SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ka’b diyor ki:

“?brahim (a.s): “Ya Rabbi! Yeryüzünde ben­den ba?ka sana ibâdet eden bir kimseyi görmemek beni mahzun ediyor’ dedi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, onunla birlikte namaz k?lacak melekler inzal etti.”

Ka’b,  ‘?brahim cidden yumu?ak huylu, içli, kendisini Allah’a vermi? biriydi’ Hûd Sûresi, 17/75(âyeti hakk?nda) diyor ki:

“?brahim (a.s) ya­n?nda ate? an?ld??? vakit, ‘Âh, âh’ ederdi.”

?bn Ebû Müleyke diyor ki:

“?brahim (a.s) vefat etti?i vakit Celil olan Allah’a mülâki oldu, ona: ‘Ey ?brahim! Ölümü nas?l bul­dun? diye sorulunca, ‘Ya Rabbi! Can?m?n elemle söküldü?ünü his­settim’ dedi. O da: ‘Biz sana bu i?i kolayla?t?rd?k’ kar??l???n? ver­di.”

Ebû Osman diyor ki:

“?brahim (a.s) üzerine iki aç arslan gönderildi. Arslanlar, onu yalay?p kendisine secde ettiler.”

Hz Ali (r.a)’den Allah Teâlâ’n?n, ‘Ey ate?! ?brahim için se­rinlik ve esenlik ol’ (Enbiyâ Sûresi, 21/69)kelâm? hakk?nda:

“E?er esenlik ol dememi? olsayd?, so?ukluk onu öldürürdü” dedi?i rivayet edilmi?tir.

Hz. Ali’nin (r.a):

“K?yamet gününde ilk defa ?brahim (a.s) giydirilecek ve ona ketenden bir elbise giydirilecek, daha sonra Rasûlullâh (s.a.s) ar??n sa??nda iken pamuktan bir hülle giyinecek” dedi?i rivayet olunmu?tur. (Buhârî 4/169, 204; Fethu’l-Bârî, 11/384; Nesâî, Cenâiz bâb?/118; Tirmîzî, 2/423)

Nevf el-Bekâlî diyor ki:

“?brahim (a.s), ‘Ya Rabbi! Yeryü­zünde benden ba?ka Sana ibadet eden hiç kimse yok’ demi?. Allah Teâlâ da üç bin tane melek indirmi?tir. ?brahim (a.s) üç gün onlara imaml?k yapm??t?r.”

Bekir ?öyle demi?tir:

“?brahim (a.s) ate?e at?ld??? vakit bü­tün mahlûkât Allah’a niyazda bulunup, Ya Rabbi! Halîlin ?brahim ate?e at?l?yor, bize müsaade et de onu söndürelim” demi?ler. O da: ‘O Benim halîlimdir, yeryüzünde ondan ba?ka da halîlim yoktur. Ben onun Rabbiyim, onun da Benden ba?ka Rabbi yoktur. E?er sizden yard?m dilerse ona yard?m edin, aksi takdirde onu b?rak?n’ demi?tir. Bunun üzerine ya?mur mele?i gelip: Ya Rabbi! Halîlin ate?e at?l?yor, müsaade et, ate?i ya?murla söndüreyim’ demi?. Al­lah Teâlâ: ‘O Benim halîlimdir. Yeryüzünde ondan ba?ka halîlim yoktur. Ben onun Rabbiyim, onun Benden ba?ka Rabbi yoktur. E?er senden yard?m talep ederse ona yard?m et, aksi halde b?rak onu’ demi?tir. Ate?e at?ld??? vakit ?brahim Rabbine bir dua ile yakarm??t?r (ki bu duay? râvi Ebû Hilâl unutmu?tur.) Allah Teâlâ da: ‘Ey ate?! ?brâhim’e serinlik ve esenlik ol’ (Enbiyâ Sûresi, 21/69)demi?tir. O gün, do?u ve bat? bütün insanlara buz gibi olmu?tur.”

Saîd b. Cübeyr diyor ki:

“?brahim (a.s) rüyas?nda ?smâil’i (a.s) kurban etti?ini görünce, evinden kurban etti?i yere bir tek sa­bahta bir ayl?k yol yürümü?. Onu kurban etmesinden vazgeçilip, bir koç kurban etmesi emredilince, onu bo?azlam??t?r. Sonra da (oradan) bir ak?amda bir ayl?k yol teperek evine gelmi?tir. Bu ara­da da?lar? ve vadileri kolayca geçmesine imkân verilmi?tir.”

 

Ahmed b. Hanbel, Kitâbu’z-Zühd, 3. Bölüm

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net