SON SAYI
1. Sayż
es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek iēin tżklayżnżz
 
?ntisāb Niēin Gereklidir?
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Soru:

?imdiye kadar oldu?u gibi bundan böyle de, ta­savvuf ve tarikat büyüklerini, yol gösterici bir ?eyh ve mür?id olarak benimsemek, onlara intisâb etmek do?ru mudur? ?slâmî emir ve yasaklara uygun bir davran?? m?d?r?

 

Cevap:

Tasavvuf ve tarikat ?eyhlerini, mür?id olarak ta­n?mak, onlar?n ir?âd ve i?aretlerine göre özümüzü, sö­zümüzü ve davran??lar?m?z? düzenlemek ?er’-i ?erife uygun, güzel ve hatta herkes için lüzumlu bir husus­tur.

Kendisine manevi kir ve bulan?kl?ktan azade “kalb-i selim” (e?-?u’arâ, 26/89)ihsan edilmeyen ki­?inin, kâmil bir ?eyh ve mür?idden gönül hastal?kla­r?ndan kurtulma çarelerini ö?renip uygulamas? va­ciptir.

Zahiri ilimleri ö?renmenin lüzumuna gelince; kal­bi kirleten ve gönül hayat?n? körelten duygulardan ar?nabilmek için bu ilimleri ö?renmekten müsta?ni kalmak mümkün de?ildir. Gelmi?-geçmi? büyük âlim­lerin pek ço?u, zahirî ilimlerde kemâle erdikten son­ra, manevi hayata girmi?ler, seyr ü sülük sonunda terakki ederek ir?âd mevkiine yükselmi?lerdir. (Tuhfet-i ?bn-i Hacer min Kitâbi’s-Siyer)

“Akl? ba??nda ve âlim olan kimselerden, do?ru yolu göstermelerini isteyiniz. Ki do?ru yolu bulabilesiniz. Onlar? dinleyin. Söz ve nasihatlerine uyun. Gösterdikleri yoldan d??ar? ç?kmay?n. Aksi halde pi?man olursunuz.” Hadîs-i ?erif

“Mü’min mü’minin aynas?d?r.” Hadîs-i ?erif

“?eyhi olmayan kimsenin ?eyhi ?eytand?r.” Bayezid-i Bistâmî

Bir ba?ka ifade ile de:

“K?lavuzu olmayan ki?inin yol göstericisi ?eytan­d?r” denilmi?tir.

Nitekim ?mam Ku?eyrî, me?hur Risâle’sinde ?öyle buyurmaktad?r:

“Bak?c?s?z ve bahç?vans?z, da? ba??nda, kendili?in­den büyüyen a?aç, yaprakla donansa bile meyve ver­mez. Meyve verse de lezzeti, ba? ve bahçe meyveleri­nin lezzeti gibi olmaz. Böyle bir a?aç bir yerden di?er bir yere nakledildi?i zaman hem çok güzel olur, hem de bol meyve verir. Çünkü ona emek verilmi? ve üze­rinde tasarruf vuku bulmu?tur.”

?er’-i ?erif, köpeklerin bile e?itilip terbiye edile­bilece?ini kabul etmi?, öldürdü?ü veya yakalad??? av hayvan?n?n helâl olabilmesi için, bu konuda yeti?ti­rilmesini ?art ko?mu?tur. Aksi takdirde s?radan bir köpe?in getirdi?i av?n eti yenmez. (Rûhü’l-Beyân)

Muhakkak ki köpek, hayvanlar?n temiz olmayanlar?ndan biri, et ve et ürünlerine kar?? da en muhteris olan?d?r. Buna ra?men o bile terbiyeyi kabul edip e?itilebiliyor, onun ete ve kemi?e kar?? olan ihtiras ve arzusu k?r?labiliyor da, mahlûkât?n maddeten ve manen en ?ereflisi olan insan?n bunu kabul etmemesi nas?l dü?ünülebilir?  Bu yüzden me?âyih-i kirâm: “kurtar?c?s? ve yol göstericisini görmeyen ve bulmayan ki­?i kurtulamaz” buyurmu?lard?r.

Bizim için, Rasûlüllah’?n hayat?nda takip edilme­si gereken en güzel örnekler vard?r. Bu sebeple Rasûlüllah’?n muhterem ashâb? bütün ilim, edep ve ahlaki davran??lar?n?, Aleyhissalâtü vesselâm Efendimizden alm??lard?r. Bir k?s?m sahabeden, “def-i hâcet ?ekline var?ncaya kadar her ?eyi biz Allah’?n Rasûlü’nden ö?­rendik” haberi rivayet edilmi?tir.

Fahreddîn-i Râzi ise:

“Bizi dosdo?ru yola ilet” âyet-i kerimesinde Cenâb-? Hakk sâdece “s?râta’l-müstekîm” ifadesi ile iktifa etmemi?, pe?inden “kendile­rine nimet lütfetti?in kimselerin do?ru yoluna ilet” ibaresini ilâve etmi?tir. Bu durum, müridi, vuslata, hidayet makamlar?na ve mükâ?efeye götürecek bir yolun bulunmad???na, ancak kendisini do?ru yola sevk edecek, yanl??l?k ve sap?kl?ktan koruyacak bir ?eyh ve mür?ide uymas? hâlinde hidâyetin gerçekle?ebile­ce?ine delâlet eder, demektedir.

Bu eksiklik ve ihtiyaç bütün varl?klar için geçerlidir. Zira onlar?n ak?llar? hak ve hakikatin idrakine, do?ruyu e?riden ay?rma gücüne yeterli de?ildir. Bu sebeple, eksik ve kendi kendine yeterli olmayan kim­selere, kendisine uyulan ve yol gösterici olan kâmil bir mür?id gereklidir. Ki böylece onun eksik akl?, mür­?idin kâmil akli ve do?ru tavsiyeleri ile takviye edil­sin. O da böylece saadetlerin yoluna ve kerâmetler basama??na ula?abilsin. Bu gerçe?e i?aret etmek üze­re:

“Önce arkada?, sonra yol” denmi?tir.

Ad? geçen ifadeler ?????nda: Herkes için hem hissi, hem de manevi bir mür?idin bulunmas?n?n zaruri oldu?u söyle­nebilir. (Tefsîru’l-Kebîr)

 

Ömer Ziyauddin Da??stani, Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

23/09/2018 Ēingene Ali

4

23/09/2018 Avrupa ?lahiyat Fakültesi - Gent

4

18/09/2018 Cem Olmu? Dervi?leri

4

18/09/2018 Müslümanlar zamane yatl? oldu,

4

18/09/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve ?nkār Bak?m?ndan ?nsanlar - Ömer Nesefī

4

09/03/2018 Kudüs Davas? Sahipsiz De?ildir!

4

09/03/2018 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Bar?? ve Sava?

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divān-? Kebīr“den

4

29/10/2017 Kabir Azab?n? ?nkār Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Sular?n K?s?mlar?

4

29/10/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmay?nca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruē yüzünden bizim can?m?z dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selāmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan ?eyler

4

23/02/2017 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Ālī Tut - Pir Abdulkādir Geylāni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh - TAKD?M

4

25/10/2016 Bize Ula?an Haberler

4

25/10/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz ?slam Aray??lar?

4

09/03/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü?min Kul ve Dünyan?n Hali - Pīr Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

31/01/2016 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kāmil Mür?ide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri Ö?ÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile An?yoruz (1895 ? 1979)

4

31/10/2015 Rab?ta

4

26/10/2015 Āhireti Dü?ününüz! - Pīr Abdülkādir GEYLĀNĪ

4

26/10/2015 Osmanl??n?n Manevi Kurucusu ?eyh Edebālī (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Hu?uyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-?sti?fār - ?mam GAZALĪ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes?ūd (r.a) Müslüman Olu?u

4

30/07/2015 Tāif Duas?

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Baz?lar?na Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebū Hanife\'nin Tasavvufi Hayat?

4

27/02/2015 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman??n Vas?flar?

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havāssa Ait Ledün ?lmidir

4

06/11/2014 ?efaati Ve Vesile (Arac?) K?lmay? ?irk Olarak Görme Hastal???

4

06/11/2014 Āriflerin ?lāhī Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 ?ntisāb Niēin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerēek Teslimiyet -Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ay? Nas?l ?hya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nas?l Aldat?yoruz? ?mam GAZALĪ

4

08/02/2014 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-? Saādette Mescid-i Nebevī ve Di?er Mescidler

4

08/02/2014 es-selāmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Ö?üt (ks.)

4

17/09/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmā?ya Babas?ndan Mektup

4

25/05/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 ?eyh Abdurrahman Hālis et-Tālebānī

4

16/02/2013 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANĪ TEFS?R? - Kitap Tan?t?m?

4

03/11/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 es-selāmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Sūfīlerden Esintiler - Cüneyd-i Ba?dadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sūfīlerden Esintiler-Ku?eyrī Risālesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANĪ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Ākif ve Sudanl? Genē

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yollar?

4

29/12/2011 Anadolu Selēuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim ?li?kileri

4

29/12/2011 Mesnevīden - Mür?id-Mürid-?lāhī A?k

4

29/12/2011 On Dört As?r Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Māhiyeti

4

29/12/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selāmü aleyküm

4

05/10/2011 Sūfilerin Ahlak?

4

05/10/2011 ?evvāl Orucunun De?eri

4

05/10/2011 Peygamberimizin K?lmam?z? ?stedi?i Namaz

4

05/10/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin, Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Alt?n Ö?ütler - Abdülkādir Geylānī (k.s)

4

05/10/2011 Sūfīlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selāmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tan?t?m? - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankāzāde Köstendilī Halīl Efendi?nin Tūti ?hsan Efendi?ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevī?den - Benli?in ??mart?lmas?

4

28/06/2011 K?ssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkādir GEYLĀNĪ (k.s)

4

28/06/2011 es-selāmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircio?lu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geēmi?ten Günümüze Naat-? ?erifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrī 18 Zilkade 545 Tarihli Konu?mas?

4

15/04/2011 Yeniliklere Aē?k Olu?u

4

15/04/2011 ?aka ve Latīfe Yapmas?

4

15/04/2011 Ashab?yla Münasebeti

4

15/04/2011 ?ecāat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah?? Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertli?i

4

15/04/2011 Do?ru Sözlülü?ü

4

15/04/2011 Zühdü

4

15/04/2011 Hayās? ve Tevāzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin ?emāili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azab?

4

26/02/2011 Serdār-? Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu ?brahim Hakk? ve ?smail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selāmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucular?m?z;

4

25/12/2010 Köstendilli Ārif-i Billāh Halil Efendi?den (k.s) Müridi ?hsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali?nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlānā?dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve A?ūre Günü

4

25/12/2010 Hz. Āi?e-i S?ddīka (r.anhā) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi?nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana De?er Verenler - Lādikli Hac? Ahmet A?a (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucular?m?z;

4

08/08/2010 Tasavvufi ?iir ?erhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryās?

4

22/07/2010 Ey Gönül

4

22/07/2010 Gönül Ālemi

4

22/07/2010 Kitap Tan?t?m?

4

03/04/2010 es-selāmü aleyküm ve rahmetullāh

4

31/03/2010 Kalbin ?ikayeti

4

31/03/2010 Nas?l Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasūlullāh??n (s.a.v.) Toplum ?ēindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemirciošlu Facebook/7KubbeSufiGenēlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Haklarż Saklżdżr © 2010 (Müžteri Hizmetleri Telefon Numarasż : (0 533) 474 70 26 ) Tasarżm & Yazżlżm : Networkbil.Net