SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Dünya, her gün bir yerde aç?lan pazara benzer. O bir çar??d?r; sat?? yap?l?r, yak?nda da kapan?r. Ona gönül kapt?rma; kalp gözlerini ondan çevir. Halk? varl?k sahibi görme; as?l hak sahibini görmeye gayret sarf et. Kalbin daima temiz kalmal?. Çal??mak ve kazanmak kalbin safiyetine halel getirmesin; kötülük gelece?ini umdu?un kap?y? kapa. Hakk yak?nl???na ve s?r âleminin kap?lar?na toz konduracak huylar?n? düzelt!

Size has olanlara dikkat ediniz, öz varl???n?z? ilgilendirene bak?n?z; as?l önem buradad?r. Ba?kalar? için elinizde pek bir ?ey yoktur. Onlar? sahibi korur. Size ait olan i?leri seçiniz. Herkesin i?ine kar??acak olursan?z belki kendinizi kaybedersiniz. Nefsinizi dünyaya at?n?z. Kalbinizi öbür âleme veriniz ve iç âleminizi de Mevlâ’ya teslim ediniz. Ve orada hâl dilinizle ?öyle deyiniz:

“Biz neler istiyoruz, onu muhakkak biliyorsun; buna inan?yoruz.”

Hakk yolunda olanlar, peygamberlerin varisleridir. Onlar size bir emir verirse tutunuz; çünkü Allah’?n emri icab? size emir verirler. Peygamber’in emri üzerine yasak eder ve i?e ko?arlar. Konu?malar? Peygamber’in sözleri ile ba?lar. Herkese iyilik yapar, kimseden bir ?ey beklemezler. Nefis ve kötü arzu, onlara hareket ettiremez. ?ahsî görü?leri ile Hakk’a ortak ko?may? ak?llar?na getirmezler. “Peygamber’in getirdi?ini al?n?z, yasak etti?i ?eyleri yapmay?n?z.” (el-Ha?r, 59/7) mealine gelen âyet-i kerime, o büyük zatlar?n can kula?? ile i?ittikleri manalard?r.

Peygamber’e uyunuz! O’na uyarsan?z, peygamberlik s?fat?n? vere­ne sizi takdim eder. Büyük insanlar, Peygamber’e uyduklar? için Hakk’a yak?n oldular. Lâkap -?öhret ismi- onlar için verildi. Süslü kisveleri tak?nd?lar. Hakk onlar? halka âmir k?ld?.

Ey içi bozuklar, dini b?rak?lm?? sanmaktas?n?z. Emirleri de önemsiz görmektesiniz. Ne sizde bir iyilik var, ne uydu?unuz ?eytanlarda, ne de yak?n oldu?unuz kötü arkada?lar?n?zda…

Allah’?m beni ve onlar? zat?na ula?t?r. Sana dönmeyi nasip eyle. Onlar?n nifak ve ?irk ba??ndan bizi kurtar.

Aziz ve Celil Hak Teâlâ’ya ibadet ediniz. Helâl kazanc?, ibadet için yard?mc? biliniz. Allah Teâlâ, ibadet eden ve hakikat kar??s?nda boyun e?en, helâl kazanç yiyen kullar? sever. Allah, helâl yiyeni ve amel edeni sever. Yiyip içip kulluk etmeyen sevilmez. Allah, kazanc?n? yiyeni sever. Hileli i? göreni sevmez. O ki, halk?n s?rt?ndan geçinir, onu Allah sevmez. Tevhid ehli, Hakk taraf?ndan sevilmi?tir, mü?rik sevilmez. Allah Teâlâ, emirlerine teslim olan? sever. Ba?kalar?na kulluk edeni sevmez. Sevginin ba? ?art? uymak, uysal olmakt?r. Dik kafa sevilmez. Dü?manl??? do?uran ba? âmil, uymaz olmakt?r.

Yaratan’?n?za teslim olunuz. O’nun tedbirlerine boyun e?iniz, dünya ve âhiret i?lerinde O’na ba?kald?rmay?n?z.

?lk devrelerimde, baz? s?k?nt?lara u?rad?m. Dua ettim, aç?lmas?n? istedim, daha da artt?. ?a?t?m; bu arada kalbime bir ses geldi:

“Sen ilk zamanda bize, hâlinin teslimiyetten ibaret oldu?unu söylemedin mi?”

Bunun üzerine edebimi tak?nd?m, sesimi ç?karmad?m.

Yaz?k sana, Allah’?n sevgisini iddia ediyorsun; hâlbuki kalbinde bir sürü yarat?lm?? sevgisi var. Temizlik, O’nun sevgisi, keder ise O’ndan ba?kas?na ba?l? olmakta. Hakk sevgisini ba?kalar? ile kirle­tirsen bütün zarar? sana olur. Böyle bir i? yapt???n takdirde, ?brahim Peygamber’in ba??na gelen senin ba??na da gelir. Yakup Peygamber’in çekti?i darl??? benli?inde duyars?n. Onlar yavrular?n? sevdiler; Hakk sevgisine halel geldi. Her ikisi de o sevgi yüzünden nelere u?rad?lar, bilirsin.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), torunlar? Hasan ile Hüseyin’i severdi. Cibril yeti?ti, Peygamber’e (s.a.v) sordu:

“Onlar? seviyor musun?”

“Evet!”

“Onlar?n biri zehirlenecek, öbürü k?tal yolu ile ?ehit edilecek.”

Onlar?n sevgisini az da olsa bu hadise üzerine kalbinden att?. Hakk’a ibadete koyuldu; fakat onlar?n hüznünü unutamad?.

Hakk Teâlâ, peygamberlerin, sevdi?i velîlerin ve sâlih kullar?n kalbine sahiptir. Oraya ba?ka sevginin girmesini istemez.

Ey dünyay? isteyen! Elini aç, hele bir bak. ?çinde bir ?ey var m?? Bu nifakç? hâlinle ne elde etmeyi bekliyorsun?

Yaz?k sana, çal??makta bir yeterlik duyuyorsun. Beri yanda halk?n mal?nda gözün var. Dinini satarak, onlardan bir ?eyler bekliyorsun. Çal??! Çal??mak bütün nebilerin yapt??? ?eydir. Sanat? olmayan hiçbir nebi bulunmaz. Halktan bir ?ey alan varsa o da, Allah’?n izni ile al?r.

Ey dünya ?arab?n? içerek ?ehvet bata??na girenler! Sarho? olarak kötü heveslere kap?l?p kalman?n felâketini mezar çukurunda anlars?n?z.

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net