SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Hamd ü senây? kullar?na bildirip bunu dahi kendi muhabbetini vermeye vesile k?lan Cenab-? Hakk’a bî-nihâye hamd ü senâ olsun. Nuru evvel ba’si sonra, evvelki ümmetlerin ve bu ümmetin Efendisi, Mahbûbu’l-Kulûb Habîbullah ve Rasûlullah Efendimiz’e en güzel salât ve selâmlar muhabbetle arz olunsun.

A?k?m?, muhabbetimi ve hatta hasretimi me?ketti?im, ayd?nl?k gönlüyle gözümü, gönlümü ayd?nlatt???m Hakk yolundaki k?ymetli karde?im, Allah’?n lütfu ve ihsan?, ?hsan Efendi o?lum, Cenâb-? Hüdâ’n?n selâm?, bereketi senin ve hidâyet üzere olanlar?n dâim üstünde olsun.

S?hhat ve selâmet haberlerinizi ald?m. Her geçen gün muhabbetinizin, hikmetinizin ve irfan?n?z?n ziyâde olu?uyla mesrûr oldum. Bize yazd?klar?n?z sat?rlardan öte, sad?rlardan ne?’et eden inci mercan gibi gözümde canland?. Ve benim de gözlerimden muhabbetle inci mercan gibi gözya?lar? döküldü. Cenâb-? Hakk seni iki cihanda azîz eylesin. Bu muhabbet ve dua fasl?ndan sonra beyan etti?imiz meseleler hakk?nda yine âdetimiz oldu?u vech ile birkaç sat?r yazmaya gayret edelim. ?n?allah Cenâb-? Hakk bizi râz? oldu?u ?ekliyle anlatmaya, sizi dahi bu r?zâya uygun anlamaya muvaffak k?lar.

Gözümün nuru ?hsan Efendi,

Mür?îdine ve o silsileden birbirini takip eden büyüklerine muhabbetinin her geçen gün ziyadele?ti?ini (artt???n?) beyan ediyorsun. Lâkin baz? dervi?lerin bu sevgi hususunda seni k?nad?klar?n?, kendilerinin de tabiri câiz ise lenger-endaz (çok rahat, laubalilik derecesinde geni? me?repli olmak) tav?r içerisinde olduklar?n? hatta o derece ki seni kendi muhabbetinden ?üpheye dü?ürecek bir laubalilik içerisinde bulunduklar?n? ifade ediyorsun. Bu durumun senden evvel dervi? olanlarda gözükmesinden dolay? da; ‘Acaba bu i?in kemâle kavu?mas? bunlar gibi mi oluyor? Makbul hâl bu mudur? Ben mi hata ediyorum?’ dü?üncesini do?urdu?unu söylüyorsun.

Güzel evlad?m, bu hâl sadece bizim meclislerimizde olmayan, bu nevi muhabbet halkalar?nda dâima gözüke gelen ahvâldendir. Mü?külünü çözmek gerekirse can kula??n? bizden yana ver ve dinle.

Evlad?m, sevgi ve muhabbet bizim me?rebimizde tabiî ki hürmet ve sayg?dan evvel gelir. Bizler a?k u muhabbetle pi?er kemâle ereriz. G?dam?z a?k, cevherimiz a?k, her hâlimiz a?k u me?k üzeredir. Amma, ?unu unutmayas?n ve asla ihmâl etmeyesin ki sevgi ve muhabbet, hürmet ve sayg?yla devam eder. Sayg? ve edeb terkedildikçe ki?ide uyanan a?k?n ve muhabbetin, â??k ve mâ?uk alâkas?n?n çökmesi, kaybolmas? muhakkakt?r. Gerçek â??klar, ne kadar mâ?uklar?na yakîn olsalar da asla edebi a?mayanlard?r. Ümmet-i Muhammed’in a?k?, Hazreti Peygamber’in me?k etti?i bu a?k hâlidir. Necm sûresinde Cenab-? Hakk, Hazreti Peygamber’in mi’râc?nda bu edebe de i?aret buyurmu?lard?r. Öyle ki bu muazzam tecelli kar??s?nda dahi Hazreti Peygamber’in görmesi gerekti?i gibi gördü?ünü ve mübarek nazar?n?n asla haddi a?mad???n? ayetlerle övmü?lerdir. Bu dahi göstermektedir ki Allah’?n râz? oldu?u yak?nl?klar ve muhabbetler Cenab-? Hakk’?n tecellilerine ki?iyi mazhar k?lar. Fakat bunun olabilmesinin ?art? ve dahi devam?n?n ?art? edeb, sayg? ve hürmet, hâs?l? ciddiyettir. Seyr u sülûk eden ki?i, her geçen gün mukaddesât?n? daha azîz görür ise ya?ad??? muhabbete ciddiyetle ba?lan?r ise o ki?i feyizlidir ve her geçen gün menzile ula?maktad?r. Sohbetlerinde veya mür?îd huzurunda veya hâllerinde veyahut rüyalar?nda baz? güzelliklere ve iltifata eri?en kimseler, ??marmaya meylederler. Bir mür?îde niçin gönül ba?lad?klar?n? unutur, bu ikramlarla laubali olup nefis mücahade ve mücadelesinde rehâvete kap?l?rlar. Zaten birçok insan?n seyr u sülûka girdi?i halde bu sülûku tamamlayamam??lar? bu nevi edepsizlerdendir. Bunlarla oturup kalkma. Daha evvel tembihledi?im gibi ad?, vasf?, unvan?, rütbesi, k?demi ne olursa olsun bunlarla ülfet etmeyesin. Muhabbetini dahi bunlardan saklayas?n. Lakin onlar? da küçük görüp k?namayas?n. Zira ki?i neyi k?narsa ba?a gele?en olur.

Sana laz?m olan mür?idâne sohbettir. Muhabbetle hizmete devam ederek tesbîhât?na vesâir vazifelerine muhabbetle müdâvim olas?n. Zaman? geldikte bu kimselerin dahi niye mür?idin huzurunda hâlâ bulunduklar?n? ve ay?klanmad?klar?n? elbet anlayacaks?n. ?imdi sana lâz?m olan kendini bütün mahlûkattan daha dü?ük görüp Azîz olan Allah ve Rasûlüne ve sana bu izzeti bildiren, ?erefi bah?eden Allah ve Rasûl a?k?na s?ms?k? tutunas?n. Öyle ki bu muhabbetten uzakla?t???nda nefesin kesilmi? gibi, havas?z kalm?? gibi kay?p içerisinde oldu?unu hem fehmederek hem de ayne’l-yakîn görerek daima dikkat sahibi olas?n. “Gayr?dan ümidi kes, Allah bes, bâkî heves” diyerek vaktini nakde çeviresin.

K?ymetli evlad?m, güzel koku meselesine gelince…

Allah mübarek eylesin, pek çabuk menzillere ula?t?r?l?yorsun. Dervi?ân?n namazla, Kur’ân’la ve tesbihatla me?gul olduklar?nda, bazen güzel kokular?n kendilerine ikram edildi?i yine büyüklerimiz taraf?ndan bildirilmi?tir. Sizdeki bu hâl dahi beyan edilen seyr u sülûkta bu esma zikrinde ve mertebesinde gayet tabii bir hâldir. Yine ileride bu güzel kokular?n tiryakisi olacak ?ekilde mazhar? olacaks?n?z. O kadar ki o kokular? duymadan rahat edemeyecek, dâima ?emme-i Muhammedî’yi (Rasulullah Efendimiz’den ne?et eden güzel kokuyu) arar, özler bir vaziyette ve bu kokuyla bili?ir, görü?ür, bulu?ur bir hâlde olacaks?n?z.

Gül al?rlar gül satarlar

Gülden terazi tutarlar

Gülü gül ile tartarlar

Çar?? pazar? güldür gül

Hat?rlarsan?z bu güzel sözleri ba?ka vesileyle size yine yazm?? idim. ?imdi icap etti bir daha zikrettik. Hazreti Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, saâdet memba? olan evlerine geldiklerinde az evvel oradan ayr?lan Hazreti Üveysü’l Karani’yi kastederek;

“Burada bir Allah dostunun kokusunu almaktay?m.” buyurdular. Fakir dahi buna i?aret etmek isterim ki, siz bu kokuyu ald???n?zda, o koku kar??dan size ikram edilen bir ihsand?r. Bili?mek, bulu?mak böyle olur.

Hazreti Yakub aleyhisselâm, Hazreti Yusuf’un gömle?ini getiren kervan yola ç?kt???nda nas?l kokuyu alm??t?; fehmet, dü?ün… Yani demek isteriz ki ibâdât ve tâatta bazen sohbette, bazen rüyada ve zikir tesbihâtta ne?’et eden güzel kokular en büyük ikramdand?r. Zira yak?nla?maya i?aret eder. Allah bu yak?nl???n?z? hakka’l-yakîn mertebesinde eyleyerek cemâline ve cemâl-i Rasûlü’ne sizi â?inâ eylesin.

Pek k?ymetli evlad?m; yolumuzun bir s?rr?n? dahi size if?â edeyim ki, bazen evliyâullah hazerât?ndan bahsederken veyahut türbelerini ziyaret etti?inde güzel bir koku zuhûr ederse hemen Fâtiha-i ?erife okuyarak nimetin ?ükrünü edâ edesin. Ve bu hâli etraf?na if?âda bulunmayas?n.

Muhabbetli evlad?m ?hsan Efendi;

Cenab-? Hakk’?n ve Fahr-i Âlem Efendim sallallâhu aleyhi ve sellemin beyan ettiklerine tâbi olan dört yüz küsur tespit edilmi? tarikat vard?r. Tabiî bunlar içerisinde b?rakt??? eserlerle va’z u nasîhatlarla i?tihar etmi? (?öhret bulmu?, ünlenmi?) k?ymetli zevât vard?r. Onlar?n güzel eserlerinden istifâde edip okumak, hangi me?repten olursa olsun, bir dervi?e mümkünse laz?m olan vas?flardand?r. Vaktini bo? geçirmeyesin. Baz? tembel, fodul dervi?ler, kendi tembelliklerine bir kisve bulmak ve yapt?klar? mâlâyaniyi (bo? ve faydas?z i?leri) örtmek için; “Bize yolumuzdaki sohbet ve çekti?imiz tesbih yeter” diyerek güya sözüm ona teslimiyet gösteriyorlar. Ancak yerlerinde say?p duruyorlar, hep ayn? yerde otluyorlar. Daha evvel de beyan etti?im gibi, hakiki dervi?e laz?m olan fiil, balar?s? gibi olmakt?r. Balar?s?, bal yapmak için yüzlerce binlerce çiçe?i dola??r, fakat getirir en sonunda bal?n? özünü kendi pete?ine koyar. Kur’ânî ilimlerden, Hadîs-i ?eriflerden feyiz almaya çal??mayan, kendinden evvelki büyüklerin sözlerine ve eserlerine itibar etmeyen, ka?arlanm?? dervi?ler, kovan?nda bal yapmaktan âciz, bal yapan ar?lara da dü?man, e?ekar?lar? gibidir. Seslerinin çok ç?kmas?, i? yapan o kadar ar? içerisinde böylesi yabanilerin az olmalar?na ra?men çok ses ç?karmalar? dahi bu nevidendir.

Hâs?l? sen, sana bah?edilen mür?idinin muhabbet nazar?yla ikram edilen irfan?ndan ?a?mayas?n. Nazar?n hep kemâle, kalbin de hep r?zâya matuf olsun. Ö?rendi?ini yapmak için ö?ren. Yapt???n? da sadece ihlas üzere Allah için yapmaya gayret edesin. Dervi?lik dedi?in nedir? ??te dervi?lik zaten budur…

K?ymetli ?hsan Efendi o?lum; mür?idinin sana verdi?i Kur’ân-? Kerim derslerini tam vaktinde okumaya gayret et. Ancak ziyâde uyku veya misafirlik gibi ?eyler zuhûr ederse mür?idinin izniyle Kur’ân dersini ileriye veya geriye, durumun icab?na göre icra edersin.

?imdilik size beyan edebilece?im malûmat bundan ibaret. Bu meyânda mektubumun gecikmesinden dolay? sizi üzdüysek affediniz. Zira bu a?k yolunun yolcular?ndan kimin ba? kimin ayak oldu?u belli de?ildir. Hepsi bir vücuttur. Sizin üzülmeniz, bizim mahzuniyetimiz, bazen bizlerin üzülmesi Hakk’?n üzülmesi ?eklinde tezâhür eder. Bu nevi hallerden Cenab-? Hakk’?n merhametine ve cemâline s???n?r?z.

Hakk Teâlâ sizleri hay?rl? i?lere vesile k?ls?n. Ve bu hay?rl? hizmetlerde sizleri muvaffak eylesin. Muvaffakiyet ihsan ettikleri gibi, bu tevfikin Cenab-? Hakk’?n kendisinden oldu?u ?uurunu da her zaman size ihsan ederek, nefsani ve ?eytani benlik iddias?ndan muhafaza buyursun. Allah ve Rasûl a?k?n? ö?renmek için kaleme sar?l?p yazd???m?z bu sat?rlar? rahmetine, a?k?n?n me?kine, r?zas?na ve cemâline vesile k?ls?n. O kalem tutan ellerinizi Cenab-? Hakk, nâr-? cahimden, kabirde çürümekten h?fz u himâye eylesin. O güzel ellerimiz Rasulullah Efendimiz’in yed-i saadetinden (saadetli elinden) âb-? kevseri içerek O’na, sevgiliye kavu?sun.

Allah’a yakîn olan kullar?n himmetleri ve nazarlar? daima senin üzerine olsun.

Selametle…

4

23/09/2018 Çingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkâr Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-? Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Âhireti Dü?ününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fâr - ?mam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ûd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tâif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Âriflerin ?lâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saâdette Mescid-i Nebevî ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Ku?eyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanl? Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mür?id-Mürid-?lâhî A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvâl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin Tûti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aç?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latîfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayâs? ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdâr-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âi?e-i S?ddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lâdikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâs?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh??n (s.a.v.) Toplum ?çindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net