SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dostuyla Dost Olmak
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sana nasihat ediyorum; nasihatimi iyi dinle!

Benden hasta hâline ?ifa al, ald???n ilâc? kullan. ?una katî olarak inan:

O ilâçla afiyet hâlini bulabilirsin.

Geçmi? insanlar, iyi bir kul bulmak için ?ark? garb? dola??rlard?. Bu dola?ma, gönüllerini açt?rmak içindi. Bir tane bulacak olsalard? hemen manevî hastal?klar?na ?ifa ister, al?rlard?. Hâlbuki bugün sizin öyle bir ?ey arad???n?z yok. Aramak de?il, kap?n?za dahi gelse, kovar oldunuz. Çok sevmeniz icap ederken bilgi sahiplerine ve f?k?h âlimlerine öfke duyars?n?z.

Din bilgini olanlar velî kullard?r, edep ve terbiyeyi onlar ö?retir.

?üphesiz, elinizde hiçbir ilâç durmuyor; benim bilgim, t?bbî tecrübem sana ne fayda sa?lar? Sana her gün bir temel kurar?m, hemen y?kars?n. ?lâç vas?flar?n? sayar?m, ne çare ki kullanmay? bir türlü istemezsin. Sana “?u lokmada zehir gizlidir” derim, ama yemeye çal???rs?n. “?unu ye, onda ?ifa vard?r” derim, ondan kaçars?n.

Daima muhalefet etmektesin. Aksine ?ifal? ?eyleri iter, zehirli ?eye el atars?n. Yak?nda mana yap?nda hâlin aç??a ç?kacak, iman hâlin de kendini gösterecek.

Sana nasihat ediyorum… Beni pasl? k?l?c?nla bertaraf etmeye yeltenme. Senin ayr?l?p gitmeni istemiyorum. Bir kimse Allah'la olursa onu kimse ürkütemez. Ne cin tayfas?, ne de y?rt?c? hayvanlar. Hiç biri o büyük zât? korkutamaz. Hiçbir yarat?k o ki?iye dokunamaz.

?lim sahiplerini s?k??t?rmay?n?z. Siz ne ilim sahiplerini, ne Peygamber’i, ne de Allah Teâlâ'y? tam manas? ile bilmektesiniz. Siz bunlar?n cahilisiniz.

?yi insanlar? bulunuz. Onlar, Hakk Teâlâ'n?n bütün fiillerine raz? olurlar.

Onlara yak?n ol. Ve hâllerini ö?ren. Çünkü bütün selâmet, kazaya r?za göstermektedir. Emellerin k?s?lmas? da önemlidir. Dünya i?lerine pek gönül kapt?rmamak iyi olur. Nefsinizde bir hastal?k sezince, hemen emellerinizi k?salt?n?z ve ölümü hat?rlay?n?z.

Peygamber (s.a.s) Efendimiz, bir kudsî hadîsi ?öyle anlat?r:

“Kullara farz k?ld???m ibadet yap?ld?ktan sonra, kullar?m bana ne ile en çok yakla??r, bilir misiniz? Evet, kulum daima bana yakla??r. Bu yakla?ma, farzla ba?lar, nafile ile de geli?ir. Bana yakla??nca, onu severim. Her kuvvetini ben veririm. Benimle i?itir, benimle tutar ve benimle görür.”

Son k?sm?n ?öyle bir tefsiri vard?r: “Beni i?itir, beni tutar, beni görür.”

O kulun bütün i?leri Hakk için ve Hakk ile olur. Kul, yapt??? ibadetlerle gücünü ve kuvvetini harcar. Nefsini görmez ve bilmez. Öyle zaman olur ki, zerre miktar? kuvveti kalmaz. Ve kendisini halka kar?? kuvvet sahibi bilir. Nefsini bir yana atar, kendisini Yaradan'?n tâat?na harcar. ?üphesiz bu ibadet, kendisini Hakk'a yak?n k?lar. Ve Allah sevgisini getirir, iman sahibi uysall?kla kendisini sevdirir. Günah ve hata ile kendisini bu?za u?rat?r. Ve Hakk yak?nl???ndan kovulur.

Ülfet ibadetle olur. Vah?eti masiyet do?urur. ?nsan, kötülü?e dal?nca iyi i?leri yapmaktan kaçar. Çünkü iyi i?ler güzellik do?urur. Kötülü?ü arzulayan, hayr? neylesin? Bir kimse ki, ?slâm dinine kendini vermez, o helak olan kimselerle y?k?l?r gider.

Çal?? ve cehd eyle. Yaln?z amele de güvenme. Yapt???n i?lerde Hakk'?n kudretini gör. Ameli b?rakan sadece ümitle ya?ar. Amele güvenen kendini be?enir ve gurura kap?l?r.

Cemaat vard?r, dünya ile âhiret aras?nda döner. Cemaat vard?r, cennetle cehennem aras?nda kal?r. Cemaat vard?r, yarat?lanla Yarad?c? aras?nda kendisini kaybeder.

Zâhidlik hâlinde isen dünya ile âhiret, korku sahibi isen cennetle cehennem, irfan sahibi isen yarat?lanla Yarad?c? aras?ndas?n. Bir defa Hakk'a döner, sonra kullara bakars?n.

Allah yolcular?na, öbür âlemin i?leri bildirilir. Onlar her ?eyi sine gözleri ile görürler. Onlar yaln?z haberle yetinmezler.

Allah yolcular?, bütün günlerini Hakk'a kavu?may? dü?ünmekle geçirirler. Onlar ölüm korkusu geçirmezler, çünkü ölümle ebedî sevgililerine kavu?acaklar?na inanm??lard?r.

Sonunda ayr?lman mukadder olan ?eyi ?imdiden b?rak. Nas?l olsa sonunda veda edece?in kimselerle ?imdiden vedala?. Yanlar?ndan ne zaman olsa göçmen gereken ?eyleri ?imdiden terk eyle; isterse bunlar ehlin veya halk olsun. Sen kabre at?l?nca onlar?n sana ne yarar? dokunabilir ki? Hakk'? unutup uygunsuz arzu ile sar?ld???n ?eyleri bir yana at, tevbe et.

Ey cemaat! Verâ sahibi olunuz; yani kendinizi kötülükten beri al?n?z. Bu verâ hâli, dinin kisvesidir. Dininizi bezemek için benden kisve isteyiniz.

Bana uyunuz; çünkü ben Peygamber Efendimiz’in çizdi?i yolday?m. Ben daima ona uymaktay?m. Onun yedi?i gibi yerim, içti?i gibi içer ve evlendi?i gibi evlenirim. Di?er hâllerde yine ona uyar?m. Her neye ki i?aret etmi?, onu durmadan yapar?m. Böylece Allah'?n murad etti?i ?eye nail olurum.

Ben Allah'a hamd ederim; senin övmen ve kötülemen benim için bir mana ifade etmez; vermen ve alman bana bir i? görmez. Hayr?n da ?errin de senin olsun, gelmene veya gelmemene bakmam; çünkü sen cahilsin. Cahile kimse ald?r?? etmez. Sen kendi kuruntunla ibadet eder, iyilik buldu?unu san?rs?n; ama yar?n yüzüne vururlar. Çünkü cehaletle kulluk eyledin. Cahillik hâlinde yap?lan kulluk, fesatt?r. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ?öyle buyurur:

“Bir kimse, cehaletle i? tutarsa, y?kt??? yapt???ndan çok olur.”

Sen Kitâb ve Sünnet’e uymad?ktan sonra felah yolunu bulman kabil de?ildir.

Baz? büyükler ?öyle der: “Büyük bir önderi olmayan, ?eytana uyar.”

Kitâb ve Sünnet’le amel eden büyük zâtlara uy. Onlara uymasan bile haklar?nda iyi dü?ün. Onlar? gördü?ün yerde sayg? göster. Onlarla iyi geçin, felah bulursun.

Kitâb’a uymayan, Sünnet’i tan?mayan, irfan sahiplerinin verdi?i vazifeleri benimsemeyen, ebedî felah bulamaz.

“Kendi görü?ü ile yetinen ?a?ar.” Bu yüce kelâm? i?itmedin mi?

Senden daha bilgili kimseleri dinleyerek özünü terbiye et. Nefsin ?slâh?n? tamamla, sonra ba?kalar?na ba?la. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ?öyle buyurur:

“Nefsini ?slâha ba?la; o bitince di?erlerini…”

Yine buyurur:

“Yak?n kimseleri ihtiyaçtan inlerken yabanc?lara sadaka vermek yak??maz.”

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net