SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Rahmet ve Merhamet Ay?
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Geçmi? milletlere de yaz?lm?? olan oruç ve oruçla gelen bedenî rahatl?k, s?hhat ve âfiyetin yan? s?ra ibadetlerin kat kat ecir ve mükafat?n?n olu?u, Cenâb-? Allah’?n büyük bir lütfudur. Bu ay herkes için büyük bir f?rsat olmal?d?r. Oruç ay?na birkaç yönden bakmak laz?md?r.

Ramazan orucu, Cenâb-? Allah’?n kesin emridir. Bu husus iyice kavranmal? ve titizlikle bu ay?n orucuna noksanl?k getirmeden farz ifa olunmal?d?r. Dinin, oruç tutmalar? s?hhat aç?s?ndan zararl? olanlar?, yani haz?k/uzman müslüman doktorlar?n tespitiyle ortaya konulan gerekçeler do?rultusunda tutamayanlar hariç, bu mübarek ayda bir gün bile olsa noksanl?k yapmak büyük kay?pt?r. Kim bir gün bu ?ekilde oruçta lakayt davran?rsa, senenin hepsini oruçlu bulundurmu? bile olsa o tek günü telafi edemeyece?ini unutmamal?d?r.

Kur’ân-? Kerîm’de buyruluyor:

“Ey iman edenler! Oruç sizden evvelkilere yaz?l?p farz k?l?nd??? gibi size de farz k?l?nm??t?r. Umulur ki sak?nanlardan olursunuz.” (el-Bakara, 2/183)

Sevap bak?m?ndan ecri büyük bir ibadettir oruç…

الصوم لى وانا اجزى به/ Oruç benim içindir ve mükafat?n? da ancak ben veririm.”(Buhârî, Savm/2, 9, Libas/78; Müslim, S?yâm/164; Muvatta, S?yâm/58; Ebu Dâvud, Savm/25; Tirmizî, Savm/55; Nesâî, S?yâm/41; ?bnu Mâce, S?yam/1, Edeb/58)

Bire on, yetmi?, yedi yüz ve daha fazlas? bir sevap ki bunun takdiri O’na aittir.

Oruç tutanlar?n iki sevinçli vakitlerinin oldu?u hadîste bildirilmi?tir.

للصاﺋم فرحنان اذا افطرفرح واذا لقى ربه فرح بصومه/ Oruçlunun iki sevinçli an? olur: ?ftar etti?i zaman ve Rabbine kavu?tu?u an tuttu?u orucu sebebiyle mesrur olur.” (Buhârî, Savm/9; Müslim, S?yâm/163)

Manevî yararlar? saymakla bitmez. Bunun yan?nda bedenler üzerinde s?hhat bak?m?ndan ne kadar çok etkisi oldu?u da tart???lamaz. Hz. Peygamberin (s.a.s), “Oruç tutunuz ki s?hhat bulas?n?z” (Mecmua’z-Zevâid, III, 170; Taberânî)gibi müjdeleri unutulmamal?d?r.

Ramazan; oruç ay? olmas?n?n d???nda Kur’ân ay?, hayr ve hasenât ay? olarak addedilmeli, fukarây? koruma, zekâtlar?n? vereceklerin ise y?l dönümü olarak de?erlendirilmelidir. Bar?? ay?, karde?lik ay?, dua ay?d?r o…

Bir gün Rasûlullâh (s.a.s) ashâb?yla konu?urlarken ?öyle buyurmu?lard?r:

“Cennetin öyle kap?lar? vard?r ki, bunlardan biri ‘Reyyân’ kap?s?d?r. Bir di?eri ?u kap?, bir di?eri de ?u kap?lard?r.” Efendimiz (a.s) devamla; Reyyân kap?s?ndan oruç tutup yak?c? susuzluk çekenlerin girecek oldu?unu, di?er kap?lardan da ?unlar?n ?unlar?n gireceklerini, o kap?lardan ça??r?lacaklar?n? belirtince orada bulunanlardan Ebû Bekr (r.a) sormu?,

“Bu kap?lar?n her birinden ça??r?lacaklar var m?d?r?” Bu soruya,

“Evet vard?r, o da sensin” diye cevap verilmi?tir. (Buhârî, Savm/4, Bed'ü’l-Halk/9; Müslim, S?yâm/166; Nesâî, S?yâm/43; Tirmizî, Savm/55)

Bu aklen de muhal de?ildir. Bir anda ayr? ayr? kap?lardan girme nas?l olur, diye akla bir soru gelecek olursa deriz ki, bunlar Cenâb-? Allah’a gayet kolayd?r.

 Oruç tutmakla mükellef olanlar?n Cenâb-? Allah’?n her emrinde oldu?u gibi bunda da ciddiyet ortaya koymalar?, bu ibadeti zedeleyecek hareketlerden sak?nmalar? laz?md?r. ?ftar ve imsak vakitlerinde titizlik göstermeleri ve bu meyanda mideye de?il bütün organlara orucu yans?tmalar? gerekir.

Avam?n orucu, havass?n ve havassu’l-havass?n oruçlar? diye üç k?sma ayr?lm?? olan bu ibadet, havass?n orucu derecesinde tutmal?d?r. Böyle olan oruçlarda sevaplar bol olur. Ramazan bereketi böyle oruçlar üzerine ya?ar.

Ramazan ay?nda, ma?firete nail olunarak bayramla cennet müjdeleri al?nabilir. Yoksa hutbeye ç?kan Rasûlullâh’?n âminlerine, Cebrâil’in bir nevi beddualar?na muhatap oluruz ki, yar?n?m?z için bunlar ki?iye telâfisi mümkün olmayan ac?lar getirir.

Saadet, mutluluk, s?hhat ve âfiyetler içerisinde, birçok Ramazan ve bayramlara kavu?mak dile?iyle…

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net