SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Cenâb-? Allah, rahmetiyle bütün mahlûkat? ku?atm??t?r. Kul da rahmete vesile olan yollar? aramal?d?r. Üç be? ki?i bir araya gelince, Mevlâ’y? zikretmelidir.

Ebû Said el-Hudrî’den rivayet olunmu?tur ki, Rasûlullâh (s.a.s) ?öyle buyurmu?lard?r:

“Allah’? zikreden hiçbir kavim yoktur ki, melekler onlar? ku?atm??, Allah’?n rahmeti onlar? bürümü?, üzerlerine ‘sekîne’ inmi? ve Cenâb-? Allah onlar? kendi nezdinde olan meleklerine övmemi? olsun.”(Müslim, Zikr/39; Tirmizî, Daavât/7)

“Sekîne”ne demektir? Sekîne; kalbin Cenâb-? Allah’a tam ba?l?l??? sayesinde korkudan uzakla??p, huzur içerisinde olmas?d?r. Nitekim âyette de ?öyle buyrulmu?tur:

“Cenâb-? Allah, sekîneyi müminlerin kalplerine indirdi.”(Fetih, 48/4)

Sekîneden maksad?n, bir melek oldu?u ve müminlerin kalplerine huzur ve emniyeti yerle?tirdi?i ?eklinde tefsir edenler de olmu?tur. Nitekim Hz. Ömer (r.a) hakk?nda:

“Muhakkak ki sekîne, Ömer’in lisan?nda konu?ur”(Ra??b el-?sfehânî, Müfredât, s.237)buyrulmu?tur.

Sekîneyi ak?l ile izah edenler de vard?r. ?nsan? kötülüklerden, ?ehevî arzu ve isteklerden al?koyan ak?l, nimetlerin en büyüklerindendir. Zikirle kalbin huzura erece?ini i?aret eden ?u ayette buyruluyor ki:

“Onlar?n kalpleri, Cenâb-? Allah’?n zikriyle mutmain olur.”(Ra‘d, 13/28)

Bu hal Rasûlullâh’ta (s.a.s), bilhassa vahyin ini?i an?nda çok görülüyordu. Zeyd b. Sabit -ki vahiy kâtiplerinden idi- ?öyle buyuruyor:

“Ben, Rasûlullâh’?n (s.a.s) yan? ba??nda bulunuyordum da O’nu sekîne kaplam??t?.”(?bnü’l-Esîr, en-Nihâye, II, 385)

Görülüyor ki bu, öyle huzur ve rahatl?kt?r ki Cenâb-? Allah, onu istedi?i kullar?n?n kalbine atar ve onu rahat ettirir. ??te bu hal Rasûlullâh’ta (s.a.s) Kur’ân’?n ini?i esnas?nda görülüyordu ki dalma, gaybet ve sükûn halidir.

?bn-i Mesûd’dan gelen bir rivayette de:

“Sekîne hali ganimettir, onu terk etmek ise borçlanmakt?r.”(?bnü’l-Esîr, a.g.e., a.y.)

Kelimeye, rahmet manas? da verilmi?tir. Kelimenin bunlardan ba?ka manalara geldi?ini söyleyenler de olmu?tur. Fakat en önemli olanlar? bunlard?r.

“Allah odur ki, imanlar? üstüne iman art?rs?nlar diye müminlerin kalbine manevî huzuru indirdi.”(Fetih, 48/4)

Hudeybiye’de, a?aç alt?nda biat eden müminler hakk?nda da ?öyle buyruluyor:

“Böylece kalplerinde olan sadakati bildi de üzerlerine manevî huzuru indirdi.”(Fetih, 48/18)

Yine Cenâb-? Allah:

“Hani o kâfir olanlar, kalplerindeki taassuba (cahiliyet gayretine) sar?ld?klar? s?rada Allah, Rasûlü’nün ve müminlerin üzerine manevî huzuru (sekîneyi) indirmi?ti.”(Fetih, 48/26)

Görülüyor ki sekîne, Allah Rasûlü’ne sadece inhisar ettirilmemi?, bunun içine müminler de dâhil edilmi?tir. Ama bu nimetten inanmayanlar mahrum edilmi?tir. Kur’ân okuyan, Allah’? zikreden müminlerin üzerine sekînenin bir rahmet bulutu halinde inmesi de vard?r.

Bera b. Azib’den (r.a) ?öyle dedi?i rivayet edilmi?tir:

“Ashaptan bir ki?i, bir gece Kehf Sûresi’ni okumu?tu. Evinde de bir at? vard?. Bu s?rada at ürkmeye ba?lad?. Bunun üzerine o zat:‘Ya Rabbi! Sen âfetten emin k?l!’ diye dua etti. Hemen o zat?, duman gibi bir ?ey yahut bir bulut kaplad?. Sonra bu vakay? Nebi’ye (s.a.s) hikâye etti. Rasûlullâh:‘Oku ey ki?i! Çünkü o bulut gibi görülen ?ey sekîne idi. Kur’ân’? dinlemek için yahut Kur’ân’? tebcil (sayg?) için inmi?ti’ buyurdu.”(Tecrîd-i Sarîh, IX, 306)

Sava?larda ve korku anlar?nda Cenâb-? Allah’?n yard?m? ile müminlerin üzerine bir huzur, bir rahmet ve bir sekîne çöker.

“Sonra Allah, sekînesini onun üzerine indirdi ve onlar?n göremeyece?i askerlerle onu teyit etti.”(Tevbe, 9/40)

Cenâb-? Allah, rahmetiyle bütün mahlûkat? ku?atm??t?r. Kul da rahmete vesile olan yollar? aramal?d?r. Üç be? ki?i bir araya gelince, Mevlâ’y? zikretmelidir. Böyle zikirden gafil olanlar hakk?nda ise ?u hadîs-i ?erîf, ne kadar ibretle okuyup dü?ünmemiz gereken bir hadistir!

Ebû Hüreyre (r.a), Rasûlullâh’?n (s.a.s) ?öyle buyurdu?unu haber vermi?tir:

“Bir kavim, bir mecliste otururlar da Cenâb-? Allah’? zikretmeden kalkarlar ise, sanki e?ek le?ini yemi? gibi kalkm?? olurlar ve (o meclis) onlar için k?yâmet gününde hasret ve pi?manl?k olur.”(Ebû Dâvûd, V, 180 vd)

Yine bu hadise yak?n manada, bir ba?ka hadisi daha görüyoruz.

“Bir meclise oturup Allah’? zikretmeyen ki?i için bu, aleyhinde bir noksanl?k olur.”(?bnü’l-Esîr, V, 139)

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net