SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?stimdât, Tevessül ve Teveccüh
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

?stimdât

Medet dilemek, yard?m istemek demektir. Her türlü yard?m?n kayna?? ve ba?vurulacak mercii Allah Teâlâ hazretleridir. Allah Teâlâ hazretlerinden ba?kas?ndan do?rudan yard?m dilemek söz konusu olamaz. Tasavvufta Hz. Peygamber, ?eyh veya benzeri maneviyat büyüklerinden istimdât, do?rudan onlar?n ?ah?slar?ndan bir talep demek de?ildir. Belki onlar?n ?nd-i ?lahi’deki itibar ve derecelerinden yararlanmak için bir tevessüldür.

Medet yâ ?eyh”, “Medet yâ Abdulkadir”, “Medet yâ Gavs-? A’zam”, “Medet yâ Hazret-i Hüdâyi” gibi laf?zlar ve levhalar, bu ?ah?slara duyulan manevi sevginin bir ifadesidir.

?nsan, be?er olman?n gere?i s???nma duygusu ta??r. Çocuk anne-babas?na, talebe hocas?na, mürid ?eyhine s???nmak ve yak?n olmak ister. ?stimdât bu s???nma duygusunun bir tezahürüdür. Vahdet-i vücud inanc?ndaki “insan-? kâmil”, Allah ve Rasûlü’nün ahlak?yla ahlaklanm??, kemal s?fatlar?yla muttas?f ve Hakk’?n mazhar? demek oldu?u için, ruhani bir tasarrufa da mazhard?r. Mazhard?r diyoruz çünkü gerçek tasarruf Allah’?nd?r. Kul veya ki?i bu tasarrufun görüntüsüdür. Bu itibarla sâlik ve dervi?, insan-? kâmil olarak görüldü?ü ?eyhinden tarikat piri veya pirlerden birinden istimdât ve istiâne etti?inde, asl?nda talebini Allah’a arz etmi?tir. Çünkü vahdet-i vücud inanc?nda bütün fiiller Allah’?nd?r. Kudret ve kuvvet de sadece O’na aittir. Konuya bu aç?dan bak?ld???nda, ?er’i bir tehlike söz konusu de?ildir. Ancak istimdât edilen ki?inin bizzat kendisinde bir varl?k görüp, talep ondan olacak olursa, elbette ki caiz olmaz. Sahibini ?irke dü?ürebilir.

?stimdâd?n ölü ve diriden olmas?, onlara bir varl?k izafe etmemek ?art?yla mümkün görülmü?tür. Hatta sûfiler ölüden istiâne için Kemalpa?azâde’nin ?erh-i Hadis-i Erbain’inde yer verdi?i:

??lerinizde ?a?k?nl??a dü?ünce ehl-i kuburdan yard?m isteyiniz (istiâne)” (Ke?fu’l-Hafâ, I, 85 (213)hadisini delil sayarlar. Baz? türbelerde yaz?l? bulunan bu hadisin s?hhati üzerinde tart??maya girmeden, anlam?na müteallik ?unu söylemek isterim:

Ehl-i kubûr” ölüler ve ölümü dü?ünerek kendisini ölüm sonras?na haz?rlayanlard?r. ?nsan dünya i?ine dalmaktan ?a?k?na dönünce, kabir ehlinin halini, ölümü ve ölüm ötesini dü?ünerek, kendini toparlamak ve onlar?n halinden kendi haline bir yard?m umarak gönlünü Allah’a rabt etmek durumundad?r. Ölüm rab?tas? veya tefekkür-i mevt, insan? dünya lezzetlerine aldanmaktan belli ölçüde korur. Bu yüzden hadis-i ?erifte, “Dünya lezzetlerini unutturan ölümü çokça dü?ününüz.(Tirmizi, K?yame/26)buyurulmu?tur.

Baz? tarikatlarda, zikir s?ras?nda sâlikin, ?eyhinin kalbinden kendi gönlüne bir feyzin akt???n? dü?ünerek istimdât etmesi de söz konusudur. Nitekim Nasrullah Bahâi, zikir s?ras?ndaki bu istimdât? ?öyle anlatmaktad?r:

Zikir murad eden kimse, iki dizi üzerine oturup a?z?n? kapat?r, gözlerini yumar, bütün his ve kuvvetlerini faaliyetten men ederek, ?eyhin ruhaniyetine teveccüh edip ondan istimdât da bulunur.” (Risale-i Buhariyye, ?stanbul 1328, s.25)

 

Tevessül

Bir ?eyi veya bir ?ahs? Allah için arac? ve vas?ta k?lmak, ?efaatçi ve vesile edinmek anlam?ndad?r. Kur’an-? Kerim’deki:

Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na ula?maya vesile aray?n” (el-Mâide, 5/35)ayet-i kerimesi ile ?u iki hadis-i ?erif vesile veya tevessüle delil say?lm??t?r:

a) Hz. Ömer (r.a) Peygamberimizin amcas? Hz. Abbas ile tevessül ederek:

Ya Rabbi, kurakl?k içinde kal?nca Peygamberimiz ile sana tevessül ederdik. Bize ya?mur verirdin, ?imdi de O’nun amcas? ile tevessül ediyoruz. Bizi suya kavu?tur.” derdi ve ya?mur ya?ard?. (Buhari, ?stiskâ/15)

b) Gözleri kapanan biri, Peygamberimiz’e gelerek:

Yâ Rasulallah, gözlerim kapand?; benim için Allah’a dua buyur.” dedi. Peygamberimiz ?öyle buyurdu:

Abdest al, iki rekât namaz k?l, sonra da ?öyle de:

‘Allah’?m! Peygamberin Muhammed ile sana tevessül ediyorum. Ey Muhammed, gözümün aç?lmas? için senin ?efaatçi olman? istiyorum. Allah’?m onun, hakk?mdaki ?efaatini kabul buyur.’Bunun ard?ndan Hz. Peygamber (s.a.v) ?unlar? ilave etti:

Bir ihtiyac?n oldu?unda hep ayn?s?n? yap!” Bu olaydan sonra adam?n gözleri aç?lm??t?r. (Tirmizi, Deâvât/49)

Tevessül, ya ibadet ve amellerle olur, ya da Hz. Peygamber, veli ve sâlih ki?ileri vesile k?larak olur. Amellerin Hakk’a yak?nl???n?n vesile, Allah’?n r?zas?na ermeye vas?ta oldu?unda ?üphe yoktur. Hz. Peygamber’i (s.a.s) vesile k?lman?n cevaz?, kendi ifadeleriyle sabit olan ?efaat yetkisi ve ikinci hadis-i ?eriften ortaya ç?kmaktad?r. Salih ki?ilerin vesile ittihaz? ise, ilk hadis-i ?erife dayan?larak genellikle kabul edilen görü?tür. Nitekim vesile ayetinin tefsirinde Bursal? ?smail Hakk? bu görü?lere i?aret eder. (bk. Rûhu’l-Beyân, II, 388)

?htilafl? olan ise, ölmü? kimseleri vesile edinerek yap?lan tevessüldür. Sûfiler, enbiya, evliya ve sâlih uleman?n, ahirete intikal etmi? olsalar da ruhaniyetlerine tevessül edilebilece?ini kabul etmektedir. Tevessülde öncelikle hedef Allah’a yakla?mak, r?zas?na ula?makt?r. Bir dile?in kabulü veya bir musibetin def ve ref’ edimesi için, enbiya ve evliya ile salihlerin ruhaniyetlerine tevessül suretiyle Hakk Teâlâ’dan talepte bulunmak da tevessül kapsam?na girer.

Tevessül veya vesile anlay???nda ibadet ve taatin çoklu?u Cennete girme sebebi de?ildir. Cennet ve kurbet, Allah’?n lütuf ve ikram?yla olur. O’nun lütfu olmadan ne Cennet ne de kurbet gerçekle?ir. Bu yüzden ibadet ve amellerle tâatlar vesile edilerek Hakk’tan niyazda bulunmak, O’na iltica etmek, kulu Alah’a yakla?t?rd??? gibi, Cennetin kap?lar?n? da açar. Tasavvufi telakkide, “Benim amellerim beni kurtar?r ve bana yeter” dü?üncesi yanl??t?r. Çünkü ibadetler Cennetin kar??l?k ve bahas? de?il, Hak murad etmi?se, ancak bahanesidir.

 

Teveccüh

Teveccüh yöneli? demektir. Genelde Hakk’a yöneli? ve kalbi alaka için kullan?l?r. Müridin mür?idine yönelip gönlünü ba?lamas? anlam?nda kullan?ld??? gibi, mür?idin müridini tam kar??s?na al?p ona nazar ederek, hiç konu?madan ba? ba?a kalmalar? manas?na da kullan?l?r. Bu manada ki teveccüh için:

Allah Teâla benim sadr?m? neyle doldurdu ise, ben onu ayn? ile Ebubekir’in sadr?na ilka ettim” (Mevsûatu Etrâfi’l-Hadis, XI, 156)hadisi ?erifi delil say?lm??t?r. Mür?idin nazar ve nefesiyle müridini etkileyip onu bir bak?ma ruhi yükseli?e haz?rlamas?, güne?e tutulan büyüteçlerin teksif etti?i güne? ???nlar?n?n, temas etti?i yan?c? maddeleri yakmas?na benzetilmi?tir. ?eyhin büyük manevi gücünü ve ruhani tesirini müridin kalbi üzerine teksif ederek feyz vermesi, onu manevi tekâmüle haz?rlar.

Teveccühün müridden mür?ide do?ru olan? tasavvufta “Rab?ta-? muhabbet” denilen ?ekildir. Mürid mür?idinin ruhaniyetine muhabbet yoluyla teveccüh ederek, mür?idin ruhaniyeti, onun bat?n?nda feyz tesiri gösterir. Be?eri zaaf ve s?fatlar? izale ederek mürid, tedricen ?eyhinin boyas?na boyan?r. Bu sevgi sonucu meydana gelen kalbi bir beraberlik ?ahsiyet transferi ve aynile?meyi do?urur.

 

Al?nt?: Prof. Dr. H. Kamil Y?lmaz, Anahatlar?yla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Ne?riyat

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net