SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Son Demleri
Dr. Yunus AKYÜREK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ba? münaf?k Abdullah b. Übeyy b. Selûl, Hicretin 9. y?l? ?evval ay?n?n sonuna do?ru hastaland?. Hastal??? yirmi gece sürdü. Zilkade ay?nda da öldü.

Peygamberimiz aleyhisselam, Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ü hastal??? s?ras?nda gider, yoklard?.

Bir gün Abdullah b. Übeyy, Peygamberimiz aleyhisselama “gelsin” diye haber sald?.

Peygamberimiz aleyhisselam, onun ölece?i gün yan?na vard?. Ölmek üzere oldu?unca anlay?nca:

Vallahi,ben seni Yahudileri sevmekten nehy eder dururdum. Yahudi sevgisi nihayet helak etti!” dedi.

Abdullah b. Übeyy:

“Es’ad b. Zürâre onlara kin besledi de kendisine ne yarar? oldu ki!

Yâ Rasûlallah! ?imdi, k?nama ve azarlama zaman? de?il, ölme zaman?d?r! Ben seni yan?ma beni azarlayas?n diye de?il, benim için Allah’tan ba???lanmak dileyesin diye ça??rt­t?m.

Ölürsem y?kan???mda yan?mda bulun, bana gömle?ini ver, onun içine de sar?lay?m.Hem bana, senin tenine de?en gömle?ini ver! Cenaze namaz?m? k?l ve benim ba???lanmam için de Allah’a dua et!” dedi.

Öldü?ü zaman cenaze namaz?n? Peygamberimiz aleyhisselam?n k?ld?r­mas?n? ve Peygamberimiz aleyhisselam?n gömle?ine sar?l?p kefenlenmesini o?luna da vasiyet etti.

Nihayet ölüm vaki olunca, Peygamberimiz aleyhisselam kalk?p namazgâha gitti. Namaz?n? k?ld?rmak üzere ileri vard??? s?rada,Hz. Ömer, elbisesinden tutup çekti.Önüne var?p dikildi.

Abdullah b. Übeyy’in kötülük yapt??? günleri birer birer sayarak:

“Yâ Rasûlallah! Filan gün ?öyle, filan gün ?öyle söyleyen Allah dü?man? Abdullah b. Übeyy üzerine mi namaz k?lacaks?n!” dedi.

Peygamberimiz aleyhisselam gülümsüyordu. Hz. Ömer sözü ço?altt??? ve:

“Bunun namaz? senin neyine gerek?

Allah seni münaf?klar üzerine,?u adam?n üzerine namaz k?lmaktan nehy etmedi mi?”dedi?i zaman, Peygamberimiz aleyhisselam:

“Ben iki ?eyden birini tercih etmekte serbest b?rak?lm?? ve ben de tercihimi yapm?? bulunuyorum. Bana Yüce Allah taraf?ndan, ‘Onlar için ister ma?firet dile, ister dileme! Onlar için yetmi? kere ma?­firet dilesen de, Allah onlar? ba???lamayacakt?r’ (Tevbe, 9/80) buyuruldu.”

Ve Rasûlullâh (s.a.s) onun cenaze namaz?n? k?ld?rd?.

Ancak Cenâb-? Hakk, ayn? sûrenin 84. ayetinde bunu men etmi?tir.

Onlardan ölmü? olan hiçbirine asla namaz k?lma; onun kabri ba??nda da durma! Çünkü onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler ve fâs?k olarak öldüler.” (Tevbe, 9/84)

Müslümanlar bünyelerinde; kalben, zihnen, söz ve fiilen hastal?kl? ruhlar? bar?nd?rsalar da bu gibilerin sonlar? hep böyle hüsran olmu?tur.

Hakk Teâlâ ve Kur’ân-? Hakîm’i, O’nun güzide Peygamberi ve Sünnet’i, ?slâm âlimleri ve k?ymetli eserleri yolumuzu ayd?nlat?yor iken sürekli ?üpheli mecralarda dola?mak, -bir de?il, iki de?il- kritik dönemlerde, k?r?lma noktalar?nda gayri müslimlerle, din aleyhtarlar? ile hemhal olmak, onlar?n a?z?yla konu?may? ve onlar?n takdirini kazanmay? marifet saymak ne anlama geliyor dersiniz!

4

19/09/2018 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

10/03/2018 es-selamü aleyküm

4

29/10/2017 es-selamü aleyküm

4

09/03/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/01/2016 es-selamü aleyküm ve rahmetullâh?

4

31/10/2015 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh merhabalar efendim?

4

31/07/2015 es-selamü aleyküm ve rahmetullah

4

26/02/2015 es-selâmü aleyküm

4

06/11/2014 es-selâmü aleyküm

4

03/06/2014 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

08/02/2014 Son Demleri

4

17/09/2013 Rahmete Vesile

4

17/09/2013 es-selâmü aleyküm

4

25/05/2013 Ashâb?n Ruhu

4

25/05/2013 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

16/02/2013 Ülfet

4

16/02/2013 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

03/11/2012 Hudeybiye Ruhu

4

11/08/2012 Âlemlere Rahmet (s.a.s)

4

11/03/2012 Mütebessim Çehreli

4

05/10/2011 Yahudi ve H?ristiyanlar Cennete Girecek mi?

4

28/06/2011 Ve Sellimû Teslîmâ

4

15/04/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

12/10/2010 Tats?z, Tuzsuz

4

08/08/2010 Tasarrufta Bulunmak

4

22/07/2010 es-Selâmü Aleyküm ve Rahmetullâh

4

22/07/2010 Kur?ân Okuyor muyuz?

4

31/03/2010 Pervâneler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net