SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Bir Kez Gönül Y?kt?n ?se
Dr. Durak PUSMAZ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Günlük hayat?m?zda insan? en çok üzen ve üzerinde dü?ündüren konulardan biri, belki de üzerinde en çok durulmas? gerekeni, çok basit, hatta cevizin kabu?unu doldurmayacak kadar baya?? küçük meselelerden dolay? insanlar?n bir birlerinin kalplerini k?rmalar?, gönüllerini incitmeleridir. Bu tür olaylarla eminim hepiniz her gün kar??la?maktas?n?z ve çok üzülmektesiniz.

?nsan, etraf?nda cereyan eden bu tür olaylar? görünce, kendi kendine sormadan edemiyor: Acaba bizleri sevgi ve ?efkatle yaratan Yüce Yarat?c? birbirimizin kalbini k?rmak için mi yaratm??t?r? Buna elbette “evet” diye cevap vermek mümkün de?il. Öyle ise bu kinci, kaba-saba hareketlerimiz nereden kaynaklan?yor? Niçin birbirimizin kalbini k?r?yoruz? Niçin birbirimizin gönlünü incitiyoruz? Allah bizleri birbirimizin kalbini k?rmak, gönlünü incitmek için mi, yoksa k?r?lan kalpleri yapmak için mi yaratm??t?r? Niçin yap?c? olmuyoruz da kinci oluyoruz? Görevimiz insanlar?n kalplerini k?rmak, gönüllerini incitmek mi?

Evde çocuklar?m?z?n kalbini k?rar?z, e?imizin kalbini k?rar?z, yak?nlar?m?z?n kalplerini k?rar?z, i? yerinde emrimiz alt?nda çal??anlar?n, beraber çal??t???m?z kimselerin, arkada?lar?m?z?n, dostlar?m?z?n kalplerini k?rar?z. ?nsan sormadan edemiyor: Acaba biz k?rma makinas? m?y?z? Görevimiz bu mu?

Gönül yaparak küçükleri sevindirmek, büyüklerin de dualar?n? almak varken, niçin insanlar?n gönüllerini k?rar, kalplerini incitiriz?

Ayr?m yapmadan bütün insanlar?n, dostlar?m?z?n gönüllerini k?rmamaya dikkat etmeliyiz. Bir defa k?r?l?rsa kolay kolay yap?lmaz. Onun için atalar?m?z: Gönül bir s?rça sarayd?r, k?r?l?rsa yap?lmaz” demi?lerdir. Bak?n?z ?air bu hususu ne güzel ifade etmi?:

Gönül bir p?nard?r, çe?mesi var tas? yok

Y?kma kimsenin kalbini yapacak ustas? yok

 

Bir ba?ka ?air de ?öyle der:

Gönül derler buna s?rçadan ince

K?rma o gördü?ün ?i?e de?ildir

Açar çiçe?ini bahar gelince

Kesme o gördü?ün me?e de?ildir

 

Bilmeliyiz ki gönül y?kmak hüner de?ildir. Bunu insan sevgisi, ?efkat ve merhametten mahrum olan herkes yapabilir. As?l hüner harap olmu?, y?k?lm?? gönüllen tamir eylemektir. ?air ne güzel: söylemi?:

Kimseye bakî de?il mülk ü devlet, sim ü zer

Bir harap olmu? gönül tamirini etmektir hüner

 

Faik Memduh Pa?a da bir beytinde ?öyle der

Avc?l?k bir ?ikâr ?ey mi aceb

Gönül avla budur ni?ân-? edeb

 

?ran’?n ünlü dü?ünürü ?eyh Sa’di de ?öyle der:

Dünyay? terk etmek hüner de?ildir

Elinden gelirse bir gönül ek, birinin hat?r?n? yap

Dilimizde “gönül alma” diye bir tabir vard?r. ?nsan bunu çokça yapmal?, birbirlerinin gönüllerini almaya çal??mal?d?r. Gönül almak için çe?itli vesileler bulunabilir. Atalar?m?z: “Yar?m elma gönül alma” demi?lerdir. ?nsan?n, sevdiklerinin, dostlar?n?n gönüllerini almak için onlar? ziyaret edip veya telefon vb. vas?talarla aray?p hallerini sormas?, imkân? varsa küçük bir hediye al?p götürmesi yeter. Önemli olan de?erli hediyeler götürmek de?il, hat?rlay?p aram?? olmakt?r. Bütün insanlar?n gönülleri hep ayn? de?ildir; gönüller de insanlar gibi farkl?d?r. ?nsanlar nas?l ki çe?itli karakter, meslek ve me?rebe sahipseler, gönüller de öyledir. Bütün bu gönüllere iyilikle yakla??p gönül alanlar?n gönülleri ?âd olur.

?air ne güzel söylemi?:

Kimi bezirgând?r kimi esnaf,

Kimi ince kalpli kimi sine saf

Gönüller Kâbe‘dir, gir, eyle tavaf

Gönül alanlar?n gönlü ?âd olur

 

Allah dostlar? gerçek manada gönül erleridir. Bunlar gönül üzerinde çok durmu?lar, gönül yapmaya büyük önem vermi?ler ve insanlar? incitmekten, kalplerini k?rmaktan son derece sak?nd?rm??lard?r. Bu Allah dostlar?ndan ve gönül erlerinden bir tanesi Erzurumlu ?brahim Hakk? hazretleridir. ?brahim Hakk? hazretlerine göre insan?n gönlü Allah’?n saray?d?r, Hakk?n tecelli etti?i yerdir, Yüce Rabbimizin ulu dergâh?d?r.

O bu hususlar? bir manzumesinde ?öyle belirtir:

Sarây-? “lî maallâhi” gönüldür

Tecellîhâne vallahi gönüldür

Ne istersen yürü var O’ndan iste

Hüdâ’n?n ulu dergâh? gönüldür

 

Beyitte geçen “tecellîhâne”den maksat ?lâhî feyizlerin eserinin müminlerin kalplerinde belirmesidir.

Mümin Cenab-? Hakk?n tecellisine mazhar olmak istiyorsa, gönlünü a?yârdan/Allah’?n d???ndaki ?eylerden temizlemelidir. Onun için denilmi?tir ki:

Sür ç?kar a?yâr? dilden tâ tecelli ede Hak

Padi?ah girmez saraya hâne ma’mur olmadan

 

Bir ba?ka ?air de gönlün Yüce Allah’?n evi oldu?unu, Allah’?n d???ndaki ?eylerden temizlenirse yüce Allah’?n gönül saray?na inece?ini ?öyle ifade eder:

Dil beyt-i Hüdâ’d?r ân? pâk eyle sivâdan

Kasr?na nüzul eyleye Rahmân gecelerde

 

Yunus Emre de gönlü Allah’?n taht? olarak görür ve gönül y?kan?n hem bu dünyada, hem ahirette bedbah olaca??n? belirterek ?öyle der:

Gönül Çalab’?n taht?, Çalab gönüle bakt?

?ki cihan bedbaht?, kim gönül y?kt? ise

 

Sinan Pa?a da müminin kalbinin Allah’?n Ar?? oldu?unu, onu y?kman?n çok azg?nl?k ve ta?k?nl?k olaca??n? belirterek ?öyle der:

Kalb-i mümin Ar?-? Rahmân’d?r

An? y?kmak ziyade tufand?r.

 

Bir ba?ka ?air de fakirlerin kalplerini k?ranlar?n Hakk’?n oklar?na hedef olaca??n? belirterek ?öyle der.

Fukara kalbine her kim dokuna

Dokuna sinesi Hakk’?n okuna

Cihan ba??nda ey âkil

Budur makbulü ins ü cin

Ne kimse senden incinsin

Ne sen kimseden incin

 

Evet, ne güzel hayat düsturu! Öyle güzel bir ahlaka sahip olmal?y?z, öyle erdemli bir hayat sürmeliyiz ki; ne kimse bizden incinsin, ne de biz kimseden incinelim.

Bunun için bir taraftan ba?kalar?n? incitmemeye gayret gösterirken, di?er taraftan ba?kalar?n?n kusur ve hatalar?n? affedecek kadar ho?görülü olmal?y?z. Yunus Emre’nin dedi?i gibi insan Rabbini Kudüs’te, Kâbe’de, hacda de?il, kalbinde aramal? ve kesin olarak bilmeli ki e?er bir mü’minin kalbini k?rarsa Hakk’a eyledi?i secde de?ildir. Yunus Emre bu hususu manzum olarak ?öyle ifade eder:

Dervi?lik ba?tad?r, taçta de?ildir

Hararet nardad?r, saçta de?ildir

Ararsan Mevla‘y? kalbinde ara

Kudüs’te hacda, Kâbe’de de?ildir

E?er bir mü’minin kalbini k?rarsan

Hakk’a eyledi?in secde de?ildir

 

Yunus Emre bir ba?ka manzumesinde, bir kez gönül y?kan kimsenin k?ld??? namazlar?n hayr?n? göremeyece?ini belirterek ?öyle der:

Bir kere gönül y?kt?n ise

Bu k?ld???n namaz de?il

Yetmi? iki millet dahî

Elin yüzün yumaz de?il

 

Onun için ?air gönül yapmay? Kâbe’yi yapmaktan, üzüntülü, kederli olan kimseleri sevindirmeyi de köleyi hürriyetine kavu?turmaktan daha güzel ve sevapl? oldu?unu belirterek ?öyle der:

Gönül yapmak Halil‘im Kâbe bünyâd eylemekten ye?dir

Dil-i mahzunu ?ad etmek kul âzâd eylemekten ye?dir

 

Yaz?m?z? gönül erlerinden büyük Allah dostu Erzurumlu ?brahim Hakk? hazretlerinin ?u m?sralar?yla noktalayal?m:

Hiç kimseye hor bakma

?ncitme gönül y?kma

Sen nefsine yan ç?kma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler

4

18/09/2018 Dualar?m?z Kabul Olmuyor mu?

4

09/03/2018 Mü?min E?ini ?ncitmez

4

29/10/2017 Hassas Bir Ortam

4

17/07/2017 Bir Olay

4

23/02/2017 Allah Sevgisi

4

09/03/2016 Ki?i Noksan?n? Bilmek Gibi ?rfan Olmaz

4

27/02/2015 Hayra Anahtar, ?erre Kilit Olabilmek

4

03/06/2014 Bir Kez Gönül Y?kt?n ?se

4

26/02/2011 Kalbin Ar?-Duruluk K?vam?, ?hlâs

4

25/12/2010 Allah??n R?zas?

4

12/10/2010 Allah Bes Bâkî Heves

4

22/07/2010 Namazda Hu?û
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net