SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Gözümün nuru, gönlümdeki güzelliklerin muhatab?, nedimim, pek k?ymetli evlâd?m, ?hsan Efendi o?lum, Cenâb-? Hudâ’n?n selâm?, rahmeti, bereketi sizin ve ailenizin üzerine olsun.

Yazm?? oldu?unuz sat?rlar, s?hhat ve afiyetinizden haber veren cümleler bizleri mesrur eyliyor. Hele, ?eyhinizin en son ziyaretindeki konu?mas?n? dinledi?inizde “Bir an kar??mda sanki siz vard?n?z.” ?eklindeki ifadeniz fakiri tebessüme sevk etti. Hay?r dualarla sizi epeyce yâd eyledim.

?n?allahu’r-Rahmân hep güzelliklerle an?l?r ve daima Cenâb-? Hakk’?n raz? oldu?u i?lerle me?gul olur, hâdim olursunuz. Â??k Yunus’un dedi?i gibi: “Hepisinden eyice; bir gönüle girmektir!” Bir kimse Cenâb-? Hakk’?n nazargâh? olmu? hatta O Zü’l-celâl-i ve’l ikram’a kalbi âyine olmu? ki?inin gönlünde yer tutarsa Hakk Teâlâ meleklerine “?u sevdi?im kulun kalbindeki ?ahsa ikramda bulunun, maddi ve mânevi mü?küllerini halledip hizmette bulunun.” diye emr u ferman buyururmu?. Yani sizin anlayaca??n?z o?lum, Allah-u Teâlâ’ya yak?n olan kullar da gidilip himmet istenildi?inde veyahut dua niyaz edildi?inde, oturup öyle uzun uzun saatlerce duada bulunmazlar. O müracaat? sad?rlar?nda bir ?ekilde muhafaza ederler. Ve e?ref saati geldi?inde, Hakk Teâlâ ile mukârebeleri ve rab?ta-? kemalleri esnas?nda zaten Cenâb-? Hakk sadr-? velisinde bulunan bu müracaat? dile gelmeden kabul eder. ??te Â??k Yunus hem böyle bir kalp sahibinin gönlüne girmeyi hem de böyle gönül sahiplerinin saf?na dâhil olmay? pek güzel ifade eylemi?tir.

Rabbin ihsan?na mazhar, ?hsan Efendi o?lum! Nefs-i mülhime’den sana birazc?k bahsetmi?tik. Lakin mektubundan anlad?m ki biraz daha izah lâz?m. Bu sat?rlar? okuyunca sak?n anlayamad?n?z diye üzülmeyiniz, zirâ izahat?m?z?n sebebi nefs-i mülhime s?fatlar?na daha fazla â?inal?k içindir. Cenab-? Hudâ idrakinizi ziyadele?tirsin. Hemen bir daha arz etmek gerekir ki, Evliyaullah Hazerât?n?n tâlim ettikleri yedi nefs derecesine Kur’an-? Mecid’den âyetler i?aret etmektedir. Sûre-i Yûsuf’ta geçen âyet Nefs-i Emmâre’ye, Sûre-i K?yâme’de geçen âyet Nefs-i Levvâme’ye, Sûre-i ?ems’de geçen âyet Nefs-i Mülhime’ye, Sûre-i Fecr’de geçen âyetler s?ras?yla Nefs-i Mutmainne’ye, Rad?yye’ye ve Mard?yye’ye i?aret eylemektedir. Üzerinde dü?ünüle… Nefs-i Mülhime’ye gelince:

Kur’an-? Kerîm’i Cenâb-? Hakk’?n inayeti ile sadece kulaklar?yla duyup, gözleri ile görüp, dilleriyle okumakla kalmayan, gönülleriyle de âyetlerin hikmet ve esrar?na yakîn olan âlimler manalar? türlü türlü güzelliklerle bizlere aktarm??lard?r ki Mülhime’ye i?aret eden âyette de pek çok esrar-? ilâhi vard?r. Dikkat edilirse bu âyet-i kerimede Cenab-? Hakk kelâmda “fe elhemehâ fücûrahâ ve takvâhâ” (sonra ona fücurunu -s?n?r tan?maz günah ve kötülü?ünü- ve ondan sak?nmay? ilham edene and olsun- ki… (?ems suresi,  8. ayet)buyurarak “f?sk u fücur”u evvele, “takvâ”y? sonraya alm??t?r.

Seyr u süluka giren dervi?ân?n ekserisinin bu makamda ayaklar? kaym??t?r. ?eytan?n vesvesesini, nefsin f?sk ü fücura davetini ilhâmat-? Rabbanî zanneden birçok kimse öyle bir dü?mü?lerdir ki, seyr u sülûktan önceki hallerini bile mumla arar vaziyettedirler. Allah Teâlâ Furkân-? Mübîn’inde “Kur’ân’? okumak istedi?inizde ?eytandan bana s???n?n!” buyurmu?tur. ?imdi anla??lm??t?r ki; hem âyât-? ilmiyye olan Kur’ân-? Kerim’i okurken hem de âyât-? kevniyye olan âlemleri ve bu âyetlerin en büyü?ü olan insan? okurken, ?eytandan Allah’a s???nmak icap eder. Bu âyet ayn? zamanda, Mülhime makam?nda olan ki?inin “Allah’tan ba?ka sevilecek ve meyledilecek nesne yoktur.” manas?yla tevhidi okumak demektir. Zirâ ilhâmat?n men?ei kalp ve gönüldür. A?k?n men?ei de kalp ve gönüldür. Nas?l ki Kelime-i Tevhid’in ba??nda “?lahlar yoktur.” denilip “?lla Allah vard?r.” zikrediliyor ise bu âyette de en öce f?sk u fücur zikredilip ancak bunlardan geçenlere Takvâ beyan edilece?ine i?aret vard?r. Takvâ ne demektir? Sevdi?inden çekinmek demektir. Mahbubundan utanmak demektir. ??te bu Mülhime makam?nda kulun kalbinde Allah a?k? tulû ederse art?k buradan “Mutmainne” ye geçmek Cenâb-? Hakk’?n lütfu ile mümkündür. Kelime-i Tevhid’in Kitâbullah’taki bir ba?ka ismi de “Kelimetü’t Takvâ / Takva Kelimesi”dir. Üzerinde ârifâne tefekkür edilsin.

Hz. Mevlânâ Celâleddin Rûmi: “Gâfiller Allah’? dünya semalar?nda arar, â??klar ise kalp semalar?nda Hakk’?n Cemâlini mü?ahade ile me?guldürler.” buyurur. Bu makamda dervi? o kadar müteyakk?z, o kadar dikkatlidir ki ba??n? öne e?er de ne kalbine do?ru tam bakabilir ne de ba??n? kald?r?p sa?a sola nazar eder. D??ar?ya nazar edemez, kalbindekinin ondan yüz çevirmesinden korkar. Kalbine de tam teveccüh edemez, zirâ kendinde, gönlündeki Sultan’a bakacak yüz olmad???n? tefekkür eder mahcubiyetle boyuncu?unu büker bekler. ??te bu âyetteki (takva) kelimesi bu haleti de içine al?r.

Ayân oldu ki ilhâmâta mazhar olan dervi? bu takva üzerine ad?mlar?n? atmazsa Makam-? Mutmainne’ye eri?mek ?öyle dursun; nefsinin ve ?eytan?n tatminiyle me?gul olup aya?? kay?p gider. Temkinli olmak ve söz dinlemek bu nev’i hallerden ki?iyi muhafaza eder. ?eyhiniz size her hafta 70.000 Kelime-i Tevhid zikrini vermekle ve evrad?n?z? sabah ak?am okumaya sizi me’mur etmekle Allahu a’lem sizdeki s?yâneti (muhafazay?) ve Mülhime askerlerinin artmas?n? böylece muzafferiyeti temin eylemi?tir. Bu söze icabet ederek zikirle me?gul olman?z sâir kimsenin zikir ile me?gul olmas?na beklemez. Çünkü Kelime-i Tevhid sözünün bereketi, söz dinlemenin berekât?yla birle?ir, tesiri daha da artar.

Muhabbetli o?lum, ?eyh Efendi Hazretleri’nin “Etraf?n?zdakilere Allah ve Resûl muhabbetini ne?redebilir ve sohbet edebilirsiniz.” diye izin verdi?ini yaz?yorsunuz. Evlâd?m, rab?tan? tam eyle. ?nsanlar?n ?errinden, bulundu?un mekân?n ?errinden Cenâb-? Hakk’a s???narak, senin ?errinden de etraf?n?n muhafaza olmas?n? niyaz ederek sözünü dinleyebilece?ini ümid etti?in kimselerle sohbette bulun! Ma’lum, ?u anda Balkanlar?n durumu fevkalâde bozulmu?tur. ?nsanlar f?rkalara ayr?lm?? böylece hem dinsizlerin hem de kendilerini dine mensupmu? gibi gösteren dinsizlerin ve H?ristiyanlar?n oyunlar?na daha kolay dü?meye ba?lam??lard?r. Hatta üzülerek duyuyoruz ki, baz? devlet görevlileri de zulmederek halk? bezdirmi?lerdir. ?eyhin sana bu ahval içerisinde yapman gerekeni söylemi?tir. Eskiden olsayd?, ki?i bu esmâda iken seyr u sülukunda bu merhalede iken böyle vazifeler verilmezdi! ?imdi ise durum farkl?. ?slâm âleminin vücudu kan kaybetmekte… Bir insan oluk oluk kan kaybederken ehil bir tabib gelsin yaras?n? sars?n diye beklemez! Durumunu gören ki?i hemen eline temiz bir çaput al?p yaray? sarar veya ba?ka bir ?ekilde duruma mâni olur. Maalesef ?u anki ahvalimiz böyledir.

Umuma aç?k olan yerlerde insanlarla sohbette bulun. Lâkin çok mahrem meseleleri açma. Zirâ insanlardan gizli yerlerde meclis kurarsan?z halk size daha çok tecessüs eder yapt???n?z iyi i?lerinizi dahi kötülük zannedebilir. Halk?n aras?na kar???rsan?z, dikkat çekmemek için daha iyidir.

Ayr?ca hüsn-i zan etti?iniz, emniyetine güvendi?iniz karde?lerinizden baz?lar?n?n evini sohbet mahalli edininiz. Kur’an-? Kerim’de Cenab-? Hakk zulmün artt??? firavun devrinde, Mûsa ve Harûn Aleyhimesselam’a tebli?in ve sohbetin yap?labilece?i evler edinilmesini emretmi?tir. Zirâ cemiyetin nüvesi ev ve ailedir. Din hayattan gayri de?ildir. Hayat?n kendisidir. ?nsanlar?n ekserisi dini, mescid ve zaviyelerde ibadetle s?n?rl? görmektedir. Din, insan hayat?n?n hem evvelini hem hâlini hem de âhirini tamamen içine al?r. Evlerde yap?lacak sohbetler bu dü?ünce tarz?na da vesile olacak, ayr?ca muhabbetinizi artt?racakt?r. Unutmay?n?z ki Cenâb-? Peygamber de bir müddet “Erkâm’?n Evi”nde ir?ad?na devam eylemi?lerdir. Bâr (yük) olmadan, yâr olarak siz de bu nev’i hizmete riayet eyleyin.

Mana”da (yani rüyada) çok görmek istedi?in baz? zevat? görememen meselesine gelince, evlad?m! Bazen insan çok muhabbetinden dolay? da sevdiklerini rüyada göremeyebilir. Vazifelerini hu?û ve huzurla ifâ eyle. Gerisini tabiî seyrine b?rak?ver, sükûnet üzere ol. Sakin ol ki, tecellileri fark edesin.

Evlâd?m, iki cihanda azîz olas?n. Azizlerle bulunas?n. Zaman?n ve mekân?n izzeti senin aziz ahlâk?na daima yolda? olsun. Cenâb-? Hakk seni nefsine, her türlü maddi ve manevi dü?man?na kar?? da aziz eyleyip zelil ve süfli ahvalden ve ahlaktan muhafaza eylesin. Dualar?m?z ve niyazlar?m?z her ne kadar zelil olsak da Aziz ve Muizz olan Cenâb-? Hakk’?n raz? oldu?u ve dergâh-? izzetinde kabul buyurdu?u dualardan k?l?ns?n.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net