SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hediyelik Alt?nlar
Dursun GÜRLEK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sahaflar ?eyhi Hac? Muzaffer Ozak’?n anlatt??? ?u, hikâye beni çok etkiledi?i için, siz de?erli okuyucular?ma naklediyorum:

Bir adam mescitte namaz k?l?yor. Namaz?n? bitirdikten sonra bir heybenin içinde b?rakt??? bin alt?n?n yerinde yeller esti?ini görüyor. Ayn? mescitte namaz k?lmakta olan Hz. Ali Efendimiz’in torunu, ?mâm Câfer-i Sâd?k Efendimiz’e:

Mescitte ikimizden ba?ka kimse yok, param? ve heybemi sen çald?n”diyerek iftira ediyor. Hz. ?mam, her ne kadar,

Ben evlâd? Resuldenim. Böyle ?eylere tenezzül etmem”diyorsa da dinletemiyor. Adam:

Mescitte senden ba?ka kimse yoktu”diye diretiyor. Hz. ?mam soruyor:

Heybende ne kadar para vard??

Bin alt?n vard?

Öyleyse benimle beraber gel”diyerek paras? kaybolan adam? evine götürüyor. ?ahs?na ait paradan, kayboldu?u iddia edilen bin alt?n? adama veriyor. Paras?n? ald??? halde küstahl??? elden b?rakmayan iftirac?:

Almad?yd?n da bana bu paray? neden verdin?”diye soruyor.

Evlâd-? Muhammed’e iftira etti?in için ate?e girmeni istemedim. Ve bu paray? sana helâl ettim” buyurarak adam? sav?yor.

Hz. ?mam, bu hareketiyle bir Müslüman? yalanc? ç?karmak istemiyor. Fakat gelin görün ki, paras?n?n çal?nd???n? iddia eden adam, arkada?lar?n?n yan?na gelince, gülerek kendisine:“Geçmi? olsun”diyorlar. ?aka olsun diye kendisi namaz k?larken, içinde bin alt?n bulunan heybeyi gizlice al?p saklad?klar?n? söyleyip, heybesini ona teslim ediyorlar.

Adamca??z yapt??? hatay? anlayarak büyük bir üzüntüye kap?l?yor. Paras?n? kendi arkada?lar? al?p saklad?klar? halde hiç suçu olmayan ve mescitte kendisi gibi namaz k?lan çok ?erefli bir zât? h?rs?zl?kla itham etti?inden dolay? utan?yor. ?ahs?n? tarif ederek bu zât?n kim oldu?unu soruyor.

Kendisine: “Ozat Peygamber-i Zî?an?n amcas?n?n o?lu, Hz. Ali’nin torununun çocu?udur” denilince do?ruca Hz. Cafer’in evine ko?uyor. Ellerinden öperek aff?n? ve r?zâs?n? diliyor. Haks?z yere ald??? bin liray? iade etmek istiyor. Hz. ?mam kabul etmiyor ve adama ?öyle diyor:

Bu hâne, evlâd-? Muhammed hânesidir! Bu hâne, madeni nübüvvet, s?rr? velâyet, vârisi ulûm? Nebevi hânesidir. Bizim mülkümüzden bir ?ey ç?karsa, tekrar bize avdet etmez (dönmez.) Verdi?imizi geri almak, bizim ?an?m?za münasip ve lây?k de?ildir! O alt?nlar hediyemiz olsun, güle güle harca!”

 

Kaynak: Dursun Gürlek, Kültür Dünyam?zdan Manzaralar

4

18/09/2018 Hükümdar M?knat?stan Olsa

4

17/07/2017 Eski Kitaplardaki Eskimez Sözler

4

03/06/2014 Hediyelik Alt?nlar

4

16/02/2013 Kanûnî Sultan Süleyman ve ?mam-? Azam

4

12/10/2010 Osmanl?da Sadaka-i Câriye Alg?lay???

4

08/08/2010 ?stanbul?un Manevî Fatihleri

4

22/07/2010 ?anl? Selâhaddin ve Büyük Nûreddin
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net