SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

“Allah’?m! Receb’i ve ?a‘bân’? bize mübarek k?l ve bizleri Ramazân’a kavu?tur.”1

Üç aylar; kandil gecelerinin, iftarlar?n, teravihlerin ve Kur’ân ay? olan Ramazan ay?n?n yakla?t???n?n ilk i?aretlerindendir. Müjde aylar?d?r. Af ve ma?firet aylar?d?r. Üç aylar Peygamberin (s.a.s) mübarek dilinden medh u senâ edilmi?tir. Cenâb-? Allah ayet-i kerimede:

“Allah indinde aylar?n say?s? on ikidir. Bunlar?n dördüne e?huru hurum, yani haram aylar denilmi?tir. Bu aylarda günah i?leyerek, nefislerinize zulmetmeyiniz”2 buyurmu?tur.

Bu aylar; Muharrem, Safer, Rabîu’l-Evvel, Rabîu’l-Âhir, Cemâziye’l-Evvel, Cemâziye’l-Âhir, Receb, ?a‘bân, Ramazân, ?evvâl, Zilkade ve Zilhicce aylar?d?r.

Kur’ân-? Kerim’de haram ay (e?huru hurum) olarak adland?r?lan aylar da; Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylar?d?r. Son iki ay, yani Zilkade ve Zilhicce aylar? ayn? zamanda hacc aylar?d?r. Bu adla adland?r?lmas?, ta önceki peygamberlere kadar uzan?r. Onlar zaman?nda da bu aylarda kan dökülmezdi. Kan dökmek haks?z sebeplerle her zaman yasak olmas?na ra?men eski dinlerden gelen emirler do?rultusunda, bu aylarda Araplar, Kabe’de ve onun etraf?nda kendi can dü?manlar?yla kar??la?m?? olsalar bile bu yasa?a riayet ederlerdi.

Di?er taraftan Kur’ân-? Kerim’de haber verilen bu aylar sebebiyle bir tak?m kimselerin hac mevsimini de?i?tirmek istediklerini de hayretle izlemekteyiz. Bu dinde reformistler diyorlar ki; hacc senenin sadece Zilkade ve Zilhicce aylar?ndaki belirtilen vakitlerde olmamal?d?r. Bilakis senenin her zaman?nda yap?lmal?d?r. Bu hem insanl??a kolayl?k olur hem de oradaki kalabal?k, me?akkat ve çe?itli s?k?nt?lar ortadan kalkar, diyorlar. Bunlar çok gülünç ?eylerdir. Bir defa dini zamanlar?n mukaddes ve mübarek olu?lar?n? veya ibadet için belirlenmi? zamanlar? kul olarak kimsenin de?i?tirme salahiyeti yoktur. Peygamberler bile bunu de?i?tiremezler. O, Cenâb-? Allah’?n yetkisi dâhilindedir. Haccda ibadetin yeri de ayn? hükme tabidir. Bir kimse Kabe’de tavaflar?n? ve özellikle hacc için farz olan tavaf? ve yine hacc?n ?art?ndan olan vakfeyi Arafat’ta tayin ve tespit edilen o vakitte -ki ö?leden ba?lay?p güne? bat?ncaya kadar ki bir zamand?r- yapmal?d?r. Vakfenin yap?laca?? yerin d???nda dursa veya vakfenin vaktinde bu duru? yap?lmasa, ki?i hac vazifesini yapm?? say?lmaz. Bu hususlar teferruat?yla f?k?h kitaplar?nda fukahâ taraf?ndan aç?klanm??t?r. Konumuz asl?nda üç aylar idi. Gördü?üm bir yanl??a da i?aret etmek istedim. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat böyle inan?rlar, böyle kabul eder ve böyle yaparlar. Ehl-i dalâlet de böyle Kur’ân d??? ?eylerle müslümanlar?n itikâd ve amellerini zedelemeye çal???rlar. Benim gayem bunlardan sak?nd?rmakt?r.

Yine malum çevreler mübarek gün ve geceleri bidat sayarlar. Bu itibarla Ehl-i Sünnet âlimleri nezdinde kabul görmü? bu üç aylar içerisinde mevcut mübarek kandil gecelerimizden de k?saca bahsetmekte fayda vard?r. Bu mübarek geceler mü’minlere birer f?rsat ve ganimet olarak Taraf-? ?lahî’den bah?edilmi?tir. Me?guliyet, dünyan?n a??r basmas? sebebiyle senenin dokuz ay?n? yeterince de?erlendiremeyenler, hay?r-hasenât ve ibadetçe zay?f geçirenler, Receb ay?nda ?aban ay?nda kendilerine gelsinler, ama bu iki ay? de?erlendiremeyenler, Ramazan ay?n? hiç kaç?rmas?nlar, manas?n? ta??r. Nitekim aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz de hutbe esnas?nda merdivenlerde tam üç defa “âmin, âmin, âmin” demi?tir. Bu âminlerin denilmesine sebep, Cebrail’in (a.s) birinci, ikinci ve üçüncü basamaklarda Peygamberimizin önüne ç?karak yapm?? oldu?u duad?r.

“Kim Ramazan ay?n? s?hhat afiyet içersinde hastal?ktan beri olarak idrak eder, onu gerekti?i ?ekilde de?erlendirmezse, af ve ma?firete eremeden cenneti elde edemeyerek yolcu ederse Allah’?n rahmetinden uzak olsun.”3 Bu dua Cebrail’e ait. Sonundaki “âmin” de Hz. Peygambere aittir.

Buna göre Receb ay?n?n ilk Cuma gecesi Regâib kandilidir. Miraç gecesi de bu ayda olmu?, Peygamberimiz davet üzere göklere ç?kar?lm??t?r. Bu ay hakk?nda:

“Receb, Allahu Teâlâ’n?n ay?d?r. Bu ayda bir geceyi ihya eden ve hiç olmazsa bir gün oruç tutan kabir azab? görmez. K?yamette herkes aç, oruçlular de?ildir” buyrulmu?tur. Receb ay?na “?ehrullah” ismi verilmi?tir.

?aban ay? Peygamberimizin ay?d?r.4 Kendisine bu ay Allah taraf?ndan ihsan edilmi?tir ve bu vas?f O’nun ölümüyle son bulmaz, k?yamete kadar böyle devam edip gidecektir. Bu ayda oruçlu bulunmak, Beratta oruçlu olarak yaz?lmaya sebeptir.

Peygamberimiz taraf?ndan “ümmetimin ay?” olarak vas?fland?r?lan Ramazan ay? birçok fazileti, bereketi içinde bulunduran bir ayd?r. ?çinde tutulan orucun fazileti ve bereketi, “Oruç benim içindir, onun sevab? da bana aittir”5 üstünlü?ü ile yerini bulmu?tur. Mazeretsiz oruç tutmayanlar?n, içerisinde Ramazan olmayan günleri tamamlamak suretiyle bir y?l oruç tutmalar?n?n, o bir gün yerine geçemeyece?i malumdur. Bu ay Efendimizin dilinden ?öyle anlat?lm??t?r.

“Gökyüzünün rahmet kap?lar? aç?l?r, cehennem kap?lar? kapat?l?r. ?eytanlar kal?n kal?n zincirlerle ba?lan?r.”6

Bu üç ayda ?u hususlar?n yap?lmas? da tavsiye olunmu?tur.

Bu üç ayda her gün biner tevhit okumak. Böylece Ramazan’?n nihayetinde bunu doksan bin tevhide tamamlamak.

Berat ve di?er kandil gecelerini oruçla kar??lamak.

Bu aylarda ve özellikle Ramazan’da yetmi? bin tevhid okunarak sevaplar? ana-babaya ba???lamak. Bu davran?? bir evlat için asil bir davran??t?r. E?er onlar?n azaplar? varsa, azaplar?ndan kurtulmaya sebep olur.  Azaplar? yoksa derecelerinin yükselmesine vesile olur. Bu husus Kitâb ve Sünnet’e muhalif bir ?ey de?ildir. Çünkü hadiste;

“?nsano?lu ölünce amel defteri dürülür, üç ?ey müstesna…”7 buyrulmu?tur. Malum ki?iler kabir azab?n?n olmad???n? iddia ederler. Peygamberin hadisleri, kar??lar?nda da? gibi duruyor, onlar da sapt?kça sap?yorlar. Ki?i, kelime-i tevhidi kendisi için de okuyabilir. Bir oturu?ta okuyup bitirmek ?art de?ildir. Böyle bir külfet yoktur. Ara ara okunup tamamlanabilinir.

Özellikle rahmet ay? olan Ramazan-? ?erif’te peygamberler ve özellikle Peygamberimiz de unutulmamal?, hiç de?ilse her gün “Kur’ân’?n kalbi”8 olarak vas?fland?r?lm?? olan Yâsîn sûresi, üç ?hlâs, Muâvizeteyn ve Fâtiha sureleri okunup Peygamberimizin ruhlar?na, onun âl ve ashâb?n?n ruhlar?na ithaf olunabilir. Mensubu bulundu?umuz silsilemiz de unutulmaz, onlara da ba???lama yap?l?r. Hodgâml?k yap?lmaz. Kendi ihvanlar?ndan ölmü? olanlar?n ruhlar?na ve sa? olanlar?n ruhlar?n?n makamlar?na ba???lan?r. Oraya var?nca haz?r bulmak niyet ve temennisiyle kendi ruhunun makam?na da ba???lan?r. Tabi bu mübarek yola girilmeye sebep ve vesile olan da asla ihmal edilmez. Bunlar af olup ba???lanmaya sebeptir.

     Cenâb-? Allah, haftan?n Pazartesi ve Cuma gecelerini feyizli ve bereketli k?lm??t?r. Bu hususta Peygamberimiz nafile orucu tavsiye ederken Pazartesi ve Per?embe günlerinde oruçlu bulunmay? önermi?tir.9 Kendisi de o günlerde oruçlu bulunurlard?. Hafta içindeki amellerin bu günlerin ak?amlar?nda Cenâb-? Allah’a melekler taraf?ndan arz olunduklar? hat?rlat?l?r. Ameller ilahî divana yükseltilirken mü’minin oruçlu bulunmas? ne güzeldir!

Ayr?ca her haftan?n Cuma gününün çok faziletli oldu?u malumdur.

Üç aylar?n faziletli olu?u kullara Cenâb-? Allah’?n bir ikram?d?r. Bu aylar?n faziletli olduklar? ayetlerde ve hadislerde sabittir.  Bununla beraber her ay içinde bulunan bir gecenin mübarek ve faziletli olu?u nas?l inkâr olunur ve bidat say?labilir! Bu mümkün mü? Onlar? bidat saymak, aylar? da bidat saymak olmaz m?? Bu durum bunlar?n faziletli olu?unu bildiren ayet ve hadisleri de inkâr etmek olaca??ndan, ne kadar büyük tehlikedir. Bunlar hakk?ndaki hüküm de bellidir. Nâslar? inkâr, ki?iyi münkir yapar, maazallah.

?öyle bir ?ekilde ortaya koymam?z, konunun daha iyi anla??lmas?na yard?mc? olacakt?r. Receb ay? içerisinde, biri ilk Cumas?nda ve biri de bu ay?n yirmi yedinci gecesinde olmak üzere iki kandil gecesi, iki mübarek gece vard?r.

?aban ay?n?n on be?inci gecesine rastlayan geceye de “Berat Gecesi” denir.

Nihayet Ramazan ay?nda bin aydan daha hay?rl? “Kadir Gecesi” vard?r.

Bu gecelerde yap?lacak ibadetlerden baz? kitaplarda bahsedilmektedir.

Bu anlay?? içersinde üç aylar?n Müslüman âlemine hay?rlar getirmesini diler, gelecek olan  kandillerinizi de tebrik ederiz.

 

 

1. ?bn Hanbel, Müsned, 1/259.

2. Tevbe, 36.

3. Müslim, Birr/10.

4. Aclûnî, Ke?fu’l-Hafâ, 1/423.

5. Buharî, Savm/9; Müslim, S?yâm/163.

6. Buhârî, Savm, 5/III, 33.

7. Muhtâru’l-Ehâdis, Hadis no/126.

8. ?bn Hanbel, V, 26; ?evkânî, Neylü’l-Evtâr, IV, 52.

9. Tirmizî, Savm/44; Müslim, Birr ve’s–S?la/36; Nesâî, S?yâm/70.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net