SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Allah'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Dîvân-? Kebîr’den…

 

Allah'?m! Bizi, bedenimize ait isteklerden, ?ehvet ve hiddetten kurtar! (c. IV,1898)

• Gökyüzünden, Ülker y?ld?z?ndan cana ?öyle bir ses geldi: "Sen, yeryüzüne mensup de?ilsin; sen, ötelerden geldin! Bu yüzden, akl?n? ba??na al da, yücelere yüksel, tortu gibi dibe çökme!

• Hiç kimse e?inden dostundan, eski bildiklerinden bu kadar uzun müddet seferde, yolculukta kalamaz! Bu ne bitmez bir yolculuk; art?k ?ehrine geri dön!

• Sonunda; "Geri dön!" sesini o Padi?ahtan, o padi?ahlar padi?ah?ndan duydun!

• Ey zavall?; bu dünyay?, bu y?k?k yeri ancak bayku?lar yurt edinir! Sen, ötelerden geldi?in halde, nas?l oluyor da bu y?k?k yerde oturuyorsun?

• Kendisine dikenden dö?ek dö?eyen ki?inin yan?, beli, s?rt? hiç rahat eder mi, dinlenir mi?

• Her nefeste yüzlerce Çin'e, Maçin'e de?er hikmetlerle can? neden beslemiyorsun, süslemiyorsun?

• Fakat bo? sözlerden, dedikodulardan ibaret olan hikmetlerle de?il, insan?n can?n? Allah'a yakla?t?ran, manen Allah'? görür, hisseder hale getiren hikmetlerle beslemelidir!

• Sen, bir inci ol, mücevher ol da isteseler de istemeseler de als?nlar, seni taca taks?nlar!

• E?ri bü?rü yürüyen ayak gibi olma! B?rak ?u e?ri yürüyü?ü de, elif gibi dümdüz ol, dosdo?ru ol!

• Mezarl??a git de ta??n, kerpicin alt?na bak; yatanlar?n ba?lar?n? ayaklar?ndan ay?rt edemezsin!

• Allah'?m! Sen, canlar?, Yâ-sîn soyunun gitti?i yoldan canlara ula?t?r!

• Nas?l ki dua etmek bizden, kabul etmek de Sen'den ise dualar?m?z?, Yâ-sîn soyundan gelenlerin dualar?na kat!

• Allah'?m! Nas?l ki, bizim i?imiz az bir ihsanda bulunmak, Sen'in ?an?n da az? çok görüp be?enmekse, lütfet de bize o çe?it yard?mda bulun! Yani, az?m?z? çok olarak kabul buyur!

• Allah'?m! Bizi, nefsanî arzulardan, bedenimize ait isteklerden, ?ehvet ve hiddetten kurtar, ak?l ve vicdan âlemine ula?t?r! Bizi, as?l vatan?m?z olmayan ?u dünyadan al, ötelere, yücelere götür!

 

Balç?ktan yap?lm?? beden evi nerede, can evi, gönül evi nerede!(c.IV, 1837)

• "Ya Rabbi! Sevgilinin maksad? ne, bir bilsem!" dedim. Kaçaca??m yolu ba?lam??; gönlümü de, karar?m? da alm?? gitmi?!

• Ya Rabbi! O, beni nereye kadar çekecek, bir bilseydim! Yular?m? tutmu?, her tarafa çekip durmada… Niçin, ne maksatla çekip duruyor?

• "Ya Rabbi! O, benim var?m yo?um; o, benim merhametli padi?ah?m! Neden merhametsiz, ta? yürekli olmada, bir bilseydim!" dedim.

• Ya Rabbi! ?u tüten duman?m, ?u "Ya Rabbi!" diye feryat edi?lerim, s?zlan??lar?m sevgilinin kula??na eri?ebilecek mi, sevgilim bunlar? duyacak m?, bunlar? bir bilseydim!

• Ya Rabbi! Bir bilseydim; sonunda beni nereye çekecek! Ya Rabbi; bu bekleyi? gecesi ne kadar uzad?!

• Ya Rabbi! Bu co?kunlu?um nedir, yüzüme gerilen perde nedir? Çünkü, benim için her ?ey Sen'sin; bana bir de Sen'sin, bin de Sen'sin, Sen…

• Her an; susarken de, söylerken de gözümde Sen'in a?k?n, Sen'in hayalin var. Benim r?zk?m da Sen'sin, zaman?m da Sen'sin.

• Bazen ona "av" derim, bazen "bahar" derim; bazen ona "?arap" ad?n? takar?m bazen de ona "mahmurlu?um" derim!

• Balç?ktan yap?lm?? beden evi nerede, can evi, gönül evi nerede? Ya Rabbi! Ben, buradan b?kt?m; as?l ?ehrimi, vatan?m? arzu ediyorum!

• Ey gönül! Galiba sen, i?in fark?nda de?ilsin. Sen as?l kendi ?ehrinden sürülmü?sün; sen, burada gurbettesin! "Ey Allah'?m! Benim adamlar?m nerede; soyum sopum nerede?" diye feryatlar içinde, ?u kirli dünyada kalm???m!

• Ya Rabbi; ?ehrime geri dönseydim de, padi?ah?m?n merhametini, o ?ehirdeki dostum, sevgilim olan canlar?n hepsini de görseydim!

• Kara yüzlü dünya gecesi, benim gündüzüme e? olamaz; benim ilkbahar?m?n arkas?ndan ta? yürekli sonbahar gelmez!

• Ey gerçek duygulara, hakikatlere perde olan dudaklar?m! Hiç susmuyorsunuz; bo? yere konu?up duruyorsunuz! Bu manas?z davul ne zamana kadar çal?nacak? Ah, i?te perde y?rt?ld? gitti!

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net