SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hikaye-i Ebu Eyyub
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Yemen’de, Tübba Düru isminde, zengin, adaletli ve ihti?aml? bir melik ya?arm??. Her gün Allah’a yüz kere tövbe etti?i ve hastal?k gelince sab?rla katland??? için halk ona ‘Eyyûb’ lakab?n? vermi?ler.

Zebûr ile amel eder ve Davud Nebi’ye inan?rm??. ?sa Peygamber’den 150 yahut 250 y?l kadar sonra hükümdar olmu?. Pek çok say?da askeri ve dokuz tane de bilge veziri var imi?. Biri hariç di?er sekiz bilgesinin ad?n? bizzat o koymu?. Öyle ki, hiçbirinin ad? bir di?erinin ad?nda yer alan harflerle yaz?lmas?n diye, elifba dizgesindeki harflere küçükten büyü?e rakamsal kar??l?klar icat ederek en genç vezirinden en ya?l?ya do?ru birbirinden ayr?, benzersiz isimler bulabilmi?.

Eski zaman?n kay?tlar?n? tutanlar ve eski hikâyeleri co?kuyla anlatanlar bu isimleri ?öyle saym??lar: Ebced (a-b-c-d), Hevvez (he-v-z), Huttî (ha-t?-y), Kelemen (ke-l-m-n), Sa’fes (se-a’-f-sa), Kara?et (ka-r-?-t), Sehaz (se-h?-ze) ve Daz?? (da-zir?).

Yemen’de kullan?lan ?branî ve Arap elifbas?ndaki her bir harfin ancak bir defa geçti?i bu sekiz ismin dokuzuncusu Semul’e gelince, o asl?nda melikin babas?n?n da ad?ym??.

Yemen’in bu adaletli hükümdar? Tübba Düru bir gün ?sa dinini ö?renmek için Kudüs’e gitmeye karar vermi?. Yolu üzerindeki Mekke’ye u?ram??. Kâbe’yi tavaf ve ziyaret etmek istiyormu?. On iki bin asker ve vezirleri ile birlikte çad?rlar?n? kurmu?lar. Fakat buraya geldikleri zaman Mekke’nin ileri gelenleri bunlar? kar??lamam??, izzet ü ikramda bulunmam??lar. Bunun üzerine Melik Tübba’n?n emirleri, araya nifak sokmu?lar ve meliki gazaba getirip Mekke’nin ileri gelenlerinin mallar?n? ya?ma ettirmeyi, hatta baz?lar?n?n ba?lar?n? kestirmeyi dü?ündürtmü?ler. Bilge vezirler ise bu fikre kar?? ç?km??. ?çlerinden Semul, “Ahir Zaman Nebisi”nin Mekke’de do?mas?n?n yakla?t???n?, e?er Mekke halk? yok edilirse muhtemelen onun atalar?n?n da bundan zarar görece?i yahut do?umun geri kalma ihtimali bulundu?unu, bunun ise Allah’?n gazab?n? çekece?ini söylemi?.

Melik o gece Mekkelilere öfke duya duya yata??na girmi?. Fakat uykusunda ona bir hastal?k gelmi? ve bütün vücudu ?i?mi?. Hekimleri derdine bir türlü çare bulamam??lar. Ertesi gün ve daha ertesi gün, ?i?me gittikçe ilerlemi?. Nihayet dili a?z?n? kaplay?p nefes almas?n? zorla?t?rm??. O s?rada bir bilge, içindeki fesatl?k nedeniyle bu hâle geldi?ini, Semul’ün bahsetti?i “Ahir Zaman Nebisi”nin hak oldu?unu, ta??d??? kötü fikirlerden vazgeçerse iyile?ebilece?ini söylemi?. Melik Tübba söylenenleri dinleyip yava? yava? öfkesini yenmi? ve kötü niyetlerinden vazgeçip tövbe etmi?. Bedeni de evvelkinden sa?l?kl? hâle gelmi?.

Bu minval üzere Mekke’den kalk?p kendi yoluna gidecek olmu?. Çölü ve kara tepeleri a?m??. Sonunda yolu “Yesrib” diye bir kasabaya u?ram??. Da?lar?n aras?nda, ova gibi bir arazide kurulan bir kasabaym?? buras? ve çok zaman önce haraba yüz tutmu?. Münbit arazisi var iken ot bitmez, kervan geçmez bir yer olmu?. Tübba burada konaklamak bile istememi?. Çünkü her yer pek kötü kokuyormu?. Hekimleri ve bilge vezirleri kötü kokunun sebebini bir türlü anlayamam??lar.

Nihayet konacak menzil ararken yollar? bir mahalle u?ram??. Burada nedense o kötü koku yokmu?. Bilakis burunlar?na çok güzel bir koku geliyormu?. Melik bunun sebebini sordu?unda yine bilge Semul, Kâbe’de do?aca??n? söyledi?i peygamberin bir müddet sonra buraya gelece?inden, burada ya?ayaca?? ve sonunda bu güzel kokulu küçük yere defnolunaca??ndan, duyduklar? kokunun belki de ona ait olma ihtimali bulundu?undan bahsetmi?. “Ol Nebinin gelme zaman? yakla?maktad?r’’ demeyi de unutmam??.

Bunun üzerine Melik Tübba an?lan yerde toy kurdurup ?ölenler tertiplemi?. Günlerce çevredeki halka iyilik ve hay?rlar yaparak uzunca müddet, ol cennet kokulu ravzada konaklam??. Amma say?l? günlerin tükendi?i, uzun vakitlerin k?sald??? s?rada melikin emrindeki âlimler, kendisinden bir istekte bulunmu?lar:

Ey Melik-i muazzam! Sizin emrinizde yeterli say?da ulemâ ve tebaa vard?r, bizi burada b?rak?n?z ve bizim her birimiz için birer hane yapt?r?n?z. Ümit ederiz ki, o Nebi’nin dönemine eri?ir ve kendisine kavu?uruz. E?er, kendilerine kavu?abilirsek sizi de haberdar ederiz.

Bunun üzerine Melik, âlimlerinden k?rk? için birer ev yapt?rm?? ve her birine birer de cariye vererek birçok mal ba???lam??. Temelini ta? ile ördürdü?ü bir ev de, gelecek olan Nebi için yapt?r?p ?öyle vasiyette bulunmu?:

O muhterem zât Mekke’de peygamber olup da bu memlekete hicret buyurdu?u vakit, bu hanede ikamet eylesin.

Ol vakitlerde yaz? tu?lalara yaz?l?r, mektuplar böyle gönderilirmi?. Melik Tübba, pi?mi? tu?ladan bir tablet haz?rlatm??. Üzerini kendi eliyle yazd?ktan sonra bilge veziri Semul’e vasiyet etmi? ki:

?ayet, beklenen o son peygamber benim zaman?mda gelecek olursa pek âlâ; e?er benden sonra gelecek olursa o muhterem zât nam?na sana bu mektubu veriyorum. Emanetimi elden ele, babadan o?ula teslim ederek bizzat eline ula??ncaya kadar devrettiresin.

Me?er Melik Tübba, mektubun üzerine ?branî harfleriyle ?u ibareyi yazm??m??:

Evvel ve âhir, her ?ey, her emir ve takdir Allah Teâlâ’n?nd?r.

Erte vakitte melik, ordusunu alarak önce Kudüs’e varm??, ard?ndan memleketi olan Yemen’e dönmü?. Semul, melikin mektubunu bir sand??a koyup mühürlemi?. Ta ki emanet sahibini bulunca aç?ls?n.

Zamanlar akm??, do?anlar ölmü?. Hazrec kabilesinden olan Semul, Kutlu Peygamber’e eri?ememi?. Gel zaman, git zaman, Semul’ün yedi veya on iki göbek sonraki torunu Zeyd bu evde otururken ad? güzel “Muhammed” do?mu?. “Ol Ahir Zaman Nebisi”nin kutlu do?umundan yirmi y?l sonra da Zeyd’in bir o?lu olmu?. Ad?n? “Hâlid” koymu?lar. Bu Hâlid, arkada?? Revaha’n?n telkiniyle Müslümanl??a meyledip ‘E?hedü en lâ-îlâhe illa’llah ve e?hedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluhû’ diyerek imana gelmi? ve ikinci Akabe Biat?’nda Nebi’nin ümmeti olmay? kabul ederek onu can? pahas?na korumak üzere and içenler aras?na kat?lm??. Hâlid 22 ya??ndayken evlenmi? ve bir o?lu do?unca, çok tövbe edenlerden ve hastal?k gelirse sab?r gösterenlerden olsun diye ona büyük büyük dedesi Semul’e imkân tan?yan Melik Tübba Düru’nun lakab? Eyyûb’u ad diye koymu?. Ol sebepten Yesribliler Hâlid’e Ebû Eyyûb demi?ler. Zanaat? çulhal?k olan ve bez dokuyarak geçinen Hâlid, nâm-? di?er “Ebû Eyyûb el-Ensarî”, me?er ad?ndan dolay? bilge Semul’ün hikmetini ta??rm??. Ve onun zaman?nda olmu? hep olanlar.”

 

(Pala, ?skender/ Mihmandar -Hikâye-i Ebû Eyyûb, Sûleymaniye Kütüphanesi, Yazma Ba???lar Bölümü, nr. 4032, yaz?l???: H.1300/M.1882, v.l5a-b. K?smen sadele?tirilmi?tir)

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net