allah bize kâfidir, o ne güzel vekildir!” buyurdu. Mü’minler de böyle söylediler.” (Buhârî)

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net