SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Tarikat kelimesi, Arapça bir kelimedir. Bunun ço?ulu, “turûk” veya “tarâ?k” olarak kullan?lm??t?r. Yol, metot, usul, tarz, ?ekil, san, hayat hikâyesi, bir milletin ?ereflisi manalar?na gelir. Ayr?ca vurmak anlam?na gelen bir fiilden türetilmi? bir kelimedir. Bu anlamda tasavvufta kullan?l?r olmu?tur. Ba?l? oldu?u ilim dal?nda ise; “Sûfîyi, Allah’a götüren yol” manas?na gelmektedir. Yani menzilleri a?mak ve makamlara yükselmek suretiyle Allah’a gidenlerin hususî haline “tarikat” denir.

Hicri 2. yy.’dan itibaren belirginle?en tasavvufî hayat, hicri 4. as?rlarda sistemli bir ?ekilde kurallar?, metotlar? belirlenmi? olarak “tarikat” haline gelmi?tir. ?lk zuhûr eden tarikat, “Kâdiri tarikat?”d?r.

Zâhiri ilimlerde âlimler ictihâd ederek, Kur’ân ve sünnetteki hükümleri aç?klam??lar ve bu suretle de mezhepler ortaya ç?km??t?r. Bunun gibi mana büyükleri ârifler, mür?id-i kâmiller de Hakk’a giden yolda usuller tesis ederek temeli Kur’ân ve sünnete dayanan tarikatlar? kurmu?lard?r.

Tarikat?n kurucusu “Pîr” olarak an?l?r. Ba?l? bulundu?u tarikte yeti?en baz? büyük mür?id-i kâmiller, manevi i?aretlerle; tarikat?n asl? sabit kalmak ?art?yla yeni usuller ortaya koymu?lar, böylelikle tarikatlar?n kollar? meydana gelmi?tir. Yani as?l bir olmak üzere füru, yani dallar olu?mu?tur. Bir tarikatta ictihâd yapan mür?id-i kâmillere de, ?ube kurucusu manas?na “Pîr” denilmi?tir.  “Kadiri tarikat? Hâlisiye kolu, E?refiye kolu” gibi…

Hâlisiye kolu; e?-?eyh Ziyâuddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hz.leri taraf?ndan kurulmu? ve “Hâlis” ismine izâfeten “Hâlisiye” olarak tan?nm??t?r. ?eyh Abdurrahman Hz.leri; kelime-i tevhîd ve lafza-i celâl zikirlerinin yap?l???nda baz? yeni usuller koymu? ve bu ictihâd?yla “Pir” unvan?n? alm??t?r. Sefine-i Evliyâ’da ?u ?ekilde geçmektedir:

?eyh Abdurrahman Hâlis (k.s) Hz.leri kelime-i tevhîd ve ism-i celâli kasr etmek suretiyle yeni bir ?ube meydana getirmi?tir.

Tarikat-? Kâdiriyye’nin usulü üzere zikir cehrîdir. Sadece baz? ekler ya da k?saltmalar yap?lm??t?r. Hâlisiye kolunda zikir; k?yâmen ve ku‘ûden, yani ayakta ve oturarak yap?l?r.

Onlar ayaktayken, otururken ve yanlar? üzerine yatarken Allâh'? anarlar.(Âl-i ?mrân, 3/191) kelâm-? ilâhisi gere?ince Allâh (celle ?ânühû) zikredilir.

Zikir, cemaat halinde ve ferdî olarak icra olunur. Cemaat halinde yap?lan zikirlerde müridân; halka/daire ?eklinde oturur. Zikrin bir k?sm? oturarak, büyük bir bölümü ise ayakta yap?l?r. Evvelâ mür?id zikri açar, onun söyledi?i esmây?, cemaat sesini a??r? yükseltmeden, cehren tekrar eder. Âhenk ve düzene çok dikkat edilir.

Bu k?sa aç?klamadan sonra, ara?t?rmac?-yazar Müfid Yüksel´in “Kadiriyye'nin Hâlisiyye ?ubesi” ba?l?kl? makalesini okuman?z? tavsiye edip, ilgili makaleden istifadelerimizi ?ükran duygular?yla belirterek, Abdurrahman Hâlis Talebanî Hazretleri ve günümüze uzanan bu nurlu yolla ilgili de bilgiler verelim.

Abdurrahman Hâlis ibn e?-?eyh Ahmed bin e?-?eyh Molla Mahmud ez-Zengenî, Kadiriyye’nin Hâlisiyye ?ubesinin kurucusu olup, ?eyh Ahmed et-Talebanî’nin o?ludur. Kerkük’ün Tâlebân köyünden ve Kürtlerin Zengene a?iretindendir. 1212/1797 tarihinde Tâlebân köyünde do?mu?tur. ?eyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hz.leri henüz gençlik ça?lar?nda iken iyi bir medrese e?itimi alm??, fevkalade bir ilim ve irfan seviyesine yükselmi?tir. Kürtçe ve Arapça’n?n yan? s?ra Farsça ve Türkçe’ye de hâkimdir. Kadirî ?eyhlik icâzetini pederinden alm??t?r. Pederi ?eyh Ahmed Efendi de icâzetini ceddi ?eyh Mahmud’dan alm??, o ise ?eyh Ahmed el-Hindî el-Lahorî’nin halifesidir. Bu ?ekilde silsile ?eyh Abdülkadir-i Geylânî’ye vas?l olur.

Her dört lisanda dîvân? vard?r. Mesnevî’nin ilk 18 beytine Farsça manzum bir ?erh yazm??t?r ki matbudur. (Kitâbu’l-Ma’ârif Fi ?erhi Mesnevi-yi ?erîf, R?zâ Efendi Basmahanesi, 1284. Ba?dat) Türkçe ve Farsça gazelleri ile ?öhret bulmu?tur. Bu gazellerin bir bölümü ayn? kitab?n ikinci k?sm? olarak bas?lm??t?r. ?iirlerinde HÂL?S mahlas?n? kullanm??lard?r.

Abdurrahman Hâlis’in Türkçe bir muhammesi ?u ?ekildedir:

Acabâ dehre salan ?ûr-? k?yâmet bu mudur

Âleme ?u’le veren âr?z u kâmet bu mudur

Mest edüb câzib-i erbâb-? kerâmet bu mudur

Acabâ gönlümü sayd eyleyen âfet bu mudur

Beni mecrûh u perî?an eyleyen âfet bu mudur.

(?eyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî, 1284, 57)

Abdülkadir-i Geylânî’nin menâk?b? olan Behcetü’l-Esrar kitab?n? Türkçe’ye tercüme etmi?tir. 

1275/1859 tarihinde vefat etmi?tir. Kerkük’teki hankâh?nda medfundur. Birçok halifesi olup o?ullar?; ?eyh Ali, ?eyh Abdülkadir, ?eyh R?za Talebânî ve Abdulvâhid Tâlebânî’dir. Bu aile ile ilgili olarak Ba?bakanl?k Osmanl? Ar?ivlerinde bir hayli belge bulunmaktad?r.

?eyh Abdurrahman Hâlis et-Talebânî’nin o?ullar?ndan ?eyh Ebu’l-Muhsin Ali et-Talebânî pederinin makam?na postni?în olmu?tur. Kuvvetli bir medrese e?itimine sahipti. F?khi alanda bas?lmam?? bir hayli eseri vard?r. 1330 tarihinde vefat etmi? olup, Kerkük’te babas?n?n yan?na defnedilmi?tir. O'nun da birçok halifesi olmu?tur.

Pek çok mür?id-i kâmil görmü?, ayn? zamanda kendisi de bir mutasavv?f olan ?eyhülislâm Hayderizade ?brahim Fasih Efendi, haftal?k tasavvuf mecmuas?n?n 4’üncü say?s?ndaki yaz?s?nda, ?eyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hz.leri’ni ?öyle övmektedir:

?eyh Abdurrahman Hâlis (k.s) Hz.leri, Cenab-? Peygamber’in (s.a.v) alemleri ayd?nl??a gark eden nurlu mühründen hissesini tamam?yla alm??, âriflerin en mükemmellerinden biridir. Bu cihetle sufilere mahsus yüceliklerle me?gul olduklar? zaman himmetinin ve ruhaniyetinin alilikleri o kadar yükselirdi ki, lisan onun hakikatini beyandan aciz kal?rd?. Fevkalade kamil bir mertebeye, ikram ve sayg? gösterilen bir makama vas?l olmu?tu. Yaran?yla sohbet ettikleri zamanlarda gayet ho? sözlü, tatl? dilli ve kar??s?ndakine hürmetli idi. Tekkesinde her sabah ve ak?am, müslüman yada gayr-i müslim bir kaç yüz muhtaç insan bulunurdu. Baz?s?na üzerindeki elbisesini dahi ç?kar?p verirdi. Bir mecusi seyyah, o Hazretin bu insani davran??lar?ndan etkilenip müslüman olmu?tu. Müntesipleri aras?nda valiler, pa?alar, âlim ve veliler, halktan ve idarecilerden yani her s?n?ftan insan vard?. Huzurunda vali ile köylü, zengin ile fakir e?it idi. Padi?ah Abdülmecid Han’?n haremi Sultane Hatun, mana aleminden ald??? i?aretlerle Hz. ?eyh’e müride olmu?tu. Gönderdi?i hediyeleri Hz. ?eyh muhtaçlara da??t?rd?. Söz, insanl?k kitab?n?n hangi sayfas?na intikal ettirilse ?eyh Abdurrahman Hâlis (k.s) Hz.leri’nin muttas?f oldu?u ahlaki faziletlerin ?erh ve tafsilinin mümkün olmad??? görülür. Kendisinin hakikat âleminin ne kadar büyük bir Merd-i Kamil’i oldu?u anla??l?r.”

Ben öyle bir ku?um ki her ak?am ve sabah

Benim ?sl???mla (ötü?üme kar??) ar? dile gelir

diyerek ariflere yak??an bir övünme ile ?ak?r, bir olgunluk derecesine ve bir yüce makama yükselirdi.

Hele soyluluk ve el aç?kl???nda; “Nazar sahiplerinin yan?nda Süleyman’?n mülkü hiçtir, belki Süleyman, mülkten azade olan ki?idir” sözlerine tam uygun olup, onun yan?nda dünya ile ilgili mal ve süslerin zerre kadar üstünlü?ü ve de?eri yoktu. Çok kereler iyilik ve ba??? ete?ini aray?p bulma ümidi ile yüksek huzurlar?na yüz süren ihtiyaç sahiplerine verecek para bulunmad??? zamanlar, dünyaya ilgisine sebep olarak gördü?ü elbiseden bile vazgeçerek ba??? buyururlard?.

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in güzel ahlak?n?n parlak bir temsilcisi olan Abdurrahman Hâlis (k.s) Hz.lerinin huzurunda yüzlerce talebe bulunurdu. Hakk a??klar?, onun huzurlu sohbetlerinde arad?klar?n? bulman?n verdi?i ne?e ve süruru içinde otururlar, feyz ve nur saç?lan kelamlar?ndan istifade ederlerdi. Her sene Ba?dat’a gider, Gavsu’l-Azam Hz. Pir Abdülkadir-i Geylani (k.s) Efendimiz’in türbesindeki devrana ba?kanl?k eder, halaka-i zikri yönetirdi. Kendisi zaman?n en büyük Kadiri ?eyhi idi. Dünyan?n her taraf?nda tekkeleri, halifeleri ve say?s?z müridleri vard?. Türkiye, Türkistan, Çin, Afganistan, Herat, Hindistan, Hicaz, M?s?r, Filistin, Yemen, ?ran Horasan, Avrupa k?tas?… O hazretin manevi evlatlar? sayesinde nurlanm??t?r.

Anadolu’daki en önemli halifelerinden biri Urfal? Seyyid Hac? Osman Dede Efendi’dir. Hâlisiye kolu; Türkiye’ye Dede Osman Avni Baba Urfevî (k.s) Hz.leri vesilesiyle gelmi?tir. Di?er bir halifesi de Urfal? ?eyh Abdülkâdir S?ddîkî Efendidir ki Urfa Mebusu ?eyh Safvet Efendi’nin kay?npederidir. 1315/1897 tarihinde 91 ya??nda vefat etmi?tir.

Bunun yan? s?ra Harputlu Hac? Muharrem Hilmi Efendi (v.1384/1964) , Besnili Halil Baba ile Malatyal? Mustafa Hayri Baba (v. ?stanbul 1979) bu silsileye ba?l?d?r.

Arif-i Billah Mustafa Hayri Ö?üt, Malatyal? olup, Yüzba?? Mustafa Bey’in o?ludur. 1311/1895 tarihinde Malatya’da do?mu?, ?stanbul’da Rü?diye mektebi ve Harbiye’de okumu?tur. Birinci Dünya Harbi’nde Medine’de görev alm??, akabinde Malatya’ya dönmü?tür. Bilahare tasavvufa intisap edip, Kadirî-Hâlisî me?âyihinden, Ömer Hüdayî Baba’n?n halifelerinden Hac? Muhammed Baba Kürkî’ye ba?lanm??, ondan tarikat hilâfeti alm??t?r. Uzun y?llar ?eyhlik yapm?? olup ?arkta ve garpta binlerce müridi olmu?tur.  84 ya??nda (17 Eylül 1979) ?stanbul-Suâdiye’deki evinde Hakk’?n rahmetine kavu?mu?tur. On kadar halifesi vard?r. Önemli halifelerinden biri halen hayatta olan Abdullah Demircio?lu´dur.

Haci Mustafa Hayri Babam?z?n sa?l???ndayken çokça medh u sena etti?i ve kendisine “Zülcenaheyn” s?fat?n? verdi?i, “Müftü Efendi” diye hitap etti?i, zaman zaman emriyle ihvanlara sohbet ettirdi?i ve bizzat kendisinin de dinledi?i, hayatta iken kendisine icazet verdi?i ve ba? halife olarak b?rakt??? Abdullah Demircio?lu Hocaefendi onun bu emanetini ve yolunu sürdürmektedir.

Abdullah Demircio?lu Hocaefendi, “?eriats?z/?slam's?z bir tasavvufun olamayaca??n?” vurgular ve “?eriat-Tarikat-Hakikat-Marifet” dörtlüsünden her zaman bahseder. Önce “?eriat gemisi”ne binmek gerekir. Sonra “tarikat denizi”nde yol al?p “hakikat ve marifet”e ula?may? bu yolun yolcusu olan müridlerine sohbet meclislerinde hat?rlatmaktad?r.

Bereket ve mutluluk sebebi olsun diye Abdurrahman Hâlis Talebanî Hz.nin, o enfes ?iirlerinden birkaç m?sraile bitiriyoruz.

Cenab-? Allah, bizi hidayetten ay?rmas?n ve hidayet verdikten sonra dalalete dü?ürmesin.

Tarikat-? Aliyye nin feyz ve bereketinden cümlemizi hisseyâb eylesin.

Pirlerimizin ve me?âyih-i kiram efendilerimizin himmetleri, dualar? bizimle olsun, ?efaatleri nasip olsun.

?ah-? iklim-i velayettir, güruh-? Kadiri,

Rah-? a?kta z’ül-keramettir güruh-? Kadiri...

Cümle erbab-? tarikat bülbül-i ?üridedir,

Anlara ba?-? letafettir, güruh-? Kadiri...

Damenin tutmu? bular Sultan Abdülkadir’in,

Mazhar-? lütf-? hidayettir, güruh-? Kadiri...

Gavs-? Muhyiddin ihya eylemi? din-i Nebi,

Revnak-? lütf-? hidayettir, güruh-? Kadiri...

Küntü kenzen kap?s?n, men aref miftahile,

Fetheden ?ah-? velayettir, güruh-? Kadiri...

Dahil ol dara, dil-i güruha, bi-teemmül Hâlisa,

Sahib-i emn-ü emanettir, güruh-? Kadiri...

 

Vuslat-? Yar isteyen Hicrane katlanmak gerek

Merhem-i Yar isteyenHicrane katlanmak gerek...

Her kim ister meydan-? a?kta erlik göstere

Ba??n? top eyleyip cevgane katlanmak gerek...

Gün gibi çekmek gerek her dem bulutlar kahr?n?

Ay gibi bedr olmaya noksane katlanmak gerek...

?ster isen bir Züleyha talat ile yar ola

Yusuf-? M?sri gibi zindane katlanmak gerek...

?ster isen HAL?SA kam?nca ola her i?in

Yar-? taba cahil-i nadane katlanmak gerek...

 

KAYNAKÇA

Abdullah Demircio?lu, Zaman Yakla??yor

Müfid Yüksel, Tavila ?eyhleri, http://www.mufidyuksel.com

Hüseyin Vassaf, 2006. Sefîne-i Evliyâ, Cilt.1-5. Haz. Prof.Dr. Mehmet Akku?- Prof.Dr. Ali Y?lmaz, Kitabevi, ?stanbul

Hâlisiye Kolu, http://www.muridan.com

Albayrak, Sad?k, Son devir Osmanl? Ulemas?, Cilt. 1-5. ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Kültür ??leri Daire Ba?kanl??? Yay?nlar?, ?stanbul 1996.

Sâd?k Vicdânî, Tarikatler ve Silsileleri (Tomâr-? Turûk-? ‘Aliyye), Yay. Haz. ?rfan Gündüz, Enderun Kitabevi, ?stanbul 1995.

?eyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebanî, Kitâbu’l-Ma’ârif fi ?erhi Mesnevî-yi ?erîf ve min Kelâmi e?-?eyh Abdurrahman (Farsça-Türkçe Gazeller), R?za Efendi Basmahânesi, Ba?dat 1284.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net