SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hakk Yolunda Cesur Ol
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ak?ll? ol, yalanc? olma. Allah'tan korktu?unu söylüyorsun; fakat halktan biri seni tehdit etse korkuyorsun. Hiç kimseden korkma. ?nsanlar sana bir ?ey yapamaz.

Cin tayfas?ndan çekinme, sana zarar­lar? dokunmaz. Dünya azab?ndan korku duyma. Öbür âlemin s?k?nt?s?ndan üzüntü çekme. Azab? yapacak kudret sahibinden kork. Si­lahtan korkma, onu atacak elden kork.

Akl? ba??nda olan, kullar?n dil uzatmas?na üzüntü duymaz. Al­lah yolunda ak?l sahibi, ondan gayri ?eylerin sözünden üzülmez. O insan bilir ki; yarat?lm??lar?n cümlesi, Hakk (c.c) kat?nda aciz ve peri?an­d?r. Hepsi O'na muhtaçt?r.

Bu anlat?lan hâli bulan kul ve bilgisinden faydalan?lan büyük insanlar, ?slâm dininin hakikatine ermi? olanlar, din doktorlar?d?r.

Ey dinini y?kmak isteyen! Hastal???n? onlar?n vas?tas? ile tedavi et ve Hakk'a ko?. Bulundu?un hastal?ktan seni o kurtar?r. Se­nin bu y?kma hareketin, hastal?k do?urur. O zatlar ise ?ifa ya?d?r?r. O büyük insanlar, sana yarayacak olan ?eyleri iyi bilirler.

Yapt??? fiilleri için Allah'a ç?k??ma. Ç?k?? yapacaksan nefsine yap. Kötülenecek biri varsa, o da nefsindir, ona söyle. ?yilik, yumu?ak ba?l? kimseye yap?l?r. Kötülük, dik kafa ve isyan eden ki?iye olur.

Allah, hay?r diledi?i kulunu kendi yoluna ba?lar. Sabra ko?arsa yükseltir. Ba?lar?n? çözer, semaya ç?kar?r. ?yilik verir, iman? kuvvet bulur.

Allah'?m, belas?z olarak bize yak?nl???n? ver. Kaza ve kaderin hükmü an?nda, bize lutfeyle. ?erli ki?iler ezmek isterken bize yeti?. Kötü kimseler, bizi y?kmaya gelirken yard?m eyle. Nas?l istersen ve ne zaman dilersen bizi esirge. Din i?lerinde yapt???m?z hatalar için bizi affeyle. Dünya ve âhiret i?lerinde bize afiyet ihsan eyle. ?yi i?le­ri ba?armay? istiyoruz. Bütün i?lerde bize ihlâs? nasip eyle. Âmin!

Bir gün Bayezid-i Bistamî oturuyordu. ?çeri biri girdi. Sa?a ve sola bakmaya koyuldu. Niçin bakt??? soruldu, namaz k?lmak için te­miz bir yer arad???n? söyledi. Bayezid ona döndü ve ?öyle dedi:

“Pisli?in görülmedi?i her yer temizdir. Yaln?z, kalbini temiz et. ?stedi?in yerde namaz k?lmaya ba?la.”

?hlâs sahibi olanlar riyadan korkarlar. Bu bir akabedir. Bu an geçtikten sonra riya ortadan kalkar. Çünkü her varl?k Hakk'?n olur. Riya yapacak kimse kalmaz.

Gösteri?, için d??a uymamas? hâli, kendini be?enmek, ?eytan?n oklar?ndand?r; o bu oklar? kalbe atar ve yaralar.

Büyük insanlar? dinleyiniz. Hakk'a götüren yolu onlardan ö?re­niniz. Büyük yolun yolcular? onlard?r. Onlara nefsinizin kötü halle­rini sorunuz. ?ahsî arzu ve tabiî isteklerin kötü durumlar?n? onlar­dan ö?reniniz.

O büyükler, ba?lar?na gelecek belay? bildiler. Nefsin kötülü?ünü anlad?lar. Bu yüzden etraf? b?rak?p kendi hallerine dü?tüler. Hayli zaman öyle kald?lar. Nefis canibinden gelen arzuya y?llarca uzakl?k duygusu beslediler. Böylece ona galip geldiler; nefislerine hâkim oldular.

?eytan?n üflemesine aldanma. Nefisten bir ok at?l?rsa y?k?lma. O kendi oku ile atar. Ve ancak onun yoluna girersen ok sana de?er. Nefsin yoluna girmeyene ok de?mez. Malûm ?eytan, ancak insan ?eytanlar? vas?tas? ile kötülük yapar. Nefis ve kötü arkada?tan Al­lah'a s???n; yard?m iste. Bu kadar dü?manla ba? edemezsin, O’ndan daima yard?m talep et. O yard?m?n? esirgemez. Hakk'?n yard?m?n? varl???nda sezer, manevî bir kuvvete sahip olursan, hemen ç?k; hal­ka ko?, nefse yana? ve ?öyle de:

“Topunuz birden geliniz; bana zarar veremezsiniz!”

Yusuf Peygamber, mülk sahibi olup kuvvet kazan?nca bü­tün hane halk?n? yan?na ça??rd?.

Mahrum, Allah'tan yard?m bulamayand?r. As?l zavall?, dünyada ve âhirette Allah'a yak?nl?k duygusunu kaybedendir.

Geçmi?te, kullara gönderilen kitaplar?n baz?s?nda, ?öyle buyrulmu?tu:

“Ey âdemo?lu, sana sahip olmasam her ?ey senden el çeker.”

Hakk Teâlâ senden neden el çekmesin ki? O'nun her i?ine itiraz ediyorsun. O'ndan daima kaç?yorsun. ?man sahiplerinden geri dur­du?un yetmiyormu? gibi, bir de eziyet ediyorsun. ??lerin, iman sahip­lerini üzmekte, onlar? incitmekte. ?çinle ve d???nla onlar? k?rmak­tas?n. Yapt???n i?in kötülü?ünü Peygamber Efendimiz’den (s.a.v) din­le:

“?man sahibine eziyet etmek, Beytü’l-Mamur'u ve Kâbe’nin yap?lm???n? on be? defa y?kmaktan günah itibar? ile daha büyüktür.”

Yaz?k sana!

Ey durmadan Allah adamlar?na eziyet eden, yuka­r?daki sözü iyi dinle ve anla. Peygamber’in yüce kelâm?n? iyi dinle. Eziyet etti?in kimseler, sâlih kimselerdir. Onlar, Allah'a iman etmi? insanlard?r. O'nun varl???na iman sahibi olmu?lard?r. O'na dayanan ve O'na itimat eden, onlard?r. Yak?nda öleceksin. Mal?n geri kalacak, bulundu?un evden atacaklar, ö?ünmekte oldu?un mal, se­ni hiç bir s?k?nt?dan kurtaramayacak.

 

Kaynak: Futûhu’l-Gayb

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net