SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bize Do?ru Gel, Bize!      (Gölp?narl?, I, 253; Furûzânfer, 844)

 

Bir an olsun dü?üncelerden vazgeçsen ne olur? Bal?k gibi bizim denizimize dalsan, orada dalgalar yutsan ne ç?kar?

Dü?üncelerinden uyur, onlardan vazgeçersen Ashâb-? Kehf’ten say?l?rs?n, dü?üncelerden mukaddes, münezzeh bir nur kesilirsin; ne olur bu hale gelsen!

Sen bir saman çöpüsün, bizse devlet kehribar?y?z; ?u samanl?ktan s?yr?l?p kehribara dönsen ne olur ki…

“Art?k bu sefer toprak olaca??m” diye yüz kere ahdettin. Bir kerecik de ahdinde dursan ne ç?kar.

Sen gizli bir incisin amma ?u samanl?kta toprak rengini alm??s?n. A güzel yüzlü, ne olur yüzündeki tozu topra?? bir y?kasan da ar?nsan!

Padi?ah o?lusun sen, Cebrâil’in bile secde etti?i varl?ks?n sen. Ne ç?kar a yoksul baban?n yurdunu bir arasan!

Tümden ayr?lm?? bir parças?n, bedenden ayr?lm?? bir elsin ancak; bari bundan sonra bizden ayr?lmasan ne olur!

O vakit ba?s?z kal?rs?n, mal?n mülkün gider, h?rstan, kibirden ayr?l?rs?n; fakat i?te o zaman ululuk âleminde ba? gösterir, görünürsün; bunu yapsan ne olur!

Hakk’?n zikrinden bir ?erbet iç de dü?ünceden kurtul. Ey ilâhi r?zaya mazhar olan, sava?a sar?lmasan ne olur. Yeter art?k, sen bir da?a benzersin; da?da alt?n madeni ara, ba??rmay? b?rak. Ba??r?p da?? seslendirmesen ne ç?kar!

 

Geldi?in Yer Hiç mi Akl?nda Yok? (Gölp?narl?, IV, 154-155; Furûzânfer, 304)

Hiç biliyor musun? Rebap (telli bir çalg?)ne diyor, gözya?lar?yla yan?p kavrulmu? ci?erlerle neler söylüyor?

Diyor ki etinden uzak dü?mü? bir deriyim ben, nas?l a?lamayay?m, nas?l dertlenmeyeyim ayr?l?ktan?

Tahta da diyor ki, yemye?il bir dald?m ben; balta kesti, b?çk? dildi beni.

A padi?ahlar, ayr?l?k garipleriyiz biz; sonunda dönülüp huzuruna var?lacak Hakk’a feryat etmedeyiz, duyun feryad?m?z?.

Önce Hakk’tan ayr?ld?k da ?u dünyaya geldik; fakat halden hale, ?ekilden ?ekle döne döne ona gidiyoruz biz.

Sesimiz, kervandaki çana benziyor yahut da buluttan dü?en y?ld?r?m sanki.

A konuk, hiçbir dura?a gönül verme; çünkü ondan çekilip ayr?l?rken yaralan?rs?n sonra.

Rebab?n ?u dosdo?ru sesi, ister Türk olsun, ister Rum ülkesinden, ister Arap; â??ksa onun dilincedir, onun dilidir.

Müjdeler olsun ey kavim! ??te bu, kap?n?n aç?l???d?r; tezce dolanmaktan, batmaktan kurtuldunuz art?k.

Kitab?n asl?, yan?nda olan sevgilinin râz?l?k vakti geldi çatt?, ferahlay?n.

Dedi ki kaybettiklerinize üzülmeyin; perdeleri y?rt?p yakan dolunay göründü.

Otlak, sulak bir yer buras?, çöktürün develerinizi; öyle nimetler var burada ki say?ya s??maz.

Sevgide çekilen cefada binlerce vefa var; sevgiyle susmada güzel güzel konu?ma lezzeti var.

A ulular biz sustuk, susmadaki s?rr? anlay?n art?k; do?rusunu daha da iyi bilir Allah.

                                                             

Benden Ayr?lma Demedim mi? (Gölp?narl?, III, 250; Furûzânfer, 1725)

Demedim mi sana, gitme oraya; seni tan?yan, bilen benim ancak; ?u yokluk serab?nda ya?ay?? kayna?? benim ancak.

K?zsan da, bin y?ll?k yola gitsen de sonunda gene bana gelirsin; varaca??n yer benim ancak.

Demedim mi sana, dünya hallerine, dünya ?ekillerine râz? olma; senin râz? olaca??n ota??n, ?ekillerini düzen benim ancak.

Demedim mi sana deniz benim, sen bir bal?ks?n; karaya, kurulu?a gitme; ar? duru denizin benim ancak.

Demedim mi sana, ku?lar gibi tuza?a gitme; gel, kanatlar?na uçu? gücünü veren benim ancak.

Demedim mi sana yol kesenler var, seni so?uturlar, buz gibi ederler; havandaki ate? de benim, ?ss?l?k (hararet)da benim ancak.

Demedim mi sana, kötü huylar verirler sana; beni kaybedersin; hâlbuki senin ar? duru kayna??n benim ancak.

Demedim mi sana; “kulun i?i gücü hangi sebeple düzene girer acaba?” deme; sebepsiz, cihetsiz yarat?c? benim ancak.

Gönlünde bir ???k varsa bil bakal?m, nerede evinin yolu; ilâhi huyluysan e?er, bil ki ev sahibin benim ancak.

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net