SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Dîvân-? Kebîr’den... 

Ey âlemlere rahmet olarak gönderilen aziz Peygamberimiz Efendimiz! (Dîvân-? Kebîr, IV, 1974)

·       Ey gökleri ayd?nlatan ilahî çera?, ey yeryüzünü nurland?ran Allah’?n rahmeti! Benim dertli halimi gör, feryad?m?, iniltilerimi dinle, i?it!

·       Yüzlerce beladan kaçt?m, senin merhametine, inayetine s???nd?m! Merhamet elini ba??ma koy, beni ok?a yahut iyilik ve ihsan ete?ini aç, iyilikler saç!

·       Ya benim murad?m? ver, isteklerimi kabul buyur yahut bu murad ve istek duygusundan beni kurtar, bu dünya duygular?n?, isteklerini benden al! Verdi?in lütuf sözlerini yar?na b?rakmaktan vazgeç, geciktirme; bugün vadini yerine getir!

·       Ya öyle yap, ya böyle yap!

·       Ey nebîler sultan?! Ya “?üphe yok ki biz, sana apaç?k bir fetih vermi?izdir“ kap?s?n? aç da, yüzlerce zevk u safa gülistanlar?, yüzlerce ne?e yaseminleri seyredeyim,

·       Yahut “Senin gö?sünü aç?p geni?letmedik mi?”  ayetinin ilhamlar ta?an memba?ndan su, ?arap, süt ve bal, bu dört çe?it lütuf, iyilik, ihsan, a?k manevî ?rmaklar?n? gönlüme ak?t, feyizlerle co?ay?m!

·       Ey Senayî, ey büyük veli; yürü! Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimiz’in mübarek ruhundan meded, yard?m iste; “Mustafa, âlemlere rahmet olarak gönderilmi?tir!

 

 Bir zamanlar beden yoktu; ben, tamam?yla candan ibarettim! (c. IV, 1822)

• Ey cevrinden, cefas?ndan ah?m göklere yükselen sevgili; bu kadar cevr etme! Beni çekemeyen, bana hased eden ki?i, çektiklerimi duyar da sevinir!

• Gönlümü sen ald?n; benim sevgilim sensin! ??ime gücüme parlakl?k veren, yoluna koyan sensin; ba??m bahçem sensin, bahar?m da sensin! Ben, senin için ya??yorum; ben, senin için var?m!

• Sen, benim en yak?n dostum idin; tuttun benim gece uykular?m? çald?n ve bana yeni bir h?rs?zl?k gösterdin! Hâlbuki benim senden ba?ka bir kâr?m yok!

• Sen, benim can?ms?n; sen, benim dünyams?n, benim gökyüzümün Zühre y?ld?z?s?n! Öd a?ac?na benzeyen gönlüme ate? att?n, yakt?n!

• Bir zamanlar beden yoktu; ben, tamam?yla candan ibaret idim, seninle göklerde beraber idim! O zamanlar birbirimizle konu?am?yorduk; ne benim söz söylemem vard?, ne de söz i?itmem!

 

Biz, dönüp efendimize gidenlerdeniz! (c. V, 2129)

• Biz, dönüp yine efendimize, yaratan?m?za gidenlerdeniz; hem de tertemiz bir özle! Çünkü biz, O’na isyan edenlerden de?il, emirlerine boyun e?enlerdeniz!

• Efendimiz ne diye bizi sat?n almaya kalk???r? Zaten biz, kendimizi O’na satm???z!

• Ac?kan ki?i fazla yerse, mide fesad?na u?rar! Fakat biz, O’nun bak??lar?na ac?km???z!

• Sen ölüp gidince, toprak alt?na at?l?nca, ebediyyen zayi olup gideriz san?rs?n! Hâlbuki bizler, vade verdi?i yerde O’nunla tekrar bulu?aca??z!

 

Ey can?ma can katan! Perdeyi kald?r; Sen’i görmek istiyorum! (c. IV, 1963)

• Ey benim can?ma can katan hayat?m; perdeyi kald?r! Ey benim gam?ma, kaderime ortak olan, nerde olursam olay?m, daima benimle beraber bulunan Rabbim! Ey geceleri bana dost olan sevgili!

• Ey vakitli vakitsiz benim yalvar??lar?m? yakar??lar?m? duyan, ey varl???m?n bütün zerrelerine sevgi ate?i salan Rabbim!

• Sen, bütün ?ekillerden münezzehsin, berîsin; canlardan bile temizsin! Sûretin, ?eklin yok! Fakat benim bütün ?ekillerimin m?knat?s?s?n; bütün varl???m Sana do?ru ko?mada, Sen’de yok olmadad?r!

• Bu gece. kimselerin gelmedi?i tenha gecelerden biridir! Benim kimsesizli?ime ac?, lütfet ve gel; gel de, bu tenha gecede Sana sevda defterimi okuyay?m, seni ne kadar çok sevdi?imi uzun uzun anlatay?m!

 

Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z! (c. IV, 1892)

• Her ak?am sofra kurmak nas?l adetse, bizde de ey sevgili, orucumuzu senin güzel hayalinle açmak âdetimiz olmu?tur!

• Senin hayalinle, seni dü?ünerek oruç bozanlara, lütfedersin, yüzlerce ihsanlarda bulunursun! Bu, Hz. ?sa’n?n yukar?lardan gök sofras? indirmesi gibi olur!

• Gönlün g?das? senin a?k mutfa??ndan olunca, yer sofras?ndan el çekerek uzakta durmak gerektir!

• G?da olarak bize, o gönül ate?inden hep ab-? hayatlar sunulur! Biz, gönül ate?inin üzerinde ho? kokulu ladin ya?? gibi sevinerek yanar?z ve etrafa güzel kokular yayar?z!

• Topraktan do?up tekrar topra??n içine girerek çürümek, hayvan i?idir! Bu i?, gönlün ve can?n i?i de?ildir!

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net