SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Do?ru Söylediyse Kurtuldu
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Konuya serlevha yap?lan bu söz, âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullâh’a aittir. Olay ?öyle olmu? ve geli?mi?tir.

Bir meclis kurulmu?, meclisin ba??nda O, dinleyiciler de sahabiler… Saç?-ba?? da??n?k bir ki?i uzaktan göründü. Belli ki bir s?k?nt?s? var, onu halletmeye geliyor. Konu?uyor, bir ?eyler söylüyor ama ne dedi?i net olarak anla??lm?yordu.

Derken meclise yakla?t? ve ?slâm’?n ne oldu?unu Rasûlullâh’tan sormaya ba?lad?. Sorunun muhatab? aleyhissalâtu ve’s-selâm oldu?u için O ?öyle cevaplad?:

“Hamsü salevâtin fi’l-yevmi ve’l-leyli / Gece olsun gündüz olsun be? vakit namazdan ibarettir.”

 Cevab? al?nca bu sefer ?öyle bir soru daha yönelttiler ve dediler ki:

“Bundan ba?ka üzerime dü?en bir ?ey var m?d?r?”

Rasûlullâh:

“Hay?r, yoktur ancak nafile olarak k?lacak olursan o müstesna…” buyurdular.

Rasûlullâh bundan sonra Ramazan ay?nda tutulacak olan orucun farz oldu?unu, sonra da zekât? o ki?iye hat?rlatt?.

?slâm dininin do?du?unu, Peygamberin bu dini tebli? etti?ini duymu?, bu ilâhî ve yeni din hakk?nda bilgi edinmek istiyor, “Namazdan sonra oruç ve zekâta ait ba?ka hükümler var m?d?r?” diye soruyordu. Rasûlullâh da her defas?nda:

“Lâ illâ en tedavve’a… / Hay?r, yoktur ama nafile olarak oruç tutar, nafile olarak sadaka verirsen o ba?ka…” buyurdular.

Cevaplardan tatmin olup hemen dönerek ?öyle yürüyüp ayr?l?yordu.

“Vallâhi lâ ezîdü ‘alâ hâzâ ve lâ enkusu… / Yemin ederek söylüyorum ki ben bunlardan ne bir fazla ve ne de bir eksik yapaca??m.”

Bunu duyan risâlet-penâh Efendimiz:

“Efleha in sadeka… / Do?ru söylüyorsa kurtulmu?tur.” (Ebû Dâvûd, Kitâbu’s-Salâ, Bâbu Farz?’s-Salât, I, hds.391)

Bu hadiste, ?slâm’?n bina k?l?nd??? temellerden namaz, oruç, zekât söylenmi?, kelime-i ?ahadet ve hac belirtilmemi?tir. Ama di?er hadislerde bunlar da sarahatle belirtilmi?tir. Ayr?ca bu hadisin senedinde tam be? ki?i vard?r. Yine bu hadis, Buhari, Müslim, ?mam-? Mâlik ve Nesei taraf?ndan da rivayet edilmi?tir.

Hemen bu hadisten sonra gelen hadisin son k?sm?nda;

“Efleha ve ebîhi in sadeka, dehale’l-cennete ve ebîhi in sadeka / E?er do?ru söylüyorsa, babas? hakk? için kurtulmu?tur veya babas? hakk? için do?ru söylüyorsa o cennete girecektir.”  ?eklinde ayr?nt?lar da vard?r.

Buradaki yemin, öncekiler aras?nda yayg?n olan bir yemin çe?idi idi. Baba hakk?, ana ba?? ve benzeri yeminlerle yemin olmaz. O halde niçin böyle olmu?tur?

Hadis ?ârihleri ?u mütalaada bulunuyorlar. Diyorlar ki;

“Önceleri böyle yeminler vard?. Sonra bu yemin ?ekli ortadan kald?r?ld?.”

“Namazlar?n be? vakit olu?u Kur’ân-? Kerîm’de yoktur” yaygaras?yla ortaya ç?k?p ortal??a fitne tohumlar?n? ekme?e u?ra?anlar bu ve bu gibi hadisler kar??s?nda ne derler acaba!

Ebû Dâvûd hakk?nda birkaç kelime söyleyecek olursak deriz ki;

Onun eseri alt? sahih hadis kitab?ndan biridir. Hadisçilerin s?ralamas?na göre üçüncü s?radad?r. Yani;

1.      Buhârî

2.      Müslim

3.      Ebû Dâvûd

4.      Neseî

5.      Tirmizî

6.      ?bn Mâce

?bnu A‘rabî:

(Ki?inin yan?nda) ?lmi eserden hiçbir ?ey yoksa sadece Kur’ân ve Ebû Dâvûd’un hadis kitab? var ise, onun ba?ka kitaplara elbette ki ihtiyac? olmayacakt?r.” demi?tir.

Peygamber’in (s.a.s) hadisleri, Kur’ân-? Kerim’in aç?klay?c?s?d?r. Kendisinde uyulacak güzel bir ahlak vard?r.

O’nun ahlak?n? uygulamak, Sünnet’ini ya?atmak ?artt?r…

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net