SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Biz Neredeyiz?
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Peygamberlerden Hz. Yusuf, cilve-i Rabbanî olarak karde?lerinden gördü?ü ihanet neticesinde kuyuya at?lm??t?. Kafile onu oradan ç?kar?p al?p götürmü? ve M?s?r’da sat?vermi?ti. Sarayda ya?arken ba??na bir i? gelmi?, suçsuz oldu?u halde suçlanm?? ve zindana at?lm??t?. Hz. Yusuf, ?öyle demi?ti:

“Ey Rabbim, zindan bana bunlar?n davet edegeldikleri ?eyden daha sevgilidir. E?er sen bunlar?n tuzaklar?n? benden döndürmezsen, onlara meyleder, cahillerden olurum.”“(Yûsuf Sûresi, 12/33)

??te yüksek ?ahsiyetlerin ahlâk? budur. Ba?ta peygamberler, sonra da onlar? takip edenler... Büyük-küçük günahlara devaml? kapal? olmak, bunun için ölüm ve zindanlarda çürümeye raz? olmak... Dün de bugün de ve k?yamete kadar gelecekte de SÜNNETULLAH böyle yürüdü, bundan sonra da böyle yürüyecektir.

Kim ki hak yola samimi ve ihlasla insanlar? davet etmi?tir, o mutlaka ezaya, cefaya, i?kenceye hatta ölüme maruz kalm??t?r. Gelmi? geçmi? peygamberleri, Hakk’a â??k, Hakk dostlar?n? dü?ünün! O’nun r?zas? için âhireti dünyaya tercih etmi?lerdir. Günümüzde k?r?lmalar olmu? olabilir. Bir yol cennete, bir yol da sa’îre/cehenneme gider. Herkes hür iradesiyle tercihini yapar.

Âyeti dü?ünürsünüz de tarihin sayfalar?ndan neler neler aralan?r. Anlamaya çal???rs?n?z anlayabildi?iniz kadar. Bunlardan dört mezhebin kurucular?; Ebû Hanîfe (Numan bin Sâbit), Mâlik bin Enes, Muhammed bin ?dris e?-?âfiî ve Ahmed bin Hanbel e?-?eybânîleri hat?rlamamak mümkün mü? Allah (c.c) onlardan raz? olsun. Bu zevât-? kirâm, ?slâm f?kh?n? anlatt?lar, zamanlar?nda bir güne? gibi oldular, nur saç?p dünyay? ayd?nlatt?lar. Hala da ayd?nlatmaya devam ediyorlar. Buna ra?men bunlar?n hiçbirisi me?akkat ve eziyetten kurtulamam??t?r.

Sözün ucu buraya gelip dayan?nca Resûlullâh’? ve onun sahabilerini hat?rlamamak mümkün de?ildir. ?nsanlar?n bela ve imtihan bak?m?ndan en ?iddetli musibete maruz kalanlar? onlar... Ondan sonra da s?ra ile di?erleri gelir.

??te müthi? bir sahne!

Hakk’? tebli?de Kâinat?n Efendisi yorulmu?tur. Dü?üncelidir. Kâbe’nin gölgesinde istirahat ediyorlar. Kavminden gördü?ü kötülüklerden dolay? üzüntülüdür. Kendisi de ashab? da çok s?k?nt?l?d?r. ??te tam bu s?rada birkaç sahabi huzuru Peygamberî’ye var?r, Kurey?’in i?kencesinden ?ikâyette bulunur. Onlar?n helaki için dua etmesini ister. ?stirahat etmekte oldu?u mübarek mekândan do?rulan Resûlullâh, onlara geçmi? ile gelecekte olanlar? kar??la?t?rarak ?öyle der:

“??kencenin s?n?r? korkunçtur. Sizden önce inananlara öyle i?kence yap?lm??t?r ki, onlar canl? halde derileri yüzülmü?, vücutlar? demir taraklarla k?yma haline getirilecek ?ekilde lime lime do?ranm??, fakat onlar dinlerinden asla dönmemi?, sabretmi? böyle bir i?kence alt?nda teslim-i rûh etmi?lerdir.”

O, devamla ashab?n?n acele etmemesini, yak?n gelecekte kurt-kuzu misaliyle benzetme yaparak, tam bir emniyet ve huzurun gelecek oldu?unu da haber vermi?tir. (Buhârî, VIII, 56; Ahmed b. Hanbel, V, 11; Ebû Dâvûd, III, 47)

Bunlardan ibret alarak davet ve tebli?den asla uzak durmamak, hakk? tavsiye ederek, sabr? tavsiye ederek, cihad ruhuyla mutlu ?slâmî bir hayat ya?amak laz?md?r.

Kad?l?k makam? tam iki defa ?mam-? A’zam’?n önüne kondu. Kabul etmedi. Kabul etmesi için ?srar edildi, tehdit edildi, yine kabul etmedi. Hapsedildi, kendisine yüz kamç? vuruldu da yine kabul etmedi. Tepesinden ayaklar?na var?ncaya kadar kanlar içinde oldu?u bu ac?kl? durumda, annesi onu görünce çok üzüldü, gözya?lar? içerisinde ona yalvararak kabul etmesini istedi, fakat nafile... ?mam-? A’zam son olarak ?unu söyledi.

“Ben dünyal?k istemi? olsayd?m bu kadar dövülmezdim. Ben, Allah r?zas?n? ve ilmin muhafaza edilmesini istedim.”

?mam-? Mâlik’e gelince, ona da “talak-? mükreh”ten soruldu, fetva istendi. Soranlar?n maksatlar?n?n ne oldu?unu çok iyi biliyordu. Fetvay? ?öyle verdi:

Zorla bo?amaya icbar edilene talak vaki olmaz.”dedi. Vali, ?mam’?n bu fetvas?na k?zd?, kendisine yüz kamç? vurulmas?n? emretti. O kadar ?iddetli dövülmü?tü ki omuzlar?, s?rt? lime lime olmu?, kan-revan içinde kalm??t?. Bu halde iken ?ehrin sokaklar?nda ilk fetvas?n? tekrar edip durmu?, “TALÂKU’L-MUKREH? LÂ YEKA’ demi?tir.

?mam-? ?âfiî ise Yemen’de bulundu?u bir s?rada aleyhinde ç?kart?lan dedikodular sebebiyle Re?id halife onu San’a’dan Ba?dat’a bir ilim adam?na yap?lmayacak ?ekilde, elleri ayaklar? zincirlerle ba?l? olarak getirtti. Halifenin yan?nda k?l?ç darbeleriyle kendisine i?kence edildi. Fakat o hiç tavr?n? de?i?tirmedi. Bu i?kencede korkuyu bile akl?ndan geçirmedi. Sonundan kaybeden yine Halife Re?id oldu.

Halife Mu’tas?m, ?mam-? Ahmed b. Hanbel e?-?eybânî’yi kendi hilafetinin geçerlili?i hususunda fetvaya zorlad?. Kabul etmedi. Bay?l?ncaya kadar dövüldü, sonra da evine hapsedildi. Kimse ile görü?türülmüyordu. Hiç kimse de onu görmeye gidemiyordu.

Onlar böyle imtihan olunmu?lard?. Dosdo?ru geldiler ve öyle de gittiler.

Onun için soruyoruz, B?Z BU ???N NERES?NDEY?Z?

“Andolsun sizi imtihan edece?iz. Ta ki içinizden mücahidleri ve sabredenleri aç??a ç?kartal?m. Haberlerinizi aç??a ç?kartal?m.”(Muhammed Sûresi, 47/31)

Kaydedildi?ine göre Fudayl Hazretleri bu âyeti okudu?unda h?çk?ra h?çk?ra a?lar ve “Allah’?m bizi imtihan etme! Çünkü Sen bizi imtihana çekersen, rüsvayl???m?z?, s?rlar?m?z? aç?klam?? bizi azaba u?ratm?? olursun.” dermi?.

Dergiye yaz?n?n yaz?ld??? zaman Hicri 1434/Miladi 2013 Ramazan ay?n?n on dördüncü Pazartesi günü idi. Hay?r sahiplerinin bu mübarek ayda hay?rlar?n? art?rmas? tavsiye ediliyordu. Çünkü hay?rlara mükâfatlar bu aya mahsus kat kat oluyor. Günâhkarlar, günâhlar?na ara versinler veya hiç yapmas?nlar veya azalts?nlar ?eklinde bu aya hürmeten emirler, tavsiyeler var. Bozulma öyle alm?? yürümü? ki, bu felaketi görmemek mümkün de?ildir. Art?k hürmet kalkt?, alenen ba?kald?rma, iki âlemin Rabbine kar?? isyan var. Yollarda, parklarda, arabalarda i?lenen günahlar art?k büyük ?ehirlerden küçük ?ehirlere, kasabalara köylere kadar sirayet etmi?tir. Emr-i bi’l-ma’rûf, nehy-i ‘ani’l-münker yapanlar yoksa toptan felaketler, zelzeleler, sel bask?nlar?, yerin içine batma olaylar?n? beklemek laz?md?r. Bu hususta okuyanlara ikaz olur gayesiyle Resûlullâh (s.a.s)’?n ?u hadisini verelim.

“Kad?nlar?n?z azd???, gençlerinizin f?sk u fücûrla bozuldu?u ve siz de cihad? terk etti?iniz zaman haliniz nas?l olur!”dediler. Oradakiler:

“Bu olay mutlaka olacak m?d?r ya Resûlallâh?”dediler. O’da:

“Evet, nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yeminle söylüyorum ki, bunlar mutlaka olacakt?r.”

Yine Resûlallâh (s.a.s):

“Sizler, iyili?i emretmeyi kötülükten de yasaklamay? terk etti?iniz zaman haliniz nice olur!”diye buyurdular. Ashâb:

“Bunlar gerçekte olacak m?d?r ya Resûlallâh?”dediler. O da:

“Evet, nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yeminle söylüyorum ki, bunlar da mutlaka olacakt?r.”

Üçüncü defa Resûlallâh (s.a.s)

“Kötülü?ü emredip iyilik yapmay? yasaklad???n?z zaman yine haliniz nas?l olur!”buyurdular da sahabiler:

“Bunlar?n olaca?? kesin midir?”diye sordular. Peygamberimiz ayn? cevapla kar??l?k verdiler de ?öyle dediler.

“Evet, bunlar nefsimi kudret elinde tutan Allah’a (c.c.) yeminle söylüyorum ki mutlaka olacakt?r.”dediler de (akabinde buyurdular ki);

Hakk celle âlâ Hazretleri ?öyle buyurdular:

“Azametime yemin ederek söylüyorum ki, onlar? içlerinde halim olan? hayran b?rakacak müthi? bir fitne ile mutlaka imtihan edece?im.”

Bu hadiste, Resûlallâh’?n onlarca mucizesinden birçoklar? gibi burada da bizlere haber verilmi?tir. ?nsanl?k bu fitnelerle mutlaka denenecektir. Bu fitneler sebebiyle mü’min, münaf?k, kâfir ay?rt edilecektir. Kömürle alt?n?n ayr??t?r?ld??? gibi her ?ey ortaya ç?k?p belli olacakt?r.

Haber verilen fitneler, toplumun bel kemi?idir. Beli k?r?lan toplum yok olmaya mahkûmdur. Kad?nlar?n azmas? ailenin mahv?na, gençlerin füccâr olmas? istikbalin yok olu?una ve canla, ba?la, mal, mülk ve dil ile cihad?n terk edili?i ise çok büyük felaketlere sebeptir. Yine belirtildi?i üzere, iyili?i emretmek, kötülükten sak?nd?rmak ortadan kalkacak ve bu muazzam tebli? müessesesi ters yüz edilecektir.

“KÖTÜLÜK EMRED?LECEK, ?Y?L?K NEHYED?LECEKT?R!”

Aman Allah’?m,  ne korkunç bir durum! Cenâb-? Allah’?n deste?inde olup konu?an, haber veren Peygamber ne müthi? mucizeleri haber veriyor.

Hadiste sahabilerin ayr? ayr? üç defa sorduklar? sorular vard?r ki, bu yanl?? anla??lmamal?d?r. Bu soru itiraz de?il, olacak m? olmayacak m? ?eklinde bir ?ÜPHE sorusu da hiç de?il! Ya nedir? Hayret ve taaccüp sorusudur. Demek ki “Ya Resûlallâh, bunlar?n hepsi zaman? gelince zuhûr edecektir.” ?eklinde korku ifade eden sorular olarak anlamak laz?md?r.

Yine burada dikkat çeken, Resûlallâh’?n “Haliniz nas?l olur?” yahut “?öyle ?öyle oldu?u zaman vay sizin halinize!” diye tercüme edece?imiz k?s?m vard?r ki, bu olaylar?n nas?l deh?etli olaylar oldu?unu ortaya koyuyor.

O halde ak?p giden hayat?n ileride neler getirece?i bilinmiyor. Kur’an’da ve Sünnet’te az-öz, di?er bir tabirle apaç?k haberler var.

Dü?ünce sahipleri, ibret al?n!

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net