SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mücâhede Ehli ve Huylar?
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Nefsiyle mücâhede edenlerin, bu yolun hakikatini arayanlar?n a?a??da belirtilen on esasa uymas? gerekir. Bunlara uyanlar, nefislerine hâkim kimselerdir. Bu sebeple en güzel ?eylere kavu?urlar.

Birincisi: Allah (c.c) ad?na yemin etmek

Bu yemin, ister do?ru isterse yanl?? olsun; ister kasten isterse sehven olsun yap?lmamal?. Yemin etmeyi adet edinmeyene nur yolu aç?l?r; adet edinen zarar?n? mutlaka görür. Yemini az olan?n, gayreti çoktur. Arkada?lar? aras?nda sevilir. Allah (c.c) taraf?ndan kalbine nur kap?s? aç?l?r. Bu nurla herkes taraf?ndan seçilir. Gören sever. Dü?manlar? ondan korkar.

?kincisi: Yalandan sak?nmak

Yalan söylemek yak??maz. Bilerek veya bilmeyerek söylenecek tek yalan, hayli zararlara yol açar. Yalan söylememeye al??an?n kalbi nurla dolar. Bilgisi artar. ??lerine böyle devam ederse zaman olur ki sanki hiç yalan bilmezmi? gibi olur; bu yüzden herkesin sevgisini kazan?r. Ba?kas?ndan yalan i?itse dahi ay?plamal?. Ba?kas?n?n yalan?na mani olmak da iyidir. Bunu yapmal?; yalan söyleyenleri b?rakt?rmak.

Üçüncüsü: Hiç kimseye bir vaatte bulunmamak

Herkese vaatte bulunmak hatad?r, do?ru de?ildir. ?nsan elinde olmayan sebepten vaadini yerine getiremez, yalanc? olur. Herhangi bir vaatte bulunan kati söz vermemeli. Vaadini “in?allah” gibi sözlerle bitirmelidir.

Bu âdeti yerine getirenler cömert olur. Allah (c.c) taraf?ndan hayâ perdesine bürünür. Do?ru insanlar?n yan?nda çok sevilir. Allah’?n (c.c) sevgili bir kulu olur. Derecesi yüce olur.

Dördüncüsü: Yarat?lm??lara lanet okumamak

Lanet etmek yerinde olmaz. Ne kimseye lanet ne de bir ?eye eziyet yak??maz. Bunlar, iyilerin huyundand?r. Bunun sonu çok k?ymetlidir. Kimse için kötü dil kullanmayan?n hayat? emniyet içindedir. Dünyas? selamet, ahireti ise az?kl?d?r. Güçlük görmez. Çünkü kendisi kimsenin kötülü?ünü istememi?tir. Kullar?n sayg?s?, Allah’?n (c.c) rahmeti onun için olur.

Be?incisi: Beddua etmemek

Kendine kötülük edilse bile kimseye beddua yak??maz. Kendisine yap?lan her kötü söz veya kötü i?e kar??l?k olarak beddua etmek hiç de iyi say?lmaz.

Beddua etmemeyi adet haline getiren en yüce makamlara erer. Huyunu bununla bezeyen dünyada sevilir, halk?n kalbinde sevgisi olur. Herkes davetine icabet eder. Halk aras?nda efendi olarak bilinir.

Alt?nc?s?: ?slâm k?blesine yönelip namaz k?lan için küfür ve nifak hükmü vermemek

Bu hali benli?ine sindiren ilâhî rahmete yak?nd?r. En büyük fazilet derecesine ula?m?? olur. Bu, Peygamberimizin (s.a.s) sünnetine uymak için seçilen en iyi yoldur. Müslümanlardan hiçbiri için kötü hüküm vermeyenin manevî duygusu geli?ir, azaptan emin olur. Allah’?n (c.c) r?zas?na kavu?ur. Bu, her iman sahibinin elde etmesi gereken en büyük fazilettir. Bütün insanlar bu huy sahibine merhamet hissi duyarlar.

Yedincisi: Kötülüklere bakmamak ve duygular? korumak

Bunlar, iman sahibinin en ba?ta yapmas? gereken i?tir. Bunun mükâfat? dünyada da görülür. Öbür âlemde ise elde edece?i güzelli?in sonu yoktur. ?nsanlar için en zor i? budur. Allah (c.c) bizleri bu yolda ba?ar?ya ula?t?rs?n. Bu güzel huylar? yapmay? bize ihsan eylesin. Kalbimizden kötü isteklerin ç?kmas?na bizim için yard?mc? olsun.

Sekizincisi: ?nsanlar?n hiçbirine i?ini gördürmemek

Bu i? veya o i? gören; ister büyük ister küçük olsun.

?nsan için as?l laz?m olan insanlar?n i?ini almak. Onlar?n dertlerini bitirmek. Onlardan her türlü yard?m iste?ini k?smak. Bu hal Allah’a (c.c) kulluk eden için en güzel i?tir. ?ttikâ yolunu tutan kimse için ?art ve bir yoldur. Esasen kötülü?ü yasak etmek; iyili?e te?vik için bu yolun kesin olarak benimsenmesi gerekir. Çünkü bu halde insanlar göze e?it olarak görünür. Bu yol seçilmeye niyet edilirse Allah (c.c) yard?m eder. Yolun tamamen Hakk (c.c) taraf?na döndü?ünü görenin iman? daha da artar. Hakikat kar??s?nda insanlar aras?nda seçme yapmaz. ?man izzetini ve servetini koruma yönünden bunlar? yapmak zorundad?r. Çünkü ihlâs kap?s? buradan aç?l?r.

Dokuzuncusu: ?nsanlar?n elinde bulunan her ?eyden ümidini kesmek

Bu da insan için önemlidir. ?erefin korunmas?na yard?mc?d?r. Bu hal özel bir gönül zenginli?idir. Bu halin benimsenmesi ?ereftir. Temiz bir iman? gösterir. Gönül hastal?klar?na ?ifa olan tevekküle, Allah’a (c.c) güvenmeye götürür.

Bu hal, Allah’a (c.c) götürür. Bu hal, zühd yoludur. En küçük kötülük dahi olsa bu yola girenden ç?kmaz.  Bu, Allah’?na (c.c) tam güveni olanlar?n benimsedi?i adettir.

Onuncusu: Tevazu sahibi olmak

?imdiye kadar yazd?klar?m?z?n en önemlisi budur. Bir adam ibadet mi ediyor, tevazu laz?m. Allah (c.c) kat?nda derecesinin yükselmesini mi istiyor, tevazu yolunu tutmas? gerek. Halk aras?nda sevilmek, manevî makam?n?n büyümesini temenni etmek için tevazu sahibi olmak icap eder.

Dünya ve ahiret i?lerinin yoluna girmesi için tevazu yolunun tutulmas? esast?r. Çünkü tevazu huylar?n temelidir; güzel huylar?n kayna??d?r. Tevazu sahibi olmayan hiçbir iste?ine eremez. Kul bununla yaral? kimselerle ba?da?abilir. Ve bununla Allah (c.c) r?zas?na kavu?mas? mümkün olur. ?man sahibinin aç?kta, gizlide tevazu sahibi olmas? takva derecesinin onda geli?mi? olmas?na i?arettir.

Tevazu esas manas? ile insan?n her gördü?ü ?eyi kendinden üstün oldu?u veya olaca?? inanc?na sahip olmal?d?r. Her gördü?ü kimse için:

“Belki bu benden daha üstündür. Allah (c.c) taraf?ndan benden daha fazla sevilmi?tir…” demeli ve bu kanaati benli?ine sindirmelidir. Kendinden küçü?ü gördü?ünde:

“Küçüktür, henüz Yaradan’a kar?? gelmemi?tir. Hâlbuki ben Allah’a (c.c) isyan ettim, kar?? geldim; bu benden hay?rl?d?r” demeli… Büyük için de ?öyle demeli:

Bir bilgini görürse;

“Bu bilgindir, benim bilmedi?imi biliyor. Bana verilmeyen ona verilmi?tir. Onun bildi?ini ben bilmiyorum, o bildi?iyle amel ediyor; bense cahilim, yapam?yorum” demeli…

Cahil bir kimseyi gördü?ü zaman da:

“O bilmeyerek günah i?liyor, ben bilerek yap?yorum; öldü?ümüz zaman bilinir” ?eklinde demelidir.

Bir kâfirle kar??la?t??? zaman da ?öyle demeli:

“Belki dine gelir, imanl? olur. Belki ben günahlar?m yüzünden imans?z gidebilirim. Sonumuzun ne olaca?? bilinmez…”

??te en büyük i? bu hali almakt?r. ?nsan?n faydalanaca?? ilk ve son i?, tevazudur. Kul bu hali ruhunda duydu?u ve tevazu derecesine ç?kt??? zaman Allah (c.c) için nasihat izni al?r. Herkese nasihat vermeye koyulur. Dünya ve ahiret i?lerine dair bütün üzüntüleri gider. Art?k Allah’?n (c.c) sevmi? oldu?u insanlardan say?l?r. ?eytan?n da en büyük dü?man? say?l?r. Rahmet kap?s?na varm?? say?l?r art?k.

Son olarak birkaç söz daha söylemek gerekecek ki bu da kibir üzerine olacak. Bilindi?i gibi tevazu kibrin z?dd?d?r. Kibirli olanda tevazu olmaz. Bu yüzden kibirli olmak iman sahibine yaramaz. ?nsan bu yolun tam gerçekle?mesini istiyorsa kibir ve kendini be?enme yolunu b?rakmas? yerinde olur. E?er kulluk vazifesini bir ye?eren a?aca benzetirsek onun yeti?mesi için kibir b?rak?lmal?d?r. Kendini büyük bilip be?enmeyi b?rakmak her iman sahibine dü?en tam bir vazifedir.

??te bu sevimsiz hallerin ortadan kalkmas? için tevazu yolu seçilmelidir. Tevazu, zahidlerin en büyük ?erefidir. Hakk yoluna girenlerin i?aretidir.

Yukar?dan beri anlatt???m?za ?unlar? da eklemeyi yerinde buluyoruz: ?nsan elbette ki bu kadar ?eref sahibi olunca bir makama ç?kar?l?r. ??te o zaman insan? bilmeyerek y?kacak olan ?ey dedikodudur. Bu tamamen icaps?z ve yersiz i?tir. Bilhassa cemaat önünde dedikodu yapmak zararl?d?r. Allah (c.c) saklas?n bu durumda olan insan isterse manen en büyük dereceye yükselsin y?k?lmas? bir an i?idir.

Bunlar? yapmak öyle san?ld??? kadar kolay de?ildir.

Allah (c.c), fazl?n?, ihsan?n? üzerimizden eksik etmesin.

Allah (c.c) cümlemizi bu iyi i?leri yapmaya muvaffak buyursun.

Allah (c.c) cümlemizi sözü özü bir olanlardan eylesin.

Ömrümüzün son deminde imanla götürecek her türlü yararl? i?i yapmam?z için bize yard?mc? olsun.

Nefsimizin ve ?eytan?n ?errinden hepimizi korusun.

Âmin...

 

Kaynak: Fütûhu’l-?ayb

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net