SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Peygamber Efendimizin (s.a.s) bir hadîs-i ?erifini ?öyle anlat?r­lar: Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna biri geldi ve “Seni Allah için seviyorum.” dedi. ?u cevab? ald?:

O halde, fakri gömlek gibi giy. Belaya sar?l. Öbür âlemde beni bulmak, benimle olmak için yapt?klar?m? yapmal?s?n. Sevginin ba? ?art?; uymakt?r.

Hz. S?ddîk, Peygamber (s.a.s) sevgisine sad?k idi. Bütün mal?n? Peygamber yoluna harcad?. Peygamber’in s?fat?na büründü. Hakk ka­p?s?nda Peygamber'e yâr oldu. Her ?eyi da??tt??? zaman, kendisine sa­r?nacak bir aba kalm??t?. Çocuklar? için, Allah ve Peygamberinden ba?ka hiç bir ?ey ay?rmad?. ?çini ve d???n? Peygamber'in hâline uydurmu?tu.

Sana gelince, yalanc?s?n. ?yi insanlar?n sevgisi para ile ölçüle­mez. Onlar?n kar??s?na paran?, alt?n?n? ç?karmaktas?n. Bu hâlinle on­lara yak?nl?k iddia ediyorsun. Onlara yak?n olmay? diliyorsun.

Akl?n? ba??na al. Bu sevgi yaland?r. Seven sevdi?inden bir ?ey esirgemez. Sevilen her ?eye tercih edilir. Fakr hâli Peygamber Efendimizden ayr?lmazd?. Bu sebeple ?öyle buyurmu?tu:

Fakr hali, beni sevenlere, selden daha çabuk var?r.

Hz. Âi?e'nin ?u sözü önemlidir:

Peygamber hayatta iken dünya bize gülmedi. Daima darl?k ve s?k?nt?l? oldu. Peygamber’in öbür âleme göçünden sonra üzerimize çöktü.

Peygamberimizin sevgisini kazanma ?art? fakr hâlidir. Allah sev­gisi için de bela ?artt?r. Baz? büyükler ?öyle der:

Her velayet hâlini bela takip eder.

Sebebi, bo? yere Allah sevgisi iddia edilmeye. Öyle olmazsa, ri­yakâr ve münaf?klar da Allah sevgisi iddia eder; belki de davalar?n? kazanabilirlerdi.

Bo? davadan dön. Yalan i?leri b?rak. Kendi ba??na tehlikeler ç?­karma. ?ayet bir dava açmak istiyorsan, ispatl?, delilli olsun. Aksi hâlde ne bizden olursun, ne de davay? kazanabilirsin.

Alt?n i?lerinden anlad???n? iddia ederek övünme. Sonra pi?man olursun. Utand?r?rlar; bir ?ey sorarlar, bilemezsin.

Y?lan ve y?rt?c? hayvanlarla u?ra?ma. Onlar seni peri?an eder. E?er Havva isen y?lana yana?. Kuvvetine güveniyorsan, y?rt?c? hay­vanlarla dala?.

Allah kulda do?ruluk ister. O'na varmak isteyene marifet nuru gerektir. ?rfan sahiplerinin kalbine marifet güne?i do?mu?tur. O gü­ne? gece ve gündüz sönmez. O güne?e sahip olanlar do?ru olurlar.

Ey evlat! Münaf?klar? b?rak. Allah'?n azab?na kendini atmak is­teyenlerden uzak ol. Akl?n? ba??na al. Zamane insanlar?n?n ço?un­dan uzak dur. Onlar elbise giymi? kurtlara benzerler. ?yi insanlar azd?r.

Fakr aynas?n? al, hâline bir bak. O aynada sana ve di?erlerine ait ay?b? görme hassas?n? Allah'tan dile.

Sana her ?eyi bildiriyorum. Halk? ve Hâl?k'? anlat?yorum. ?er, yarat?lm??lar?n yan?ndad?r. Hay?r, Allah kat?ndad?r. O'na göre ?er yoktur.

Allah’?m, bizi yarat?lm??lar?n ?errinden koru. Dünya ve âhirette senin hayr?n? ver.

Her ?eyi sizin için ar?yorum. Bana bir ?ey gelmese de olur. ?pimi kuyuya salar?m; oradan ç?kan? size veririm; ben almam. Beni zengin edecek ?eyim var. Sizden hiçbir ?ey talep etmiyorum.

Bana göre çal??mak vard?r. Çal??amayacak olursam, tevekkül ederim. Sizin getirece?inize bakmam. Getirmenizi zaten beklemem. Nifak sahipleri sizi bekler; Allah'a güvenmez, sizin verece?inize da­yan?r. Allah'? unutur. Yaratan’a itimat etmez.

Bana böbürlenmeyin, yeryüzünde olan bütün varl??? tecrübe ede­bilirim; buna gücüm yeter. ?yinizi kötünüzü ay?rt edebilirim. Allah'?n verdi?i basar kuvveti ile bunu yapmaya güçlüyüm. Allah beni bu i?­lere ehil k?lm??t?r.

Kurtulu? istiyorsan, örsümün üstüne yat. Çekicimin vuru? ses­leri ile nefsin, ?eytanî duygular?n ve sana tesir eden ?eytanî kuvvet­lerin beynine sesleneyim. Dü?manlar?n? korkutay?m. Kötü arkada?­lar?n? kaç?ray?m.

Bu dü?manlar? yenmek için Allah'tan yard?m isteyiniz. Onlara sab?rla kar?? koyan, yard?m kazan?r. Varl???n? onlara teslim eden, re­zil ve rüsva olur.

Afetler çoktur; fakat onu indiren bir tanedir. Hastal?k say?lama­yacak kadard?r; ama onun doktoru bir tanedir. Ey nefisleri hasta olanlar. Varl???n?z? doktora teslim ediniz. Sizi tedavi ederken onu it­ham etmeye kalkmay?n?z. Onun kadar ?efkatli olamazs?n?z. Sizi in­citmeden tedavi eder. Nefsinizi o doktor kadar koruman?z kabil de­?ildir. O Aziz tabibin önünde dilinizi tutunuz. Ona taarruz etmeyiniz.

O'na teslim oldu?unuz takdirde dünya ve âhiretin hayr?n? bulursu­nuz.

Allah yolcular? tam bir deh?et, tam bir sükût ve tam bir sessiz­lik içindedirler. Bütün çabalamalar?, bunlara ermek içindir. Arad?k­lar?n? bulduktan sonra, Mevlâ dilerse onlar? konu?turur. Bazen ko­nu?tuklar?ndan haberleri bile olmaz. Allah k?yamet günü, kuru varl?klar? konu?turdu?u gibi onlar? da konu?turur. Hak konu?turursa onlar da konu?ur. Hak taraf?ndan verilirse onlar al?r. Allah açarsa onlar da aç?l?r. ?ç varl?klar? meleklere kalbolur. Melekler hakk?nda buyrulan; Allah'?n emrine isyan etmezler. Ne emir verilirse hemen yaparlar. (et-Tahrîm, 66/6) mealindeki âyet-i kerime, bir bak?ma onlar?n hâlini anlatan bir ?ahit... Meleklere kat?lmalar? bu yüzdendir.

Öbür yüze bak?l?rsa, daha üstün olduklar? gözükür. Çünkü ilâhî bilgileri daha çoktur. Marifet hâlleri daha yücedir. Melekler onlara hizmetçi olur. Onlara uyar ve onlardan faydalan?rlar. Kalpleri hik­metle doludur. Kalpleri bekçilerle çevrilidir. Herhangi bir darl?k ge­lecek olsa, d?? duygular?na tesir eder, bünyelerini y?kabilir; ama kalp âlemlerine asla varamaz.

Onlar?n derecesine ç?kmak arzusu besliyorsan, ?slâm dininin ha­kikatine ermeye bak. Sonra günahlar? b?rak, iç âlemde ve d?? âlem­de yap?lan bütün suçlara pi?man ol. Sonra, ?ifa verecek vera -?üp­helileri b?rakma- hâline ko?. Daha sonra dünyan?n helâl ve mubah i?lerine de gönül kapt?rma. Sonra Allah'?n fazl? sayesinde zat?na ya­k?n olmakla zengin olmaya bak. Zaten Hak zenginli?ine erdi?in za­man fazl ve ihsan seni ku?atm?? olur. K?smet ve lütuf kap?lar? sana kendili?inden aç?l?r. Dünya bazen üzerine kapan?r; bazen de bütün varl??? ile sana gelir. Bu hâl dünyada kald???n müddetçe devam eder.

Velî kullar?n hepsinde bu hâller tecelli etmez. Pek azlar? bu hâ­le erer. Erenler, ilim ve takva yönünden do?ru olduklar? için ererler, Hakk'?n zat?ndan gayr?s? ile u?ra?mazlar. Bunlar?n ço?una dünya tamamen kapal?d?r. E?er onlara dünya verilmi? olsayd?, zaten eremezlerdi. Dünyaya kap?l?r, Hakk'a hizmetten geri dururlard?.

Allah, velî kullar?n, zat?ndan fari? olmalar?n? istemez. Dünyal?k kap??may? ve dünya ehline kar??may? Allah onlara nasip etmemi?tir.

Büyük velîlerin, dünyaya kap?l?p azan? azd?r. Onlara göre dün­ya diye bir ?ey yoktur. Dünyan?n her ?eyi ile u?ra??rlar; ama onun hükmü alt?na girmezler.

Dünyan?n, pe?i s?ra ko?up gitti?i nebiler aras?nda, Peygamber (s.a.s) Efendimiz de vard?. Dünya her ?eyi ile ona ko?tu; ama o, hiç­birine iltifat etmedi. Hakk'?n hizmetinden geri durmad?. Dünyan?n hiç bir ?eyine bakmad?. Tam bir zühd ve çekinme hâli ta??d?. Yeryüzünün hazineleri emrine haz?r oldu?u zaman onu reddetti ve Yâ Rabbi, beni Sen’den ba?ka ?eyi olmayan miskinlerle ya?at, onlarla öldür ve onlarla k?yamet günü dirilt! diye duada bulundu.

Zühd sahibi olmak büyük bir i?tir; onu yapmaya kolay kolay güç yetmez.

?man sahibi h?rs a??rl???ndan kurtulmu?tur; çünkü bir ?eye has­ret duyarak abanmaz. Aceleci de de?ildir. Kalbi her ?eye kar?? bir çe­kinme duygusu besler. ?ç âlemini dünyaya kapt?rmaz. Allah'?n emri­ne girer. Bilir ki, kendisi için ayr?lan ba?kas?na gitmez; bu sebeple nefsin istekleri pe?inde ko?maz. Dünyaya dair istekleri arkaya atar. Yapt??? tâat için Allah'tan kabul diler.

Ey evlat! Allah yoluna girmek için iman sahibi olman lâz?m. Orada sebat için de ikana sahip olmal?s?n.

Bu yola girmek istedi?in zaman evvelâ d?? varl???n? korumak için örtüye, iç âlemini esirgemek için de imana muhtaçs?n. Mekke -Hac- yoluna gitmek böyle de?ildir. Oraya gitmek için iman sahibi olmak, sonra para saklamak için çanta gerek. Anlatmak istedi?im yol, d?? varl?k için örtü, iç varl?k için de iman ister. Bu yolun hem önü, hem de sonu vard?r. Ba?ka yollara benzemez.

Süfyan-? Sevrî'yi anlat?rlar: ?lme ba?lad??? s?ralarda, cebinde bir para çantas? ta??rd?. ?çinde be? yüz alt?n? vard?. Bir taraftan ilme ça­l???r, bir taraftan da muhtaçlara da??t?rd?. Paray? severdi. Ara s?ra elini para çantas?n?n üzerine koyar, ?öyle derdi: “Sen olmasayd?n bizi ezmeye çal???rlard?.” ?lmi bitirip irfan sahibi olduktan sonra, paraya k?ymet vermedi. Elinde ne varsa hepsini muhtaçlara da??tt?, pi?manl?k duymad?. Ve ?unlar? söyledi: “Gökleri demir kaplasa da ya?mur ya?masa, yer ta? olsa da bitkisi bitmese, yine de r?z?k hususunda üzüntü duymam. ?ayet bir talepte bulunursam, iman?m yok olur.

?man?n kuvvet buluncaya kadar çal?? ve sebeplere yap??. Sonra sebepleri b?rak, onlar? Yaratan'a ko?. Peygamberler çal??t?lar, borç ettiler, sebeplere yap??t?lar. Bunlar? ilk zamanlarda yapt?lar. Sonra tevekkül ettiler. Çal??makla tevekkülü birle?tirdiler. Her ?eyin bir il­ki, bir de sonu olur. Yolun bir d???, bir de içi vard?r.

Ey mahrum, çal??may? b?rakma. Tevekkülü de elde et. ?nsanla­r?n elindekine göz dikersen iman sahibi olamazs?n. Kudret sahibinin nimetlerini bilmemezlik olur. Allah sana dar?l?r, öz varl???ndan uzak­lara atar. Çal??may? b?rak?p halk?n verece?i küçük ?eyleri ummak âfet say?l?r.

Süleyman Peygamber mülkünden uzaklara at?ld??? zaman, Allah birçok ?eyle onu iptilâ etmi?ti. Onlar aras?nda, kullardan bir ?ey talep etmek de vard?.

Süleyman Peygamber, kendi diyar?nda iken çal???r, yerdi. Uzak­lara at?l?nca r?z?k yollar? ceza olarak ba?ka taraftan verilmeye ba?­land?.

Allah yolcular?n?n darl??? geçmez. Sanc?lar? dinmez. Gözleri ay­d?n olmaz. Musibetleri eksik olmaz; ta Hakk Teâlâ'ya kavu?uncaya kadar. Hakk Teâlâ'ya kavu?malar? iki yönden olur: Biri dünyada, öbürü âhirette. Kalp ve s?r âlemi ile dünyada Hakk'a vas?l olan az­d?r. Âhirette bütün varl?klar? ile O'na kavu?urlar. Kavu?an rahat ve huzura erer. Ama önceleri, a?lamakla s?zlamakla geçer.

Ey evlat! Nefsine helâl yedir. Temiz lokma ald?r. Onun kibrine sebep olan haram? ald?rma; sonra kibirli olur. Kendini be?enir, ede­bini bozar.

Allah'?m, Zat?n? bize bildir ki, seni öyle bilelim. Âmin!

 

Kaynak: Futûhu’l-Gayb

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net