SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tarihimizden?
Edebali KARABIYIK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ete?inde Toprak Ta??y?p ??çilere Yard?m Eden Padi?ah

Bu padi?ah Birinci Ahmet’tir. Ameleye yard?m için toprak ta??mas? da kendi yapt?rd??? ve ismini verdi?i Sultan Ahmet Camii’nin temel atma günlerindedir.

O zaman At Meydan?’nda ve Makbul ?brahim Pa?a Saray?’n?n kar??s?nda Sokullu Mehmet ve halefi Ahmet Pa?a’lar?n konaklar? vard?. Birinci Ahmet’in bunlar? varislerinden al?p y?kt?rmak suretiyle açt?rd??? geni? sahada 1609 y?l? 8 Ekim Per?embe günü cami temelleri kaz?lmaya ba?lanm?? ve bu hararetli faaliyet üç ay kadar sürmü?tür.

Temeller kaz?l?rken genç padi?ah ete?inde toprak ta??m?? ve hatta bu hizmetini her hafta tekrar ederek i?çileri te?vik etmi?tir.

Temel açmay? takip eden temel atma merasimi de 1610 y?l? 4 Ocak Pazartesi günü yap?lm?? ve Sultan Ahmet ona da i?tirak etmi?tir. ?n?aat i?te bu tarihten itibaren ba?lay?p tam yedi y?l, be? ay, alt? gün sürdükten sonra 1617 y?l?n?n 9 Haziran Cuma günü camiin aç?l?? merasimi yap?lm??t?r.

Bu muhte?em mabet, Osmanl? mimarisinin en güzel eserlerinden ve ?stanbul’daki sultan camilerinin en zariflerindendir. ?sminin Sultanahmet olmas? da çok yerindedir. At Meydan?’na da i?te o tarihten itibaren Sultanahmet Meydan? denilmeye ba?lanm??t?r.

 

Öpülen Çe?me Taslar?n?n Ak?beti

?stanbul’da yahut Anadolu’da bugün herhangi bir eski çe?meye bakt???n?z zaman yaln?z taslar?n?n de?il, musluklar?n?n bile yerlerinde yeller esti?ini görürsünüz.

Hatta ünlü Üçüncü Ahmet Çe?mesi’nin parmakl?klar? bile a??r?lm?? ve bu mesele gazetelerde günlerce akisler b?rakm??t?r.

Biz eskiden böyle de?ildik. Hayrat eserleri olan çe?melerin taslar?yla musluklar?n? çalmak ?öyle dursun, h?rs?zl???n ne demek oldu?unu bile bilmezdik! Eskiden yüksek ahlak?m?zla dünyaya ün salm??t?k.

Bunun ne demek oldu?unu anlamak için, 19. yüzy?lda, y?llarca Osmanl?’y? tetkik etmi? olan ünlü tarihçi Ubicini’nin 1855’te yay?nlanan “La Turque Actuelle” ad?ndaki eserinin 358. sayfas?nda Anadolu yol boylar?ndaki çe?meler hakk?nda verilen ?u izahata bir bak?vermek kâfidir:

“Yolcu çe?meye dindarane bir minnet duygusuyla yakla??r. Orada zincirle ba?l? bir tas yerine çe?me ta??n?n üstüne konu?mu? sade bir su kab? vard?r. ??te ona su doldurulur. Yolcu su dolu tas? eline al?r, suyunu içtikten sonra y?kar, öpüp ba??na koyduktan sonra da ayn? ta??n üstüne b?rak?r ve ondan sonraki yolcular da o tas? hep orada bulur.”

?imdi art?k taslar?ndan ba?ka, musluklar? bile a??r?lm?? çe?meleri gördükçe hat?r?m?za hep ?u söz gelir: “Ne idik, ne olduk?”

 

Alk??tan Kaçan Kahraman

Dünya ve Türk tarihinde 1516 y?l? 5 Haziran Per?embe gününden 1518 y?l? 25 Temmuz Pazar gününe kadar tam 2 y?l 1 ay 20 gün süren M?s?r seferi; Lübnan, Suriye, Filistin, Irak, M?s?r ve Hicaz bölgelerinin fethi ve ilhak?, Cezayir’le Yemen’in boyun e?mesi, hilâfetin M?s?r

Abbasîlerinden Osmanl?lara geçmesi ve Türk milletinin ?slamiyet ba??nda Arap kavminin yerine geçmesiyle neticelenmi? bir sürü büyük zaferler ve muvaffakiyetler silsilesidir.

Babas?ndan kendine kalan ülkeye bir mislinden fazlas?n? kat?p iki k?ta üzerindeki Osmanl? hâkimiyetini üçüncü bir k?ta olarak Afrika’ya da te?mil eden Yavuz Sultan Selim Han, 16. asr?n gözlerini kama?t?ran bu muhte?em zaferlerle ?stanbul’a yakla??rken, kendisini kar??lamak için dü?ün evine döndü?ünü haber ald??? ba??ehrinin samimi ve hakl? alk??lar?ndan utanaca??n? hissedip yats? vaktini bekleyerek karanl?k bast?ktan sonra Anadolu sahilinden kar?? yakaya geçmi? ve adeta bir kabahat i?lemi? gibi hiç kimseye görünmeden sessizce Topkap? Saray?’na girivermi?tir. Muzaffer padi?ah?n dönü?ü, ertesi gün halka ilan edilmi?tir.

Azamet günlerimizi gözden geçirirken i?te böyle alk??tan, kar??lama ve u?urlama törenlerinden mahcup olup yüzleri k?zaran kibar insanlara çok rastlan?r.

 

Kaynak: Tarihi Hakikatler I-II, ?. Hami Dani?mend, Tercüman Tarih ve Kültür Yay, ?stanbul, 1979.

4

18/09/2018 Manevî Yükseli? Kudüs?ten Ba?lar*

4

09/03/2018 Mest kim Hu?yâr kim

4

29/10/2017 Muhabbet Yükünün Kervan?: Surre Alay?

4

23/02/2017 Hanyal? Nûri Dîvan??nda Hz.Peygamber (s.a.v)

4

09/03/2016 Hanyal? Nuri Osman Divan??nda ?eriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma?rifet

4

31/10/2015 Girit?teki Kadirî Tekkeleri

4

30/07/2015 Kâdirîli?i, Anadolu?ya Ta??yan Velî E?refo?lu Rûmî (k.s)

4

27/02/2015 Bayezid-i Bistâmî Hazretleri Kimdir? (777-848)

4

06/11/2014 Korkma!

4

03/06/2014 Kutadgu Bilig ve Bilgelik Kavram?

4

16/02/2013 Tarihimizden?

4

03/11/2012 Yâ Nureddin!

4

11/08/2012 Osmanl?n?n Erdemli ?nsanlar?

4

11/03/2012 Çanakkale Sava?lar?ndan

4

29/12/2011 Ana, Biz Dilenci De?iliz; Senin O?ullar?n?z!

4

28/06/2011 Senin ?stifa Ettirdi?ini Biz de ?stifa Ettirdik!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net