SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mevlânâ ve Müsamaha
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?üphesiz ki, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî veya di?er tasavvuf büyükleri denilince, ?slâm’? taviz vermeden ya?ayan kimseler anla??l?r. Hakiki mutasavv?f bunlard?r. Hem ?u da kesin olarak bilinmelidir ki, bu tasavvufî hayat Peygamberimizin, sahabîlerin, tâbiînin ve ondan sonra gelenlerin ?slâmî ya?ay??lar?d?r, ?slâmî bir hayat tarz?d?r.

 

Zikrullah Kur’ân’?n ayni

Sen sanma Kur’ân’dan gayri

Yanal?m zikrullah ile

Ölelim zikrullah ile

Dost olal?m Allah ile

 

denilmi?tir. Hal böyle olunca birtak?m kimseler, Mevlânâ’n?n baz? deyi?lerinden yola ç?karak onu yanl?? anlatmaya veya ?öyle diyebiliriz; kendi ?slâm d??? ya?ay??lar?na ?ahit veya delil olarak göstermeye çal??maktad?rlar. Bu, Mevlânâ’dan uzak, onlar da Mevlânâ’dan çok uzakt?rlar. Bir beytinde Mevlânâ ?öyle diyor;

 

Baza baza, heranci hesti baza

Ger kâfir u ger putperest u baza

 

Türkçesi ?öyledir:

Her ne olursan ol, gel, yine gel

Kâfir de, putperest de olsan yine gel

Bin defa tevbeni bozmu? olsan da yine gel

Bizim dergâh?m?z ümitsizlik dergâh? de?ildir

 

Bu dörtlüklerden yola ç?karak onun dediklerini sapt?ranlar olabilir. Ama o, hiç böyle dememi?tir, onun kast? ba?kad?r. O, puta tapanlar? ?slâm’a ve hidayete davet ediyor, tevbesini bozanlar?, günah yapmamaya söz verip tevbe etmeye ça??r?yor. Hatta hatta bin defa tevbesini bozan kimseleri de huzuru Rabbu’l-Âlemîne ça??r?yor. Onlar?n ümitsiz olmamas?n?, Cenâb-? Allah’?n rahmetinin bol ve geni? oldu?unu hat?rlat?yor. Yoksa kâfir olarak gel, putperest olarak gel, yine öylece hayat?na dön, öyle kal, demez ve diyemez. O, kendisinden emindir, onun tekkesine giren ilzâm olunur, ?slâm d??? ya?ayanlar da e?er ki nasipleri varsa, bu yüce dinle mü?erref olur ve hidayet bulurlar. Yoksa ‘sizi Allah böylece kabul eder, cezaland?rmaz da’ demek de?ildir. Böyle bir yetki de?il onda, Hz. Peygamber de bile yoktur. Di?er taraftan tevbesini bozanlara ilahî kitab?m?z?n da bir ferman? hat?rlat?l?yor. Allah’?n rahmetinden ümit kesmeyiniz! Gerek Cenâb-? Allah ve gerekse Peygamberimiz (s.a.s) bizleri tevbeye ça??rm??t?r.

Bu büyük sûfî, ?slâm ülkelerinden baz?lar?n? dola?m?? ve gelip Konya’ya yerle?mi?tir. Burada ?ems-i Tebrizî kendisini ziyarete gelmi?tir. Bu ziyaretten Mevlânâ Celâleddin çok etkilenmi?, ondan feyz alm?? ve kendisine ba?lanm??t?r. Mevlânâ Celâleddin ayn? zamanda âlim bir ki?i idi. Ona bütün dünya hayrand?r. Kendi muas?rlar?na ve kendisinden sonra geleceklere verdi?i en büyük a?k, sevgi ve birlik dersidir. ?slâm karde?li?i ve ?slâmî ölçüler içersinde karde?li?i ve müsamahakârl??? esas al?r. O, sadece ?iirleriyle de?il, ufku geni? bir dü?ünürdür de. Ba?l?ca eserleri ?unlard?r:

1. Mesnevî

2. Divân-? Kebîr

3. Fîhi Mâ Fîh

4. Mektubât

5. Mecâlis-i Seb‘a

Mevlânâ Celâleddin, böylece iz b?rakm?? yüksek bir ?ahsiyettir. Ona bu özelli?i, Cenâb-? Allah lütfetmi?tir. Tabi ki hiç bir kimse, manevi derecesi ne olursa olsun Peygamberimizden üstün olamaz. Bu anlay??? her müslüman?n muhafaza etmesi laz?md?r. K?yamete kadar gelen bütün veliler, sevgili Peygamberimizin bir mucizesidir. Kendisi de:

“Gökler kadar geni? bir agîm olsa ki, o Nebiyy-i Muhterem’i anlatabileyim”demi?tir. Hak tarikatlar bu dini ölçüleri son derece titizlikle korurlar. Sonradan bozulanlar?n, ?eriat? çi?neyenlerin, ?slâm dini ile de tarikat ve tasavvufla da hiçbir ilgileri yoktur ve olamaz da. Bunlar için yine mutasavv?flardan me?hur birisinin söyledi?i gibi:

“Görseniz ki, ?eriat? ya?amadan bir ki?i havada uçuyor, denizleri de mâ?iyen (yürüyerek) geçiyor, ona inanmay?n. Çünkü havada uçan bir sürü hayvanat, suda sinek gibi yüzen bir sürü ha?arat vard?r.”

?lle de ?eriata ba?l? hak olanlar… Bunlara asr?m?zda ?iddetle ihtiyaç vard?r. Böylelerine hep beraber kurban da olunur. Bilindi?i üzere Yunus Emre ile Mevlânâ Celâleddin a?a??-yukar? muas?rd?rlar. O’na, Mevlânâ’dan bahsetmi?ler, ?u kadar ?iirler yazm?? vs. demi?ler. Rivayete göre o da ?öyle demi?:

 

Ete kemi?e büründüm

Yunus deyi göründüm

 

Mevlânâ Celâleddin de tasavvufî hayat?n? ?öyle özetlemi?tir:

 

Üç sözden öte de?il,

Bütün ömrüm ?u üç söz,

Hamd?m, pi?tim, yand?m.

 

Silinmeyen izler b?rakan Mevlânâ 1207 y?l?nda Belh ?ehrinde do?mu?tur. Babas? ‘sultanu’l-ulemâ’ diye bilinen Bahauddin Veled’dir. Annesi, Mü’mine han?md?r. Bu dünyadaki “yand?m” sözüyle, a?kla yand???n? ifade edip yand?klar?na kavu?mas? 1237 y?l?nda Konya’da olmu?tur. Malum mezar? da Konya’dad?r. Ama o, ?öyle der:
“Benim mezar?m? yerde aramay?n, benim mezar?m â??klar?n kalpleridir.”
Bu anlay?? içerisinde; O ve onun gibi büyük ?ahsiyetlerin kabirleri, ibret ve feyiz almak, manevî haz ve bereket almak için ziyaret edilir.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net