SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dualar Zikirler
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Uykudan Kalk?nca Okunacak Duâ

 

Peygamberimiz sallallâhü ‘aleyhi ve sellem uykudan kalk?nca ?öyle derlerdi:

 

الـحـد لله الذى احـيانا بعد ما اماتـنا واليه الـبـعـث والـنـشـور

 

Okunu?u:

“el-Hamdü lillâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’l-ba’sü ve’n-nü?ûr”

Anlam?:

“Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek ha?r ü ne?r olmak da yine Allah’?n huzurunda olacakt?r.” (Ebû Dâvud, Tirmizi, ?bn Mâce’den naklen, Tuhfetü’z-Zâkirîn, 72)

 

Resûl-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyurmu?lard?r ki:

“Sizden biriniz uykudan uyand??? zaman ?öyle desin:

 

الحمد لله الذى رد على روحى وعافانى فى جسدى واذن لى بذكره

 

Okunu?u:

“el-Hamdü lillâhillezî radde ‘alâ rûhî ve ‘âfânî fî cesedi ve ezine lî bi zikrihî”

Anlam?:

“Bana ruhumu geri veren, vücudumu afiyette k?lan ve kendisini zikretme?e müsaade eden, Allah’a hamd olsun.” (el-Ezkâr, 21)

 

“Kulun uykudan kalk?nca söyleyece?i ?eylerin en sevimlisi:

 

سـبـحان الذى يـحـيى الـمـوتـى وهو عـلى كـل شـىء قـديـر

 

Okunu?u:

“Sübhânellezî yuhyi’l-mevtâ ve hüve ‘alâ külli ?ey’in kadîr”

Anlam?:

“Ölüyü dirilten Allah’? tesbîh ederim ve O, her ?eye kadirdir” demesidir. (Ebû Dâvud, Vitr, 32)

 

Sabah Namaz?na Kalkmak ?çin

Ebû Hüreyre rad?yallâhü ’anhdan rivâyet olundu?una göre Nebiyy-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz ?öyle buyurmu?lard?r:

“Sizden herhangi biriniz uykuda iken ?eytan ense kökünüze üç dü?üm atar. Her bir dü?ümü ba?lad?kça: “Sen yat yat, daha gece uzundur” diyerek att??? dü?ümün üzerine eliyle vurur. E?er bir kimse uykudan uyan?r da Allah’? zikreder, hat?rlarsa bu dü?ümlerden biri çözülür, abdest al?rsa biri daha çözülür, namaz k?larsa birisi daha çözülür ve zinde ve ne?eli olarak ve tertemiz bulunarak, s?klet ve tembellik gibi ?eylerden uzak olarak sabaha ç?km?? olur. Böyle yapmay?p da güne? do?uncaya kadar gaflet üzere yatarsa vücudu habîs ve tembel olarak sabaha ç?km?? olur.” (Buhârî, Teheccüd/12; Müslim, Müsâfirîn/207; Ebû Dâvûd, Tatavvu’/18)

 

Abdullah bin Mes’ud rad?yallâhü ’anhdan gelen rivayette ise Nebiyy-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz’in huzurunda geceden uykuya dalarak ta güne? do?uncaya kadar uyuyup sabah namaz?na kalkmayan kimse zikredilse:

“O kimsenin kula??na ?eytan bevl etmi?tir, buyururlard?.” (Buhârî, Teheccüd/13)

 

Nebiyy-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz:

 

ان الـصـبـحـة تـمـنـع الـرزق

 

Okunu?u:

?nne’s-sûbhate temne’u’r-rizga”

Anlam?:

“Muhakkak sabah namaz? ile güne? do?mas? aras?nda bulunan r?z?k taksimi zaman?n? uykuda geçirmek r?zk?n bir k?sm?na mani olur,” buyurmu?lard?r. (?bn Hanbel, Müsned, 1/73)

 

بـسـم الله حـسـبـى الله تـوكـلـت عـلـى الله لا حـول ولا قوة الا بالله

 

Okunu?u:

“Bismillâh hasbiyallâh tevekkeltü ‘ale’l-lâh lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”

Anlam?:

“Allah’?n ad?yla! Allah bana kâfidir. Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan ba?ka kudret ve kuvvet yoktur.” (Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî’den el-Ezkâr, 24) duas?n? da sabah kalk?ld???nda okumal?d?r.

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net