SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Biz a?k susuzlar?y?z, istek testilerimizi ald?k, sana geldik, bize su ver!      (c.I, 180)

• Ey sevgili, sen âb-? hayats?n, sen manalar denizisin; biz susam??lar sana geldik, bize su ver!

• Biz istek testilerini ald?k, sana geldik, ey ikinci H?z?r, bize su ver, testilerimizi doldur!

• Ey can deryas?, bizim bal?k gibi olan canlar?m?z seni istiyor. Denizden ayr? dü?en bal?k ya?ayabilir mi? Bize ac?, bizi suya kand?r!

• Biz, ayr?l?k yollar?na dü?tük, çok s?k?nt?lara katland?k, sonunda sana kavu?tuk, yol arma?an? olarak sana zavall?l???m?z?, acizli?imizi getirdik, biz susuzuz bize su ver!

• A?k yolunda zavall? ak?l, ?üphelere, vesveselere dü?tü. Sen ?üphelerden vesveselerden de üstünsün, bize su ver, bizi kurtar!

• Akl? yar?m olan, senin a?k?nla ne yapar? Seni gere?i gibi sevmemiz için o akl? da bizden al! Çünkü sen, ak?ll?lar?n delili?isin, bize su ver! Bizim a?k susuzlu?umuzu gider.

 

Allah’? seven, O’na candan ba?lanan yok olmaz.         (c.I, 185)

• Uzun zamandan beri, yukar?lardan topra??m?za damla damla öyle bir ?arap döktü ki, topra??m?z?n her zerresi feryat etme?e ba?lad?.

• Gö?sümüz yar?ld?, aç?ld?, oraya ilahî nur doldu. Gönül de dile geldi. A?ktan bahsetmeye ba?lad?. Hakk’?n mana kadehi ile a??klar?na sunulan ?arap, tortular?ndan ayr?ld?, ?i?e içinde saf bir hale geldi.

• Hakîkat çiçekleri aç?ld?, kem gözler görmez oldu. Gayret a?ka geldi de bana; “A?z?n? yalama da ?arap içme?e ba?la!” dedi.

• Ey can, görünür görünmez can?m? da, gönlümü de kapt?n, ald?n. Senin a?k?na kar??, benim can?m?n da, gönlümün de de?eri yoktu. Ama, sen onlar? kap?p ald???n için, ?imdi onlar da kirlendi.

• Sen öyle mübarek bir varl?ks?n ki, bulutun ye?illikler ya?d?r?r, cevrin, ?st?rab?n hayat ba???lar. ?arab?n?n tortusu bile ho?tur.

• Sana nas?l ay diyebilirim ki, ay hastal??a tutulmu?, sapsar? olmu?, zay?flanm?? , tüllenmi?; selvi desem, bu benzeti? boyuna uygun dü?er, yerindedir amma selvide ate?e dayanamaz, yanar. Ay da son üç gece görünmez olur. Canlar?n can?ndan ba?ka hiçbir ?eyin asl? yok.

• Dediler ki bütün dostlar?n öldü, gitti, yok oldu. Hay?r Allah’? seven, ona  candan ba?lanan yok olmaz.

 

 Ey ölüler aras?nda ya?ayan diri! Ölülerin kokusu seni rahats?z etmiyor mu?                     (c.I, 197)

• Allah, kuluna; “Ey kulum!” diye buyuruyor; “Dön, yine kap?m?za gel, kula??ndan gaflet pamu?unu ç?kar da göklerden gelen; ‘Haydi, art?k orada durmay?n gelin.’ sesini duy!

• Ey zavall?, ne zamana kadar, dünya dikenli?inde yal?nayak ko?up duracaks?n? Biz, öteki âlemde, gül bahçelerinin kap?lar?n? senin için açt?k.

• Can? ben yaratt?m ama ona bir de dert verdim. Derdini veren, elbette onun derman?n? da verir.

• Sana kap?lar?n? açt???m gül bahçesi, öyle bir bahçedir ki, oradaki a?açlar?n dallar? da, yapraklar? da canl?d?r. Birbirleri ile konu?ur dururlar. ?unu iyi bil ki, her ?ey canl?d?r. Can? olmayan bahçe, insan?n ho?una gitmez, insan?n can?na can katmaz.

• Ey ölüler aras?nda ya?ayan diri o?lu diri! Ölülerin kokusu ile nas?ls?n? Ne haldesin? ?u ya?ayan ölüler, ?u pis kokular, senin içini s?km?yor mu? Seni i?rendirmiyor mu?

• Sen gaflet içinde ya?ayan, kar?ncalar gibi kayna??p duran insan kalabal???n?n hepsini ölü sanma! Bu dünya da, öteki dünya da insana hayat veren ebedî ve ezelî dirilerle dopdolu. Fakat, onlar? görecek göz nerede? Sen ?imdi, üç be? günlük bir hayata kanaat ederek, ebedî hayat? reddetme, bizden ayr?lma!

• Zerreler say?s?nca diri canlar?n her biri, Allah’?n yaratt??? ?u sonsuz olan gökyüzünde güne?ler gibi parlamada, dönüp durmada, ama, onlar? görecek göz nerede?

• Eskiden onlar da bizim gibi hakikati göremeyen birer yarasayd?. Ama yaratan?n lütfuyla, o yarasalar, birer güne? oldular.

 

Akl?n? ba??na al da sen can ile arkada? ol!        (c.I, 288)

• Dostu dosta götüreni, melekleri gökyüzünden yeryüzüne indireni getir!

• Her gece, Hz. Muhammed (s.a.s) gibi Mi’rac’a ç?kmak için a?k Bura??’na e?er vuran? getir!

• Akl?n? ba??na al da, sen canla arkada? ol, onunla dü? kalk, onun huzurunda otur! Çünkü her oturu?ta, biraz daha onun huylar?n?, s?fatlar?n? elde edersin.

• Sâkisi ruh olan sonsuzluk a?k ?arab?n? al?r çekersin, çekince de kendinden geçersin, öyle bir hal al?rs?n ki,

• Hakk yolu yolcusuna; “Git de canla oynama huyunu pervaneden ö?ren!” dersin. Çünkü o, seni din mumunun ate?ine ça??rmaktad?r.

• Allah’?n vahyi geldi. Can kula??n?z? aç?n da onu duyun. Çünkü mana kula?? aç?k olan ki?iye, Allah hakîkati gören göz ihsan eder.

• Dostun gönle gelen hayali sana bulu?ma müjdesini verir. O hayal, o zan seni al?r: Yakîne, tam inanca çeker götürür.

• Sen dü?tü?ün ?üphe kuyusunda Yûsuf gibisin. Dostun hayali de sanki bir iptir sen o ipe s?k?ca tutunup ç?karsan kendini yücelerde, göklerin üstünde bulursun.

• Bulu?ma günü akl?n ba??nda kalabilirse sana der ki; “Ben, sana nefsanî arzular?n? ayak alt?na al!” dememi? miydim? ??te dedi?im gibi oldu; nefsi terk ettin de dostu buldun.

• E?er sen, insan gibi ya?arsan, do?ru bir ki?i olursan, can bulu?ma evine girer. E?er e?ri bir ki?iysen, seni atlaslara, giyinmeye, ku?anmaya çeker götürür.

• Dünya hayat?nda ba??na gelen belalara, cefa dikenlerine katlan! Çünkü çekti?in ac?lar, s?k?nt?lar seni dikenlerden al?r da güllere kavu?turur. Reyhanlar?n, yaseminlerin bulundu?u bahçeye çeker götürür.

• Dost u?runa dü?manlar?n lanetini, hakaretini, küfürlerini ?erbet gibi iç! Çünkü bu lanetler, hakaretler, küfürler, seni lütuflara, senalara, aferinlere manevî derecelere ula?t?r?r.

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net