SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dört Unsur
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

Eskiden “anâs?r-? erbea” derlerdi. Bugünkü dil ile dört unsur olarak aktarabilece?imiz toprak, ate?, hava ve su. Bugün dünya, bu dört unsurun tehdidi alt?ndad?r.

Bize, yani Kur’ân ve hadis ölçülerine göre bu olaylar?n mecmûu, taraf-? ?lâhî’den bütün insanl??a bir ikazd?r. Azg?nla?an ve her türlü günah? alenen i?leyenlere ve bunlara seyirci kalan müslümanlara da bir uyar?d?r. Hani nerde sizin elleriniz, hani nerde sizin dilleriniz, hani nerde sizin kalpleriniz? Bunlar toptan m? öldüler ki hâlen sessiz kal?yorsunuz? Bunlar? yapam?yorsunuz, bu?zedecek bir kalbinizde mi yok? Dünya gemisi deliniyor, hâlâ duymad?n?z m?, görmüyor musunuz, i?itmiyor musunuz?

Müslümanlar birbirleriyle u?ra??yorlar. Bir siyasi birliktelikleri yok. Müslüman gençlerimiz para kar??l???nda h?ristiyanla?t?r?l?yorlar, kimsenin umurunda de?il. ‘Eh Avrupa Birli?ine girece?iz, bu kadar da olmal?’ diyorlar. Tamam, ?slâm kimseleri zorla, tehditle veya k?l?ç kuvvetiyle inanmaya zorlamaz. Bunu, tarihte Müslüman devletler icraatlar?yla göstermi?lerdir. Y?llardan beri ilim ve irfan yuvalar? olan ?mam Hatip Mektepleri kapat?lm??, Kur’ân kurslar? susturulmu?tur. E?er Avrupa Birli?i meselesi ise, nerede e?itlik anlay???!

Efendim, Avrupa’n?n çe?itli ülkelerinde Müslüman ülkelerden gelip çal??anlar orada camiler aç?yorlar, dinî vecibelerini serbestçe yap?yorlar vesaire, vesaire…

Unutulmamal? ki, küfür tek millettir. Bu yaz? kaleme al?nd???ndan bir iki gün önce Hollandal? bir yetkilinin hezeyanlar?na ?ahit olduk. Kur’ân-? Kerim satt?r?lmamal?, al?m- sat?m? yasaklanmal?, onu kimse okumamal? imi?. Neden? Güya onu okuyanlar anar?ist oluyormu?, zararl? oluyormu?, falan filan. Dü?ünüyor musun ey inançl? karde?im, elin gavuru ne diyor? Tabi onlar kendi inançlar? do?rultusunda bunu yap?yorlar ve söylüyorlar. Ya bizdekiler! As?rlardan beri bitmez tükenmez din dü?manl???, Kur’ân’a cephe al??, ?slâm’a sald?rmalar, müslümanlar? ezip yeryüzünden silme süpürme hareketleri…

 

?lâhî, Senin nurun üflemekle söner mi?

Kangren olmu? yaraya ilaç sürmek hüner mi?

 

Kimse bo?una u?ra?mas?n. Kur’ân eskimeyen yeni olarak, k?yamete kadar kalacakt?r. Bunu Mevlâm?z, Kelâm-? Kadîm’inde on tekit ile haber veriyor. ?efaatine muhtaç oldu?umuz ve bunu ümit etti?imiz Peygamberimiz ifade buyuruyor. O, Allah’?n yerden gö?e uzanan kopmaz ipidir… O’na dü?man olanlar?n Rabbu’l-Âlemîn belini k?rar.

Gelin ey ?slâm çizgisinden, onun do?ru yolundan ç?k?p sapanlar! Tövbe edin, dini mübîn-i ?slâm’a girin. Yapt???n?z ?slâm d??? her davran???n?z, her ad?m?n?z müthi? bir azap, k?yamette dayan?lmaz s?k?nt? ve çile olacak, unutmay?n?z. Sald?rganl?k, size hiçbir ?ey kazand?rmaz. Hakl? olmak ve bat?lda ba?ar?l? olmak çoklukta de?ildir. Dünya üzerinde insanlara bak?n?z. Küfre nas?l ko?uyorlar. Be? alt? milyarl?k dünya nüfusunun ancak iki milyar? müslümand?r. O da ?u an itibariyledir. Ya daha önce, iki yüz, üç yüz sene önce durum nas?ld? dü?ünüyor musunuz? Veya ilk insandan beri nas?l geli?meler olmu?tur? ?eytan insanlara yapt?raca?? i?leri süsleyip-püsleyip, allay?p-pullay?p sunuyor. ?nsanlar? aldat?yor, onlar? sapt?r?yor. Atasözümüzde ‘zehri, teneke kupa içerisinde sunmazlar’ denilmi?tir. ??in dünyaya bakan kap?s? bu. Ya âhiret… Oras? nas?l diye sormal?y?z. Cennete girecek insanlar?n bir deve üzerindeki tüylerin sadece küçük bir noktas? kadar olaca?? haber veriliyor. Ve o müthi? azap merkezi kükrüyor, korkunç bir ?ekilde hayk?r?yor;

“Hel min mezîd / Daha yok mu, daha yok mu?”1 diyor.

?fade buyruluyor; cehennem, âhiret senesi itibar?yla kâfirler için haz?rlanmak üzere bin sene yak?ld?. Ate?i k?z?l bir ate? haline dönü?tü. Tekrar bin sene daha yak?ld? akkor halini ald?. Bundan sonra bin sene daha yak?ld?, simsiyah katran halinde bir alev deryas?na dönü?türülmü? oldu.

Bunlar tüylerimizi ürpertmiyor, beynimizde dü?ünce ve fikirlerimizi dondurmuyor mu? Ne demek, âhiret y?l? itibariyle üç bin sene yak?la yak?la kâfirler, münaf?klar için haz?rlanm?? bir cehennem? Oradan ç?k?? ve kurtulu? yok. Mevlâ buyuruyor:

“Lâbisîne fîhâ ahkâbâ / Orada as?rlar boyu kal?c?d?rlar.”2

Âhiret senesi, dünya seneleri gibi de de?il. Dünyadaki elli bin sene, âhiretin sadece bir günüdür unutmayal?m. Aman Allah’?m, ne korkunç durum! Cenâb-? Allah bizleri muhafaza buyursun ve bizlere hidayet verdikten sonra delalete dü?ürmesin. Vaadinde hulf etmeyen, gücü her ?eye yeten Rabbimiz buyuruyor:

“Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ ?arâbâ / Orada asla ne bir serinlik ve ne de içecek bir ?ey tatmayacaklard?r.”3

Muhtelif di?er ayetlerde; onlar susad?klar? zaman kendilerine, yine cehennemlik olan arkada?lar?n?n, yanmaktan dolay? kan ve irin haline dönü?mü? cesetlerinden geriye kalm?? art?klar? verilir ve onlara ‘haydi için’ denilir. Zakkum a?ac?n?n usaresi, s?k?lm?? suyu kendilerine içirilir.4 Zakkum a?ac? neymi?? Dünyadaki zakkum a?ac?na benzemez. Sadece isim benzerli?i vard?r. Buyrulmu? ki; cehennemliklere içirilecek olan zakkum a?ac?n?n suyundan sadece bir damla dünya denizlerinden veya okyanuslar?ndan birine damlat?lacak olsa, dünyan?n tad? bozulur, meyveler ac? m? ac?, sular zehir mi zehir, sebzeler meyveler, g?da olarak arpa, bu?day ne varsa topyekûn a?za al?nmayacak derecede ac?la??rd?. ??te bu… Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

Gelelim anâs?r-? erbeadan suya, kurakl???n artmas?na, ya?murun ya?may???na. ?ki ayetle ve bir hadisle konuya girmek istiyorum. Hadisten ba?layay?m. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s):

“Be? ?ey, be? ?eyin kar??l???d?r: Bir topluluk verdi?i sözden dönerse, dü?manlar? ba?lar?na musallat olur. Dinin emrine uyulmazsa, fakirlik yayg?nla??r. Fuhu? yayg?nla??rsa, ölümler ço?al?r. Ölçü ve tart?da hile yap?l?rsa, bereketsizlik olur. Zekât verilmezse, ya?murlar kesilir”5 buyurur.

Bu afetlerin biri de susuzluk ve kurakl?kt?r. ?unu unutmamak laz?md?r ki kul azmay?nca Mevlâ afet ve bela indirmez. O (c.c) buyuruyor ki:

“E?er bir köy (karye) ahalisi, iman eder de sâlih i?ler yaparlarsa, biz onlar?n üzerlerine yerlerin ve göklerin rahmet kap?lar?n? açar?z.”6

Yani bunu ?öyle de anlayabiliriz. Bir köy ahalisi imans?z ve amelsiz olurlarsa, onlar?n üzerlerine göklerin ve yerlerin rahmet ve bereket kap?lar? kapat?l?r.

Cenâb-? Allah, ?slâm’a kar?? tav?r koyan Mekkeli mü?riklere ve kâfirlere, Mülk Sûresi’nin son ayetlerinde:

“De ki; Allah, beni ve benimle beraber bulunanlar? isterse yok eder veya isterse merhamet eder. Söyleyin bu takdirde inkârc?lar? can yak?c? azaptan kim al?koyabilir? De ki; suyunuz yere batarsa… Söyleyin, size kim temiz bir su kayna?? getirebilir?”7

Suyun önemli oldu?u tart???lmaz bir gerçektir. Susuz hayat dü?ünülemez. Biz canl?lar? o ?ekilde halk etmi?tir. Yap?lan deneylere göre bir insan yakla??k iki ay kadar yemek yemeden durabildi?i halde, susuz olarak ya?amas? ancak bir iki gündür. Asla susuzlu?a tahammül edemez ve ölür gider. Vücudumuzun yüzde yetmi?i sudur. Dünyam?z denizlerle çevrilidir. Yani dünyam?z?n da üçte ikisi sudur. K?sacas? her canl? suya muhtaçt?r. Ama her canl?n?n susuzlu?a tahammül oran? farkl? farkl?d?r. Suyun iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana geldi?i bilinmesine ra?men insano?lu onu yoktan var edemez. Bu husus, sadece ve sadece Cenâb-? Allah’a mahsustur. Biz insanlar her ?eyi külfetsizce elde edip istifade etti?imiz için bu nimetlerin fark?nda olam?yoruz. Tabii ihtiyaçlar?m?zdan nefes al???m?za kadar her ?ey s?hhatli bir beden içinde pek fark edilmiyor. Ne zaman bunlarda bir aksakl?k olsa, o zaman kendimize geliyoruz. Bunlar? bah?eden, emanet olarak veren bir kudret var. O da ezelî ve ebedî olan Cenâb-? Allah’t?r. O Allah, insanlar dünyada neye çok fazla muhtaç iseler onu bol bol tabiata bah?etmi?tir. Mesela, hava ve su bunlardan birkaç?d?r. Alt?n, demirden daha pahal?d?r. Ama insanlar?n demire ihtiyac? alt?ndan daha fazlad?r. Bir an demirin olmad???n? dü?ünün, binalar?n yap?m?ndan silahlara var?ncaya kadar her ?ey durur ve ilerleme olmazd?.

Dört unsurdan olan su, dünyada boldur. Bütün canl?lara yetecek kadard?r. Suyu kullanamama, israf etme, inkâr ve isyan; kaynaklar?n kurumas?na, topra??n derinliklerine do?ru çekilip gitmesine sebep olmu?tur. Dünkü cahiliye Arab?na bu sorulunca:

“Sizin bo?azlar?n?zdan a?a??ya kayarak giden tatl? suyunuz yerin dibine geçer ve kaybolursa onu kim geri getirecektir?” Onlar cevap verdiler.

“Biz o suyu baltalarla, kazmalarla geri getiririz.” Ama h?zlar? yar?da kald?, omuzlar? dü?tü kollar? yoruldu, her biri bir tarafa dü?üp kald?lar.

Bu soruya mü’minin cevab?:

“Kaybolan suyu bize tekrar iade edecek olan Allah’t?r. Bunu, iman ve güzel ameller de çabukla?t?racakt?r.”

?ayet öyle de?ilse, bu susuzluklar ve ?ikâyetler niye, ya?mur dualar?na ç?k??lar niçindir?

Yoksa cahiliye devri inkârc?lar?, rollerini bunlara m? devrettiler?

 

 

1. Kâf, 30.

2. Nebe, 23.

3. Nebe, 24.

4. Bkz. Sâffât, 62-67.

5. Taberânî’den.

6. A‘râf, 96.

7. Mülk 28-30.

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net