SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Mescidler her ?eyden önce birer ibadet mahallidir. Cuma namaz?n? ve be? vakit namaz? cemaatle k?lmak için müslümanlar?n topland??? mekânlard?r. Be? vakit namaz her yerde k?l?nabilir. Ancak Hz. Peygamber, cemaatle k?l?nan na­maz?n daha fazla sevap kazand?raca??n? bildirmi?ti. Sahâbîler, O’nun bu te?vik ve tavsiyesine azami ölçüde uyarlard?.

Namazlardan sonra Hz. Peygamber Mescid’de oturdu?u zaman sahabîler hemen onun etraf?nda halka olu?tururlard?. Hz. Peygamber sahâbîlere vaaz u nasihatte bulunur, mü’minleri Allah’a itaate davet ederdi. Bunun ya­n?nda günlük hayatla ilgili tavsiyelerde bulunur, onlarla sohbet ederdi. Bu bak?mdan Mescid-i Nebevi, ayn? zamanda bir e?itim-ö?retim yeri olarak da görev yapmaktayd?.

Hz. Peygamber devrinde Mescid-i Nebevî, ayn? zamanda askeri i?lerin görüldü?ü bir mekân olarak kullan?lm??t?r. D??ar?dan gelebilecek sald?r? ve tehditlere kar?? nas?l kar?? konulaca?? mescidde görü?ülür ve karara ba?lan?rd?. Hz. Peygamber bir yere askerî sefer düzenledi?i zaman birli?in ba??na geçecek kumandan? Mescid’e ça??r?r ve gerekli talimat? burada verirdi. Askerî birliklerin komutanlar? seferden döndükten sonra do?ruca mescide gelerek Hz. Peygamber’e sefer hakk?nda bilgi verirlerdi. E?er orduya bizzat kendisi kumanda edecekse, Mescid’de iki rekât namaz k?lar, sonra z?rh?n? giyinmi? olarak buradan ç?kar ve kap?ya getirilen at?na binerek seferi ba?lat?rd?. Seferden dönü?te de do?ruca Mescid’e gider, yine iki rekât namaz k?lar ve seferin de?erlendirmesini yapard?.

Sava?ta yaralanan askerlerin, Mescid’de kurulan bir çad?rda tedavi edil­dikleri olurdu. Nitekim Hendek sava??nda yaralanan Sa’d b. Muaz, Eslem kabilesinden Rufeyde ad?ndaki kad?n?n Mescid’deki çad?r?nda tedavi edil­mi?, fakat kurtar?lamam??t?.

Gerekti?inde Mescid-i Nebevî’de harplerde ele geçirilen esirlerin hapse­dildi?i de olurdu.

Mescid-i Nebevi, elçilerin kabul yeri olarak da kulla­n?lm??t?r. 5/626 y?l?ndan itibaren 11/632 y?l?na kadar, 9/630 y?l?nda daha yo?un olmak üzere Arabistan’?n çe?itli bölgelerinden Medine’ye heyetler gelmi?tir. Bunlar?n ço?u kabileleri ad?na müslüman olduklar?n? bildirmek, biat etmek, ya da ?slâm dininin esaslar? hakk?nda bilgi almak üzere ge­liyorlar ve Hz. Peygamber’le Mescid’de görü?üyorlard?. Hz. Peygamber, elçileri “Heyetler Sütunu” (Üstüvânetü’l-vüfûd) ad?n? ta??yan bir dire?in önünde kabul ediyordu.

Hukukî ve kazaî davalar için mescid, sabit bir mahal olmamakla birlikte, Hz. Peygamber devrinde bir mahkeme ve duru?ma salonu olarak da kul­lan?lm??t?r. Asl?nda Hz. Peygamber’in bulundu?u her yer, çar??, pazar, ko­naklama mahallinde bir çad?r bu tür i?ler için uygundu. Fakat O, Mescid’de de çe?itli davalara bakm?? ve kararlar vermi?tir.

Mescid-i Nebevi zaman zaman sava? oyunlar?na da sahne olurdu. Bir defa­s?nda Peygamberimiz Habe?lilerin burada sergiledikleri bir oyunu han?m? Ai?e ile birlikte seyretmi?tir.

Hz. Peygamber, ba???lar? Mescid’de kabul ederdi. Çe?itli bölgelerden ge­len cizye ve zekât mallar? Mescid’de toplan?r ve gerekli yerlere buradan da??t?m yap?l?rd?.

Sonuç olarak ?slâm tarihinde büyük önemi haiz olan Mescid-i Nebevi müslümanlar?n cemaatle?mesinde ve kayna?mas?nda, nâzil olan ayetlerin müslümanlara duyurulup uygulanmas?nda, müslümanlar?n e?itilmesinde son derece önemli fonksiyonlar üstlenmi?tir.

Mescid-i Nebevi çok yönlü, dînî, siyâsi, sosyal ve ilmî fonksiyonlara ce­vap veren bir kurum olmakla birlikte y?llar?n ve hatta as?rlar?n geçmesiyle mescitlerin dînî hizmet d???ndaki fonksiyonlar? için bu mekânlar?n d???nda husûsî yerler tahsis edilmeye ba?lanm??t?r. Mesela Selçuklular döneminde medreselerin kurulmas?yla e?itim-ö?retim bu kurumlarda devam etmi?tir Bu uygulaman?n, müslümanlar?n nüfuslar?n?n artmas?na, geli?en ihtiyaç ve ?artlara göre tabii bir geli?me oldu?u dü?ünülmelidir.

Medine’de daha hicretin ilk y?llar?ndan itibaren Mescid-i Nebevî’nin d???n­da pek çok mescid in?a edilmi?tir. Bunlar?n ço?u kabile adlar? ile baz?lar? da bulunduklar? mekân?n ad?yla an?l?rlar. “?ki K?bleli Mescid” (Mescidü’l-K?bleteyn) gibi baz? olaylar sebebiyle de?i?ik isim alanlar da mevcuttur.

Ad?n? k?blenin de?i?mesinden alan bu mescid, Hazrec’den Benî Selime’ye aitti. Hz. Peygamber Medine’ye hicretinden sonra bir buçuk y?l kadar Kudüs’e do?ru namaz k?lm??t?. Hicretin 2. y?l? ?aban ayn?da Hz. Pey­gamber sahâbileri ile Benî Selime mescidinde ö?lenin ilk iki rekât?n? k?­l?nca k?blenin de?i?mesi ile ilgili ayet nâzil oldu. Bunun üzerine Hz. Pey­gamber yönünü Kâbe’ye çevirdi. Böylece Hz. Peygamber iki ayr? k?bleye dönmü? olarak namaz k?ld??? için bu mescid “?ki K?bleli Mescid” ad?n? al­m??t?r. Bunun yan?nda K?blenin tahvili an?nda Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevî’de bulundu?u da rivayet edilmektedir.

Bu mescidin d???nda, Evs kabilesinin Bent Abdüle?hel kolu taraf?ndan in?a edilen “Benî Abdflle?hel Mescidi”, yine Evs’in bir kolu olan Beni Hârise’ye ait “Benî Harise Mescidi”, Benî Zurayk, Benî Amr b. MebzAl, Benî Sâide, Benî Ubeyd, Râtic, G?fâr, E?lem, Cüheyne, Benî Mazin, Beni Adî, Benî Beyaza, Beni’l-Hâris, Benî Harâm, Benî Vâkif gibi mescidler Medine’de Hz. Peygamber döneminde mevcut olan mescitlerdir. Bunlar­dan ba?ka Medine d???nda, Cuvâsâ, Beni’l-Mustalik, Benî Sa’d b. Bekir, Benî Cezîme, Becîle Mescidleri vard?. Tâif ve Yemâme’de de mescidler bulunuyordu. Ayr?ca askeri seferler esnas?nda in?a edilen pek çok mescidin isimleri kaynaklarda yer almaktad?r.

?brahim Sar?çam, ?slam Tarihi El Kitab?, s.121-124 (Al?nt?d?r)

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net