SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dîvân-? Kebîr?den?
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Senin a?k?n, çorak topra?? bile gül bahçesi haline getirir.

• Ey saki; kadehi Hakk a????n?n ?arab? ile doldur! Yanm??, kavrulmu? gönüllere Rabbanî ?arap sun!

?lahî a?kla kendinden geçmi? ki?ilerin meclisinde ekmekten az bahset! ?unu iyi bil ki, ilahî a?k suyuna dalm?? ki?iler, sudan ba?ka bir ?eyle uzla?amazlar.

• Ey can! Senin nezaketinden, inceli?inden, onun tatl? olan hitab?ndan beden utand? da yere serildi, y?k?ld?, harap oldu. ?urada gömülü bulunan defineyi bul ç?kar da bu harabeyi süsle, güzelle?tir!

• Senin a?k?n, çorak topra?? gül bahçesi haline getirir. Dalgan, buluta benzeyen gözü, inciler saçar bir hale kor.

?arab?m?z? ço?alt, bize çokça sun! Uykumuzu da tut, ba?la, art?k bize gelmesin. Çünkü uykuya dalan ki?inin, gecenin güzelli?inden, feyzinden hiç haberi olur mu?

• Manen gökyüzüne yükselip, Allah'?n misafiri olanlar, meleklerle ayn? kadehten, içerler, yeryüzünde ya?ayan insanlardan, iyilikler yapan, insanlara yararl? olan sevap kazanan faziletli ki?ilere de ?arap gökyüzünden verilir.

• Onun sevdi?i gerçek kulunun duda??, onun taslar?na, ibriklerine dokunur, onun kaplar?ndan içer, o ?arap ancak takva küpünde -çekinip sak?nma küpünde- bulunur. Ba?ka küplerde onu arama, bulamazs?n.

?lahî ?arapla mest olmu?, kendilerinden geçmi? Allah'?n has kullar?n?n halini, ay?k adam ne bilsin? Ebu Cehil, sahabenin hallerini nereden anlayacak?

 

Sen e?e?e binmi?sin de ondan bundan, "E?ek nerede?" diye soruyorsun.

• Ey dünyaya yeniden can veren güzel! Gel, gel de dünya i?lerini çok iyi bilen ve kendini tamam?yla dünyaya veren akl? avare k?l, onu i?ten, güçten et!

• Ben, bir ok gibiyim, atmad?kça uçmam. Gel de yay?n? kur, beni bir daha at!

• Herkesten saklad???m ay?plar?m, günahlar?m, senin a?k?n yüzünden yine meydana ç?kt?. Damdan, yani ötelerden, gökyüzünden ba?ka bir kurtulu? merdiveni gönder de, onunla günahlarla gizlenmi? ?u yeryüzünden kurtulay?m. Yukar?lara ç?kay?m, ar?nay?m.

• Bana; "Dam, yani öteler hangi taraftad?r?" diye soruyorlar. Öteler, canlar?n bulundu?u tarafta, can? getirdikleri yerdedir.

• Öteler, bedenimiz her gece uykuya dal?nca, ruhlar?n gitti?i taraftad?r. Sabah olunca, yine o taraftan gelir. Bedenimize girerek bizi uyand?r?rlar.

• Bahar mevsimi bile, zaman? gelince yeryüzüne ötelerden kalkar gelir. Sabah da güne?le beraber ötelerden gökyüzüne ???k gönderir.

• Sen, zaman zaman bir ?eyler arars?n, kurtulu? yollar? dü?ünüyorsun, onu içinde hissedersin fakat bulamazs?n, ondan bir ni?an, bir iz bulamazs?n. Çünkü o, ni?ans?zd?r, izsizdir. ??te senin gönlüne bu duygular da hep ötelerden gelmektedir.

• Zavall?s?n, bo? yere neyi ar?yorsun? Sanki sen e?e?e binmi?sin de ?undan bundan, "E?ek nerede?" diye soruyorsun.

 

Biz dünyada senden ba?ka güzel göremiyoruz.

•Sevgili, gönlümde yaln?z sen vars?n, senden ba?kas? benim için kerpiç gibi, ta? gibidir, kaya gibidir.

• Dünyada her â??k, kendine bir güzel seçmi?tir. Ona gönül vermi?tir. Ama biz zaten dünyada senden ba?ka bir güzel göremiyoruz.

• Ey can; e?er senden ba?ka bir ay yüzlü olsayd?, onu gözümüz görmezdi. Senden ba?kas?n? da biz k?skanmay?z.

• Ey insanlar; tek ondan, onun güzelli?inden bahsetmeyin de, ondan ba?ka dünyadaki bütün güzeller sizin olsun gözüm yok.

• Güzeller güzelini, pek büyük ve e?siz varl??? manen hisseden ki?i gelip geçici güzelli?i bulunan, fânî olan güzellere nas?l olur da gönül verir?

• Allah'?n lütfunu ümit eden ki?i, o lütuftan ba?ka hiçbir ?eye gönül ba?lamaz.

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net