SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?nananlardan günah i?leyenlerin aldanmalar? ?u sözlerinde kendini gösterir:

Allah, ba???lay?c? ve merhametlidir; biz O'nun aff?n? ümit ediyoruz...” Böyle söyleyip buna güvenir ve amelleri ihmal ederler. Gerçi dinde bu anlay?? “ümit” aç?s?ndan övülen bir dü?üncedir. Allah'?n rahmeti elbette geni?, nimeti çok kapsay?c? ve keremi umumidir. Biz O'nun bir oldu?unu kabul ederek O'na iman ediyor ve bu iman ve O'nun kerem ve ihsan? vesilesiyle ümidimizi kesmiyoruz.

Onlar?n aldanmalar?n?n kayna?? bazen de anne ve babalar?n?n iyiliklerine tutunmak olur ki, bu zaten aldanman?n son derecesidir. Hâlbuki onlar?n babalar? sâlih ve takva sahibi olmalar?n?n yan?nda günah i?lemekten çekiniyorlard?. ??te onlar?n ?u ?ekildeki k?yaslar?n? ?eytan onlara güzel göstermi?tir:

Bir insan? seven onun evlatlar?n? da sever. Allah sizin babalar?n?z? sevmi?tir. Öyleyse sizi de seviyor.

Bu sebeple de itaate gerek duymaz, buna güvenerek Allah hakk?nda kendilerini aldat?rlar. Hiç bilmezler ki, Hz. Nuh (a.s), o?lunu gemiye bindirmek istedi fakat bundan menedildi ve Allah onu Nuh kavminin cezaland?r?lmas? esnas?nda en feci biçimde suda bo?du. Yine Hz. Peygamber (s.a.s), annesinin kabrini ziyaret edip, ba???lanmas? için dua etmek konusunda izin istedi; kendisine ziyaret izni verildi fakat isti?far için izin verilmedi. ?u âyetleri de unutuyorlar:

Hiçbir günahkâr ba?kas?n?n günah?n? yüklenmez.(Fât?r, 35/18)

?nsana ancak kendi çal??mas?n?n kar??l??? vard?r.(Necm, 53/39)

Ebû Hüreyre (r.a) Rasûlullah’?n (s.a.s) ?öyle buyurdu?unu rivayet eder:

Annem hakk?nda isti?farda bulunmak için Rabb'imden izin istedim, bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim, izin verdi.(Müslim, Cenâiz/105, 107; Ebû Dâvûd, Cenâiz/77; Nesâî, Cenâiz/101; ?bn Mâce, Cenâiz/48; Ahmed, Müsned, 2/44)

Kim babas?n?n takvas?yla kurtulaca??n? zannediyorsa, o ki?i babas?n?n yeme ve içmesiyle kendi açl?k ve susuzlu?unun gidece?ini dü?ünen birisiyle ayn? mant??a sahiptir. Takva herkeste olmas? gereken bir özelliktir ve bunda baba evlad?n?n hiçbir sorumlulu?unu gideremez. Kald? ki âhirette takvan?n kar??l??? verilirken ki?i, karde?inden, annesinden, babas?ndan, e?inden ve çocuklar?ndan kaçacakt?r, ?efaat durumu hariç. Peygamberimiz’in (s.a.s) ?u hadisini de unutuyorlar:

Ak?ll? ki?i kendisini yüksek görmeyip ölümden sonras? için çal??and?r; ahmak ise, kendini bo? duygular?n pe?ine takan ve Allah hakk?nda kuruntular besleyendir.(Tirmizî, S?fatu'l-K?yâme/15; ?bn Mâce, Zühd/31; Ahmed, Müsned, 4/124; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 3/369; ?u'abu'l-Îmân, 4/350; Hâkim, Müstedrek, 1/125; Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, 7/281)

?u âyetleri de unutuyorlar:

?man edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, i?te onlar, Allah'?n rahmetini umabilirler. Allah ba???lay?c? ve merhametlidir.(Bakara, 2/218)

Hiç bir kimse, yapt?klar?na kar??l?k olmak üzere kendileri için gözler ayd?nl??? olarak nelerin (say?s?z nimetlerin) sakland???n? bilmez.(Secde, 32/17)

Bu durumda, hiçbir amelde bulunmadan ümit beslemek do?ru olur mu? E?er ümitten önce bir çal??ma söz konusu de?ilse hiç ?üphesiz bu aldanmad?r. Ümit ancak, korku ve ümitsizli?i gidermek içindir. ?üphesiz bu faydas?ndan dolay? Kur'ân bunu dile getirmi? ve daha fazla olmas?n? te?vik etmi?tir.

Onlara gurur, yapt?klar? bir tak?m iyilik ve günahlar yönünden yakla??r. Ancak günahlar? daha çoktur. Bununla beraber ba???lanacaklar?n? umar ve kötülükleri daha fazla olmas?na ra?men iyiliklerinin a??r basaca??n? zannederler. Bu ise cehaletin doruk noktas?d?r.

Bakars?n?z onlardan biri, helal veya haram yoldan kazan?lm?? bir kaç dirhem sadaka verir. Fakat di?er tarafta insanlar?n mallar?ndan ve ?üpheli yollardan elde etti?i kat kat fazlad?r. Bu insan t?pk?, terazinin bir kefesine on kilo koyup di?er kefesine de bin kilo koydu?u halde, on kilonun a??r basmas?n? isteyen ki?iye benzer. Bu ise bilgisizli?in son noktas?d?r.

Baz?lar? da iyiliklerinin günahlar?ndan çok oldu?unu zanneder. Çünkü o, ne nefsini hesaba çeker, ne de günahlar?n? ara?t?r?r. Bir iyilik yapt???nda onu akl?nda tutar ve ona güvenir. Bunun durumu ?una benzer:

Bir insan diliyle Allah'tan ba???lanma diler, gece gündüz Allah'? yüz veya bin defa tespih eder. Di?er taraftan gün boyu müslümanlar?n g?ybetini yapar ve Allah'?n raz? olmayaca?? ?ekilde konu?ur. Bir de tespihin faziletiyle ilgili âyet ve hadisleri ara?t?r?r. Onlara öncelik verir. Fakat yalanc?lar?n, söz ta??yanlar?n ve de münaf?klar?n çarpt?r?laca?? ceza hakk?ndaki âyet ve hadisler hiç akl?na gelmez. ??te bu da tam bir aldanmad?r. Hâlbuki onun dilini günahlardan korumas?, tespih çekmesinden daha do?ru bir davran??t?r.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net