SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mevlid Kandili
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberin Mevlid Kandili’ni idrak edince, her müslüman?n derin derin dü?ünmesi lâz?md?r.

O’nun hayat?, sahabileriyle olan münasebeti, Kur’ân-? Kerim’den sonra e?siz hadisleri bize ne anlat?yor, neleri haber veriyor, acaba anlayabiliyor muyuz? O hadislere gerekli itinay?, sayg?y? gösterip istifade edebiliyor muyuz?

Cenâb-? Allah, O’nu medh etti?i için biz de O’nu sever ve O’nun getirdiklerine uyar?z. K?yamet günü ?efaat sahibi oldu?u için O’nun ?efaatini umar?z. Havz’?n?n ba??nda bulu?may? arzu ederiz. Oradaki, adetleri y?ld?zlardan daha çok olan güzel mi güzel kâselerden dolu dolu içmeyi umar?z. O’na salât ve selâmlar getiririz. Salevât-? ?erîfenin fazilet ve bereketine inan?r?z.

Ne yaz?k ki, son zamanlarda O’na insafs?zca sald?r?lar olmaktad?r. Bunlar hezeyandan ba?ka bir ?ey de?ildir. Onlar bu sap?kl?klar?na devam ede dursunlar, Allah’?n seçti?i, Peygamber olarak gönderdi?ine hiçbir kimse asla zarar veremez.

Di?er taraftan Müslüman oldu?unu söyleyip de O’nu amans?zca tenkit edenlere kar??n, ba?kalar?, yazm?? olduklar? ‘Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 100 Ki?i’ adl? eserinde birinci s?ray? Peygamberimize vermi?tir. Hak, bir gayrimüslim taraf?ndan teslim edilirken ümmeti olduklar?n?, inand?klar?n? söyleyenlerin böyle ters bir davran?? içinde bulunmalar?na ?a??yor ve eyvahlar ediyoruz.

Denildi?i gibi biz makalelerimizle O’nu medh etti?imizi zannediyoruz. Hâlbuki tam aksine, O’nun ad? geçti?i için makalemizin de?eri ve k?ymeti artmaktad?r.

O’nun faziletlerini anlatmaktan insan âcizdir. Cenâb-? Allah’?n lutf u keremiyle O (s.a.s), birçok harikulâde hallere nail k?l?nm??t?r. Hatta öyle ki O’nu methetmek suretiyle yaz?lan kaside ve ?iirler sebebiyle hastal?ktan ifazet/?ifa bulunmu?tur. Bunlardan biri de ?mam Busirî’nin kasidesidir. Kütüphanemde olan bask?s?ndaki yaz?l? ?erhinden birkaç sat?r? tercüme edip, okuyucular?m?n istifadelerine sunmak istiyorum.

“Bu kasidenin, Ebû Said Muhammed el-Hadimî’nin sayarak belirtti?ine göre tam? tam?na elli üç tane fazilet ve bereketi vard?r. Bunun gibi di?er ba?ka kasidelerin de faziletleri inkâr olunamaz. Birçok Peygamber â????, benden O’nun hakk?ndaki kasideleri bir araya toplamam? istedi, ben de öyle yapt?m.” diyerek, devamla hangi faziletler oldu?unu sayar.

Bunlar ?üphesiz ki do?ru ve delillere dayanan sözlerdir. Kur’ân-? Kerim’de geçmi? ümmetlerden haber verilirken, onlar?n yenemeyecekleri ?ekilde az?l? dü?manlarla kar??la?t?klar?nda; “Âhir zamanda gönderece?in Peygamber hat?r?na bize yard?m et!” diye dua ederek muzaffer olduklar? haber verilir. Sözün buras?nda kim inan?yor, kim inanm?yor iyi anlamak için a?a??daki hadise bakal?m.

“K?yamet günü bir nidâc?:

‘Her ümmet dünyada neye tapm??sa onun arkas?na tak?ls?n!’ diye ilân edecek. Bunun üzerine Allahü Teâlâ’dan ba?ka ?eylere, putlara ve heykellere tapm?? olanlardan hiçbiri kalmayacak, hepsi cehenneme dü?ecekler.

Nihayet yaln?z Allah’a (c.c) tapan iyi ve kötülerle Ehl-i Kitâb’?n bakiyeleri kalacak ve evvelâ Yahudiler ça?r?larak kendilerine:

‘Siz dünyada neye ibadet ederdiniz?’ diye sorulacak.

‘Biz, Allah’?n o?lu Üzeyr’e tapard?k.’ diyecekler.

Kendilerine:

‘Yalan söylediniz! Allah’?n hiçbir zevcesi ve çocu?u yoktur. ?imdi siz ne istiyorsunuz?’ denilecek. Yahudiler:

‘Susad?k ya Rabbi, bize su ver.’ diyecekler. Bunun üzerine kendilerine i?aretle:

‘Suya buyurmaz m?s?n?z?’ denilecek ve Yahudiler cehenneme, o serap gibi (alev dalgalar?) birbirini târumar eden ate?e ha?r olunarak oraya dü?ecekler.

Sonra H?ristiyanlar ça?r?larak kendilerine:

‘Siz dünyada neye ibadet ederdiniz?’ diye sorulacak.

‘Biz Allah’?n o?lu Mesih’e tapard?k.’ diyecekler. Onlara da:

‘Yalan söylediniz! Allah hiçbir zevce ve çocuk edinmemi?tir. ?imdi siz ne istiyorsunuz?’ denilecek H?ristiyanlar da:

‘Susad?k ya Rabbi, bize su ver!’ diyecekler. Bunun üzerine kendilerine i?aretle:

‘Suya buyurmaz m?s?n?z?’ denilecek ve H?ristiyanlar ate?e ha?r olunarak oraya dü?eceklerdir. (Müslim, 183)

Resûlullâh (s.a.s.)

“U‘düd sitten beyne yedeyi’s-sâ‘ati…”

“K?yametten önce alt? olay? say. Bunlar?n birincisi benim ölümümdür.” (Buhârî, 2967) buyurarak vefat?n?n k?yametin küçük alâmetlerinden oldu?unu söylemi?tir.

Cenâb-? Allah, bu dünyaya gelen her canl?n?n ölümü tadacak oldu?unu haber veriyor. Bu hususta Enbiyâ sûresi, âyet 34-35’de ?öyle buyuruyor.

“Biz senden önce hiçbir be?ere dünyada ebedilik vermedik. Sen ölürsen, onlar ebedi midirler? Her canl? ölümü tadacakt?r.”

Her canl? gibi O da bu dünyaya geldi, vazifesini tamamen yapt?, bitirdi ve ölümle aram?zdan ayr?l?p Mevlâ-y? Müteâl’e kavu?tu.

Ölüm y?l dönümleri idrak olunur, do?um y?l dönümleri kutlan?rken k?yamet saatine biraz daha yakla??ld??? dü?ünülmelidir.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net