SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Vefakâr, sâd?k ve mahbub, muhterem veled-i manevîm, ?hsan Efendi o?lum,

es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah ve berekatullah.

Gözya?lar?yla yazm?? oldu?unuz mektup her zamanki gibi bizi mütehassis eyledi (çok duyguland?rd?.) Mâlum, Balkanlar birçok fitneye gebe, devletimizin ve halk?m?z?n ahvâli de pek iç aç?c? de?il. Cenâb-? Hakk bu necip milleti ve hamiyetli ümmeti muhafaza eylesin. Sizlerden gelen mektuplarla ruhlan?yor ve manevi ne?e ve feyz al?yoruz.

Evlâd?m, Cenâb-? Hakk mübarek eylesin, ?eyhiniz taraf?ndan size Haydariye tekbirlenmi? (Tarikatta dervi?lere hususi törenle giydirilen ve ismini Hz. ?mam-? Ali Haydar-? Kerrar Efendimiz’den alan h?rka, yelek), lâkin buna liyâkatiniz olmad???ndan mü?teki (yak?n?r) oldu?unuzu anl?yorum.

Gönlü güzel evlâd?m, iki hususu arz etmek isterim, daha evvel de arz etti?im gibi: Evvelen ?eyh ne verirse kabul etmek tarîkat adab?ndand?r, saniyen (ikincisi) maddî ve manevî bize verilen nimetlerin hiçbirisine zaten lây?k de?iliz, hangi vesile ile olursa olsun hepsi Cenâb-? Hakk’?n lütfu, ihsan? ve ikrâm?d?r. Hangi ya?ta, hangi makamda, hangi ça?da olursan ol, bunu hiçbir zaman unutmayas?n!

Haydariyeye gelince Haydarî malum, Cenâb-? ?mam-? Ali’nin (k.v) giydi?i bir kisvedir ve bütün tarîkatlarda mü?tereken (ortak olarak) giyilen, kullan?lan bir libast?r (k?yafet). Hizmet eden dervi?lere ?eyh taraf?ndan tekbirlenir. Bazen teberruken veyahut dervi? hizmet menziline gayret etsin deyu mür?idi taraf?ndan ilbas (giydirme) olunur. ?n?allah Hz. Ali Efendimiz’e ahlâk?n?z? benzetmeye vesile olur.

Muhabbetli ve gayretli o?lum! Dervi?lik, miskinlik demek de?ildir. Cemiyetinde olan hâdiselerde fevkalade ferasetle ve dikkatle âgâh olas?n, kendi kabiliyetince elinden geleni yapmak üzere hareket edesin, mektubunda bahsetti?in o dervi?li?i miskinlik ve tembellik zanneden sâir zevatla ülfet etmeyesin. Çünkü onlar, dini ve tarikat terbiyesini nefislerinin vesveselerine ve dünyan?n zevklerine uydurmaya çal???yorlar. ?eriat ve tarikat, tâbi olunmas? gereken yoldur, yoksa hâ?â, ?eriat ve tarikat? kendimize uydurmak ve benzetmek bir nevi küfürdür.

Hakk Teâlâ’n?n gazab? bu nevi kimseler üzerinde dola??r durur. Hakk sillesinin ne devas? ne de davas? olur. Ama ?unu hat?r?ndan ç?karma ki: Hizmet gayet güçtür; evvelce de arz etti?im gibi uyan?k olmak, âgâh olmak gerek lâkin gaflette olanlar? k?namak ve onlar?n sana konu?tu?u gibi kaba-saba konu?mak ârif ve zarif olmas? gereken dervi?lere yak??maz. Gücün yetiyorsa mahallendeki, etraf?ndaki fakir-fukaraya, dul ve yetime, talebelere, hastalara hizmet ve himmet edesin. Bunlar? yaparken zerre kadar kendine pâye ç?kart?r ve bir ?ey yapt?m zannedersen ihlâs?n? kaybeder, yani neticede Allah Teâlâ’n?n huzurundan dü?ersin. Çok insanlar gelmi?lerdir, hizmet etmi?ler; ?eyhlerin, halifelerin sohbetlerinde bulunmu?lar amma benliklerinden dolay? önce yakîn olanlar?n huzurundan dü?mü?ler sonra da Allah yolundan ve r?za yolundan ayr? kalm??lar, kalpleri vesvese ve kinle doluvermi?tir.

Fitne meselesine gelince? Güzel evlâd?m, ?unu unutmayas?n ki ba?ta Hz. Peygamber olmak üzere bütün peygamberler ve bütün evliyâullah ve hatta ümmete hizmet edenler buna maruz kalm??lard?r. Dervi?lik yolunda ?una dikkat et, bu sana verece?im mühim s?rlardand?r: Sendeki ahlâk? bilmeden, sendeki ahvâli bilmeden sana çok iltifat eden insandan uzak dur! Zira bunu yapan ki?i, yar?n ayn? ?ekilde senin ahlak?n? ve ahvalini hiç bilmeden aleyhinde bulunabilir. Bu nevi mürailerden uzak dur. Aman onlara kar?? bir muhabbetin varsa, ille de yak?n olmak istersen bâri hakk? ve sabr? tavsiye ederek onlar? itidal yoluna davet et. Cenab-? Ali efendimize nisbet edilen bir söz vard?r; demi?lerdir ki:

Ya ?mâm, ona dikkat et; falanca sana tuzak kurmak, kötülük yapmak ister!

O Zât-? Âli de buna binaen ?öyle cevap vermi?:

O ki?iden böyle bir ?ey beklemem zira ona hizmetim dokundu?unu hat?rl?yorum.”

K?ymetli evlâd?m, ki?inin bilmedi?ine sabretmesi kolayd?r; sebebi hikmetini bilmez, dolay?s?yla hükmünü tam veremez ?yi mi kötü mü, neticesini beklemek üzere sabreder. Bizim yolumuzda sair kimselere sab?r daha farkl?d?r. Bizim büyüklerimiz kar??s?ndaki insan?n cibilliyetini, f?trat?ndaki ?erri ve hileleri matuf ihaneti gördü?ü ve bildi?i halde sabreder. Hükmü verebilecek durumda olmas?na ra?men, Cenab-? Hakk’?n o hükmü hu?u etmesini bekler ve hatta aleni bir h?yanete maruz kalmad?kça elini de o karde?inden çekmez. Burada me?gul olunmas? gereken, kendi nefsin ve kalbinde mü?ahede etti?in Hakk muhabbetinin daim olmas?d?r. “Sen ç?karsan aradan, kal?r seni Yaradan…” demi?ler. Böylesi durumlarda kendini müdafaa eyleme ve asla üzülme! Bak, mana âleminde ne güzel sohbetlere, iltifatlara ve tesellilere mazhar olmaktas?n; yâr ile muhabbet etmeye dahi bu hayat yetmezken, seni anlamayan a?yâr ile me?gul olmak beyhude de?il midir?

Pek k?ymetli evlâd?m, bir vücut içerisinde nice azalar, cevherler ve maddeler vard?r. Vücutta göz de var, kulak da, el de var ayak da; g?dalar, necasetler, zehirler hepsi bir kapta. Sen o vücudun muhabbet mahalli olan kalp civar?ndan dü?memeye gayret et, bunu da ancak ihlâs ile ba?arabilirsin. ?hlâsta hangi mertebede oldu?unu anlaman belli süre içinde pek kolay de?il. Fakat ?u kadar?n? bil ki insanlardan gördü?ün iltifat ve ihanet senin Hakk’a muhabbetini de?i?tirmiyor, gönlünün safas? bozulmuyorsa in?allah ihlâs makam?na kadem (ayak) bast?n demektir. Dört bir yandan sava? haberleri gelmekte ve insanlar?n ço?u fakr u zaruret içerisinde inlemekte. Ahvâl böyleyken ve insanlar?n bahçesi gibi olan sohbet ve zikir meclislerinde, ki?ilerin birbiriyle çeki?mesi, g?ybet etmesi, sevmeye bahane arayacakken, küsmeye bahane aramas? Hakk Teâla’n?n gazaba geldi?inin veyahut gelece?inin en bariz özelli?idir.

Sâd?k ve sâlim ?hsan Efendi o?lum! Ârif ona derler ki; kalbi vesveseden, te?vi?ten (kar???kl?ktan) yani bulan?kl?ktan berî (uzak) oland?r. Ve böyle ârifler, kendilerine kar???k haldeki insanlar ve hâdiseler geldi?inde onlar? sükûnete erdirenlerdir. Binaenaleyh, (bununla birlikte) kalbinin safas?n? bozmayas?n, bozacak meclislerden, konu?malardan hatta imâ ve i?aretlerden dahi uzak duras?n. Cemiyetinde fark edilmeye ba?lad?ktan sonra nefsi için senden istifade etmek isteyenler, kör muhabbetle sana ülfet etmek isteyenler, haset veya câhilane meraklar?ndan dolay? seninle bulunmak isteyenler muhakkak olacakt?r. Temkin üzere olas?n, zaman? geldi?inde bunlar? nas?l bertaraf edece?ini in?allahu teâlâ size if?a edece?im. Böylece sizin ay?rman?za hâcet kalmadan nefsinizin ve böyle kimselerin ?errinden min tarafillah (Allah taraf?ndan) gelen inayetle muhafaza olunacaks?n?z. Cenâb-? Hakk ihlâs?n?z? ziyade k?larak dâim eylesin.

Bir latifeyle hem sizi ne?elendirmek hem de dertle?mi? olmak isterim. Cenâb-? Musa (a.s) Hakk Teâlâ’ya mülâki oldu?unda ümmetinden ?ikâyet etmi?:

Ya Rabbi, ümmetim her fiilimi çeki?tiriyor! Senin izninle onlara iman?, ?slâm’? ben ö?rettim, anlatt?m; senin buyruklar?n?, ahlak?n? tebli? ettim. Lâkin hakk?mdaki dedikodular?, arkamdan konu?malar? beni usand?rd?. Senin izninle bunlardan haberdar oluyorum hatta alenî olarak da söyler hale geldiler.

Cenâb-? Hakk da Musa’ya (a.s):

Beyhude üzülürsün ya Musa, sen ki nihayetinde bir be?ersin, be?erin be?eri çeki?tirmesi muhal (imkâns?z) de?ildir. Ben Allah’lar? oldu?um halde beni bile çeki?tiriyorlar!” buyurarak peygamberini teselli eylemi?. Pek ho? bir lâtife! Benim ?eyhim de bir gün sohbetinde birkaç ki?i kald???m?z vakit, ocakta yanmakta olan ate?e uzun uzun bakt? sonra sa? eliyle sakal?n? tuttu ve “Fesübhânallâh, ne i?tir?” diyerek ac? ac? tebessüm etti. Bendeniz de o zaman böyle pîr-i fâni de?ilim, gençlik var, biraz da tezcanl?y?m; “Efendi Hazretleri, merak?m? mucib oldu, sizi bu kadar dü?ündüren nedir?” diye sorunca döndü, tebessüm ederek yüzüme bakt?. “Evlâd?m, yeni bir mesele de?il, senelerdir çözemedi?im bir mesele.” dedi. Ben de iyice merakland?m, böylesi bir mür?id-i âgâh?n senelerce çözemedi?i mesele nedir diye taaccüp ettim; ?a?k?nl???m?, kalbimi ve nazar?m? çok iyi bilen mür?idim hemen bunu fark etti. “Evlâd?m!” dedi, “?ki sevdi?im insan? dost etmeye, birbiriyle tan??t?rmaya korkar?m, zira ne acayiptir ki bir zaman sonra beraber olup beni y?kmaya çal???yorlar; bu hangi tecellinin ve nas?l bir hikmetin neticesidir, senelerdir bu meseleyi çözemedim.” ??te ?hsan Efendi o?lum, sizin fakire gönderdi?iniz mektupta, alenî olmasa dahi ?eyhimin ve bu fakirin ba??na gelen imtihanlara maruz kalmaya ba?lad???n?z? fark etti?imden sizinle dertle?mek ve biraz olsun derdinizi hafifletmek istedim hatta geçmi?te bizlerin ya?ad??? bu imtihanlara sizin duçar olman?z fakiri ne?elendirdi, pek keyif ald?m. Cenâb-? Hakk’a ?öylece yalvar?n?z: “Ya Rabbi, benim ?errimden insanlar? ve cümle mahlûkat? muhafaza eyle, insanlar?n ve cümle mahlûkat?n ?errinden de beni h?fz u emin eyle…

Allah’a vâs?l olmu?, yakîn olmu? kullar?n muhabbetleri, himmetleri üzerinize olsun. Nebiler, s?dd?klar, ?ehitler, sâlihler sana yâr ve yard?mc? olsun. Üzerinde hakk? bulunan cümle zevât-? kiram senden ho?nûd u râz? olsun. Allah Teâlâ’n?n r?zas?, rahmeti ve bereketi Resulullah Efendimiz (sav)’in muhabbet nazar?, ?efaati daima sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Âmin.

Dua, niyaz ve muhabbetlerimle, es-selâmu aleykum.,,

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net