SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Esselâmu aleyküm ?eyh ?hsan Efendi,

S?hhat ve âfiyetinizi Cenâb-? Hakk’tan niyâz ederim. Dualar?n?zla dil?âd oldum. Hakk celle ve a’lâ bizler için bulundu?unuz niyâzlar? ve hüsn-i zanlar? hal-i hayat?m?zda tecellî ettirsin.

?eyh ?hsan Efendi! “Kahhâr” ism-i ?erifi avam?n anlad??? manada de?ildir. Kahhâr denilince k?r?p dökmek, helâk etmek zannediyorlar. Kah?r ile helâk aras?nda mühim fark vard?r. Helâk, fâniye sevk etmek ve fânilikle yok etmek manas?nad?r. Kah?r ise, Cenâb-? Hakk’?n bir ?eyi ba?ka bir ?ey yapmak ve yerine ba?kas?n? getirmek üzere silmesi manas?na gelir. Kahhâr ism-i ?erifi sâlikte fâni olan k?sm? ve kendisine ait mâsivaya ba?l? halleri ve mevhum varl?klar? silip yerine bakî olandan bir varl?k kâim k?lmas?d?r. ?sm-i Kahhâr ile perdeler çâk olur. Zulmanî ve nuranî perdeler fetholur. Dervi?in kalbindeki mâsiva kahrolur. De?il mezmûm olan benlik, makbul olan benli?i bile Hakk’a kurban olur. Akl?, küllî akla kalbolur ve o ak?lda mahvolur. Velhâs?l fâni, Bâkî’de silinir, bamba?ka bir adam olur. Seyr u sülûka girmeden Kahhâr esmâ’? çeken ki?i ya deli olur, ya hasta olur veyahut felç olur. Vesselâm.

?eyh ?hsan Efendi o?lum, gördü?ünüz rüya sizi mahzun eylemesin. Anla??ld??? üzere bu mana sizden evvel göçece?imize i?arettir ve teb?îratt?r. Bizim muhabbetimiz ve sizinle olan ünsiyetimiz bu dünya hayat?yla ve bu âlemle s?n?rl? de?ildir. Sonra ecel herkese gelir amma s?rayla gidilmesi ayr? bir güzeldir. Madem sizden evvel geldik, sizden sonraya kalmayal?m.

?eyh ?hsan Efendi, dervi?ân?n ve me?ayihin cenazesinde dikkat edilmesi gereken baz? hususlar vard?r. Tasavvuf terbiyesinden nasîbdâr olanlar her halleriyle nezaket ve zarafet timsalidir ve böyle olmaya gayret etmelidir. Ol sebepten bir ki?inin na’??na (öldükten sonraki bedenine) hal-i hayat?nda imi? gibi nezaket ve zarafetle muamelede bulunulmal?. Zaten Sünnet-i Seniyye de budur. Tarikat “fi’il-i Muhammedî” demektir malum. Fevkalâde nazik ve kibar olunmal?. Dervi?ân?n cenazeyi gaslederken ki halini d??ar?dan bir kimse görse, hem dervi?li?e hem de ölüme özenmeli, öyle zarif olmal?.

Dervi?e usûl üzere ilk abdesti verilir. Bu k?s?m herkesçe malûmdur. Gaslin ikinci safhas?na ba?land???nda dervi?ândan bir zümre cenazenin gasledildi?i mevkie yak?n vaziyette tevhîde ba?larlar. Göçen ki?i ?eyh efendiyse ve vasiyeti varsa evrâd-? ?erifi okunur, sonra tevhîd sürülür. Lâkin dervi? ise salât ü selâmdan sonra kelime-i tevhîd sürülür. ?lk gasil i?lemi yap?l?rken hiçbir ?ey okunmaz. Sak?n ha, e?er fakirin gaslinde bulunursan bu usûle riayet etsinler. Oram?za buram?za taharet ald?r?rlarken, d??ar?daki dervi?ler evrâd ve ezkârda bulunmas?nlar. Az evvel söyledik ya, kibar olmak lâz?md?r. Kibarl?k ilk önce Allah Teâlâ’ya kar??d?r. Hakk kelâm? ve tevhîd, gaslin kabas? bitene kadar Cenâb-? Hakk’?n kelâm?na ve ezkâr?na ta’zîmen söylenmez. Fakîr, çok s?cak suyu sevmem. Ol sebepten ?l?k su kullan?ls?n. Hani bulunursan diyorum. Zaten s?cak suyla gasil yap?lmaz. Abdesti olan bir ki?i dirse?ini gasil suyuna temas ettirsin, s?cakl?k veya so?ukluk hissederse ona göre suyu ayarlas?n. Bu i?ler usûlet ve suhûletle yap?lmal?d?r. Na’??n üzerinde biriken su, sanki tezgâh üstünde biriken suymu? gibi kaba saba hareketlerle defedilmez. Efendimiz’in (s.a.v) gasli esnas?nda mübarek kar?n çukurlar?n?n bulundu?u yerde bir miktar su kalm??. Orada bulunan sahabe-i güzîn efendilerimiz elleriyle o suyu itmekten ictinab etmi?ler. Zira bu, Rasûlullah Efendimiz’e kar?? ho? olmaz diye dü?ünmü?ler. Bu çok k?sac?k zaman diliminde Hazret-i Ali Efendimiz irfan-? Muhammedîyeleriyle e?ilmi? ve mübarek a??z ve dudaklar?yla o suyu usulcac?k Efendimiz’in pâk bedeninden a?a?? ak?tm??. Hatta bu sebepten Hazret-i Ali Efendimiz “En son, Rasûlullah’a dudaklar?mla b?y?klar?m temas etti.” diyerek b?y?klar?n?n o k?sm?n? kesmemi?lerdir. Yani Hazret-i Ali Efendimiz’in b?y?klar?n? uzatmas? Efendimiz’in sünnet-i seniyyesine muhalefet etmek kast?yla de?ildir. Allah Rasûlü’ne duyduklar? çok büyük muhabbetin ni?an?d?r. Bizim Balkanlar’da ya?ayan baz? Bekta?îler yahut Acem diyar?nda bulunan “Aleviyim” diye geçinen ki?iler, Efendimiz’in sünnetinden bîhaber Hazret-i Ali Efendimiz’e tâbi olduklar?n? zannediyorlar. O sebepten de uzun b?y?k b?rak?yorlar. B?raks?nlar, biz kimsenin k?l?na tüyüne kar??may?z. Amma bilmeden taklit etmesinler. Rasûlullah Efendimiz’in hayat?n?, sünnet-i seniyyesini, Kur’ân-? Kerîm’in ahlâk?n? ve ahkâm?n? bilmeyen ki?iden ehl-i beyte muhabbet mi olur? Buna “kör muhabbet” derler. Sever de niçin sevdi?ini ve neyi sevdi?ini bilmez. Neyse, kendi cenazemize ba?kalar?n? sokmayal?m. Benim ?eyhim de sokmazd? zaten. Kefenlenme i?lemine aynen riayet edilir. Kâfur veya tütsü dökülür, gülsuyu konabilir. Ayr?ca kefenin alt?na yani na’??n s?rt k?sm?na az miktarda k?na dökülür. Ki?inin dall? arakiyesi varsa vasiyet edilen dervi? yahut vazifeli, k?demli dervi? na’??n kafas?na dall? arakiyesini giydirir. Bu ?ekilde kefenlenir. Edepli ve sükûnetli ?ekilde musallaya gelinir. Cenaze namaz?ndan sonra uzun uzun tabutun ba??nda konu?ma yap?lmaz. Meth ü senâda bulunulmaz. Âlem-i cemâle intikal eden ki?i ?eyh ise tâc? tabutunun üstüne raptedilir (dü?meyecek ?ekilde yerle?tirilir). ?eyh efendinin tabutu kabristana götürülürken tevhîd ve salât ü selâm okunur. Kelime-i tevhîd sesleri ism-i Celâl ve ism-i Hû zikirleriyle kabristana kadar gelinir. Güzerân edilen yerde (yol üzerinde, geçilen yerde) daha evvel göçmü? bir pîr makam? yahut hürmet edilecek ba?ka bir zât?n türbesi varsa, tabut omuzlardan indirilip ta??yanlar?n gö?üs hizas?na al?n?r ve o makamdan geçildikten sonra tekrar omuza al?nabilir. Çünkü tabutta bulunan ki?i hal-i hayat?nda o geçilen yerlerdeki zâtlara hürmet ediyorsa, onun bu husûsiyetine cenazeye i?tirak edenler de riayet etmelidir. Efendimiz (s.a.v) ölen ki?inin her ?eyden haberdâr oldu?unu, i?tirak edenlerin konu?malar?n? duydu?unu, hatta hallerini bile ruhen hissetti?ini buyurmuyor mu? ??te bu sebepten, o ki?inin hal-i hayat?ndaki özelli?ine ve ahlâk?na riayet edilerek cenaze kabristana îsal olunur (ula?t?r?l?r). Mühim bir hat?rlatmada bulunmak lâz?m, cenazeyi te?yi edenler (kabre kadar götürenler) laubali hareket etmemeli, ?akala?ma, bo? sözler sarf etme, lüzumsuz hafiflikler gösterme gibi ahlâk-? rezîlede bulunmamal?. Bunlar münaf?kl?k alâmetidir. Bir hadîs kitab?nda görmü?tüm. “Kabir önünde yiyip içmek münaf?kl?k alâmetidir” diye. Sonra ilim sahiplerinden sordum. Onlar da bu hadîs-i ?erifin hikmetini “Ba?ka mekânlar varken gidip de kabrin yan?nda bir adam yemek yiyebiliyorsa ölümden ibret alm?yor demektir. Ölümü hat?rlad??? yahut ölümü gördü?ü halde ibret almayan ki?i de ancak münaf?klard?r.” diyerek aç?klam??lard?. Herhalde anla??ld?. Edep üzere kabristana kadar gelinir. Cenaze konulmadan evvel kabre k?na dökülür. K?na ha?erata da mânidir. Ayr?ca kabrin içerisindeki çürük kokusunu da al?r. Kabristana dikilen serviler de böyledir. Topra??n alt?nda ne kadar çürük kokusu varsa servi a?ac? bu kokuyu bünyesine hapseder, koku d??ar? ne?et etmez. Bu malûmat? da arada arz etmi? oluyorum. Geçelim bunu.

Gelelim kabre. Kabre konulan na’??n, vazifeli dervi? yahut mesul olan ki?i taraf?ndan kefeni gev?etilir. Haz?r bulunan Kerbela topra?? yahut var ise Medine topra?? sûfinin göz oyuklar?na konur. ?eyh efendi ise icâzesi aç?l?r ve sa? avucunun içine verilir. E?er ibadetle eskitti?i seccadesi yahut ridas?, haydariyesi varsa kabrin alt k?sm?na bunlar da konabilir. Efendimiz (s.a.v) de ridas?yla kabrine defnolunmu?tur. Sünnet-i seniyyeye mutab?kt?r. Evlâd?m, bizim yolumuzda bir ?eyh efendi icâzesi eline verildi?inde kendisi icâzeyi kavrar, s?ms?k? tutar. Baz? büyüklerimizden buna benzer halleri i?ittik ve hatta fakîr bunu bizzat mü?ahede ettim. Tekrar kefenin aç?k olan k?s?mlar? örtülür, sonra kabre toprak koyma i?lemi ba?lar. Bu esnada Kur’ân-? Kerîm tilavet olundu?undan vazifeli olmayan dervi?ler oturarak dinler. Kabre toprak at?l?rken sanki ölen ki?iden kurtulmak istermi? gibi pald?r küldür toprak at?lmaz. Teenni ve sükûnetle hareket edilir. Seri olunur fakat acele edilmez Kur’ân-? Kerîm’in hitam?nda hoca efendi telkinde bulunur. Me?ayih, ölüye telkin yapmaz. Me?ayihin telkini diriyedir. Herkesin kendi sahas?nda vazifesi vard?r. Göçen ki?i ?eyh efendi ise kabri ba??nda kabir tevhîdi yap?l?r. Kabir tevhidinin usûlünü ve âdetlerini mektûbumuzun sonunda in?âallah bulacaks?n?z. Hat?r?ma gelmi?ken ?unu da söylemeden edemeyece?im. Baz?lar? bu usûlleri bid’at kabul edebilir. Bir kere örfün vahye ve sünnet-i seniyyeye muhalefet etmedikten sonra bizzat dinimizde k?ymet ve de?eri vard?r. Ayr?ca sahabe-i kirâm hazerât?n?n tatbikat?na bak?l?rsa usûllerle alâkal? farkl?l?klar?n ve me?ru vasiyetlerin icra edildi?i görülür. Meselâ Efendimiz’in “bid’atün minnî /Benden bir parçad?r” buyurdu?u Hazret-i Fât?mâ annemiz, Hazret-i Ali Efendimiz’e “Ya Ali, göçtü?ümde beni geceleyin defnet, geceyi bekle. Çünkü ben hiçbir ?ekilde namahreme vücudumun hatt?n? göstermedim, beni defin esnas?nda da kimse görmesin. Hem bizi sevmeyenler, kalbinde nifak bulunan ki?iler bizim hüznümüzü görüp ne?elenmesin. Mahzun olanlar da gecenin karanl???nda setr olsun. Fâ? olmas?n.” diyerek vasiyette bulunmu? ve bu tatbik edilmi?tir. Ayr?ca Ebu Zerr-i G?fârî (r.a) Efendimiz kendisi hakk?ndaki hadîs-i ?erifi bildi?inden Medine’nin biraz d???ndaki evinde yan?nda sadece han?m? oldu?u o rihlet an?nda: “Han?m, ben öldü?ümde tela? etme, hiç s?k?nt? da çekme, Efendimiz hadîs-i ?eriflerinde benim tek olarak göçece?ime ve tek olarak ha?r olunaca??ma i?aret buyurmu?tur. Ruh bedenden ç?kt??? vakit beni evden al, hafifçecik sürükleyerek götür, yolun ortas?na b?rak. Muhakkak Efendimiz’in hadîs-i ?erifi tecelli edecek, buyurdu?u üzere Müslümanlardan bir cemaat gelip benim namaz?m? k?lacaklard?r. Onun için etrafa haber vermene de hâcet yoktur.” buyurmu?tur. Hakikaten de vasiyeti üzere yola ç?kar?lm??, tam o vakitte umre seferinde bulunan, yanlar?nda Abdullah b. Mesud’un (r.a) da bulundu?u bir kâfile na’??n yan?nda haz?r olmu?lard?r. Han?m?, cemaate: “Bu Ebu Zerr’dir, Rasûlullah’?n ashâb?ndand?r.” deyince Abdullah b. Mesud Efendimiz gözya?lar?n? sel gibi ak?t?p, “Sadaka Rasûlullah / Rasûlullah do?ru söyledi.” diyerek hem Rasûlullah Efendimiz’i hem de Ebu Zerr-i G?farî Efendimiz’in sözünü tasdik etmi? ve vasiyet de böylece tatbik edilmi?tir. ??te bunlar gösteriyor ki hal ehlinin ve sûfilerin icra eyledikleri bu âdetler selefin tatbikat?na ve sünnet-i seniyyeye aynen mutab?kt?r, bunu anlamayan hem bu manadan hem bu ahvâlden uzakt?r.

?eyh ?hsan Efendi, cenazenin defninden sonra ak?am yahut yats? namaz?n? müteakip hatim cemiyeti icra olunur. ?smail Hakk? Bursevî Hazretleri, “Ölüm gecesinde defnedilen ki?iye Kur’ân okumak, denize dü?en bir adama ip atmak gibidir, o kadar fâidelidir.” buyuruyor. Bu meclisin faydalar?n? anlatmaktan âcizim. Sak?n terk etmeyiniz. Hatim veya hatimler tamam olduktan sonra, yüksek sesle Müslüman cemaate Kur’ân okunur. Bizler Sûre-i Rahmân’? okuruz. Zira evvelce arz etti?im gibi Rahmân sûresi “Arusü’l Kur’ân / Kur’ân-? Kerîm’in gelini”dir. Hakk Teâlâ’ya mü?tak olarak ya?ayan sûfi için de ölüm gecesi “?eb-i arus”tur. Yani dü?ün gecesidir, vuslat gecesidir. Sûre-i Rahmân okunduktan sonra tevhîd sürülür. Mümkünse yetmi? bin kelime-i tevhide tamamlan?r. Meclisi idare eden zât, say?n?n tamam oldu?unu tevhidin halinden (el-ârifün yekfîhü’l-i?ârah / Ârife i?aret kâfidir) anlar. Gerek bu cemiyete hizmet eden, gerekse cenazede hizmet gören ki?ilere ikram ve ihsanda bulunulur. Böylece helâllik al?n?r. Cemaate lokma ç?kart?l?r, tatl? taamlar (yemekler) ikram edilir. ?erbet ve helva gibi tatl? ?eyler insandaki hüznü giderir. Bu nevi tatl?lar hem hüznü bertaraf eder hem de insanlar?n a?z? tatland???ndan duaya vesile olur. Meclise i?tirak edenlerin de hane halk?na eziyet etmeden, yük olmadan oradan ayr?lmalar? icap eder. ?imdi zaman?m?zda ba?ka bir kötü âdet ?üyû buldu (yayg?nla?t?). Evlâd?m, taziyenin süresi bir gündür. Uzaktan geliyorsan üç gündür. Günlerce gelip gidip taziyede bulunulmaz. Hane halk?na cevr ü cefa edilip hüzünleri art?r?lmaz. Bu yeni ç?kan kötü âdetlerden biri. Bir di?eri ise “Ba??n sa? olsun!” diyerek taziyede bulunmak âdetidir. Hani “rahmetli oldu, falanca gitti ama sen kendine bak, sen sa? ol” diyerek insan teselli mi edilir? Maksad?m bu mektupta sûfilere mahsus cenazeyi anlatmakt? amma avâm?n yapm?? oldu?u hatalar? da burada zikredeyim ki halk? ir?ad edesin. Geride kalanlara “Cenâb-? Hakk sabr-? cemîl ihsan eylesin, merhûmun menzilini mübarek eylesin, derecât?n? âli eylesin.” diye taziyede bulunmak edebe daha muvaf?kt?r. Velhâs?l evlâd?m, dervi?in geli?i de gidi?i de muhabbet üzeredir. Vesselâm.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net