SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Temel ?ki Kaynak
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?slâm dininin temel iki kayna??ndan biri Kur’ân-? Kerim, di?eri de hadislerdir.

Dini esaslar bu iki kaynak üzerine bina edilmi?tir. Bundan do?an ?slâm f?kh?, ulemân?n titiz çal??malar? neticesinde âdeta k?l? k?rk yararcas?na titizlikle yap?lm??t?r.

Bu itibarlad?r ki, bu iki kaynak iyi anla??lmal? ve iyi de anlat?lmal?d?r.

Kur’ân-? Kerim ortada, k?yamete kadar hükmü devam edecektir. Kat?ndan indirilmi?, muhaf?z? da yine O’dur.

Hadislere gelince…

Rasûlullâh devrinde haf?zalara hâkk edilmi?, bulunabilen yaz? malzemelerine, unutulmamak için kaydolunmu?, Buhârî, Müslim gibi muhaddisler onlar? toplam??, kitaplara, bâblara ay?rm?? ve sonraki nesillere haz?rlam??lard?r. Hadis olmayanlar ay?klanarak at?lm??t?r. Hadis kitaplar?na ald?klar? Peygamber sözlerine de sahih, hasen… diyerek isimler vermi?lerdir.

Di?er taraftan da, hadis râvileri bu hususta çok titizlik göstermi?ler, O’na “söylemedi?ini” söyledi diyerek yalan isnat etmekten çekinmi?lerdir.

“Cehennemdeki yerini haz?rlas?n” (Buhârî, ?lim/38; Müslim, Zühd/72) ikaz?ndan çok korkmu?lard?r.

Peygamberin sözlerinin müslümanlar aras?nda çok ayr? bir yeri vard?r. ?yili?e te?vik etmi?, kötülüklerden sak?nd?rm??, dünyan?n bir cife, ahiretin ise ebedi oldu?u üzerinde s?k s?k durulmu?tur.

Müslümanl???n ilk döneminde Kâbe’nin gölgesinde istirahat ederken eziyet gören sahabîlerin kendilerine ?ikâyeti üzerine, canl? örnekler vererek hem gelecekten, hem de istikbaldeki olaylardan haber vermi?tir.

Adeta “Siz niye ?ikâyet ediyorsunuz?” demi?tir.

“Sizden önceki iman edenler, i?kence için ortaya getirilir, canl? canl? derileri yüzülür, sonra da demir taraklarla vücutlar? lime lime edilirdi de onlar asla imanlar?ndan dönmezlerdi…”

Ve devamla;

“Öyle bir zaman gelecek ki, Hadramevt aras?ndaki mesafeyi, bir ki?i (veya ki?iler) emniyet içerisinde rahatl?kla geçeceklerdir. Fakat sizler çok acele ediyorsunuz!” (Ahmed b. Hanbel, V, 11, Buhârî, VIII, 56, Ebû Dâvûd, III, 47) buyurmu?lard?r.

K?yamete yak?n ç?kacak fitnelerden, olaylardan haber vermi?.

Deccal’ in zuhur edece?ini, Mehdi’nin gelece?ini…

?sa’n?n (a.s) nüzulünü bile kabul ettikleri, “Common Link” (birle?ik ba?lar) diyerek hadislerin mevsûkiyetini/sa?laml???n? kabul ettikleri halde;

O’na inand???n? söyleyen müslümanlara NE OLUYOR!

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net