SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bir ?lâhî A?k ve Mana Rehberi

Hac? Mustafa Hayri Ö?üt (k.s) Efendi Hazretleri (1895-1979)

 

Son dönemde ya?am?? evliyalardand?r. Türbe-i ?erifleri Trabzon Akçaabat’ta bulunan, aslen Malatyal? Hac? Mustafa Hayri Ö?üt Hazretlerini tan?maya haz?r m?s?n?z?

Mustafa Hayri Efendi zâhir ve bât?n ilimlerinde yeti?mi? ve yeti?tirebilen bir kadri yüce Zât idi. Bu yönünü maharetle gizleyen bir tevazu sahibi oldu?u biliniyor. Öyle ki kendisini halktan biri gibi gösterir ve ?u sözü s?k s?k söylerdi: ”?steseydim do?u-bat? bütün dünya bizi tan?rd?. Ama biz Allah'?n Settâr ismine büründük. Kendimizi gizledik.” 

Muhterem Efendi Hazretleri, tasavvufu söz ve ?ekil olarak de?il a?k, mana ve Rasûlullâh'?n (s.a.s) yoluna uygun bir ya?ant? ile ya?am?? ve ya?atm??t?r.

Nesli

Hac? Mustafa Hayri Ö?üt kaddesallâhu s?rruh Hazretleri hem anne, hem de baba taraf?ndan Seyyid olup Abdulkâdir Geylânî kaddesallâhu s?rruh hazretlerinin o?lu Salih’in soyundan ve 33. göbekten torunlar?ndand?r.

Tahsil Hayat?

?lk tahsilini Malatya’da tamamlar. Daha sonra eni?tesi Hâf?z Nâfiz Bey himayesinde ?stanbul’a gider. ?stanbul’da Rü?diye’ye (Osmanl?da ortaö?retim seviyesinde bir okul) yazd?r?l?r.

Rü?tiyeyi bitirdikten sonra Harbiye’ye devam eder. Subay olmas?na alt? ay kala 1. Dünya Sava?? patlak verir. Bu sava?ta kendisine harita memurlu?u görevi verilir. Bu görevi s?ras?nda, harple ilgili baz? evraklar? Medine-i Münevvere´ye ula?t?rma vazifesi kendisine verilir. Bu tehlikeli görev s?ras?nda esir dü?tü?ü, iki kere ölüm tehlikesi atlatt??? halde sa? salim Medine’ye var?r. Peygamber Efendimiz‘in (s.a.s) a???? olan Mustafa Hayri Efendi, pek çok kez yüce ceddi Rasûlullâh’? (s.a.s) ziyaretle ?ereflenmi?, bu ziyaretlerinde iki cihan Serverini (aleyhissalâtü vesselâm) görmekle mü?erref oldu?unu ?u sözleriyle ifade etmi?lerdir.

“Güne?in ziyas?, O’nun yan?nda çok sönük kal?rd?.”

Tasavvufa Giri?i

Hac? Mustafa Hayri Efendi kaddesallâhu s?rruh Hazretleri Kadiri tarikat?na intisab?n? ise ?öyle anlat?rlarm??:

“Bir gece rüyamda kendimi büyük bir da??n üzerinde gördüm. Bak?yorum pa?a rütbesinde bir zat var, halk ba??na toplanm??. Ve o cemaatin içinde bir de mülâz?m (asker) var. Ben de silahl? bir askerim. Kendisini seyrediyorum. Sabah kalkt?m, bu rüyamdan çok etkilendim. Bizim Malatya'da herkesin sayg? gösterdi?i sevilen ve say?lan Malatya ?eyhlerinden ?eyh Mehmet Efendi'ye gittim. Ona rüyam? anlatt?m. O da ‘Hayri Bey! O gördü?ün pa?a rütbesinde büyük bir evliya’ dedi. Ben elbisesini, sar???n? hatta omzundaki o zaman?n tabiri ile apoletlerini anlat?nca ‘O gördü?ün siyahl?k da teze i?aret, tez zamanda o zat ile kar??la?acaks?n ve ondan himmet alacaks?n’ dedi.”

Hac? Muhammed Efendi Hazretleri ?eyhi Hac? Ömer Hüdaî Kö?engi hazretlerinden ald??? manevî bir emirle Medine-i Münevvere´ye gider. Peygamberimiz’in (s.a.s) Ravza-? Mutahharas?’nda mücâvir olarak kal?r. Kabri ?eriflerine 7 y?l hizmet etmi?tir. Bu hizmeti tamamlad?ktan sonra Hz. Peygamberimiz (s.a.s) mana âleminde, Gavsu’l-A’zam Pir Abdulkadir Geylanî (k.s) Hazretlerine ?u ?ekilde emir verir.

“Halifen Hac? Muhammedi Malatya’ya gönder. Orada benim neslimden Hayri’yi ir?ad etsin.” Bu emir üzerine Hac? Muhammed Kürkî (k.s) Malatya’ya te?rif etmi?lerdir.

Hayri baba, k?sa zamanda ald??? manevî e?itiminde çok mesafe al?r. ?eyhi Muhammed Kürkî'nin hizmetinde bulunur. Onun manevî kandili ile birlikte birçok insan?n da gönül ???klar?n? yakarlar.

“Aradan sekiz, on gün kadar bir vakit geçti. Bir de bakt?m camide, imam?n arkas?nda benim rüyamda gördü?üm zat namaz k?l?yor. Ben de ayn? cemaatteyim. O zata bak?p süzüyorum. Rüyamda gördüklerimin hepsi tamam, sadece omzunda pa?a apoletleri yok. Ben de geriden bak?yorum, ho? be? hal hat?r sorma devam ediyordu. Sanki benim ile uzun zamand?r tan???yor gibi ruhî bir yak?nl?k ve tebessüm ile bir birimizi süzüyorduk, kendisini çok sevdim. Ak?am oldu. Bizim evde Malatya'n?n ?eyhleri, dervi?leri Hac? Muhammed Efendi kaddesallâhu s?rruhû Hazretlerini tan?yan hac?lar geldiler. Tan???p konu?up sohbet ettikten sonra, muazzam bir Hatm-i Kadirî yap?ld?. Gelen Malatyal? misafirler ho?nut ve ne?eli olarak da??ld?lar. Evde k?ymetli misafirim Hac? Muhammed Efendi kaddesallâhu s?rruh Hazretleri ile ben yaln?z kald?m. Konu?mam?z esnas?nda sözü dola?t?r?p kendisine intisâb etmeme getiriyordu. Ben de “Efendim benim intisab?m var. Bana himmet, duâ buyurun” diyordum. O yine sohbeti konu?may? kendinden inâbe almama getiriyor, ben de intisab?m oldu?unu söylüyor ve kendisinden inâbe almamakta direniyordum.”

“Derken vakit çok geçti, ara s?ra gözümü yumup dal?yorum. Her dal???mda bak?yorum ki bu zat?n kalbinden bir yol aç?l?yor, o yol uzana uzana Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi vesellem Efendimize var?yor ve Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem Efendimizden bir asker elinde bir parça evrakla bu zata geliyor, bu zattan da bir ?eyler al?p Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem Efendimize götürüyor. Her ikisinin aras?nda bir posta veya manevî bir evrak memuru gibi bir askerin gidip geldi?ini her dal???mda görüyorum. Gözümü aç?yorum bir ?ey yok, gözümü yumup kalbime bakt???m zaman yukar?da izah etti?im o yüksek manevî hali görüyordum.”

“Bana ‘Benim âdetimdir, haydi vakit geçti, tesbih namaz?k?lal?m’ dedi. Namaza kalkt?k. Birinci rekâtta bana öyle bir manevî çarpma oldu ki az kals?n y?k?lacakt?m. Kendimi toparlad?m. ?kinci rekâtta yine ayn? hal yani bana ruhen dokunma oldu. Fakat birinci rekâttaki gibi pek ?iddetli olmad?. Onu çabuk geçirdim. Namaz? tamamlay?nca bana ‘Geç kar??ma sana tesbih tarifinde bulunaca??m. On iki tarikattan mezuniyetim var. Hangi tarikattan istersen ondan tarif edebilirim’ dedi. Ben de ‘Efendim çocuklu?umdan beri ?eyh Abdulkâdir Geylânî (k.s) Hazretlerini çok severim, ona kar?? çok sayg?m var, onun tarikat?ndan, Kadirî dersi tarif buyurun’ dedim. O da bana Kadirî Tarikat?n? tarif etti. Tarif etme i?ini bitirince bana ‘Ben zaten Medine-i Münevvere´den ?eyh Abdulkâdir Geylânî (k.s) Hazretlerinin emr-i ?erifi üzerine geldim’ dedi.”

Hac? Mustafa Hayri Efendi (k.s), canla ba?la mür?idinin hizmetine koyulur. O yüce zat?n pek çok dua, iltifat ve himmetlerine mazhar olur.

Mustafa Hayri Efendi Hz.leri Mür?idi ile birçok yolculuk yapm??, ?ehir ?ehir köy kasaba gezerek Hakk yolun inceliklerini insanlara anlatm??lard?r.

?eyhinin, Mustafa Hayri Efendiye Olan Sevgisi

“?eyh Hac? Muhammed Efendi (k.s) Hazretlerinin ya?l?, k?demli ve ileri derecedeki müritleri, ‘Hac? Muhammed Efendi Hazretleri niçin bu genç Hayri Beyle bu kadar ilgileniyor, me?gul oluyor’ diyerek bulundu?umuz yeri ö?renip gelmi?ler. Benim Malatya’da oldu?um bir zaman Hac? Muhammed Efendi Hazretlerine gelip bunun sebebini sormu?lar. O da ‘Bu genç Hayri ile neden bu kadar ilgilendi?imi kendisi gelince soral?m’ demi?. Ben dergâha gelince ?eyhim Hac? Muhammed Efendi Hazretleri bana yolda gelirken nas?l dua yapt???m? sordu, ben de: ‘Yolda Cenab-? Hakk’a ‘Ya Rabbi senin r?zan? tahsil için bu sevgili kuluna ve evliyana hizmet ediyorum. Bu hizmetim esnas?nda aya??ma batan kumlar?n, dikenlerin, ta?lar?n adedince ümmeti Muhammedi affet’ diye dua ettim’ dedi?imde Hac? Muhammed Efendi Hazretleri onlar?n yüzüne bakt? ‘Ben Hayri’yi niçin seviyormu?um anlad?n?z m??’ gibi bir ifade kulland?.”

Mustafa Hayri Efendi Hazretleri mür?idinin vefat tarihi 1929’dan, kendi vefat?na (1979) kadar Kutbu’l-Aktab’l?k görevini yürütmü?tür. Günlerden bir gün, Hayri Efendi dairede çal??makta iken kula??nda Hac? Muhammed Efendi Hz.lerinin sesi yank?lan?r. ”Hayri! Acele gel!” Hemen bir taksiye biner, Elaz??’?n yolunu tutar. Var?r ki efendisi ?eyh Hac? Muhammed Efendi a??r ?ekilde hastad?r. Mustafa Hayri Efendi Hazretleri diyor ki:

“Efendimin ilk sözü ?u oldu:

‘Sana vasiyetim var. Ümmet-i Muhammed için can?n? feda edeceksin. Onlara daima tavsiyede bulunacaks?n. Kelime-i Tevhidin yolundan asla ayr?lmay?p, bu nurlu yolumuzu devam ettireceksin. Evlat! Bundan böyle sana on iki tarikten icazet veriyorum. Senin vesilenle bu tarik ne?v ü nema bulur. ?leride çok halifen olur. Hz. Allah (c.c) onlar? da feyziyâb eyleye!’

Baz? önemli nasihatlerden sonra beni yolcu eyledi. Malatya’ya döndüm, vazifeme devam ederken vefat haberi ula?t?.”

Hac? Mustafa Hayri Efendi, hemen Elaz??-Kö?enk köyüne gelir. Can?ndan k?ymetli ?eyhinin mezar?n? haz?rlar.

?eyhi Hac? Muhammed Efendi Hz.lerinin ölümünden sonra iyili?i te?vik etme, kötülükten al?koyma i?ini yürütmeye ba?lad?. Yapt??? bu nasihatlerle çevresinde yüzlerce binlerce insan, kötü davran??lar?n? b?rak?p temiz bir ya?ant?ya ad?m at?yordu.

1960 y?l?nda Ankara’ya, 1965’de ise ?stanbul’a yerle?ir.

?r?at Faaliyetleri

?nsanüstü s?k?nt?lar görmesine ra?men, bir an olsun ders vermekten, halaka-? zikir kurmaktan geri kalmam??, e?i Bedriye Han?m’? kaybetmi?, çocuklar? öksüz kalm??, maddi s?k?nt?lar son haddine varm?? ama yine de Rabbine, Rasulüne, Pirine, ?eyhine sad?k kalm??, Ümmet-i Muhammed’in (s.a.s) s?hhat ve selameti, ?slâm’?n bidat ve hurafelerden muhafazas? için gö?üs germi?, mal?ndan, can?ndan fedakârl?k yaparak Dîn-i ?slâm-? Mübîn’e hizmet etmi?tir. Kayseri, ?stanbul, Ankara, Kars, Isparta, Trabzon, Konya ve k?saca ?arkta ve garpta say?lamayacak kadar çok ihvan? olmu?, ders halkalar? kurulmu?tur. Yani cihan-?ümul bir mür?id-i kâmildir.

Kendisi için ”Sarp kayal?klarda gül yeti?tiren, bak?rlardan alt?n, ta?lardan elmas yapan GÖNÜL M?MARI…” demek tam yerindedir.

Halifesi Zülcenâheyn Abdullah Demircio?lu Efendi Hz.lerinin Dilinden

“Benim kendisiyle tabii ki bir 9–10 senelik beraberli?im oldu. Sosyal yönü itibariyle çok faaldi. Babacan bir tavr? vard?. Ahlak? yüksek idi. Herkesi rahmetle, merhametle, ?efkatle kucaklard?. Kendisini ziyaret edenlere ölçüler içerisinde ?slâmiyet için yard?mc? olurdu. Nazikti, kimseyi k?rmazd?. Kimsenin incinmesini istemezdi. Böyle, sosyal yönü çok geni?ti. Yani Peygamberimizin (s.a.s.) hayat?n? aynen yans?tan, onun ahlak? ile bezenmi? yüce bir ?ahsiyetti.”

“Genel olarak onun bir hali vard?. Kendisini ziyaret edenlerde bir dalma hali olurdu. Ben anlard?m ki, o dalma halinde olan ki?ilerin kalplerini manevî göz ile bir tarassut ederdi. Yani onlar?n içlerini okurdu. Evet, evliyan?n yan?nda kalbini tut, ilim sahibinin yan?nda da dilini tut! (O), öyle yapard?. Kendisini ziyaret edenlerin gönülleri hemen ona akard?. Sevgiyle, muhabbetle…”

“Hâlisiyye kolunun ehemmiyetinden, öneminden, nas?l kuruldu?undan bilgiler verirdi. Tatminkâr ve doyurucuydu. Zaman?n Kutbu’l-Aktab? oldu?unu: ”Biz isteseydik bütün dünyaya kendimizi duyururduk. Ama biz s?r olarak kalmay? arzu ettik” diyordu. Zaten fazla çok konu?mazd?. Az söz, öz mana ifade eder.”

 

Tasavvufi Görü?lerinden Bir Demet

“Bu i? k?l?k k?yafetle olmaz. Allah’?n (c.c) nurunu elbisede aramay?n” buyururdu. Kendisi de halktan farkl? giyinmezdi. Keramet konusunda çok hassast?.

“Bir do?ruluk, bin kerametten üstündür. Bin keramet insana bir hasene/sevap yazd?rmaz ama bir do?ruluk say?s?z sevap kazand?r?r.”

Yine, “Bu yolda bin menzil vard?r, ilki keramettir.” buyururdu.

Kendisinden her zaman say?s?z kerametler zuhur etti?i halde O, bunlar? ?öyle de?erlendirirdi: ”Emir olundu?um gibi icra ederim, her ?eye hâkim olan Allah’t?r.”

Bir gün buyurdu ki:“Ben ömrüm boyunca kimi arad?m bilir misiniz? Vazifemi devredece?im ?nsan-? Kâmili arad?m.”

Orada haz?r bulunan müridân sordular: “Efendim, peki ya biz ne oluyoruz?”

Mustafa Hayri Efendi Hazretleri buyurdu ki: ”Ben, O'nu ararken, siz de arada ir?âd oluyorsunuz”

Haseben ve neseben bütün evlatlar?ma on iki tarikten ders vermeye ve halaka-y? zikir yapt?rmaya, halk? ikaz ve ir?ad etmeye Hazreti Rasul-i Ekrem (s.a.s) Efendimizden izin ald?m.” buyururdu.

Çok mütevaz? idi. Ya?l?l?k döneminde dahi misafirlerine kendi hizmet eder, tasavvufî hayat?, ya?ant?s? ile kalplere i?lerdi.

“Evlad?m toprak olarak kimse, kimseden üstün de?ildir.”

Her an? Allah’? (c.c) zikir ile geçerdi. Manevî hallerini maharetle gizler ve Hz. Allah’?n (c.c) Settâr ismine büründüm buyururlard?. Halk içinde Hakk (c.c) ile olmay? telkin ederdi.

Ahlak? son derece yumu?akt?. Uzaktan bakt???nda sert mizaçl?, celal me?rep bir insan zannedilirdi, ama yan?na sokuldukça, onunla oldukça ?efkatli, pamuk y???n? ?eker bir adam denirdi. Hiç kaba davran??? yoktu. Çok nezaket ehli olmas? münasebetiyle hassast?, küçük büyük ay?rt etmez hassas davran?rd?. ?nsanlara bir ?eyler anlatabilmek için ilahi bir ölçüsü vard?.

“?nsanlarla bütünle?mek, ters dü?memek için onlardan biri gibi olacaks?n ki adam seni kabul etsin. Farkl? k?l?k k?yafetlerle toplumun içine girersen o insan seni dinler mi? Seninle beraber olur mu? Sana ona göre not verirler.”

Böylece nice sarho?lar?, kumarbazlar? yola getirmi?tir. Sokaktan peri?an k?l?kl? garipleri evine getirir, onlara ikramlarda bulunur gönüllerini ho? ederdi.

Mustafa Hayri Hazretleri, insanlara hem nimetleri müjdeliyor hem de hatalar?n kar??l?ks?z b?rak?lmayaca??n? yapt?klar?n?n kar??l???nda bir cezai müeyyidenin olaca??n? hat?rlat?yordu.

Toplumda, dünya hayat?n?n terk edilemeyece?ini söylerdi:

“Evlad?m, hiçbir insan hele hele Müslüman, dünyay? arkas?na at?p terk edemez. ?ndallahta vebal alt?nda kal?r. ?nsan çoluk çocu?unun r?zk?n? kazanmakla, etraf?na hizmet etmekle mükelleftir. E?er yoklu?undan dolay? sulbünden gelen insan, yanl?? yaparsa bunun hesab?n? veremez. O bak?mdan insanlar?n etraf?na maddi bak?mdan faydal? olmalar? gerekir. Bir eliniz yârda bir eliniz kârda olacak. Kalbinize maddeyi koymayacaks?n?z.”

Dünyan?n imtihan ölçülerine göre dizayn edilmi? bir yer, ya da imtihan sahas? olarak ayarlanm?? bir yer oldu?unu söylerdi.

O’nun (k.s) hayat? ciltlere s??maz. Hulasa, yüce ceddi Kâinat?n Efendisi’nin (s.a.s) ahlak?, kendisinde kemaliyle tecelli etmi?ti.

Bilinen Halifeleri

1.    Zü’l-Cenâheyn (Ser-Halife) e?-?eyh es-Seyyid Abdullah Trabzonî (Demircio?lu)

(Avrupa ?slam ?lahiyat Fakültesi Kurucu Rektörü, Belçika-Gent)

2. e?-?eyh es-Seyyid Mustafa Hayri

3. e?-?eyh Niyazi Malatyevî (merhum)

4. e?-?eyh Mustafa Sivasî (merhum)

5. e?-?eyh Muhammed Salim Kemalî (merhum)

6. e?-?eyh Abdülkerim Erci?î (merhum)

7. e?-?eyh Hüseyin Malatyevî

8. e?-?eyh es-Seyyid Mustafa Ya?ar Göletderevî

9. e?-?eyh Mustafa Karsî (Özgür)

Vefat?

Her an? kutsal, çile dolu, hizmet dolu, ibadet dolu, sevgi dolu 84 senelik ömür sonunda 17 Eylül 1979’da Pazartesi günü 10.30’da Suâdiye’deki evinde Hakk’a yürüdü. Ard?nda binlerce dervi?, ser-zâkir, nâib, nekib ve ismi yukar?da yaz?l? çok k?ymetli halifeler b?rakarak vazifesini tamamlam??t?r.

Son sözü;

“Allahümme?firlî verhamnî ve elh?knî bi’r-rafîk?’l-a’lâ / Allah’?m beni affet, bana ac? ve beni en yüce makama ula?t?r.”oldu.

Kabri ?erifleri, Trabzon Akçaabat’ta ?ehitlik Tepesi’ndeki türbesindedir. Ziyaret edilmekte, feyiz ve bereketlerine kavu?ulmaktad?r.

Ruhu ?ad olsun, himmeti haz?r olsun.

Allah (c.c) s?rr?n?n kudsiyetini art?rs?n.

?efaati cümlemizin üzerine olsun.

Esas kabri sevenlerinin gönüllerindedir.

Rahmetullâhi aleyh…

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net