SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bugün zâhir ilmin tahsiline seneler verildi?i halde iç âlemin ?slâh? ve nefsin tezkiyesi için bir kaç ayl?k bir zaman?n ayr?lmamas? do?rusu çok büyük zulüm ve haks?zl?kt?r. Hâlbuki az da olsa nefsi ?slâh ve bu ?slâh?n yollar?n? ö?renmek için vakit ay?rmam?z lâz?md?r. ?öyle ki: Hakîkat yolcusu olan tâlib, ahlâk ve âdetlerinde son derece nezih fâz?l safi bir adam arayacak. Onunla beraber bulunup hayat?n?, ya?ay???n? bütün ç?plakl???yla mü?ahede edecek; siretini ö?renecek; onu ibâdet halinde, gazap an?nda, emanetlere kar?? tutumunda takip edecek; hilenin ve yaltaklanman?n onda tesir b?rak?p b?rakmad???n? görecek ve anlayacak; nihayet onun bütün ahlâk ve evsaf?n? göre göre ö?renecek. Tâ ki sâlik (mistik yolcu) kendi hayat?nda bu gibi durumlarla kar?? kar??ya gelince onda mü?ahede etti?i bu ahlâk? tezekkür etsin, bizzat kendisi de numûne-i imtisâl olsun.

Bunun için insan?n, f?k?h kitaplar?ndanكنز الدقائق(Kenzü'd-Dekâik) veالهداية(Hidâye) isimli kitaplar? okudu?u gibi, Ebû Tâlib-i Mekkî’nin قوت القلوب  (Kûtu’l-Kulûb) ?mâm-? Gazâlî’nin كتاب الاربعين(Kitâbu’l-Erbaîn) ve ?ehâbüddîn Ömer Sühreverdî’nin العوارفAvârif’i gibi tasavvuf kitaplar?n? da okumal? ve ö?renmelidir.Tehzîb-i ahlâk ve tezkiye-i nefis hususunda sab?r göstererek üstâd?na iktidâ etsin ve bunlar nefsinde temessül etsin! Dikkat edersen Müslüman liderlerden ço?unun, ister millî kahraman olsun, ister siyasî lider, asla dinî ilimleri tahsil etmediklerini ve din ile mücehhez olmad?klar?n? görürsün. Faraza onlardan birisi bu ilmi tahsil etmi?se bile fazîlet sahibi, muslih bir mürebbinin huzurunda terbiye görmemi?tir.

 

Bunun için o zimamdarlar?n hemen hepsi, ?slâm’a ve Müslümanlara yard?m eder görünmekle beraber asl?nda dünya simsarlar?, madrabaz, madde sat?c?lar?d?rlar. Dünya onlar?n yan?nda bir meta’ gibidir. O meta’ hakk?nda pazarl??a tutu?urlar ve al?m-sat?m?n? yaparlar. Fakat bunu aç?ktan aç??a de?il, din kisvesine bürünerek yaparlar. Ve bu hal, ilmî ve gayr-i ilmî hayat?n muhtelif sahas?nda böylece cereyan eder, gider.

E?er mücerret ilim, insan?n kadr u k?ymetinin yüceli?ine ve ki?inin Allah’a yak?nl???na kâfi gelseydi, e?er sadece ilim dinin ikmaline, halk?n ?slâh?na yeterli olmu? olsayd?, ?slâmda en büyük pâye ve en yüksek mevki Sahâbe’nin (r?dvanullahi aleyhi ecmain)  olmam?? olurdu.

E?er mücerret ilim kâfi gelseydi, fazilet ve manevî üstünlük kendilerinden sonra gelen ve iman edip ümmetin büyük bilginlerinden olan zevâta nispetle hep onlara mâl edilmemi? olurdu. Fakat onlarla, onlardan sonra gelenler aras?nda derece ve menzile bak?m?ndan ne derin uçurumlar var!

Sonrakiler (müteahhirin) fazilet ve ilim zenginli?i cihetinden, f?k?h ve hadîs ilmindeki ?öhretleri bak?m?ndan nerelere ula??rlarsa ula?s?nlar, isterse Allah’?n velisi olsunlar ister dinin kutbu, sahâbenin ruhâniyeti, onlar?n kadr u k?ymetinin üstünlü?ü münaka?a götürmez bir gerçek, ?übhe götürmez bir hakikattir. Aralar?ndaki fark, onlar?n yani Sahabenin, mevcûdât içinde “en ekmel ?nsan?n” ve en büyük zât?n sohbetlerinde nefislerini infâ etmi? olmalar?d?r. Bu fazilet ve üstünlük, onlar?n sohbet telâkkilerinden ve ona kimseden pervâ etmeyerek kendilerini vermelerinden ileri geliyor.

Kendilerini ihtiras derecesine varan bir meftunlukla bu sohbete verdikleri için onlara “Allah Rasûlü’nün Sahabesi” denilmi?tir. Budur i?te onlar-daki benzeri bulunmayan azamet ve yüceli?in s?rr?! Sonra bu zimamdarlar, bu millî ve siyasî liderler muhtelif renkte, de?i?ik ?ekilde bayraklar ta??maktad?rlar. Ayr? ayr? cemaat te?kil ederek, ümmeti hizip hizip ay?rmakta, ?slâm ad? alt?nda, halk? kendi bayraklar?n?n alt?na davet etmektedirler. ?sterler ki herkes, kendi te?kil etti?i cemaatin saflar?na kat?ls?n.

Bu adamlar?n unutmamas? icap eden bir husus vard?r ki o da kendilerinin y?rt?nmas?, hayk?rmas? da?daki aks-i sadâ gibidir. Ne i?iten bir kulak, ne de duyan bir sâmi'a bulacakt?r. Ruhsuz bir heyecan dalgas? olmaktan öteye geçemeyecektir. Bu liderler art?k kalp ve bât?n cihetini tercihe, tasavvuf yolunu ihtiyar etme?e muhtaç olduklar?n? anlamal?d?rlar.

Bunda hayret edilecek hiçbir ?ey yoktur. Zira bunlar?n her birinin kendi fikir ve davas?n?, kendi hareket ve dü?üncesini yaymak hususunda hemen her yerde okuduklar?  (بِأَنْفُسِهِمْمَايُغَيِّرُواْحَتَّىبِقَوْمٍمَايُغَيِّرُلاَاللّهَإِنَّ)  ?u âyet-i kerîme:

“Bir millet kendi öz cevherini bozmad?kça, Allah da onun hâlini bozmaz, de?i?tirmez.”(Ra’d-11)bu hakikate i?aret etmektedir. Yâni siyasi ilerlemeler, maddî terakkiler, nefsi ?slâh etmeksizin, fesada u?rayan iç âlemi de?i?tirmeksizin tabiat kanunlar? veya sünnetullah muktezas?nca kolay kolay meydana gelmez. Çünkü: (بِأَنْفُسِهِمْمَايُغَيِّرُواْحَتَّى) kelime-i celîlesinin bât?n? ve kalbi tahavvülden ba?ka bir manas? yoktur.

Maddiyun da buna böylece inan?r, lâkin ba?ka isimlerle ve bizim yolumuza ayk?r? yollarla inan?r, zira onlar ?öyle itikad ederler: En modern silâhlarla mücehhez, en iyi talim ve terbiye ile yeti?tirilmi? bir ordunun ahlâk? bozulursa ne silâhlar kurtar?r onlar?, ne de talimleri bir fayda sa?lar kendilerine.

 

Ma’mur olamaz binas? bir milletin

Harab oldukça ahlâk?, cemiyetin!

 

Abdu’l-Bârî en-Nedvi, Kur´an ve Sünnetin I????nda Tasavvuf ve Hayat

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net