SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?lim Üzerine
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Kur’ân-? Kerim’de Hz. Allah, yeryüzünde halife yaratmak istediklerinde, “Bizler hamdinle seni tespih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat ç?karacak, orada kan dökecek insan? m? halife k?l?yorsun?” Allah da onlara, “Sizin bilmeyece?inizi herhalde ben bilirim.” dedi. (Bakara, 2/30)

Onun iradesi üzerine, Hz. Âdem yarat?ld?. Bundan sonra onun nas?l özelliklerle donat?ld???n?, basit bir varl?k olmad???n? meleklere göstermek istedi. ?lk önce ona bütün esmây? ö?retti. Meleklerle kar?? kar??ya getirildi. “?unlar?n isimlerini bana bildirin!” dedi. Âyetler böyle devam ediyor. Müfessirler bu âyetleri izah ederken, “hattel kas’ate fe vesvete” derler. Yani, yemek kab? tenceresinden sessiz yellenmeye (okuyucular?mdan özür diliyorum) kadar hepsini ö?renmi?ti. Tabii ki melekler, ruhanî varl?klard?r. Yemeye, içmeye muhtaç de?ildirler. Tencereyi ve onun içinde pi?en yemeklerden haberleri olmaz. Bugün, dünyada milyarlarca isim var. ?ah?s isimlerinden, canl? cans?z isimlerine, yerlerdeki, göklerdeki cisimlerin adlar?na var?ncaya kadar hepsi ilâhî lütuf gere?i, insan zekâs?n?n ürünüdür. Ya anla?ma vas?tas? olan bir sürü dil var. Milyarlarca kelime var. Burada, “ ’Alleme’l-Âdeme’l-esmâ’e “ evâmirden önce ilk ö?retti?inin isimler olmas? çok dü?ündürücüdür.

Okumak, ö?renmek… Rasûlullâh’a da peygamberlik ba?lang?c?nda ilk emir “Oku!” idi. Namaz, oruç, hac, zekât ondan sonra gelecekti. Emirler, yasaklar daha sonraya b?rak?ld?. Böylece ilk peygamberle son peygamber aras?nda benzerlik vard?r ki, o da okumak idi.

Bundan sonra Yaradan’? bilmek geliyordu. “Kan p?ht?s?ndan yaratan…” (‘Alak, 96/2); “Bil ki Allah bir tektir!” (Muhammed, 47/19) âyetlerinde oldu?u gibi.

Ey Rabbim, ilmimi ve fehmimi ziyadele?tir, diye dua etmek bize ö?retilmi?tir.

?lim ö?renmede sab?r ve istimrarda laz?md?r. Devaml? olmayan ilim unutulmaya mahkûmdur. Âlim odur ki, ölünceye kadar ilim ö?renmeye ve bildikleriyle amel edip, ilmini yaymaya, talebe okutmaya, ilim sahibi ki?iler yeti?tirmeye itina göstermelidir.

Niyet, ihlas, amel de ilmin ayr?lmaz parçalar?ndand?r. Onun için,

Men sahhet bidayetuhû

Sahhet nihâyetuhû

Ba?lang?c? iyi ve düzgün olan?n, nihayeti de do?ru düzgün olur” denilmi?tir.

Öyle zamanlar olmu?tur ki, talebe bulunmu? ö?retici/âlim bulunamam?? veya bunun tersi olmu?tur. Âlim, ilim a?k?yla me?bû’ olmal?d?r. Ö?retmeli, ö?retmeli yine ö?retmelidir.

Öyle derler, me?hur hadis âlimi Ahfe?, ilmi ö?retecek talebe bulamay?nca, keçisinin ba??na bir ip ba?lam??, ondan sonra da “Söyle bakal?m, NASARA ne kelimedir?” diye sormu?, keçinin ipini çekerek, sanki talebe ba??n? sallay?p cevap veriyormu?ças?na kendisi cevap vermi?tir.

?lim unutulabilir. Tekrar etmek unutmamaya, hele hele ders vermek bilinenin sa?lamla?mas?na sebeptir.

“el-‘?lmu saydun ve’l-kitâbetu kaydun”

?lim bir avd?r, onu yazmak, av?n yani ilmin kaybolmamas?na vesiledir.

?limde azl?k-çokluk, yani çok talebe olsun gayesinden ziyade, kalite ve yeti?tirilme de önemlidir. Tabiidir, çok talebeye anlatmak mutlaka, ilmi mesajlar?n çok ki?ilere ula?t?r?lmas?na sebep ve vesiledir. Fakat unutmamal?d?r ki, öyle peygamberler de gelmi?tir ki onlar?n ancak birkaç inanan? olmu?tur.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net