SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mekke Ve Medine?nin Fazileti
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Arza bir toprak parças? olarak bakar ve onu öyle görürseniz, topraklar?n, k?talar?n, ?ehirlerin kara parças? olan her yerin birbirinden fark? olmad???n? dü?ünürsünüz.

Ama öyle de?ildir.

Rasûlullâh (s.a.s) bu hususta topra?? ?öyle dört k?sma ay?rm?? oldu?unu bilmede fayda vard?r. (Bu hadis, ilmi anlama manas?nda olan hadistir.)

?erefu’l-mekân bi’l-mekîn” denilmi?tir. Bunun anlam? ?udur:

Mekân?n ?erefi, orada oturan ile orant?l?d?r. Biraz açacak olursak, e?er bir makamda oturan, oray? her bak?mdan dolduruyor, onun hakk?n? veriyor ise, bu o ki?inin fazilet, ?eref ve üstünlü?ünden dolay?d?r. Yoksa bo? bir mekân ve makam kuru kuruya bir anlam ifade etmemektedir.

Buradan bir ilgi kurarak diyoruz ki, Mekke ile Medine’nin faziletli olu?u evvela oraya bu özelli?i Cenâb-? Allah’?n vermesindendir. Sonra da orada gönderdi?i Peygamber’in hat?ralar?n?n olmas? ve kabirlerinin o mekânlarda olmas?ndand?r.

?üphesiz ki, âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullâh (s.a.s), Allah’?n (c.c) ho?nut ve raz? oldu?u kullar?ndand?r. Hatta onu sevmenin ve ona itaat edip uyman?n iman ile ba?lant?s? vard?r. Aksine olan hareket ve davran??lar, imans?zl???n alâmetlerindendir.

1. Enes b. Mâlik’ten (r.a); Nebî (s.a.s) buyurdu ki:

Hiç biriniz, kendiniz için arzu etti?inizi karde?iniz için de arzu etmedikçe iman etmi? olmaz.

2. Ebû Hüreyre’den; Rasûlullâh (s.a.s) buyurdu ki:

Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, hiçbiriniz ben ona ebeveyninden ve evlad?ndan daha sevgili olmad?kça iman etmi? olmaz.

?man?n kemal derecesine ula?mas? ancak ona kay?ts?z-?arts?z teslim olmaktan geçer. Bundan dolay? Amr b. As’?n sevgisini ifade ederken, ona olan sevgi ve taziminden dolay?,

Gözlerimi doyura doyura kendisine bakamad?m” deyi?i ile Hz. Ömer’in,

Ve min nefsî / Nefsimden de daha daha fazla seviyorum” deyi?i ve böyle olunca da Rasûlullâh’?n,

el-Ân yâ Ömer! / ??te ?imdi oldu ya Ömer” deyi?leri, sahabenin ona sevgi ve muhabbetlerini göstermektedir.

Ümmeti oldu?unu söyleyen bizlerinde ayn? davran??lar? sergilememiz laz?md?r.

3. Enes’in (r.a) di?er bir rivayeti daha vard?r ki; Rasûlullâh (s.a.s):

Kimde üç ?ey bulunursa, iman?n tad?n? tatm?? olur. Allah ve Rasûlünü her ?eyden çok sevmek…

4. Rasûlullah (s.a.s):

“?man?n alameti Ensâr’a muhabbet etmek, nifak?n alameti de onlara bu?zetmektir”demi?tir.

5. Fert olarak da Hz. Ali’ye:

“Ya Ali! Sana mü’minden ba?kas? muhabbet etmez, münaf?ktan ba?kas? da bu?z etmez”demi?tir.

6. Sahabîlerin ço?u hakk?nda da ayr? ayr? tavsiyeleri vard?r.

“Herkim onlar? severse bana muhabbetinden dolay? sever. Herkim de onlara bu?z ederse bana bu?zundan dolay? bu?z eder.”

Tarih boyunca, Medine iman?n kalesi olmu?tur. Muhacir ile Ensâr orada bir araya gelmi? ve ?slâm oradan dünyaya yay?lm??t?r. Cihad?n bayraklar? o zaman ?slâm beldesinin ba??ehri konumunda olan bu mübarek mekânda dikilmi?, dört bir yana Müslüman askerler, ?slâm dininin yükselmesi için dü?üne gider gibi sevinç içinde gitmi?ler, ya ?ehid veya gazi olmu?lard?r.

Medine öyle kudsi bir mekând?r ki, ilahi emir gere?i Rasûlullah oraya göç etti.

Yakla??k 13 sene orada ya?ad? ve orada vefat etti. Kabri oradad?r, oradan dirilecek…

?lkönce onun için ba‘s olunmak üzere Medine topra?? yar?lacak…

Mekke ve Medine topra??na bu ?eref ve mübarekli?i veren Allah’t?r. Birinci olarak en hay?rl? toprak Mekke-i Mükerreme, ondan sonra Medine-i Münevvere sonra da Kuds-u ?erîf gelmektedir. Burada yap?lan ibadetler sevap itibariyle daha yüksektir. Mekke’nin mübarek olu?u hem âyet ve hem de hadisle sabittir.

“?üphesiz âlemlere bereket ve hidayet kayna?? olarak insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke’deki Kâbe’dir. Orada apaç?k ni?aneler ve ayr?ca ?brahim’in makam? vard?r. Oraya giren emniyette olur. Yol bak?m?ndan gidebilenlerin o evi haccetmesi Allah’?n insanlar üzerinde bir hakk?d?r. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müsta?nidir.”  Âl-i imran 96-97

Rasûlullah (s.a.s), kâfirler kendisini Mekke’den ç?karmaya mecbur ettikleri zaman Hz. Ebûbekir ile gizlice Medine’ye do?ru gidecekti. ??te o zaman Mekke’ye dönerek ?öyle demi?ti:

“Yeminle söylüyorum ki, gerçekte sen ey Mekke, yeryüzünün en hay?rl? topra??s?n. Ve yine sen Allah’a da en sevimli yersin. Senden ç?kar?lmak istenmeseydim, asla ç?kmazd?m.”

Hadisi, Tirmizî ve ?bnu Mâce rivayet etmi?lerdir, hadis sahihtir.

Bu mübarekli?inden dolay? oradan ayr?lmak istemiyordu. Fakat kader öyle de?ildi. Oradan ayr?laca??n? da, ilk vahiy geldi?inde Varaka b. Nevfel’e gittiklerinde, onun ?u sözüne hayret ve üzüntü içinde kalarak sormu?tu:

“Eve muhriciyye annî/ Beni oradan ç?karacaklar m??

?lk vahyin tesirinde kalan Rasûlullah, Hz. Hatice’nin te?vikiyle kendisinin akrabas? olan, ilahi dinler hakk?nda da bilgisi bulunan Varaka’ya gitmi?ler, ondan bilgi alm??lard?. Kendisine Hira Da??’nda gelenin, daha önceleri di?er peygamberlere gelen melek oldu?undan bahisle, “Ke?ke genç olsayd?m da, Mekke’den ç?kard?klar?nda sana yard?m etseydim” demi?ti. ??te buna kar??l?k, Rasûlullah “Beni oradan ç?karacaklar m??” buyurdu.

 

Devam? gelecek say?da…

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net